Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

15 Şubat 1950 BİR DAKÎKA ngiltere halkı hu ayin virmi iiçiinde rev vermeğe davet edilmiş olduğu için seçim savaş» gittikçe hararetlenmekte ve İngiliz genel oyu. mühim bir mesele fle karjılaştığını daha iyi hissetmektedir. Mesele gajet aeıktır. İngilterede sosvalistlik mi devam edecck, joksa rekabete dayanan şahsî teşebbüs mü yeniden canlanacak?.. İngilterede erkek kadın bütün geçmenler bn suallere cevab vermek mecburiyetinde olduklan için herkes bu suallerin içinde hangisinin işine daha fazla yarayacağım düşünmckte vc ona göre cevabmı hazırlamaktadır. İngilfere İ^ci Partisinin programı. sosyalistliği ileri götürmek ve devlet «rtoritesini merkezileştirmeğe devam etmck esasma dayanıyor. Muhafa7akârların programı ise, sosyalistlerin tatbik ettikleri programı olduğu yerde tutmak ve sanayii devleUeş'irme işine hemen son vercrek şahsî teşebbüsü canlandırmak ve hızlandırmak esasına dayanmaktadır. Secmenlcr bu programları tetkik ettikleri sırada her birinin saikı. bu programlardan hangisinin kendine iş. eıda ve mesken temin edeceğini anlamak ve reyini ona göre kullanmaktır. Çünkü savaşm döne dolaşa hallcdeceği esas meseleler bunlardır. İşçi Partisi, takib ettiği siyasetin herkese iş temin ettiğini ve Birinci Diinya Harbini takib eden yıllarda olduğu gibi milyon milyon kişinin işsiz kalmasma imkân vermrHiğ:ni söyliyerek kendi progratnınm işsizliğe karşı en esaslı garan'ivi teşkil ettiğini iddia etmektedir. Buna karşı Muhafazkârlar ÎSSİ7.1İÇC mâni olan amilin, İşçi prngramı ve siyaseti değil. fakat Amcıikan yardımı olduğunu anlatıjnr ve Amerikan yardımı olmasaydı bir iki milyon işçinin işsiı k'V.cusı keyfiyetini İşçi bakanlann da kafcul ettikletini söylüyorlar. İs"i hükumetinin Rida maddelerini satın alarak dağıtması İngiltcre balkı tarafından beğenilmemis ve scvılmemişti. Muhafazakârlarsa hu işi şahsî tcşebbüse ve rekabeto bırakarak gıda maddelerinin bol ve ucuzlaşmasma imkân vereceklerini. bu saycde gıda ianelrrini kaldıracaklannı, bununFa İngiliz nıükelleflerine 500,000,000 stcrlin kazandıracağını anlatıyorlar. Bıından beş scne evvel İşçi hüku meti, herkesi cv sahibi yapmayj vadetmiş olduğu halde vuku bulan taleblerin anrak beşte biri tatmin edilebilmiş ve ev sahibi olabilen her kişiye mukabil beş kişinin isteği henüz gcrçekleşmemiştir. Muhafazpkârlann iddiasına göre bu iş de şahsî teşebbüse bırakılmış olsaydı durum daha çok memnuniyet verici bir mahiyet alabilirdi F?kat İşçi hükumeti geçcn beş sene zarfmda 750.000 ev yapmağa muvaffak olamamışsa da geçen sene 200,000 ev kurmuş ve gene geçen beş senc zarfında kimseyi iştiz bırakmamakla mühim bir muvatfakı>et kazanmıştır. İşte İngilterenin iş, gıda ve mesken bakımından durumu bu merkezdedir ve İngiltere halkı şimdiki hâie göre hangi tarafa rey verdik!cri takdirde durumlannın daha iyi olacağını düşünmektedirler. İki tarafın liderleri. hatibleri ve adayları her yerde programlarını uzun uzadıya izah ediyor ve halk aydınlatmak için ellerinden gelen yapıyoılar. Halk da her tarafı diniiyor ve kararını hazırlıyor. • Bütün seçim savaşının halk ihtiyadan ve bu ihtiyacları layıkilc tatmin etmek üzerinde dönüp dotasttğı besbellidir. Dıs politikaya gelince. iki taraf da bu bahis üzerinde tamamile anlaşmış oldukları için bu meseleler lionusulmamakta ve seçim savasıBin konuları arasmda yer alman'. tadır. SaVKşın hangi parti lehinde son fcuiacağı hakkında hiç bir kimse bir ipucu yakalayamamakta ve bu jüzden halkın hüküm ve iradesini beklemek icab etmektedir. Ömer Kıza DOĞRUL n İngilferede seçint savaşı Kızıl Çin Sovyet paktı imzalandı Banarafı 1 incı sehifede I larının tatbik edileceği zannedilnin aralık ayındanberı Moskova mektedir. da bulunmaktadır. Şimdiye kaVietnam'a yardım dar gelen haberler, Kızıl Çin 1;Londra 14 (B.B.C.) Fransız dennin, Çin işlerinde Sovyet nü hükumetinin Vietnam için Amefuzunu azaltmak maksadıle ga rikadan iktısadî ve askerî yaryet çetin bir pazarlığa girıştiğm: dım isteyeceği hakkındaki habildirmckteydi. ber teyid edilmektedir. Ho Chi Minh de Moskova'ya Siyasî müşahidler:n belirttikgidiyor lerine göre, Birleşık Amerika Hindıçinili komünist elebaşı Asyada komünist yayılmasını Ho Ch: Minh'in de Moskovaya Hindiçinî hududlarında durdurgitmekte olduğu bildirilmekte mağa karar vermiştir. Bangdir. Ho Chi Minh'in de Sovyet Kok'ta toplanmış olan Amerikan lerle bir anlaşma imzalayacağı diplomatlarının da bu yardım ve dirsktiflerini aldıktan sonra meselesini müzakere ettikleri Hindiçinide kızılann yeni plân bildirilmektedır. Balan «Edirne» şilepinin mürettebatı İzmirde Baştarafı 1 inci sahifede hiç bir şey söylememişler. bu hususta konuşmamak için emir aldıklarını ileri sürenîer de olmuşrur. Tahkik heyeti reisi Nejad Somer gazetecilere, Manş denizinde bu gibi hâdiselerin daima vuku bulduğunu, bu kazaya fazla ehemmiyet verilmesinin sebebini anlayamadığını söylemiştir. Kaptan ve mürettebatm susmalanna rağmen alınan malumat, kazanın vuku bulduğu Normand adalan yakınından radarsız gemilerin gecmeğe nadiren cesaret ettikleri, kazadan evvel etrafı kesif bir sisin kapladığı merkezindedir. Birinci şiddetli sadmeyi müteakıb 4 numaralı ambarın su alması üzerine bölmeler kapatılmış ise de 3 şiddetli sadme daha olmuş ve Edirne sancak tarafından kayalara bindirmiş, makine dairesini su kaplamıştır. 45 dakika sonra mürettebat ve süvari (Edirne) yi terketmişler, biraz ilerideki kayaya sığmmışlardır. (Edirne) kazadan sonra 30 s?at su üstünde kalmış, İngiHz tahlisiye şirketi yaralanru kapamadan yüzdürmüş ise de (Edirne) yedekte 5 mil ilerledikten sonra batmıştır. Adana vapuru bu akşam İstanbula hareket etmiştir. İstanbula kadar tahkikata devam edilecektir. Dedikti anlatamadıktı.. Dış İşleri Bakanı Sayın Necmeddın. Sadak'm söylediği gibi, Mılletlerarası ticarette serbestî artık bir zaruret olmuştur. Fakat nasü? Biz daha o sv.n'% himaye sistemine devam ederkev. İzmitteki Kâğıd, Karabükteki Demir, Paşabahçedeki Şişe jabrikaları ve Sümerbankın meşhur dokuma tezgâhları iflâsa girer gibi oldu bile. Diinya belki serbest ticarete gidiyordur amma bizimki de tam akıntıya kürek devrine gelmişe benziyor. D. N. Âmerîkada yapan kanser araştınnalan kadın doktorıtnuız Siz bana bakmayın !• T İtalyan Meclisinde arbede Bastarah 1 tncı sahifede zerine atılmağa başlamışlardır. Meclis hademelerinin müdahalelerine rağmen kavga yirmi dakika devam etmiş ve sükuta kavuşulamıyacağına kanaat getiren meclis başkar.ı da celseyi talik etmiştir. Yirmi dakikahk çarpışma sonunda 6 milletvekili yaralanmıştır. Bunlardan biri kadmdır. Meclis sonradan toplanmış ve de jasperi hükumetine 125 rey farkla itimad oyu vermiştir. Meclis, üç komünist mebusa verilen «oturumdan ihrac» cezasım da tasvib tmiştir. ^ Hidrojen bombası aleyhtarlığı Basta.ra.fx 1 inci sahifede şimdiye kadar yapılan görüşmelerin Ruslar tarafından baltalanmasına dair tek söz dahi söylememiş olmalan hususunu belirtmektedirler. Aynı çevreler. bu grupun bazı ilim adamları tarafından destekîendiğini de söylemektedirler. \Vashington'daki muhabirler, hid rojen bombasımn imaline karşı bir hareketin belirmekte olduğunu da kaydetmektedirler. *• Einstein komünist mi? Diğer taraftan Missisipi saylavı demokrat Rankin dün basına verdiği bir demecde profesör Einstein'ı komünist propagandasma ayak uydurmakla itham etmiş ve demiştir ki: « Albert Einstein, komünist faaliyeli yüzünden, çok daha önce Birleşik Amerikadan atılması icab eden yaşlı bir şarlatandır.> Rankin, Einstein'm komünist fikirleri uzun zamandanberi yaymakta olduğunu ve komünist teşekküllerir. üyesi bulunduğunu kaydetmiştir. Diğcr bir ilim adamının fikri Kaliforniya teknoloji enstitüsü müdürü Dr. Pauling, 40 hidrojen bombasile bir milyar insanın öldürülebileceğini söylemiştir. Bu ilim adamına gnre bu bombaların patlamasile yeryüzünde insan. hayvan ve nebat hayatı bir daha başlamamsk üzere sönecektir. «G.H.P.» İstanbul aday listesi Baştarajı 1 inci sahifede yon bölgesine Sedad Çumralı, Zonguldak bölgesine Abidin Eğe, Konya bölgesine Hıfn Oğuz Bekata. Çanakkale bölgesine Ekrem Amaç, Bilecik bölgesine Hilmi Tarhan, Kırşehir bölgesine de Cemil Çalgüner tayin edilmişlerdir. Diğer taraftan İzmir, Manisa ve Adana bölgelerine de yeniden birer müfettiş gönderilecektir. Genel Sekreterlik, İstanbul, Ankara ve izmir bölge müfettişlerinin emrine onar mületvekili göndermeğe karar vermiştir. Dr. Perihan Çambel, Florida Üniversitesi kanscr araştırmaları lâboraruarında Memleketimizde kanser üzerindekı çalışmalar.le tanınan ve Türk Kanser Mücadele Cemıyetinın kurucularından olan Dr. Perihan Çambel, bundan bir müddet evvel Amerikaya gıtmış ve oradaki b;r çok hastanelerde tetkiklerde bulunmuştu. Dr. Çambel, son zamanlardı, Florida Üniversitesinde yen: teS'S edılen Kanser Araştırmaları Laboratuvarında vazıfe alm;ş ve b lhassa mide kanseri üzerindekı çahşmalara ıştirak etmiştir. Amerikan gazetelerinın verdiği malumata göre, Türk kad:n âlımi laboratuvarın Başkanı Francjs Ray'ın yanında yardımcı profesör olarak vazıfe görmekte ve mide kanserının biyoloji ve patolojisı üzerinde müh.m tecrübelere ginşmış bulunmaktadır. Pasifikte mühim manevra BastaraH 1 »ncı sahifede ğine göre, uzmanlar, kafilelerin teşkili, sahillerin muhafazası, Schnorkel tübü ile mücehhez denizaltı gtmilerile mücadelede kullanılacak taktik, ve nihayet harb îsnasında mütteük komuta teşkilâtnun alacağı şekil üzerinde incelemelerde bulunmuslardır. Garib bir kız kaçırma davası Bursa 14 (Telefonla) Mudanyanın Fulya bucağında 55 yaşlarında Ahmed adında biri, çalıştığı ev.n kızı 13 yaşlarındaki Ferihayı kandınp Akçalar Bu beyanat, Millî Güzel Sanatköyüne kaçırmış ve orada evlenmiştır. Kızın babası bir müddet lar ve İlim ile Meslekler Birliğinin «Hidrojen bombasına karşı haresonra • savcılığa müracaat ile ket» için tertib edilmiş olan bir ;şi mahkemeye intikal ettirmiştoplantıda söylenmiştir. t:r. Bu garib kız kaçırma vak'aKardan yollarda kalan sının duruşmasına İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmışkamyonlar tır. Sanık Ahmed, kız ıle babaBozöyük 14 (Telefonla) Eskisının muvafakatı dahılinde evlendiğini, Feriha ise bol vaidler şehir Bozoyuk yolunda Poyra ile aldandığım, kızın babası da köyü civarında muhtelif yerlerde Ahmedin evli olduğunu öğre karın irtifaı 6 metreden fazladır. nince mahkemeye müracaate Bu yol 14 gündcnberi kapalıdır. mecbur kaldığını söylemiştir. Istanbul ve Bursa istikametlerinŞahidlerin dınlenmesi iç:n mah den gelen 50 60 a yakm kamyon keme başka güne bırakılmıştır. yüklerile birlikte Bozöyükte bekRejim aleyhinde propa lemek mecburiyetinde kalmıçlardır. Bu kamyonların sahib ve şoganda yapan âmâ förleri çok müşkül durumda kalİzmır 14 (Telefonla) Seyyar dıklarını ve yanlarındaki harclarını çalgıcılık yapan iki gözden mah biürmiş olduklarını yana yakıla rum Osman Reis adında biri re anlatmaktadırlar. jim aleyhinde propaganda yapBir çok kamyon sahibleri Devlet maktan sanık olarak yakalanDemiryollarına müracaat ederek mıştır. İddiaya göre, Osman k.imyonhrını trenle Bozöyükten Reis, Karşıyaka vapurunda ayağa kalkarak bir nutuk söylemij Eskişehire naklettirmek için vagon talebinde bulunmuslardır. ve şöyle demıştir: Devlet Demriyollan bu müraca« Yaşasın sarıklılar, bu mem ate, iki üç gün sonra vagon verilelekette bir zaman gelecek Kürdler hâkim olacaktır. Bu gün ya bileceği cevabını vermiştir. kmdır. Karılarını herkesin kolPROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: larına teslim edenler ahlâksızdırlar.» Osman Reisin evvelce de rejim aleyhinde bulunmaktan 14 ay hapse mahkum olduğu anlaşılmıştır. Polonyada mahkum olan Fransızlar Stettin 14 (a.a.) Polonya askeri mahkemesi Fransız konsolosluk memurlarından Andre Robıneau'ya 12 yıl ve Gaston Druez'e 10 yıl hapis cezası vermiştir. 4 5 «CUMHURİYET» in edebî romanı: tatan: Concordia Merrel Çeviren: HAMDİ VAROGLU Bazan doktor, Frida'mn sokulüş di. Madam Beaumont'u kocasile larmı, gayet sakin bir yüzle kar konuşurken görmesi. şiddetli bir şıiyordu. O zaman JacQueline. ko ıstırab duymasına kâfi geliyordu. casmın. kendi mesleğine aid işlerle Doktor evde yokken, Jacqueline. 2ihni dolu olduğu için hiç bir şeyin onu şiddetle özlüyor, bir arada olf^rk:na varmadığmı tahmin ediyor duklan zaman da. tersine, o kadar du. heyecanlamyordu ki, uzaklaşıp gitF^kat bu yürek rahatlığı devam mesini istiyordu. Zaman zaman. aşetmiyordu. Jacquelin«, kendi ken kmı itiraf edip bu sırdan kurtuîadini azaba sokmak için sebebler ya cağı geliyordu: lâkin, dakikasmda. bu bahsi açmaktansa ölmeği tercih rstıyordu. Doktorun bigâneliği. sakın yap ediyordu. ınacık olmasın? diye düşünüyordu. Ne yapmalıydı? Müşterek hayatSonra, bu kuşkusundan dolayı ken larmı, ne edip tahammül olunur hadini kabahatli buîuyordu. Frida'nın le getirmeliydi? Vaziyet çaresiz gibi saj'gısızlığma karşı kocası hiç de gözüküyordu. ğüse hoşnudsuzluk gösterse memSonra, bir devre geldi ,doktor, genun olacaktı. Halbuki böyle bir şey ne aşırı yorulmağa başladı. Evine olduğu yoktu, hattâ Madam Beau pek seyrek uğruyordu. Jacqueline, mont misafir geldiği zaman, doktor, büyük bir boşluk hissetti, yalnızlık, eteeriya keyifli görünüyordu. ona eskisinden daha acı geldi. Jac<lueline, mantıklı dü«ünnwğe Bir akşam, yalnız başma oturde gayret ediyordu. Eğer Duan'ı muş, evlilik hayatınm bu hazin âgerçekten, zann<=tti?i kadar çok se kıbetini düşünüyordu. viyorsa, her şeye sükutla taham ı Konişi, salona Walter Belford'u mül etmesi lâzımdı. Yeter ki o m.>sud olsun. j Genc kadın, onu o kadar unutFakat genc kadm, bu muhakeme muştu ki. ilk ancia. büvük bir hayher zamanki lere uzun zaman boyun eğmiyecek ret duydu. Belfordj ücadar iazla realist bir mizaca sahib gibi teklifcu davrandı. Jacquelinei İhtiyarlar için Dinlenme cvi Dun Vılijetu; Darulâceze ıçın bir top'.antı yapılmıştır. Bu toplantıda Acıbademde Darulâcezeye aid bınanın çocuk verem prevanoryomu ıttıhaz e^ıiU"nek uzere, Saeiık Bakanhğına satıimssıra. oradan alınacak para ile de. Mecidiyekoyunde kımses\z. varlıklı. rr.unpvver ıhtlyarlör için bir Dmlenme evi japtırılmaFina karar verılmıştır. Kepek fiatı yükseldi Kepek fiatı 12 5 kurustan 11 kuruşa fırlamıştır. Arabacılar bundan şıkâyet etmektedirler. Kendilerine verilen ce' vabda bu kararın ekmek fıatlarında | yapılan son tenzilâttan ileri geldiği' beyan edılmi;tir. Müteveffa Miço!. Sanayi bankası hazırlıkları İki gün evvel, Türkiyede yetişmi» devara ediyor * en iyi futbolculardan, hattâ en Hususi sanayi îjletmelerınin uzun iji aııtrenhrlerden birisi olan ..Mivadelı kredi ihtıjacını ksrşılamak ço» yoksulluk içüıde öldü. Ş mak&adile İstanbul Fölgesi Sanayi Bır «jadece «mtiteveffa Miço» dan lığınce gırıçılen faalıjstler cevâm etmektedır. Bu faalıyetın dıçında bır ka izi kalmamış olan bu zavallı, kaç müteşebbis bankanın statusunu ha Fenerbahçenin en parlak devirlezırlıyarak alâkadar makEmlara müra rinde sol açık oynardı. Türkiytnbı caatta buluniıuşijrdır. en iyi çol açığı da bu adamdı. BiSanayi Bar.Wasır.m kurucuları ara zim gibi onu tanıyanlar, bir futdol smda Cevad N.za.ni, Bedri Bekıroğlu, Necmeddm Demırel. Hılmi Kutman ve hariknsı olan Hasan merhumdan gördüğü için çok sevindiğini söyle Buna rağmen. ifadesinin mesud bir ı mı.ştı. Bir zamanlar onun üzerinde telâkkiniz değişmiyecekse, bir daha Harun Uüur.çanıın bulunduğu haber sonra topa en hâkim: fakat ondan fazla realist bir oyuncu ve tam bır di. Jacqueline, bundan mütehassis kadın ifadesi olmadığını sezdi. Bu, sahib olduğunu zannettiği tesirden, buraya gelmek zahmetine katlan venlmektedir. amatör oyuncu olduğunu biKrler. olmak şöyle dursun, öfkelendi, mu na bakarak, genc kadının. kocası şimdi eser bile kalmamıştı. mayın. «3Ii'"o» senelerce Fenerbahçey;, hatatının harıl harıl anlattıklarını nın eserini övmeğe uğraşması, aşkBununla beraber, ancak bir müdBelford'un dili dolaştı. TEŞEKKÜR Beşiktaşı. bsşka Türk kulüb!er:!.i dinlerken somurtkan durdu. tan değil. sırf dürüstlük icabı oldu det sonra ayakları suya erdi. Nasıl? diye sordu. 1 Medarı iftiharımız olan babamız. Beiford, bu bigâce karşılanışa hiç ğuna hükmetti. Bu faraziye, BelHayreti o kadar samimî idi ki, Kocam hakkında kullandığınız sekızı universıteden mezun on dort antreııe etti ve nihayet açiıL n öldü.. «İVIiço» tam bir amat&r o'Juford'un gizli isteklerine uyuyordu, genc kadıa onunla alay etmekten lisan, vasıflandırılamıyacak mahi evlad aldırmadı. sahibi kıymetli büyutıunuz, Ey. örnek kocamz ne âlem hücuma geçmek için cesaret buldu. kendini alamadı. Lâkin. öfkesi ge I yettedir. Bana karşı takmdığınız ta 311 1 mart Muhendısnanei B«rrıı ğundan mı nedir? şu meşhur «Spur Hamayun rnezunlarından emekli topçu cuları Koruma Cemi>eti nden Mr de bakaiım? diye sordu. Sır tevdi edercesine: ne üstün geldi, Jacciueline sert bir vır da. hakaretli. bınbaşısı akçe nıuarenet göremedi.. Bırul Sonra. sualine cevab beklemeden, Küçük hanım, dedi. Bana öyle I oo;lo. Hakareth mi? Vaktile ni$angöıdükçe: sporcuların elleri ay';r;M. FEHMİ ALPASLAN'ın yapmacık bir kayıdsızlıkla ilâve geüyor ki, siz pek .. pek mesud' Siz ki. dedi, vaktinizi israf et lı olduğumuzu ur.utmuş görünüsajlaetti: değilsiniz.. mekten başka bir şey yapamamışsı yorsunuz! vefatı uzenne acımıza ijtırak eden ları tutarkcn istikbaüerini dostlarımıza minnettarız. mak istemc'eriui ve bu yüzdeu a Gorüyorum ki sizi hâlâ bir keJac<îueline hızla başını kaldır lı. nız, Ronald'm meşguliyetlari hakkın Nişanlı mı? Aramızda bir bağ Alp^slan ailesi matbrlıiğe de onıuz sükmeîevîni nara atıp hastalarla. sakâtlarla va t Mukabeleye hanrlanıyordu, fakat da çirkin mülâhazalar yürutrneğe ken v a r idiyse, bu kadar çabuk koptuEşi Maenrume Alpaslan. Ve çocukları peh hak;ız buhnujoram. kit geçiriyor. Ben buna ezeldenbe Beiford vakit bırakmad:. Ona doğru ' dinizde ne hakla salâhiyet buluyor ğ u n a gore, pek çürükmüş demekVetenner Hekım Rejad Ozanalp esı ı<Ve/dh ddem u\tyen eğilerek: ri şaşar dururum. sunuz? Bütün düşüncesi başkaları tir. Hikmet' OzanaİD. Yuksek Muhendls n m Mizyâl Alpaslan. I. T. U son ıımf Vcfâlı âdem ohnah!~> Benim kanaatime göre kocam, | İnkâra kalkısmayın, dedi. Sizin acısmı dındirmekten ibaret JacQueline. bu sözü. Lstihfafla yı, talebeji Ulvi Alpaslan, Yargıç Fıkn B FELEK bir hafta içiade, etrafında, b k başka ^ ^ şeyjni hft i i d t f d l a n bir insanla, hemcinslerinin söylemişti. bi i l h i l i i benim göüm benim gözümdsn ° l Şendur e;i Vatan Şendur, Curnhurı1 Eir duzeUme: larının bütün ömürlerince yapabil ı kaçmaz. Esasen. bu adamla evlen «izmetine h i ğ i b i l i ve hü hasrettiği bilgisi hüst Alpaslan, Yurdakul Alpaflan. ç E . bu a d a e e i i Beiford itiraza yeltendi. kd dh fl hJ Dimku yazımm kırkmcı sstınn.n Cengiz Alpaslan. Buyuk evlâdları: diklerinden çok daha fazla hayırJ: ^ m e n i z i a | gayritabiî, esrarengiz bir neri fcütün me='ekda;larının takdi Ahvali dikkate .ılmak lâzımMukbıl Demırel. Yııks»k Jîuhendis sonundaki «kübik» ve kuk üçüri;ü işler görüyor. tarafı bulunduğuna, basındanberi rini kazanan bir insanla alay ct dır. bayancığım! Bütün maddi imŞ^hsına yapılan bu telmih. Bel emindim. Jackie, ben eskidenberi mek salâhiyetini ne bakı.n'lan haizYaşar Alp. îlengen Kaymaka nı EPtırının başmdaki heccav» ke'iNıhad A'.p, Erzurum Valısi Cemal mcleri fazladır. Yozının alttan on ford'un gözunden kaçmadı. Genc sizin dostunuzum... Sırrmm bana siniz? Istırab çekenlere ve ye'se kâniar:m rükenmişti; bir meteüğim yoktu: gırtlağıma kadar da borçlu Dınç e;i Hurriyet Dınç Hariciye |ef birinci satırmdaki «k:smtıîı» 'ieiıkadına doğıu hafifçe eği!di. düşenlere, Duan şifa ve ümid su idim! açın. lerinden Semih Gunvcr eşı Azize Ne o, Jackie ?Bu aicşam keSesi, kendi tecrübesine göre, pek nuyor, çoğu zaman da onlara haGunver. Emekli rubay Kemal Dinçer mesi de mahcur manasma ; e ^ n Ne olursa olsun, oeni. zerre «k:s:Mı» olacaktır. B. F. eşi Belkıs Dinçer. cazib olan ahengi ahyordu. Hai yat bahşediyor. Bunlara karşı. sizin kadar tereddüd etmed=n kendi hayifsiz görünüyorsunuz? Olabilir. Üstun tavırlar takı buki Jacqueline üzerinde, bu ses ne meziyetleriniz var? lime terkettiniz! n«rak. Ronald gibi bir adanun ve perdeleri büsbütün başka bir tesir Jacflueline. n«fes nefese kalm:çtı; Ne yapabilirdim? rimli faaliyetinin değerini azaltma yapt:, genc adamı hayretler içinde sustu; yanakları al al olmuştu. Öf Bir param kalmadığını öğreğa çahşmaJc küçüklüktür. Onu, İŞ buakü. kesi arasında daha da güzeldi. neceğiniz ana kadar bana bol kebaşında gören herkes takdir ediJac<Jueline, öfkesini zor tutarak: Beiford, manasız gözlerini ona seden hizmetlerinizi sundunuz, bağyor. Beni Ronald'la evlenmeğe sev dikmiş, bakıyordu. Son dsrece şaş ullğınızdan dem vurdunuz! Gördüğü rağbet üzerine «Rahika» müellifi FATMA ESEN Görüyorum ki. Jackie, kocanız keden sebebler sizi asla ilgilendire kma dönmüçtü. Jadlueline devam • Tabiî ya! Güzelim bir çift ile AZİZ BASMACIYI da kadrosuna katmış, yerli mizah ve karısizde vaman bir müdafi bulmuş. mez, dedi. Evli ttlduğumu büin, kâ etti: katüre pek çok yer ayırmıştır. 2 nci sayısı nefis bir kapak içinteşkil ediyorduk. İkimizde de pa Kocamm fedakârhğını ve fi! Sizinle açık konuşmanın za ra yoktu, istikbalden ne bekl;ye| de 20 sahife olarak tugün çıktı. Büyük müsabakasını takib ediniz menfaate dayjnmıyan bir insan İkisi de kalkmışlar, karşılıkh. manı geldi, Walter. Ziğer kocama. cektik? Bunu yüzüme karşı söy1 Okuyucularunıza: Bu saymın birinci sayıda olduğu gibi 2 nci oluşunu herkesten daha iyi takdir ayakta duruyorlardı. lâyık olduğu nezaket ve saygı ile lememelivdiniz, Jackie... baskısı yapılruıyacağından, almakta acele ediniz. edecek vaziyetteyim. Genc kadınm bakışlarmdati öfke muamele edecekseniz, kapım sizei Fiatı gene 25 Kuruştur. JacQuelinc, hiç jüpbesiz samimi idi. ifadesi, Belford'un ümidlezini kır daima açjktır. Yok, e%ST şimdiki 1 (Arfcası var) C.H. Partisi İstanbul bölgesi müfettişi Prof. Dr. Sadi Irmak, dün Parti merkezinde işçi temsilcilerıle ve parti ileri gelenlerile uzun süren Ba$tarafı 1 inci sahifede bir toplantı yapmıştır. Alâkadarlar, Enver Kökün sorusuna cevab o İstanbuldan gösterilecek 27 kişilik tedbirler) hakkındaki yazı ve bu larak: «Bir af ilânını hükumet uy aday listesine dört işçi ve esnafın yazıda, Çalışma Bakanhğı İstanbul Bölge Müdürü İsmail Akçaya gun görürse şüphesiz ki Meclise alınacağm: söylemektedirler. getirecektir» demek suretile henüz Bu arada, Sendikalar başkanı atfolunan beyanat, fi'li vaziyeto hükumet çevrelerinde böyle bir Zühtü Tetey, Tekel kutu fabrikası ve hakikatlere uymadığı için, bu karara varılmamış olduğunu ihsas sendikası başkanı Süreyya Birol, babtaki cevabımızın Matbuat Kaetti. Şoförler Cemiyeti başkanı Halid nunun 48 inci maddesi hükümleri Fuad Hulusi Demirelli. Bakanın, Çelen lisWe dahil edileceklerdir. dairesinde nesrini dileriz. basın kanunü mevzuundaki beyaHalk Partisinin İstanbul listesi1 Şirketimizde yalnız bir kuım natına verdiği cevablarda basın nin başına Yahya Kemal Beyathişçilere sene sonunda, (Bağlılık) hürriyetini demokratik bir anla nın konulacağına muhakkak nazansmı altmda verilen primin, 1949 yışla tesis edecek bir kanuna ihti rile bakılmaktadır. Halen milletvekili senesinde de verilip verilmiyeceği yac olduğunda ısrar etti. Mevcud bulunan Ali Rıza An, Ekrem Amaç, cezai hükümlerin son derece ağır Receb Peker, Hüseyin Cahid Yal noktasında. işçilerle aramızda bir ihtilâf çıkınış ve İstanbul İI Hakerr. hğından bahisle nakdî ceza usulü çın yeni listede yer alacaklardır. Kurulunca müttehaz karar Yüksck nün kabulü daha uygun olduğuHakem Kurulunca onanmak surenu ileri sürdü ve matbuat suçlarınuı jüriye havalesi gerektiğini tile kaüleçrniştir. Uaydetti. 2 Sözü geçen karar mucibince vc işçi Mümesâilleri ile mutabakatımız veçhile 11 şubat tarihinden Baştarafı 1 inci sahıiede itibaren Fabrikamızda çahsan i? Baştarafı 1 tnct sahttede gının Hamdibey pasajı içindeki çilerimize 1949 senesine aid bağlıhk Abdullah Ünvere aid manifafjra primi verilecektir. ler yapmağı düşünmekten kendimi mağazasından çıktğı anlaşılmak3 Bir kısım işçilerimize, ücalamıyorum. tadır. retlerinin haricinde. şimdiye kadar Her iki dünyayı birbirinden ayıSavcı muavini Fehmi Çağrl. baş | hiç bir iş yerinde yapılmıyan bir ran uçurumu doldurmak için son sahibi olmak üzere bi vardımı. baŞhlık primi namı altmbir gayret sarfetmek fikri beni cez j n a d a ~ ticarethaneleri bulunan tacir da yapar ve bu şekilde kendilerine betmektedir. ! lerin de malumatlarına müracaat bazı seneler munzam bir para veVVinston Churchill. 23 şubatta etmiştir. Bunlardan bir kısmı tica rirdik. Ancak. mevcud iktisadî ve d j l yapılacak umumî secimler sonunda i re thanelerindeki eşyaların sigortalı mali şartlar. bu sene, yukarıda ariktidara geçtiği takdirde Doğunun I olduğunu söylemişlerdir. İtfaiye ha zedilen yardımı yapmamıza imkân yaptığı soğuk harbi durduracak ve J | ç n y a n g ı n yerinde söndürme işle vermediği ve bu kabil yardımlar buna teşebbüs edebilecek yegâne \ r ü e mes,srul olduğtından. dört du ancak o scne zarfmda elde edi'.edünya lideri olarak alkışlanmışur. vardan ibaret kalan Hamdibey ha cek fazla semereye bağh olduğu •Muhafazakârların ikinci lideri An n:nda keşif yapmak imkânı hasd cihetle bu husustaki görüşümüzü toni Eden, Churchill'in cesaretle olamamıştır. Yanaınm nereden. na işçilerimize sene başında bildirdik harekete geçebileceğini ve Rusya sıl çıktieı ve hâdisede her ve rıza ve mavafakp.tlerile bu babile Batıh devletler arasındaki so !' b i r kasdin mevcud olup olmadığ) da ve ilerisi için anlasma yaptık. b l i ğuk harbi sona erdirebileceğini keşiften Eonra araştırılacak Anlaşma mctni her işçinin dosyasındadır ve iş yerimiz de bu husöylemiştir. susta salâhiyetleri olanların teftişlerine daima açıktır Feci bir kamyon kazası Sütlüccde kurulacp.'i işçi Adalet Mensucst Fabrikası T.A.Ş. mahallesi İzmir 14 (Telefonla) Bu akşam Cumhuriyet: Noktalı kısımlar CIsunbui Işçı Sendıkaları Bırlıgı kosaat 19.30 da Karşıyakada Soğukku Savcıhğı Basın Bürosu tarafından yuda bir kaza olmuş şoför Giresunlu operatifı Sutluccde Bademlik mevki çıkartılmıştır. ' bir amele mahallesi Halil Necatinin idare ettiği kamyon ınde 300 evlık vermlştır. Kooperatıfın kurmağa karar virajı dönerken de"rilmiş ve dereye nızamnameai tasdike gönderilmiştir. Düzeltme Dünkü nüshamızda yuvarlanmıştır Kamyonda 6 er ile Gelır. gelmez inşaata başUnılacaktır. Kızılay Hemşire okulunun 25 mci yapılacak evler.n plânlaM Be 3 sivil bulunuyordu. İki er çok ağır Burada yapıUcak evlerın plânla'i Be. d e v r i y e 5 İ k , ., soırette diğerleri hafif surette ya ledıyeye verilmıştir. Bu evlerin bedeli İscı Ihtıvarhk signrtHMna karsıhk ke 20 nci olarak çikmıştır. Tashlh e1 ralanmışlardır. sılecek yuzde bejlerle odenecektır. . deriz. Adalet Bakanının basın kanununa dair izahalı İş ihtilâflarına dair Tehdidcl polis memuru bir mektub ve arkadaşları dün Muhterem gazetenizin 4 2 1950 tErih ve 9155 sayılı nüshasında tevkif olundular munteşir ve fîş ihtilâflan ve alınan Bastaraf\ 1 inci sahifede lannı dün bildirdiğimiz sanıklar hakkındaki tahkikat sona ermiştir. Bu hâdiseye adı karışan ve komisyoncuyu tabcnca ile tehdid edenler arasında bulunduğu iddia olunan Emniyet 2 nci şube müdürlüğü memurlarından Hicri Akbaşlıya dün işten el çektirilmiştir. Dünkü sayımızda vakanm tafsilâtını verirken belirttiğimiz gibi hâdisede sanık oldukları iddia edilen polis Hicri, Burhan Algan, Ali Ün \e Seza adındaki kadın soysuncuiuk etmediklerini, Cihangirdeki apartımanda poker oynadıklarınj soylemişlerdir. Dört sanık dün akşam Adliyeve sevkedilmişlerdir. Savcılık tarafından soruşturmaları yapılan polis Hicri, Burhan, Ah ve Seza tevkif edilerek Sultanahmed 2 nci sulh ceza mahkemesine verılmişlerdir. Sanıkîar burada da soygunculuk yapmadıklarını »öylemişlerdir. Kastamonu vapuru yakuıda sefere başlıyacak Demz>o;iarı Genel Muuuru Cemıl Parman dun Halice gıderek tamır gormekte olan vapurları ge;mi5 ve tamırlerln suratle ıkmal edılmelerı hakkında ılgüılçre talımat vermiştir. Kastamnnu şilepinin hazırlanması sona ernr.jtlr. Gemı bırkaç gun scnra havuzdan <;ıkarak »eferlerıne baılıyac&ktır. Sahaflar çarşısıntn imarı Vrlı ve Bclcdıye Başkanı Fahrcddın Kcıım Cokay. dun ikşinı Sahaflar «arşısı >angın jerıni tetkik etmiştir. Şehırcilık ır.utehasfisı Pıost. yangından evvel burasının imarına aid bır proje hazıriamış olduğundan Beîedıje Turk uslubu tnrzında burada jcnı bır Sahaflar carşısı vucude ^etırecektır. as mektebde okuduğu» muı «hesab. uı adı nıatematik olalı hespbnnızı şaşnaık. Eskidcn «zarb» şimdiki tabirle çarpma ameüyatmda Iir adanıın knvvetini anlamak için 782 okka kömür 13 paıadan kaç kuruş eder diye sorarlardı.. KÖnıür hesabı kolaylaştı. 1820 kuruşfan aşağı itımediği için matematiği zayıf olanlar bile hesabını yapabiliyor. Simdi riyaziyecilerin, mühenHisleıin. hattâ hem riyaziveci, hem fizikçi. hem mühendis, hem musikisinas! Salih Murari üstaduuızın bile içinden cıkamadığı bir hesab karşısındavız: Ekmek fiatı. 575 çramı 22 kuruş olursa kilosıı kaça gelir?.. İçinden çıkabiürseriiz alnınızı kanşlarım. Yarabbi sen bize »u kadar büyük bir zekâ vermekls başımızı belâya sokmakta ne gibi ilâhî bir zevk duymaktasın? Ilikııietinden sual edilmez ama bıınu rfk merak ediyoruz. Nasreddin Hoca vâzederken bit gün halka demiş ki: Dua edin ki Cenabı Hak deveye kanad yaratmamış. Yoksa ı';ımlarınız başınıza çokerdi.. Buna da şükür.. ya 22 gramı 575 kuruş olsaydı, halimiz nice olurdu. Hüner beterin, beterini dıışunup mesud nlmaktır. Birisi bana soısa: A yol kilosu kaça gelir bilmezsen ne olur? Hakkın var birader; sen rnna bakma! Bir delidolu adamım, ı'emekten başka ne çare? % * * Mükemmel bir kitab D e n lier kitabı beğenmcm, tloğrusunu isterseniz bir kotü hu» yum vardır: Herşeyi kolay beğenmem. Bu arada bizde basılan kitablardan )5ek çoğu hoşuma gitmez. Çoğunun maalesef içi boşhır. İçi dolu olanların da ya baskısı, ya clldl nâhoştur. Dört bası rmnmr esere pek az rastladığım .çin be* ğendiğim eser de azdır; >nkin şu Vedad » d i m i n «Doğan Kaıdeş Yayınları. nda bastjrdığı .Tabiat Ana Anlatıynr. isimli kitabı, elhak mükemmel bir şey. Kâğıdın gürelüği. baskı ve cildin nefaseti ve eseıin kıymeti.. neresinden baksamz çok muvaffak olmuş.. Kutubhanrmiıin boyle e^crlerle zenginleşmesini boklemekle bilmem, yapamıyacağımız bır ^ey mi Utiyoruz? * * * Churchill'in yeni nutku Sultanhamamı yangınının tahkikatı Telefon tahsiiâlı perişan r \ a h a doğrıısu telefon alıoâielcrl ^^ perişan. Maiumu âliniz idare bir Isvicreli mütehaı»ı.sın sözııne uyup abone ücretlerini lalısilrtHrlarla topJatmaktan vazgeçti ve *ruya koiayhk olsun diye paıalaıın posta gişelerine yatırılmasmı emretti. AboneJer de bermııclbi emirbb)lec>j hareket ediyorlar. Lâkin bu arada neler olmııyor? Parası yatırılmıı abonrye, Teicfon İdarebi: Faıanızı yatırmadınız, kcscı.eğiz! dijor. Öteki: Vallahi yatırdım, Allah çarpbin yatırriım.. diyor: Mafcbuz?. Cösteririm.. Gitlilip söbterüiyor. Dağ yiirümezse aptal >ürür. \ahud, poslane parajı almıjor.. memur yok, haa! dahası var: Makbuzlara nisbî pul yapışlınnağa kalkıjorlar. Bu >üzdeıı bi'im uCumhurjyet» abone bedelini posta gişesine yatıramadığından idareye kadar goııdermiş.. kâh mcnıur yok. kâh pul yok, kâh hesab yok. kâh haherleri yok... ve isin tuhsfı. her dcfasmda postaııe \\r muv?kkat makbuz kesiyor, fnu Telcfon İdaresine gonderiyor. Asıl roakbtuu ahyor, abone ikinci bir defa hu makbuzu almağa pustaneye gibivor. ne kolaylık, ne >'.laylık! Şaka bertaraf! Bu sapa Işten va.Tîe^elim.. tutmadı... Darılmara yok!. *** S İ Z İ I \ HAFTALIK MA6AZİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog