Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Meşhur El Işi Model MegnnMHtm 349 uncu fevkalâde sayısı Çıktı, 320 KURUŞ umhu ! 9İUU c r Sabırsızlıkla beklediğiniz Redhouse Ingilizce Tiirkçe Lugatini Piyasaya arzettiğimizi bildiriniz. 1200 sahife ve 70 bin kelimeyi havidir. Fiatı: 25 T. L. Umumî Satış Yeri: Amerikan Bord Nesriyat Dairesi Rızapaşa yokuşu No. 50/16. Telefon: 21498 Posta adresi: Merkez P. K. 142 HER KİTABCIDA ABAYINIZ. KURUCUSU:YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul N 2 6 o 4 21290 ^ârŞHIIIDS 10 OUDât 1 9 5 0 p Adalet bütçesi görüşülürken bazı hatibler tenkidlerde Mecliste, mevcud cezai hiikümlerin bulundular, hatiblere Fuad Sirmen cevablar verdi son derece agırlıgından bahsedildi Dün Büyük Millet Meclisi, Cumhur Başkanhğı, Diyanet İsleri, Adalet, Tapu ve Kadastro bütçeleri tasvib edildi, Millî Savunma bütçesi müzakeresine baslandı Bakan, hazırlanan proje üzerinde gazeteciler temsilcilerile müştereken çalışılacağım söylüyor Mecliste dün kabul Adalet Bakanının basm edilen bütçeler kanununa dair izahaiı Ankara, 14 (Telefonla) Meclis, bu sabah saat 10 da Cevdet Kerim İncedayının başkanlığında toplanarak 1S50 devlet bütçesinin müzakerelerine devam ettı. Oturum açılmca Ahmed Tahtakılıç söz aldı. Partileri adına konuşan Ahmed Oğuzun tenkidlerins cevab veren Maliye Bakanının izahlarını tatminkâr bulmadı. Butçe açığının Marshal yardımı ile kapatılmasındaki endişelerine Bakanın cevab vermediğini soyliyen Tahtakılıç, Marshall yardımı ile Arkası Sa. 4, Sü. 4 te ] Ankara 14 (Telefonla) Adalet Bakanı Fuad Sirmen bugünkü Mec liste basın kanunu ile af kanunu mevzuundaki mütalealara cevaben verdiği izahta evvelce komisyonca hazırlanan tasarınm Ankaraya gelen gazeteciler heyeti tarafından! €Eskisine rahmet okutacak mahiyette» görüldiiğünü kaydettti. Bununla beraber Fuad Sirmen tasarınm neresini beğenmedikleri yolundaki sualine maalesef madde tasrihi ile cevab alamadığmı ilâve ile» «Ben de size basm için bir mesuliyetsizlik Utiyorsunuz diyebilirim» çeklinde mukabelede bulunduğunu kaydetti. Sirmen gazeteciler heyetinin, mü teakıben, Başbakanla yaptıkları gö rüsmeden bahsetti. Muhtelif basm mevzuatı incelenerek hazırlanan proje üzerinde gazeteciler temsilcilerile müştereken çahşılmasını dü» şünüldügünü ilâve etti. Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : Segimli bütçe izde eskiden bütee konusmaları ömürdu. Bir yıl kapalı duran ağızlar o beş on gün içinde bir açıhr. herkes söylemek istediği ne varsa, bütçe ile ilgisi olup olmadığını düşünmeksizin ortaya serer, böylece içini boşaitır, rahat ederdi. Birleşik Amerika hükumetinin dış politikasından tutunuz da, falan ilçedeki belediye yapısının şekline kadar her jey bütçe konuşmaları vesilesile tenkide uğrardı. İngiliz ve Amerikan donanmaÇok partili demokrasiye geçelilan Kızıl Çin sahilleri açıklannda beri, bir kaç yıldır bu gelenekten manevra yapacaklar knrtulma yolundayız. Ama heniiz Mürettebaün İzmir limanmda ahnan resimleri ve Tahkik Heyeti iyice kurtulduk diyemeyiz. Gerçi Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Londra 14 (B.B.C.) Washinggimdi bütçe konuşmalan dışında londa Bahriye Bakanhğırıdan resda herşey söylenipor; yüzlerce men bildirildiğine göre, ingiliz ve tenkidcimiz, çok şükür bütçeyi Londra 14 (B.B.C.) Sovyet belirtilmiştir. bekleraeden Tannnın giinü bülbül haberler ajansı Tass'ın bu gece Baltık siyasi çevreleri Sovyet Amerikan donanmalan, komünist Riisali şakıyıp durmadalar. Fakat bildirdiğine göre, Kızıl Çinle Sov lerin Kızıl Çin ile imzaladığı bu Çuı sahillerinin 600 mil açığmda ne de olsa. hâlâ eski zamanları ha yetler Birliği arasmda 30 sene müd anlaşmanın diğer peyklerle ya mühim manevralara giriseceklerdir. Washington 14 (a.a) Bugün tırjayarak bütçe kanunile İngiliz detli bir dostluk paktı imzalan pılan anlaşmalara benzediğıni dıs politikasını veya hacılann Kâ mıştır. Anlaşmayı Rusya namına kaydetmekte ve şöyle demekte Washington'da Birleşik Amerika, «Japonya kelimesirr.n İngiltere, Fransa, Kanada Portekiz, beyi tavaf etmesini birbirine kanş Vichinsky ve Kızıl Çin hesabına dirler: yerine Almanya kelimesınm ko Belçika Hollanda delegelerinin iştıran milletvekiUerimize rastlıyo da Mao Tse Tsung imzalaroıştır. rnz. Önümüzdeki çok sıkışık za Bu dostluk paktının, Japon em nulmasıle benzerhk ortaya çı tirakile yapılan Atlantik Pakti deniz komitesi mıizakerelerinin gizli roan şartlaruıa rağmen bugünlerde peryalizminin yeniden ayaklanraa kar.» bir taknn hatiblerin bn minval ü sına veya onunla doğrudan doğruya Muhabirlerin bildirdiklerine cereyan etmesine rağmen, yetkili 20 dakikada 6 milletvekili Komünistler Paasikivi'nin seçilzere söze ağaz eykmelerini hekli veya bilvasıta işbirliği edecek göre Mao Tse Tsung 1949 senesi Amerikan çevrelerindeno bildirildiyaralandı, aralannda memesi için tehdidler yebiliriz. Ve yaparsmız, can çıkar memleketlere karşı hazırlandığı da Arkasi Sa. 3, Sü. 2 de Arkan Sa. 3, Sü. 2 de savuruyorlar bir de kadın var hny çıkmaz derler; eski alışkanhkİzmir 14 (Telefonla) Manş de tahkik heyeti birinci mevki kalardan kurtulmak samldığı gibi koFaris 14 (R.) Bugün Italyan nizinde kavalara bindirdikten son maralardan birine geçmiş, kazalav ohnuyor. millî meclisinde karışıklık çıkmış ra batan (Edirne) şilepimizin kap zedeleri birer birer kamaraya ala1950 bütçesinin hazırlanması ve ve mılletvekilleri birtırlerine gir tan ve mürettebaü bugün Adana rak îfadelerine müracaat etmiş, Mecliste konuşulması. aynı ?amanmislerdir. vapurile limanımıza gelmişlerdir. bazan iki kişi yüzlsştirilmiştir. Bu da seçim hanrlıklarına rastladı. Rorradan gelen hsberlere göre, Istanbuldan ge'en Ulaştırma Ba esnada kazadan salimen kurrulmuş Bir yandan kaı&n tasansı, bir yanBaşbakan de Gasperi, Modene'de kanhğı Deniz İşleri Müdürü Ne olan (Edirne) nin Maskot köpeği dan propaganda ve kampanya işlegrevcilerle polis arasında çıkan va jad Somerin başkanlığındaki 5 ki (Adana) nın ambarına düşmüş ve ri hem iktidar. hem de mahalefet him hâdiselerin mesulü olarak ko şilüc tahkik heyeti, • Adana» nın ayakları kırılmıştır. partilerini yakından meşgul edimunistleri göstermiş ve bunun ü salonunda «Edirne» nin kaptanları(Edirne) nin kaptan ve müretyor. Bu arada dört başı mamur bir zerıne de komünist milletvekillerl nı ve mürettebatını toplayarak ken tebaü, kaza hakkmda gazetecilere bütçe kanumınu Meelise sunabilbir ağızdan bağırmaya, yuha çek dilerile tanışmışür. Bundan sonra Arkası Sa. 3, Sü. 4 te mek için hükumet iki ayağını bir meye bsşlamışlardrr. pabuca koyarcasma çalışmış olsa Çoğunluk partisi sıralarındaki bile yüzde yüz bir başan ihtimali milletvekilleri de yuhalara yuhaşüpbelidir. Gelecek gunlerin ateşli larîa cevab vermişler ve bundan havasına karşı şimdiden kollarını sonra da mebuslar birbirlerinin üsıvayan muhalefet ise, hükumetçe Arkası Sa 3. Su 2 de sunulan bütçe tasansını istediği gibi inceleyip tenkid edebilecek midir? Evvelki gün açüan Meclis konuşmalarma bakarsak tereddüdlerimizSoldan sağa: Burhan, Seza, Ali ve polis memuru Hicri dün akşam hâkim huzurunda de pek de haksız obnadığımızı görüriiz. Sayın Maliye Bakanı elindeki rakamlar topluluğunu ortalaBugün Fin Cumhur Başkanlığtna ma bir gayretle savundu. Halimizin yeniden seçilmesi beklenen fazlaca parlak sayılamıyacağmı itiPaasikivi raf etmekle beraber, kbtümserliğe Londra 14 (B.B.C.) Helsinki» Führer rolunii oynayıp para düşmekte de bir mana görmediğini den gelen haberlere gore, Finlansövledi. kazanmayı düşünen Nolls'un diyanın yeni Cumhur Başkanı ya» Halimizin mükemmeTlikteB uzak saçlaruu vc bıyığını kestiler Bazı Amerikan senatör ve ilim rm seçilecektir. Sovyetler tarafınolduğunu biz zaten biliyorduk. Buadamlannın ePiân umumiyeyi C.H. Partisi istanbul mahüllerin| bir çok vilâyetlere yeniden parti dan tahrik edilen Fin komünistlsri nu öğrenmek icin bütçe kanunu de dolaşan rivayetlere göre, B. M. müfettişleri göndermiş ve bir kıs Paasikivi'nin yeniden seçilmemesi ] bulandırdıklan söyleniyor tasarısının mucib sebeblerini bekMeclisi mart ayının ilk haftası içe mını da merkeze nakletmiştir. Sam için ellerinden geleni yapmaktalemeğe hiç ihtiyac duymamıştık. Paris 14 (R.) Washington"un risinde kendi kendini feshedecek sun bolgesi müfettişi Niyazi Aksu dırlar. Bu sabah, parlsmentonua Sayın Rüstü Aksalın tavsiye ettiği Cihanğir caddesinde 65 numaralı tabanca ile tehdid etmek suretile siyasî çevrelerinde belirtildiğine ve yeni seçimler de 7 mayıs jjszar merkeze alınanlar arasındadır. Bu kapısında bir bomba patlamıştır. gibi kötümserliğe düşjaekten de evde oturan ve Galatada bir yazı 250 lira para ve 2000 liralık da bo göre, Başkan Truman'la Dış»İşleri günü yapılacakür. Diğer taraftan. arada, İzmit bölgesine Said Odyak, Bu akşam da komünist parti bir BaJnnıyordnk. Şu halde bütçe ta hanede komisyonculuk yapan Ale no aldıkları iddiasile yakalandık Bakanı Acheson, Ayan üyelerinden C.H. Partisi genel sekreterliği, se Mardin bölgesine Said Köksal, Ai toplantı yapmış ve hatibler Paasisansı bugünkü siyasî, jktisadî ve ko adında bir komisyoncudan ta Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Mac Mahon ve Tydings ile tanmmış Arka« Sa. 3. Sü. 5 te kivi aleyhinde konusmuşlardır. çimlerin yaklaşması münasebetıle mali dnrnmnmuzun (ne iyi, ne kbilim adamlarından Profesör Einstü) ortalama bir ifadesinden ibatein'ın Amerikan efkârı umumiyeretrir. iini bulandırabılecek rr.ahiyette Bu ifade karşısmda. saym mubir harekets girişmiş oldukları kahalefet sözcüsü Adnan Menderes de naatindedirler. Muhabirler, bu üç UZUB olmakla beraber fazla işlensahsm Hidrojen bombası etrafında memis (sebeblerini yukanda anlatyapükları beyanlara temasla §u tık) bir tenkid söylevi verdi. Muhanoktayı belirtmektedirler: lefet, eski yıllara kıyasla hükumet«Bu şahıslar Hidrojen bombasının te bazı gayretler görmekte ise de imalinden vazgeçilmesini, bu silâ Hitler'e benzeyenlerden Piskorski, yeni bütçeyi uygun bulmamaktahın bütün medeniyeti yok edeceği Varşovada tevkif edildiği sırada dır. Açığunızı kapamak için emisni söylemişler ve atom silâhlannın yon yapamayız, istikraz yoluna giGiessen 14 (a a.) Yuzünün kontrolu için milletlerarası bir teşdemeyiz. Olsa olsa masraflanmızı Hitler'e benzemesi sayesinde Alkilâtm kurulmasını istemişlerdir.» kısabiliriz ve bunu mutlaka yapman film şirketinin çevirdıği filmWashington'un resmî çevreleri, de Führer rolünü oynıyarak para malıyız, bu üç şahsm da, atom etrafında kazanacağmı ümid eden Heinrich Fakat nasıl? Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Nolls sukutu hayale uğramıştır. Yazık ki bu pek mühim soruyu Nolls gece hüviyeti meçhul bir Asaym Menderes uzun nutkunda merikalı ve bir çok Almanlarla içaçıkça cevablandırmıyor. Hükuraeki içmiş, fakat sabahleyin uyandığı tin resmî ifadesine göre önümüzdezaman saçlarının ve bıyığmın keki yıl açığıraız 173 milyon lira cisilmiş olduğunu gönnüştür. Nolls, vanndadır. Adnan Menderes hamaddî zarar talebile tazminat dakikatte açığın iki yüz otuz milyonu vası açacağmı söylemiştir. aşacağmı iddia ediyor ki, bu tak«Hrde Marshall plânından da tesirli bir yardım bekliyenıeyiz (plândan Evvelki gece Sultanhamammda verimli bir şekilde faydalanacak Hocahan yokuşunda 55 odalı bir yerde onunla bütçe deliklerini tıhanın, içindeki 40 ticaret firmasma kamağa çahşmak bir hatadır; bu aid eşyalarla birlikte yanmasile hususa dair ileri sürülen tenkıdleneticelenen yangın tahkikatına aLondra 14 (a.a.) Bu akşam ri doğru buluyoruz). lâkalılarca devam edilmektedir. Dün de belirttiğimiz gibi bu yüz Edimbourg şehrinde irad ettiği büTakat nasü edelim de bütçemizi den vtıkua gelen zararm miktarı yük bir seçim nutkunda Churchill denk getirelim? Kısmtı yapabileceYAZAN: 2 milyon lirayı bulmaktadır. Yan şunları söylemiştir: ğimiz maddeler hangileridir? Dey« Ordusu, donanması ve havagm tahkikatına adlî bakımdan d let idaresini aksatmadan bu proje koyan savcı muavinlerinden Fehmi cılığına ayırdığı muazzam bütçeüzerinde kaç milyonluk bir indırÇağıl dün saat 11 de Yeşildirek lerle İngilterenin atom bombası yame sağlayabiliriz? komiserliğinde icab eden tetkiklere pamamak durumunda olması çok İşte çözülemiyen noktalar bunbaşlamış, arastırıp sorusturmaları hayret verici bir şeydir. lardır. tçinde bulunduğumuz şartBu bence hükumetin havsala alna geç vakte kadar devam etmiştir. lan gözonünde tutarsak, bize oyle Bu unutulmaz dünya şaheserini tıp>kı bir film Hâdise sırasmda oradan geçenle maz bir eksikliğidir. En yüksek geliyor ki, bu noktalar bir daha rin verdıkleri malumata gore yan Sovyet ıdarecilerile yeni göruşmeseyreder gibi okuyacaksınız! Dünkü müsabakalardan heyecanlı bir enstantane seferlü bütçe konuşmalanna kadar Kızıl Çin Sovyet paktı imzalandı Pakf 30 seneliktir, diğer peyklerle yapılan anlaşmalara benzemektedir Pasifikte mühim manevra Italyan Batan "Edirne,, şilepinin Finlândiyada Meclisinde mtirettebatı İzmirde kızıllarm Istanbuldan giden Tahkik Heyeti arbede tahıikâtı derhal ise başladı, mürettebat bugün limanımızda olacaklar. 44 Tehdidci polis memuru ve arkadaşları dün tevkif olundular (CumhuriyeOte Hidrojen bombası aleyhtarlığı Hitler'e benzeyetıin akıbeti CH.P. W istanbul aday listesi 27 kişilik listeye dört işçi ve esnafın ahnacağı söyleniyor, dün bu işle alâkah bir toplantı yapıldı Büyük alâka nyandıracak bir resimli roman Dün geceki boks maçlarını B 5 2 İtalyanlar kazandı C/hc/J/ct ' Sttltanhamamı yangınmm tahkikatı SİIAHSÖRIAR. UÇ 4 ChurchilVin yeni nuthu ü kalacaktır.NADİR NADI Arkası Sa. 3, Sü. 4 te . Arkası Sa. 3, Sü. 4 te İYaası & üncü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog