Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

RIJYA TABİRLERİ Bütün kitabçılardan arayınız. İkinci baskı Ankara Cad. 95 Fiatı: 200 kuruş. AYAYDIN NEŞRİYATI u m h u riyet 26 ncı yıl Sayı : 9164 KURUCUSU: TUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adreâ: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusa tstanbul No. 2M Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Ya» İfleri: 24299. Matbaaj 242» Ahmed Oğuz SARUHAN La Foıttaiıte'den MASALLAR La Fontaine'den 103 maeal, 30 roim. Essiz ve manzum tercüme. 100 Rus atom casuslarile C. H. Partisi Divanı dün çahşmalannı sona erdirdi mücadele şiddetlendi İngiltereden sotıra Amerikada da Toplantıların en mühim konusu Genel casuslara karşı sert tedbirler ahnıyor secimde gösterilecek adaylar meselesi oldu Başkan Truman. atom casusluğunun gelişmesi üzerine «H. bombasırun» imâlini emretmis V.. Pazartesi 13 Şubat 1950 V AHMED HALİD Kitabevi J \ Halka ucuz ev temini H stanbulda mesken buhranına II eare bulmak. daha doğrusu U halka ucuz ev temin etmek Için kurulan komisyonun teşkil ettiği iki tâli kotnite çalışmalanna devam cdiyorlar. Ucur ev komitesi, İstanbulda ev buhranının halledilmesi için kooperatif usulüne baş vurulmasının zaruri olduğunu, halka dağıtılacak arsalarda yapılacak evlerin de kooperatiflere Amerikanın yeni atom tesislerinden biri devri, Yapı Yollar kanunundaki Londra 12 (B.B.C.) People gaBelirtildiğine göre demokrat mem takyidatın kaldmlması ve Lnşaat :etesinin bildirliğine göre, Birle leketlerdeki Sovyet atom casusmalzemesine gümrük muafiyeti tefik Amerikada atom casuslarına larına karşı amansız bir mücadelemini pibi kararlar vermiştir. arşı gayet şiddetli yeni tedbirler ye girişilmiş bulunulmaktadır. Bizde mesken buhranı. İkinci almmaktadır. Dün İngilterenin de People gazetesi, hidrojen bombaDünya Harbi içinde doğdu, harb esash tedbirlere basvurduğu kay Einın imaline temasla şöyle demekbiteü beş yıl olduğu halde devam dedilmişti. Arkast S a . 3 , S ü . lde edip gidiyor. Bu yüzden îstanbuhın kaldınlması düşünülen gayrisıhhî teneke mahallelerine onlardan daha fena şartlar altında gecekondu mahallelcri de ilâve edildi. Bir zamanlar, mesken buhranına sebeb olarak Atatürk Bulvan gibi bazı caddeleri açmak zaroretile yıkılan mahdud miktarda evi Heri sürmek âdet olmuştu. Halbuki İstanbulda 1939 dan 1948 ekimine kadar belediyece istimlâk edilip yıkılan ev, dükkân vesaire 1148 den ibaret olduğu halde, bu müddet içinde, bir kısmı yıkılan 10 eve muadil büyük apartunan ohnak üzere, 6514 yeni bina yapılmıştır. 1948 ekimindenberi de şehrin her taraAnkara Macar elçiliği kançılarya rak yurdumuzda kalmasına müsafında yeni inşaat devam etmekte kâtibi M. Gustave Ritzı dün karısı ade istemis ve dileği kabul edılmişdir; fakat ev buhranı, hâlâ ortadan ve dort çocuğu ile hükumetimıze tir. Gustave Ritz Ankara Macar elkalkmış değildir. Hakikatte mesken muracaat ederek siyasî mülteci ola Arkası Sa. 3. Sü 6 da buhranı evsizlikten değil, hava parasına alısümış olmasmdan, kiracı ev sahibi kavgalanndan, kiraların yüksekliğinden ileri gelmektedir. Parası olanlar, ev ve apartunan bulmakta güçlük çekmcmektedirler. Hulâsa şirazesinden çıkan mesken meselesi hâlâ bir yola girememiştir. Bu yüzden emlâk sahiblerinin mallan üzerindeki temellük haklan da adeta sıfua ınmiş bulunmaktadır. Bunlar harab olan kiradaki evlerini yıkıp da yerine yenisini yaptırmak hakkmdan mahruındurlar. Çiinkü kiracıları çıkarmak imkânı yok gibi bir şey Cumhor Başkanı dfin akşam Divan üyelerini Çankayada yemeğe alıkoydu, seçim tarihinin tcsbit edilniş oldnğona dair Ankarada ısrarlı söylentiler dolaşıyor Ankara 12 (Telefonla) Siyasî partilerin başlıca meşgulyetlerınden bırı de mılletvekıli adaylarının tesbıtidır. Lıstelerı cazıb hale getirecek elemanların sağlanması, Meclıse gırmeleri, partıler bakımından zarurî sayılan şahsıyetlerın lıstelere tevziı, nihayet adayların seçım kabilıyetlenne göre tasnıfi ve teşkilât tarafından gösterilecek adaylar meselesi, üzerinde ayrı ayrı ve ehemmiyetle durulan mevzulardır. Açıkta kalacakların durumu da ayrıca düşünülüyor. Bu unsurlar arasında teessür, infial, yeis veya hırsla karşı partiyi desteklemeğe kalkışacakların zuhuru muhtemel gorulmektedır .Cuma günü başladığı görüşmeleri bu akşam bıtıren C.H.P.Diyanında da bu mevzuun gündem.n başhcalarından birıni teşkil ettığı anlaşıhyor. Resmî teblığde tuzuk gereğınce ' yüzde 70 i ıllerce ve yuzde 30 u D vanca seçılecek mılletvekıli adâylarınm ınt.hab ışının bır usule bağlandığı bıldırılmektedır. Benim öğrendiğime gore, bu mevzudaki müzakerelerde aday tesbıti ıçin yapıîacak yoklarralar uzerınde durulmuş ve bu yoklamalarda oy sahıbı olanlardan adaylıklarını koymuş bulunarJarın toplantılara katılması takarrür etmıştır. Bu suretle bır çok partı .çı sızıltıların onü alınmış oîacaktır. Genel merkez çevrelerınden oğrenıldığıne gore, te^kılâtın yuzde 70 aday gösterme payına herhangı bır tes r yapılmıyacaktır Bağdad'da isyan teşebbüsü Valiliğe tayinini hoş görme\Tp isyan eden polis müdürü derhal tevkif edildi Londra 12 (BB.C) Bu gece Bağdaddan gelen haberlere göre, Irakın kuzey vilâyetlerinden birine vali tayin edilmesine fena halds kızan Bağdad polis müdürü Ali Halid isyan çıkarmak, hükumeti devirmek istemiş, fakat emrindeki kuvvetler son dakikada kendisüıi desteklemeyi reddettiklerinden teşebbüs suya düşmüş ve kendisi da tevkif edilmiştir. 1 Dün geceki lodos fırtınası Bir gemi Selimiye önlerinde karaya oturdu Bulaşıcı hastalıklara karşı ahnan tedbirler Sağlık Şurasma iştirak eden Vali, verilen kararlar hakkında izahat verdi Ankaradan dönen Gökay, Beykozda da bir itfaiye tefkilâtı kurulacağını söyledi İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gokay, dun saat 14 te Ankaradan şehrimize gelmiştir. Valiyi, Bostancıda İstanbul milletvekili Ekrem Amaç, Haydarpaşada da Vılâ I yet, Belediye ve basın temsılcıleri karşı1 amışlardır. Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gokay trenden inince, muavinlerıne gıda maddeleri fiatlarımn ar Arkası Sa. 4, Su. 3 te Macar elçiliği kâtibi iltica etti Derece bakımından mevkii küçiik olan M. Ritz'in vazifesi ehemmiyetli idi Dün gece birdenbire patlak veren Lodos ftrtması limanda bazı kazalara sebbiyet vermiş vapur seferlerüıi de aksatmıştır. Devlet Denizyollarına aid 13 numaralı taşıt gemisinin makine da iresinde, fırtınanın şiddeünden bir arıza çıkmış, gemi sularm tesirile bir müddet suruklendıkten sonra, Ha>"darpaşa Selimiye arasmda karaya oturmustıır. Gemi imdad istemiş. vaziyet sahildeki teşkilât tarafından liman idaresine bildirilmiştir. Vaka tnahalline derhal vasıtalar tahrik edilerek mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi makine dairesinden bir yara almıştır. tkinci kaza Kerempe admdaki bir motör de, Kansere tutulmuş, tedavi edilemiBeşiktaş önlerinde fırtmaya tutulyen ve müthiş ıztırab çeken muş ve sularaı kuvvetli cereyanile hastasını oldüren Dr. Sander bir müddet sürüklenmiştir. Bu sırada makineleri de arızaya Arkası Sa. 3, Su. 8 de Asyada komünizm durdurulacak Washington 12 (a.a.) Genelkurmay başkanlarınm Pasifik se•ahatlerinden dönuşte verdikleri raporun neticesi olarak Truman cumartesi günü komünizmi Asyada tutmak gayesini güden esas sıyaset hakkında yeni malumata sahıb bu* lunuyordu. Bu siyaset şimdiye kadar Japonyadan guneye doğru For» moza, Fılıpinler ve Endonezyadan geçerek Hindiniçiniden Hindistana giden bır hatü tutmağa çalısmaktan ibarettir. Cumartesi günü her sey bu hattı daha kuvvetli tutmağa temayül edildığini gösteriyordu. Genelkurmay başkanlan daha ileri gidilmese bile bu siyasette de Arkası Sa 3. Su. 2 de İranda komünistler tekrar faaliyete geçti Kominform memleketlerinde basılan broşürler trana 5<Jculuyor, Tudehli'ler güneye nakledildi dir. Şehir dışında yapılan yeni binalardan bir kaçı Bu anormal variyetin ortadan kalkması. ucuz evler inşasile kabildir. Şimdiye kadar bu maksadla yapılan evler de, bir türlü ucuza maledilememiştir. Ucuz ev inşa edebilmek için ilkonce ucuz arsa bulmak lâzun geldiğinden Emlâk Kredi Bankası. şehrin dışına çıkmış ve Levend Çiftliğinde evler yaptırmağa başlamış. Cumhuriyet Merkez Bankası da, kendi memurlarına Zincirlikuyuda evler yaptırİstanbulun mesken işini tetkik raporlarda bilhassa şu meseleler mak yolunu rutmuştur. Bu da, esasen çok yayılmış bulunan Istan etmekte olan tâli komisyonların bahis konusu olmaktadır. Halka ucuz fiatla tevzi edilmek bitirdiklerini dün bulun imaruıı bir kat daha güçleş toplantılarını Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Belediyeye verilecek tirmektedir. Şehrin merkezinde ge yazmıştık. niş yangın yerieri harabeler halinde dururken, İstanbulun kırlara doğru büyumesi elbette doğru değildir. Hele bu kırlara doğru yayünu, kısmen de gecekondu mahalle leri şeklinde olursa. Amerikanın Avrupaya malî yardımları Londra 12 (Nafen) Washington daki siyasî müşahidlerin tahminine gore. Amerikan kongresi Avrupaya yapılmakta olan malî yardım müddetini bir sene daha uzatmak fikrindedır. Bununla beraber Başkan Truman'ın istemekte olduğu tahsisattan kongre mühim bir kesinti yapacaktır. 20 şubat tarihinde toplanacak olan kongreye verilmek üzere yardım komitesinin Avrupadaki eksperleri raporlarını hazırlamaktadu' lar. İstanbul şehri gittikçe genişliyor Tedavi edilemiyen hastalar Ticaret eemilerimiz Amerikalılar, bütün gemilerimize Klâs verme işini kendileri yapmak isüyorlar Amerikada ticaret gemılerıne klâs veren American Bureau of Shippıng m\iessesesinin İtalyadaki şubesinin mudüru olan Mr. Me Lean, bir kaç gun ev\'el şehrimL.9 gelmis ve burada bazı temaslarda bulunduktan sonra Ankara vapu* rile İtalyaya dörunüştür. Mr. Mo Lean, hareketinden ewel kendisil» görüşen bir muharririmizin, Turkiyeye niçin geldiği hakkuıdaki sualine şu revabı vermiştir: Arkası Sa. 4, Su. 3 te Bunlar arasında fazla ıztırab çekenlerin öldürülmesi meselesi Birleşmiş Milletlere arzediliyor Londra 12 (Nafen) Tedavisi imkânsız bir hastahğa turulan ve tahammul edilemiyen acıları çeken hastanm doktorlar tarafından öldürülüp oldürülmemesi meselesi yakında Birleşmiş Milletlerde incelenecektir. Son olarak Manchesterli doktor Sander, kansere tutulan, müthiş surette ıztırab çeken ve tedavi edilemiyen hastası Bayan Bor roto'yu damarlarına hava vermek suretile öldürmüştür. Doktor, mahkemede, hastanm ümidsiz bir halde bulunduğunu ve çok ıstırab çek tiğini ileri sürmüş ve kendisini suç suz addettiğini söylemiştir. Diğer taraftan tedavi edilemiyen ve ıstırab çeken bir hastanın, Kettiği takdirde, öldürülmesine taraftar olanlarm kurdukları cemiyetler İngilterede ve Amerikada imza toplamaktadırlar. Bunlar, Bir leşmiş Milletlere muracaat ederek bu hususun kabul edilmesini istemektedirler. Bu harekete muhalif olanlar ise Dr. Sander'in bir katil olduğunu, «hayatm Allah tarafından verilip Allah tarafından alınabileceğini» söylemektedirler. Azerbaycanda Rusya hesabına çahsan kızıllar yakalandıklan sırada Tahran 12 (a.a.) İranda ko liderleridir. Tudeh'li mahkumlar, münistlerin yeniden faaliyete geç 14 şubat 1949 da Şaha kaış. yapılan Arkast Sa. 3, Sü. 3 te meğe çalıştıklan bildiriîmektedir. Emin kaynaklardan alınan haberlere göre, hükumet merkezindeki hapisanede komünist faaliyetine devam etmek imkânını bulan yüz kadar siyasî mahkumu Guney İrana nakletmiştir. Bunlar Rusya ile birlikte çahşan Tudeh partisinin 1948 mayısında Birinci Türk Yapı Kongresi adile Ankarada toplanan kongrenin Mesken İşleri Komisyonu. mesken poütikası gibi sosyal, mali ekonomik ve teknik cepheleri mevcud bulunan büyıik bir davanm halli için, neler yapılması lâziın geldiğini gösteren bir rapor hazır Vefa, Galatasarayı dün 10 mağlub etti lamıştı. Bu raporda şu mütalealar ıleri sürülüyordu: Mesken yaptıracaklara uzun vadeli ve duşuk faizli krediler temini, mesken kooperatifleri vücude getirilmesi, boş salarda inşaatı tesvik edici kanunlar yapılması ve mevcud bazı kanunî güçlüklerin kaldınlması, şehirleri içindeki Evkafa, Belediyeye, Özel İdareye vs Millî Emlâke aid arsalarm mesken inşaatına tah^isi yapı malzemesi sanayiinin genisletilmesi ve bu sanayie geniş muafıyetler verilmesi, bu sanayiin inkışafına mâni olan Muamele vergisinin menfi tesirlerinin kaldınlması, memleketin istihsal ve umumî ekonomisile sağlık ve kültür işlerile ilgili olmıyan devlet inşaatının bir müddet tehir edilmesi, ucuz fiatla kereste sağlanması, kalifiye yapı işçisi yetiştirilmesi. kat mülkiyeti Dün yapılan lik maçlarında Vefa. Galatasarayı 10, Emniyet de İ. Sporu 10 yenmişlerdir. Yuka ni temin edecek bir kanun ya ABİDİN DAV'EK rl(jaki resim. Vefa Galatasaray maçından heyecanh bir safhayı gostermektedir. Maçların tafsilâtı^ il Arkası Sa. 3, Sü. 7 de •] üğer spor haberlerini dorduncu sahifemizde bulacaksıruz. Türk talebe grupu Karaşiye vardı Karaşi 12 (a.a.) (United Press) Tetkik gezisine çıkan Türk öğrencilerinden mürekkeb bir grup bugün deniz yolile Karaşiye gelmiştir. Batı Pakistanda üç hafta kalacak olan öğrenci grupu muhte'ıf Turk Üniversitelerine mensub 33 öğrenci ile 11 Türk profesöründen mürekkebdir. Karaşi okullarım temsil eden 300 öğrenci ve bin kişilik bir halk topluluğu Türk kafilesini rıhtımda karşılamışür. Turk öğrenciler adına konuşan sözcü şöyle demiş'ir: « Yoîculuğumuz uzun ve yorucu olmakla beraber hepimiz sıhhatteyiz.» Türk öğrenci grupu, Karaşide dört gün kaldıktan sonra Pakistanın büyük şehirlerini ve tarüıî önem taşıyan yerlenni gezeceklerdir. Amerikaya pasaportsuz girecek tek kadın Washington 12 (a.a.) Ömrünü çocuk felcine tutulmuş olanların tedavisine hasreden ve dünyaca tanınmış olan Elizabeth Kermy, Truman'm dün imzaladığı bh" kanun hükmüne göre bundan böyle Amerikaya pasaport ve vize lüzumu olmaksızın serbestçe girıp çı kabilecektir. Amerika tarihinde böyle bir ka raı ilk defa olarak siin Oemokrasiınjade elkajn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog