Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATmvnş Yegftne kuvvet GIDASI 26 ncı yıf Sayı : 9 1 6 3 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adrtsL Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu Istanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 24298. Yaa Ifleri: 24299. Matbaa: 242M OfomaHk Mazul Püskürime Cihazları ve kalorifer kazanları KLEET1.44EET Marka Automjrlfc Bumer Corp, Chicago, fahrikası mamulâtı Türldyt Tçfe Umum Distribütörü MACft R. KARACA No. I O^büfcuyu Cadded, Taksim Telofen: 410S5 ' Çok ucm fy$m Tedtyede kolayfak Pazar 12 Subat i 950 Meclis yarın bütçeyi müzakereye başlıyor Adnan Menderesin u^un bir konuşma jle D. P. nin görüşünü biîdireceği anlaşılıyor Bu yıî müzakerelere daha geniş xaman ayrıldt, konuşmatarm 10 günde biteceği umuluyor Doğu Almanyada tasfiye Kukla hükumetin Dış Bakam azledildi Sovyet gizli polisi, vazifesine son verilen. Bakana, evinden çıkmasına müsaade venniyor Paris 11 (R.) Berlinden gelen bir habere göre, Sovyetler tarafından teşkil edilmiş olan Doğu Almanya kukla hükumetinin dıj ışeri bakam Dertingsr azledilmıştir. Doğu Almanyada diktatörlüğünü :esis eden Sovyet asker! komutanı General Chuikov dış işleri bakanına «artık itimadıma sahib buunmuyorsunuz» demiş ve Dertin;er'i Dresden sehrinde yaptığı bir konuşmada bazı sırları ifşa etmek.e suçlandırmıştır. Söylendiğine göre. Dertinger, Stalin'in yetmişinci doğum yılı münasebetile gittiği Moskovadc kendisine verilen baza mahrem tali mah ve malumatı açığa vurmuştur. Die Welt gazstesine göre, Sovyet gizli polisi dış işleri bakanını evinde mahbus tutmaktadır. Sovvetlerin anî bir tecavüzü bekleniyor Washington'da bazı Âyan üyeleri çok ihtiyatlı bulunulmasını istediler Amerikan basınma göre Truman da, Rusların böyîe bir harekete hazırlandıklarını zannediyor Londra 11 (a.a. B3.C.) Başm muhabirlerinin Washingtondaa bildirdıklerine göre, bütün Amerikan basını ve radyolan Rusların anî olarak yeni bir hüeuma geçmelerinin beklenmesi gerektiğini haber vermektedirler. Ban âyan üyeleri ve bilginler çok ihtiyatlı bulunulmasını istemektedirler. NewYork Post gazetesinın yazdığına gora Truman, Acheson ve diğer baa yuksek siyasî şahsiyetler, Rusyamn Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Cokşukür vet, çok şükür seçim tasansııun birinci müzakeresini Meclis oldukça iyi bir anlayış havası içinde bitirdi. Ümidlerimizin kırılmadığına, ortalığı kara bulutlar kaplamadığma memnunuz. Evvelki günkü oturumnnda Sekizinci Tıirkiye Büyük Millet Meclisi, diyebiliriz ki kendinden beklenen en biiyük işi başardı, memleket öiçusunde, hattâ tarih ölçüsünde bir vazife gördü. Bu başannın Kazanılmasında bütiin Meclisle beraber Şemseddin Giinaltay hükumetinin, hele onun Başabakan Yardımcısı Nihad Erimin harcadığı miisbet gayretleri inkâr edemeyiz. Bir sistemden bir başkasına bir adunda geçivermek kolay sanılmasın. Bu uğurda heBabsız engelleri yenmek, aşıbnaz mukavemetleri devirmek, zihnijetleri baş aşağı değiştirmek gerektir. Her ne kadar dört yıllık tecriıbeler bugunkü merhaleye bizi ula?tırmakta biiyük rol oynadıysa da, son tasan konuşmalannı hayırh bir neticeye bağlamak hususunda, Nihadın zeki ve bîlgili miidahaleleri birinci derecede tesirli olmuştur. Hislerin kabardığı, sinirlerin gerildiği, ihtiraslann alevlendiği bir toplantıda herhangi yanlış bir adım, butiin tahminleri altüst edebilir, dururau belki de tersine çevirebllirdL Onun için sayın Şemseddin Gunaltayı ve hükumet sö'zcüsü Nihad Erimi cesaretli çalışmalarından ötürii burada tebrik etmek Istiyoruz. Gerçi elimizdeki seçim kanununun kusursuz bir rser olduğunu iddiaya kalkışacak değiliz. Haftaya ikinci müzakeresi yapıldığı zaman bütün pürüzlerin tılsımlı bir elle duzeltilmesini de beklemiyoruz. Fa kat yaşadığımız şartlan gözonünde tutarak, seçim konusunda bugün ileriye doğru kuvvetli bir adım atıldığına inamyoruz. Bir ileri kanuııdan beklediğüniz müsbet verimi elde edebiLmek, artık o kanunu tatbik edeceklerin eayretile halkımızm uyanıklığına bağlıdır. Bilindiği gibi her yaşıyan müessesenin kendine uygun bir ahlâkı vardır. Aile olmıyan yerde aile ahlâkı arananjıyacağı gibi, aile ahlâkına saygı gbstermiyen cemiyetlerde de ailenin zayıflayacağı ve siderek yıkılacağı jüphesızdir. Seçim müessesesinde durum aynıdır. Biz seçim ahlâkmı yurdumuzda hem kurmak, hem de korumak ihtiyacmdayız. Bu itibarla herşeyi kanundan bekliyemeyiz. Ferd olarak, partili veya partisiz vatandaş olarak, nihayet siyasî şuuruna sahib bir topluluk olarak demokratik secim müessesesini bu memlekette işler bir hale getirmek zorundayız. Aynı muesseseyi bizden önce benimsfmiş milletleri birbirlerile kıyasladığımız zaman arada farklar gorüjoruz. Bunlardan bir kısmında seçim işleri özlenen mükemmellikle yürütülemiyorsa, bu, daha zi>ade halkın olgunluk seviyesile ügili bir noksandır. Halk, eğer hakkını aramasını bilen, tok gözlü ve toz sözlü merdlerden yana zenginse, orada milll iradeyi doğru olarak tesbit etmpk mümkıin olabllmektedir. Seçim işinde vazife alan kimselerin iyi çahşabilmesi de büyiık ölçüde halkın olgunlueuna bağlıdır. Aksi takdirde, en sağlam en püruzsüz kanunlar da ortaja surülse, ne seçimden, ne de demokra'iden bir fayda umulabilir? Halkımızm ağırbaşlılığı ve siyasî oigunluğu bugiin dünyaca bilinen bir gerçektir. Zaten dört >ıl gibi bir zamanda bu kadar uzun bir meıhale aşabilraemizi de biz herşeyden once milletimizin güzel mpzijetlerine borcluyuz. Daha iyiye ve daha ileriye doğru hızla yürüyebilmek için bütün imkânların elimizde olduğunu göğsümüzü gere gere iftiharla söjliyebiliriz. Yalnız dar zümre menfaatlerile mücadele, küçük ihtiraslarla mücadele, gerilik ve irticala mücadele hususunda bir an yılgmlık göstermemeli, boş bulunup kendimizi koyuvermemeliyiz. İyi istidadlarm hepsi bizde mevcud. Elverir ki kötü geleneklerimizi birer birer silkelim, ruhumuzu ve yurdı^nuz gunden gıine daha bol ışığa kavuş turalım. Ankara, 11 (Telefonla) Meclis bu pazartesi gününden itibaren 1950 yüı bütçesini müzakereye başlıyacaktır. Maliye Bakanının bütçeyi takdım eden izahlarından sonra parti sözcüleri konuşacaktır. Butçe dolayısile muhalefet partilerinde yapılmış olan incelemeler tamamlanmış ve muhalefetin yeni tasarı hakkındaki görüşleri tesbit edilmiştir. Demokrat Partinüı miıtalea, tenkid ve temennileri pazartesi günü Adnan Menderes tarafmdan iiade edılecektir. Menderesin konuşmasının bir saatten fazla süreceği tahmin edilıyor. Bu sene bütçe görüşmeleri için geçen yıllara nisbetle daha geniş bir zaman aynlmıstır. Müzakerelerin 10 gün içinde biteceği umuluyor. Diğer taraftan katma bütçeler de komisyondan çıkarak gündeme alınmaktadır. Bu arada Denizyolları, Demiryolları, Tekel bütçeleri de komisyondan çıkmıştır. Denizyolları, gelir bütçesi 82 milyon 835 bin. gideri 101 milyon 87 bin 433 lira, Tekelin geliri 209 milyon 264 bin 930 lira, gideri de 37 milyon 672 bin 457 lira, Demiryollarının geliri 173 milyon 800 bin lira olarak bağlanmıştır. Ingilterede casuslara karşı sıkı tedbirler alınıyor Emniyet ajanlan, atom enerjisi araştırmalarile ilgili her şahsın mazisini inceliyorlar Uzakdoğu sejahaüerinden VVashington'a dönen Amerikan Genelkurmay Başkanlan Sofyada hazırlanan yeni dava Kızü dlktatörü Çervenkov'un aeskilerin» hepsini temizliyeceği anlaşıhyor i Avukathk kanıınunun 5 inci maddesi Meclis bu maddenin bir yıl daha mer'i>ette kalmasını kabul etti Ankara 11 (Telefonla) Bugün Mecliste, Avukatlar Kanununda bulunan bir hükmün bir sene daha uzatılmasına dair kanun tasarının müzakeresi yapıldı. Avukatlar Kanununun 5 inci maddesi, Devlet ve Hazine avukatlannın dışanda serbest iş alamıyacaklarını çöstermektedir. Kanunun bu hukmü, 12 senedenberi geçici mad delerle tatbik edilegelmişti. Hüku Arka^ı Sa 3 Su 5 te Ithalât serbestisi ve Ttirkiycnin durumu Dış Ticaret Dairesi Başkanı, dün serbest ticaretin faydalarım etraflı bir surette izah etti Ankara 11 (Telefonla) Eko mahiyetinde olduğu hakkındakl nomi ve Ticaret Bakanhğı Dış Ti mütalealara karşı demiştir ki: caret dairesi başkanı, Ozansoy, haf « Ekmek gramajlarında değiBulgar diktatörü Çervenkov talık basın toplantısında sorulan şiklik yapılmakla beraber, fiatiarda soruları cevablandırmıştır. Ekmek da indirme yapılmıştır. Meselâ, IsLondra 11 (B£.C) Bulgariafıatmdaki inişin hakikî fiat inişi ol tanbulda evvelce 605 gramlık ek tandan Belgrada g«len haberler* mayıp sadece gramaj eksiltmesi Arkası Sa. 3, Sü. 4 t« göre, yeni dıktatör Çervenkov, eskl arkadaşlanndan Dimitrov, Kostov ve Kolarov'un bütün yakınlannı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Scotland Yard memurları, Avrupab meslektaşlarile birlikte >apılan bir toplantıda Londra 11 (A.P) Atom ca lerini almaya başlanuştır. susu Dr. Fuchs hâdisesi üzerine, Ingüterenin meşhur mıllî emningiltere, tarihinin en mühim mu yet servisleri: Scotland Yard'la :abil casusluk ve emniyet tedbir1 Arkast Sa. 3. Sv~ 4 îe Bir kaymakamm cezası Komünizme Mecliste affedildi Kaymakam, okul inşası için, köylülerin hürriyetlerini tahdid etmek suçundan hüküm giymif bulunuyordu Ankara 11 (Telefonla Bugün Mecliste, Karaisalı İlçesi eski Kaymakanoı Ibrahim Argunun, hükumlü olduğu cezanın affı hakkında, Adalet kotnisyonu raporu müzakere edildi. Bilindiği üzere, Ibrahim Argun, köy okulları davasmın tatbik edildiği günlerde, bir köy okulu insasında, çalısma mü Ukraynada komünist aleyhtarhğı yayıldı Çeteler, Kiev ile Kafkasya arasmda faaliyette bulunuyorlar Londra 11 (a.a) «Time And haberleri yorumlıyarak şöyle diyor: Tide> isimli İngiliz dergısi, Ukray«Sovyetler Birliği, her çareye nada komünist aleyhtan bir hare basvurmasma rağmen, Batı Ukketin genişlemekte olduğuna dair Arkast Sa. 3, Sii. 2 de C. H. P. nin secim hazırlıkları Parti müfettişleri arasmda değişildikler yapıldı C H. Partisi îstanbul ü teşkilâtı pazartesi gününden itibaren seçim propagandasma başlıyacaktır. Haber aldığımlza göre Parti, İstanbulda seçim propagandasını idare etmek maksadile bir büro ihdas edecek ve büronun başkanlığına îstanbul milletvekili Ekrem Amac getirilecektir. Diğer taraftan, Genel Sekreterlifc Parti müfettişleri arasında geniş değişiklikler yapmıştar. Bu arada, îstanbul jgjUetvekili avukat Ekrem Amaç Çanakkale müfettisliğine getirilecektir. Aüf Ödül Kırklareli, Said Ödyak İzmit, Sedad Pek Eskişehir, Hasan Şükrü Adal Edırne müfettişlığine getirilmişlerdir. karşı din cephesi Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Paris 11 (R.) Müslüman, katolik ve protestan dinlerinin bir anlaşma akdederek komünizme karşı harekete geçecekleri Vatikandan bildirilmektedir. Vatikandan sızan haberler bu anlaşma üzerinde devanüı temaslar yapıldı Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Brezilyaya kaçan kadın nasıl pasaport aldı? Kocası niifus kâğıdının kendisinde bulunduğunu söylüyor ve karısınm geri getirtilip hapse atılmasmı istiyor Şehrazâd rtlminin unutulmaz yüdjzı Yvonne de Carlo Italyaıt takımile dün gcccki boks maçları Dtin Mecüste kanunlaşan tasarılar Meşhur bir film Karma takımımız? rakiblerinin iki galibiyetine karşı üç galibiyet ve iki beraberlikle müsabakayı kazandı yıldızı İstanbuîdan geçti Yvonne de Carlo Tahranda bulunan kızkardeşini almağa gidiyor Amerikada vucudünün tenasübü ile t^niTimı^ fılm yıldızlarından ve Şehrazâd filminin unutulmaz aktrisi Yvonne de Carlo dün sabah K. L. M. uçağı ile şehrimize gelmiş ve bir saatlik tevakkuftan sonra Tahrana hareket etmiştir. Aktris Yeşilköyde bir saat kendi kendine gezinmiştir. Yvonne de Carlo meydan büfesinden ufak bir nargile satın almıştır. Aktrisi ilk tanıyan Yeşilköy rasat kulesi memurlarından biri olmuştur. Memur sevimli yıldın görür gormez hemen Dün gece aşağıya koşınuş ve cebindeki kendi duğun davetiyesini imzalatmışDün gece üç kulübün secmen tır. boksorlerine karşı ikinci müsabaYıldız geçen sene memleketimize kalarını yapan Italyanlaıın kıymet Arkasi Sa. 3, Su. 7 de derecelerini daha bariz bir gekılde NADİR NADİ Ankara 11 (Telefonla) Karayolları Genel Mudurlüğü ile İşlet meler Bakanhğı kuruluşu ve go revlerine aid kanun tasanlarının ikinci müzakeresi bugün yapılarak tasarılar kanunlaştı. Bu arada Tezer Taşkıranın teklifi ile Kara yolları Genel müdürlüğü ve şube mudurlükleri vazifelerinde yuksek rauhendislerin yanında mühendlslerın de çahşabilmeleri görüşuld ve teklıf ekseriyetle kabul edilerek kadro cetvelleri buna gore duzenlendi. Meclisin bugunkü oturumund; kov enstıtülerı kanununun değıştirılmesi hakkındaki teklıf de kuçuk Aile juvasını terkederek Breziljaja kaçan Beki ve çocuğu (Yazısı 4 uncu sahıfemizde^ !bır tadille kabul olunmuştur. yapılan boks maçlarından heyecanlı bir safha görmek imkânı has:l oldu Bir gün edilir bir varlık değildir. Hele, içevvelki yazımda da ışaret ettığım lerinde orta sıkletı, tıpkı Ispanyol gıbı, Italyan boks takımı, umumî orta sıkleti Markınez gıbı bir çok kıymet bakımından da hiç ihmal Arkast Sa. 4, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog