Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Günün edebî hâdisesi CEMAL YEŞİL RUBAİLER Şairin, yüz kadar rubaileri. Ahmet Halit Kitabevi ve bütün kitabgılarda bulunur. Tanesi 150 kuruştur. umhuriyet 26 ncı yıi Sayı : 9152 KURUCUSUîTUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu îstanrjul No. 24t Telefonlar: Umuml Santral Nvunarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa; 24299 r Feridun Fazıl Tölbentçi ain yüzlercc yerli ve yabancı ısığı altında yazdığı OSMANOĞULLARI adlı büyük tarihl roman kitab halinde çokmıstır. Yedi yüz küsur sahife tutBn bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluçunu ve ocun bânisi Osman Gazinia, hayatını, muzaffer savaşları, askını, ıs» trrabını merak ve heyecenla okuyacaksınız. Çarşamba I Şubat 1950 INKİLÂP KİTABEVİ Ziraat bankasının hükumetten alacaklanna karşılık, bütçeye kâfi derecede ödenek konmaması komisyonda tenkid edildi Uzun münakaşalardan sonra Maliye Bakanı bu maddenin geri bırakılmasını taleb etti Ankara 31 (Telefonla) Bütçe korrusyonu bugün de Maliye Bakanhğı butçesinin müzakeresine devam etmiştir. Maliye butçesinin maddeleri üzerinde görüşulürken sıra, Emlâk Kredi Bankasına bir milyon lira tahsisatla, Ziraat Bankasma hükumetten olan alacakları için verilecek ödenek miktarın: tayin eden maddeye gelince, Mal iye bütçesi icin dün yapılan tartışmalar Kacan kuşlar Abidin Potoğlu geçen yü bütçeyi taramak ve tasarruf imkânları aramak üzere kurulmuş olan tâli komitede çalışan Ismail Rüştü Aksalm o komitede 56 gunlük konuşmayı müteakıb 50 milyonluk bir tasarruf imkânı bulduğu halde, Maliye Vekili olunca bu tasarruflardan vazgeçtiğini soylemış, Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Muamele Vergisi Meclise buna dair bir tahrir veriidi «Yalnız vergiye tâbi olanlar değil, vergiden mnaf olanlar dahi yıüardanberi şikâyetçi bulnnuj orlar» Ankara 31 (Telefonk) Halen yürürlükte bulunan muamele vergisi kamınile konulmuf sistemin uzun zamandır tatbikatından iyi neticeler alınmadığı görülüyordu. Hıfzı Oğuzun bu münasebetle Meclise verdiği takrirde de bu verginin esaslı şekilde ıslahına zaruret olduğu belirtilmiştir. Ankara milletveküine göre: «1 Bu vergi, sanayi hayatımızın inkisafını önlediği gibi mev cud sanayiimizin de parçalanmasma, dağılmasma âmil olmuştur. 2 Aradaki çok nisbetsiz vergi farkları dolayısile büyük ve küçük sanayi arasında ve mahiyeti itibarile vergi Âmerîkada Hidrojen bombası yapılacak Nesajda şöyle deniliyor: "Silâhlı Kuvvetler Başkomntam olman hasebile memleketimizîn herhangi bir düşmana karşı korunabilecek vaziyette balonmasına dikkat etmek vazifelerim arasındadır,, NewYorfc 31 (a*. AP.) Birlegik Amerikarun, Atom bombasmdan 1000 kere daha kuvvetli olan Hidrojen bombasını yapacağı bu akşam açıklanmışür. Bu husustaki mühim karan veren Başkan Truman kongrenin Atom enerjisi komisyonuna gönderdiği bir mesajda şöyle demiştir: « Silâhlı kuvvetler başkomutanı olmam hasebile memleketimizin muhtemel herhangi bir düşmana karşı korunabilecek vaziyette bu Trumari, Atom Enerji Komisyonuna rnesajında bombanın yapılmasını istedi ir taraftan memleketimizin bir turistik politika takib etmeğe karar verdigini, bunu tahakkuk ettirmek için müsbet teşebbüslere giriştiğini mem nunlukla öğrenirken, ote taraftan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bazı yabancı nakliyat kumpanyalarının, İstanbulu tarifelcrinden çıkarmağa ve buraja yolcu taşımamağa karar verdiklerini teessürle işitiyoruz. Bunlardan birisi meşhuru âlem Pan American tajyare şirketinin İstanbuldan Şama .nakli mekân» etmeğe karar vermiş olraası rivayeti, diğeri de gene bu kumpanyanın bir akrabası olan Panair dö Brazil ismindeki şirketin Cenub A ' mcrikasından İstanbula kadar gelen servisini, Ronıada kesip İstanbula gelmekten vazgeçmesidir. Istanbul bdjlece iki mühim servisten mahrum olurken Yakın Şarkm baska şehirleri. meselâ Atina, meselâ Şam kendi imkânlarını ve seyahat tarifelerini zenginleştirmededirler. Bu sirketler buradan niçin kaçarlar? Burasını tetkik etrnek bize değil, bunların memleketimize gelmesini sağlamak ve kolaj laştırmakla yetkili olan hükumete ve bilhassa Turizm l'mum Müdürtağüne dttsfcr. Bununla beraber aldığımız haberlere göre Amerikan tayyareleri biBugünkü Mecliste Bakanlığm zim hava meydanından memnun dekuruluş ve görevlerine dair ğildirler ve yeni yapılmakta olan tasan görüşülecek meyrlan inşaatının çok ağu* gittiğini gorerek ondan da limidlerini kesAnkara 31 (Telefonla) İşletmislerdir. Üstelik buradaki alışveriş meler Bakanhğı kuruluş ve gorevve seyyah tedariki islerini de bizira lerine dair kanun tasarısı yarınki orsanizmalarınuz sirketi memnun Meclirte görüşülecektir. Tasanda edecek şekilde becerememişlerdir. Bakanlığm görevleri şöyle gdsterilBrezilya tayyarelerine gelince; onmiştir: lar da kâfi yolcu bulamadıklarından «A Kurulmuş veya kurulacak bosuna çahşmaktan vazgeçmişlerdir. Arkast Sa. 3. Sü. 5 te Bu şirketleri, memleketimizden çekilmeğe sevkeden âmilleri düzeltmek bizim işimiz, hattâ vazifemizdir. Simdi burada sayamıyacağımız tür lu kolajlıklar. resim muafiyeti, kontrol muamelelerinin kolaylığı, iniş cıkış servislerinin modern olusu, tamir ve ikır.al vasıtalarının mükemmelliği gibi sebebler ve âmillerle bu tayyareleri ve baska uçakları İstanDün sabah Bulgaristandan şehbula toplayabiliriz. Komsumuz Yurimize bir muhacir kafilesi daha Misafir Başbakan (ayakta sağda) dun hastanede ziyaret nanistanın Hasani ismindeki uçak gelmiştir. Bunların verdikleri maettiği Yahya Kemal ile beraber meydamnda bizimkinden beş misli lumata göre Bulgaristandaki Türk fazla hareket vardır. Bunların nasıl görüşmüştür. Toplantıda Üniversitelileri ve öğretmenleri de Şehrimizde bulunan Keşmir Baş larile temin cdildiğini etüd etmek, ne gibi bakanı Serdar Muhammed Ibra Türkiye Pakistan Dostluk Cemi baskı altmda bulunmaktadırlar. Bu kolaylıklar ve rahatlıklar istedikle him Han dün Parkotelde bir tanış yeti azaları, Pakistan Basın Ataşesi arada Şumnu öğretmenlerinden rini tayyare şirketlerinden sorup Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Arkası Sa. 4, Su. 7 de t çayı vermiş ve basın mensuböğrenmek, turizm mesaimizin başında gelen islerimiz olmalıdır. Biz bir taraftan turizm kongrelerihe istirak eder, radyolarda bunun ehemmiyetine dair demecler verirken öte yandan seyahat acentalarj memleketimizle olan alâkalartnı keserler ve bizi tarifeleri dısmda bıraki'larsa turizmi inkisaf ettirmek volundaki bütün emeklerimiz heder olnr. Çünkü bir memlekete seyyah Afrikadaki tngiliz Başkomutanı eserin başma yazdığı mukaddemede gokten zenbille inmez. Ancak vapur, tren ve tayyare ile gelir. Memlekeonun için: «Müstesna bir komutandı. Alman devletine karşı duyduğum tiraizi Batıya bağlayan yegâne denefreti hiç bir zaman bu rakibime teşmil edemedim. Yazık ki miryolu hattının Bolseviklerin işgali altındaki memleketlerden geçmesi şerefsiz bir şekilde öldii» diyor ve türlü kayıdlarla seyahati şrüçlestirmis olması yüzünden ondan bir ii"iidimiz yoktur. Bundan bir hafta önce LonDeniz yoluna gelince, memleketidrada bir kitab çıktı. Bütün dünıri'le dıs limaniar arasında muntayada derhal büyük bir alâka zem yolcu nakliyatım gene kenditophyan bu eser hayatı kadar miz yapıvorıız. On bes, yirmi "ünde blümü de hâlâ yakın tarihin en gidip gelen bu vapuriarımızın getikaranlık sahifelerinden birini receği beş on seyyahla da turizm ;eşkü eden Alman Mareşali Romhareketi sağlanamaz. Elimîzde en mel'e dairdi. Ingilizlerin Afrikaemin nakil vasıtası olarak tayyaredaki Başkomutanı Maresal Sir ler kalıyor, onların da böyle birer Claud Auchinbek bu kitaba yazbirer bizi servisleri dısında bırakdığı mukaddemede: «Rommel malprı. memlekete sevyah gelmesimuhakkak ki müstesna bir kuni büsbürün eüçlestirir. vasıta bulamandandı. Bu kitabuı müsvedmıyan sevyahlar da «Mutlaka Türdslerini okuduktan sonra onun kiyeve gideceğiz» diye ısrar etmez, hakkındaki kanaatim değişmebaska ve daha kolay gidilen yerlere dı. Uğrunda çarpıştığı devlete sevahat ederler. karşı duyduğum derin nefreti bu Turizmin inkisafını isteyen memrakibime hiç bir zaman teşmil leket'.er her seyden evvel beynelmisdemedim. Ne yazık ki şerefsiz lel seyahat va«ıtalarının kendi membır seküde öldü» demektedir. İ ş leketlerine uğramalarmı sağlarlar. te Londradan uçakla getirttiğimiz Yunanistan gibi bu iste tecrübeli >Te bazı kısımlarmı okuyucularıolan komsularımızdan sarfı nazar. mıza bugünden itibaren aynen gene komsumuz Suriyeden. Lüb\'ereceğimiz eser bu eserdir. Başnandan bu yolda dersler alsak yeka bir İngiliz komutanı tarafınridir. dan derin tetkiklerden ve araşCUlVfflURİYET tırmalardan sonra yazılan kitab, iddia edildiği gibi hakikaten C. H. P. Meclis Grupu Rommel muammasmı çözmekte Ankara 31 (Telefonla) C ve bir çok bilmediğimiz hakikatleri aydmlatmaktadır. H. P. Meclis Grupu bugün Fa'l; Maıeşal Bommel Ahmed Barutçunun başkanlığın Keşmirde durum çok gerginleşti İşletmeler Bakanlığı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Şehriıtıizde bulunan Başbakan Muhammed Hana göre "Ya Hindistan plebisitî kabul edecek veya harb başlıyacaktır,, Bayar Ankaraya döndii Başkan Truman, yakm mesai arkadaşlan ile elele D. P. Başkanı ve arkadaşlan Izmirden ve Bahkesirden tezahüratla uğurlandılar İzmir 31 (Telefonla) Celâl Baar, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan bugün saat 12 de trenle Ankaraya hareket etmişler. Şiddetli yağmura rağmen kalabalık bir halk kütlesi tarafından «gene bekleriz,* iyi yolculuklar» temennılerile uğurlanmışlardır. Refik Koraltan «C.H P ileri gelenlerinın son nutuklarınia mülâyim ve anlayışlı bir hava sezılmektedir, bunu nasıl karşıladınız?» sualine şu cevabı vermiştir: « Eğer böyle bir hava esiyorsa ve bunun zaruretini duydularsa yann hesabma kazanc olur. İşin esasen başka çıkar yolu yoktur. Vatan eğu Asyada durum vahamet kesbetti Hindiçinideki âsi kızıl idareyi tanıyan Moskovaya, Fransa şiddetli bir nota gönderdi Paris 31 (R.) Moskova radyosu, Sovyet Rusyarun, Etindi Çini'de Fransaya ve Itnparator Bao Dai idaresin* karşı isyan etmiş olan <Vietnam hükumetini> tanıdığnu bildirmiştir. Rusyarun âsi komünist Ho Chi Minh'le diplomatik münase betler kurmak hususundaki karan, Paris, Vaşington ve Londra'da çok vahim bir hâdise olarak telâkki edilmektedir. Fransız hükumeti bu gece Sovyet Rusya hükumetine bir nota vermiş ve bu tanıma karartnı şiddetle protesto etmiştir. Fransız hü Arkası S a . 3 , S ü . ' lde Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Bulgaristanda Türklere yapılan baskı Yunus Nadi Mükâfatı 1949 50 Yunus Nadi mükâfatı Bir Yurd Yazısı» müsabakamıza aid yazılarm kabul müddeti evvelce de birkaç defa haber verdiğimiz gibi bugün bitti, 31 Ocak tarihinden sonra postaya verilmiş ve matbaamıza tevdi edilmiş olanlar müsabakaya sokulmıyacaklardır. Elde mevcud yazılar arasmdan seçileceklerin neşrine «büyük jüri> nin toplanacağını bildireceğimiz tarihten bir hafta evveline kadar devam edilecektir. «Büyük jüri> nin içtima gününü ayrıoa haber vereceğiz. Reşad Aydmlının 1000 lira kefalet akçesi Denizli milletvekili dün tahüye edildi, Cezaevindeki mahkumlar da kendisine 7 bin lira vermek istemişlerse de Aydınlı kabul etmedi Ankara 31 (Telefonla) Dün vinden çıkınıştır. Aydjnlının biran kü duruşmasuıda 1000 lira kefa bu parayı temin için üzüntü geçir letle tahliyesine karar verilen Reşad diğini yazmıştık. Avukatının bize Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Aydınlı bugün saat 16 da CezaeFransız Başbakaru Bidault Bugün C u m h u r i y e t süfunlarında ROMMEL'in ESRARI Bidaalt itimad aldı Meclis, Fransanın rekor bütçesini nihayet tasdik etti Paris 31 (A.P.) Fransa Millî Meclisi bugün 1950 yılımn rekor teşkil eden bütçesini onaylamış ve Başbakan Georges Bidault'ya yeni bir güven oyu vermiştir. Güven oyu 284 e karşı 301 le verilmiştir. 1950 butçesinin giöeri 2.238 milyar frank ve geliri 2.218 milyar franktır. Hükumet aradaki 20 milyar franklık açığı tasarruflarla kapatmayı vadetmiştir. Filistinden istanbula dönen Yahudilerin anlatükları Geri dönen Yahudiler arasında bulunan Moiz mendilile gözlerinin yaşını süddden sonra, içini çekerek: «Allah insanı bir kere yanıltmasm» dedi DeıtizyoHan idaresi ve armatörler Denizyollan Unıum Müdiirü yapılan müşterek toplantı hakkında izahat veriyor Armatörlere yük nakliyatında serbestî verilmesi hakkındaki kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sev da toplandı. Gündemde bır şsy olmadığı için oturuma son verUdi. İkinci SahifeMizde Okuyunuz! Filisüne böyle neşe ve heyecan icinde gitmislerdi Arkası Sa. 3, Sü. 5 t» 4 unoü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog