Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVENİN DEPOSUDUR Brerilya üç numara kahvenin depomuzda teslim fiatı kilosn 700 kurnştur. Daimî surette depomuzda SARAFİM ekstra KINASI ve KALAYIMIZ mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokak No. 25 Telgraf adresi: ABTİF 27 nci yı! sayı r 9433 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutum Istanbu] No 246 Telefonlar: UmunJ Santrai Numarası: 24298. Yaa I»leri: 24299, Uatfaea: 24290 ÜDDIHOLM Omar Bradley'in yazısının akisleri Washîngton askerî çîvrelerinde Türkiyey bir tecavüz, Amerikayı mütecavize karşı hücuma mecbur edecektir, deniliyor General Arnold ise, Bradley'in yazısını tefsir ederken Türk basınının yanlışlığa düştüğü kanaatini izhar etti Perşembe 9 Kasım 1950 En yüksek kalite Isveç Sondık Çeliği, Stokumuıda ' . $ 3 , 4,*5 No. ları mevcuUur. fL 1 45 TRANSTÜRK Ltd. Şıi. Tuntl ctddesı No 182022. Ttl 42833 nisbette zenginleştirmek, yurdumuzda bir aydınlar ordusu kurmak nğruna hiç bir iedakârhktan sakınmamak olmuştur. Bugünii dünle kıyasladığımu ıaMe^medcik Ankara radyosuıiun man, bu yönden aradaki farka baTaegu 8 Türk Savaş Birliğinin «Kahramanlar saati;> ni kıp da hayrete düşmemek elden Kuzey Korede 8 inci Amerikan ornasıl dinliyor? gelmiyor. Gerçek âşığı, müsbet kadusile birlıkte Komünist Çin kuv(Faruk Fenik yazıyor) fa ordumuz yirmi yedi yü içinde vetlerine karşı fi'len savaşa iştirayüz misli, bin misli artmış, maddeki kararlaştınlrmştır. Birligimizin Teagu Şimalde artık kar baj» ce ve mânaca kuvvetlenmiştir. Abütün hazırlıkları tamamlanmış, ikladı. Her taraf bembeyaz!.. Cephe nadolunun tenha, ıssız köselerine lime uygun olarak kendilerine kar üzerinde uçakla yaptığumz bir tur» kadar uzamnız, bu ordunun erlerielbiseleri de verilmiştir. dan PyongYang'a döndük. Hayat ne, çavuşlanna ve subaylanna her 8 inci ordu komutanı, Birlik Kogünden güne zorlaşıyorr. Günejli yerde rastgeleceksinizdir. Dağları Arkası Sa. 3. Su 2 de ve sıcak günleri mumla arıyoruz... Roma: Kasım başı Harb sonra biri birincisi diğerleri ikincisi için, delip yurdu demir ağlarla ören osı Avrupası geçirmekte olduğu bü şu sırada Italyan devlet merkezinde Yanımızda viski ve konyak şişele» dur; toprağı derinlemesine kazıp yük istüıalenin, binbir çeşid zor bulunuyorlar. rimiz olmasa soğuktan donabiliriz!. petrol anyan odur; başıboş sulan lukları içinde kıvranıyor. Bu arada Bu seferki turda şimalde fazla kal» Üstüste yapılan bu içtimaların, dizginleyip barajlar yükselten, yur türlü türlü milletlerarası komismadık» du nura kavuşturan odur; üniver yonlar, komiteler, meclisler kurul toplantılann, konferansların hemen Anneme. Kemalpaşa Mah. Söke Kore Savaş Birliğinde oğlutn Hüseyin Özgüre Arkası, Sa. 6, Sü. 7 de hemen birbirine girmesi, bunların sitelerde, bilim dünyasının her ko du ve hâlâ da yenileri kurulmakta. Sevgili anneciğim; Sevgılı oğlum, lunda genc dimağlan parlatan odur. Bütün bunlar içinden çıkılmaz ve her birine verilen isimlerin kanşıkBeni düşündüğünü, bana hasret kaldığını biDanışmadan hareket ettığin için çok gücenFabrikalan o işletir, bankalan o bitmez tükenmez meselelerin tasfi lığı ve esasen son derece girift olan liyorum. Fakat en büyük tesellin vatan olsun. dim. Fakat millî bir vazifeden dolayı da bu işi dünya meseleleri karşısında insan idare eder, yapdanmızı o yüksel yesi, ve mümkün olduğu takdirde, Sana sesimi duyurmak fırsatını bulduğum şu yaptığın için böyle bir oğlum var diye Tanrıya tir, sağlık ekiplerini o yürütür, is yepyeni bir dünyanın yaratılması işin içinden kolay kolay çıkanuyor. andaki heyecanım o kadar çok ve mukadşükrediyorum. Buralar için hiç merak etme. O komite nedir, bu heyet ne iş gö Yeni döşenen su borulan büyük tatistikleri o tutar. Ona sanat ala için çalışıyorlar. Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Arkası Sa. 6, Sü. 5 te rür? bunu anlamak artık her banınHa rastlarsUUZ. HnllriTniTin bağŞimdi Romada bir yandan «Na bayiğitin kân olmaktan çıktı. Bu galeriye bağlanacağmdan bugün nndan kopma renk, şekil ve ses zırlar Meclisi» bir yandan da Av vaziyetleri az çok yakından takıb şehre su verilmiyecek motiflerini işliyerek harikalar ya rupa Konseyinin «Daimî Komıtesı» etmek isüyen heveslıler bile, zaman Bugün şehre Terkos suyu verilratır. Müzikte, şiirde, plâstik sanat içtima halindedirler. Sayın Fuad zaman, ipin ucunu kaçtnyorlar Bu larda dünyanın anlayıp takdir ede* Köprülü ve arkadaşlanmız Suad itibarla evvelâ, okuyucuya faydalı miyecekür. Eğer dün akşamdan su Hâdisede bir Tuğamiral ile üç ceği eserler verir. Hayri Ürgüblü ile Cihad Baban da, Arkast Sa. 4, Sü. 7 de tedarik etmedinizse bugün susuz albayın rolü olduğu söyleniyor Arkası Sa 3. Su. 6 te Fakat biz acaba bu aydmlar orIstanbul Deniz Komutanlığl Nak» dusunun kadrini bUmiyor muyuz? liyat şubesüıde yapılan milyoniuk Millî istikbalimiz yalnız onlann basuiistimal hâdisesinin tahkikaU şansına bağlı olduğu halde, bu genc ilerltmektedir. Müteahhid Cahid ve fedakâr neslin değerini ölçüp ona göre davramyor muyuz? SerLake Success, 8 (A.P.) Birleş komünistlerinin davet edilmesine Tanytmun beş yıldanberi bazı subest meslek alanında hayatnu kamiş Milletler Güvenlik Konseyi bı dair bir İngiliz teklifini ikiye karşı baylarla işbırliği yaparak gayri» zanan geeerakçe ve pratik bilgiye gün kızıl Çini Koredeki müdaha 8 oyla kabul etmiştü. Milliyetçi Çin meşru usullerle donanmadan çeksahib bir kısım mütehassıslan şimlesi hakkında izahat vermeye ça ve Küba aleyhte oy vermişler, Mı tigi paranın bir kaç milyon lirayı dilik bir yana bırakalım, çeşidli ğırmıştır. Birleşik Amerika vı sır müstenkif kalmıştır. Konsey 'tulduğu söylenmektedir. sanat kollannda yaratma veya öğFransa, bu izahatı vermek üzere Türkiye saatile 23,47 de toplantısına Söylendiğüae göre, şimdiye kadar retme aşkı ile çırpınan sayısız vaKonsey huzuruna çıkacak Pekin re ara vermiştir. Yeni toplantı tarihi müteahhid Cahid Tanyu ile yapılan bütün mukaveleier kanuna tandaşlann hakkmı koruyabiliyor jimi temsilcilerüıi sanık telâkki e tesbit edilmemiştir. Arkan Sa. 3. Sü. 7 d* muyuz? Heykeltraşlanmız, ressarodeceklerini beyan etmişlerdir. lanmız, müzisyenlerimiz nasıl yaBirleşmiş Milletler Kuvvetlerinin Meryem Ananın mezan Efes'te bulundu (Gazetelerden) şıyor, ne ile geçiniyor, hiç düşünKoredeki başkomutanı tarafmdan düğümüz var raı? Sanat enstitüleKonseye sunulmuş olan raporda, rinde vazife gören öğretmenlerimiz«!*?.., * Koredeki teşkilât kuvvetlerine kaı den bazılarma üvey evlâd muameşı 30.000 Çınli asker sevkedildiğ Denizyollan l'mum Müdürtt lesi yapıhnasının sebebi nedir? Ük tasrih edilmiştir. Kızıl Çin bu koCemil Parman zamanlar boş kadrolar doldurulsun nuda izahat verecektir. diye türlü teşviklerle okula davet Konsey, General MacArthur'un edilen, uzun boylu kurslardan geraporuna dair müzakereler için Çin çen ve yıllardır alınteri dökerek çalışan bu vatandaşlar 4644 sayüı kanunun 11. maddesi gereğince, DevIetçe memurlara tanınmış haklardan tamamile mahrumdurlar. Hadi antidemokratik demiyeyim, fakat böyle antisosyal bir kanuna mevzuatımız arasında yer vermek bize yaDünkü oturumda Burhan Felek, kışır mı? İçlerinde yirmi yılını dolteşkilâtın faaliyeti etrafında duran. binlerce öğrenci yetiştirenler Bu hususta hazırlanan kanun var. Yann «size artık lüzum yok» esaslı tenkidlerde bulundu tasarısı yakında Meclise diye kapıdışan edildikleri zaman Ankara, 8 (a.a.) Beden Tersevkedilecek zavallılar nereye başvuracaklar, kibiyesi İstişare kongresi bugün saat m derd yanacaklardır? Ankara 8 (Anka) Devlet De 9.30 dan itibaren Millî Eğıtım BaAtatürkün bütün ümidi yapıcı nizyollan Umum Müdürü Cemil kanı Tevfik İlerinin başkanlığmda bir ruhla yetişmiş müsbet kafah Parmanla Umum Müdür muavıni çahşmalarına devam etmiştir: Türk gencliğinde toplanmıştı. İster Behçet Osmanoğlu Ulaştırma Baİlk olarak, Beden Terbiyesi Uenstitü öğretmeni, i<5*er fizik hocakanlığında bazı mühim mevzuları mum Müdürü Vildan Âşir Savaşır. sı. biiçin yahıtd sanatçı. en mütegörüşmek üzere Ankaraya gelmiş kendisüıden evvel konuşan hatıblevarıından en mühimmine kadar ay lerdir. Öğrendiğimize gore, Umum rin ortaya attıklan düşünce ve dınlar orrlusunun bütün ferdleri, Müdür Ulaştırma Bakanı Seyfi tenkidlere cevab vermiş ve bugünonca yurdumuzu medeniyet zaferiKurtbek ile yaptığı temaslardan son kü kanunun aksak taraflarını bene ulaştıracak biricik kuvvetti. ra, bir maddelik bir kanun tasansı lu^meye çalışmıştır. Umum MüdüAtanın düşüncesine her zamannın hazırlanması kararlaştınlmıştır. re gore, bölge teşkilâttnda valinin dan ziyade bugün bağlanmalıyız: Bu kanun tasarısı, bundan böyle bölge başkanı olması, istişare kuciinkü ortaçağa doğru bir yandan ırmatdrlerin yolcu naklıyatı yapa rullannın umumiyetle sporla alâçark hareketinin ufukta belirdiği lileceklermi derpiş etmektedir. E kası olmıyan kimselerden teşekkül bugün o düşünceyi her zaman olsasen, 2239 sayüı kanunla arma etmesi, tesislerin bölgelerde bu işle dujundan daha gerçek görüyoruz. törlerin eşya n&kliyatını hiç bir az alâkası bulunan kimselerin eBaşkan Truman, bundan evveliü secimleıden birinde Partisiain ekseriyet Karşısına dikilen kara kuvvet ne tahdide tâbi olmaksızın yapabilme linde bulunması kazaoması üzeriııe Washiwgton'a dönüşünde kanunun aksak kadar kalabalık olsa da Türkiyeleri hususu evvelce temin olunmuş taraflandır. Washington, 8 (A.P.) Dün ya celere göre, Demokrat Parti dünkü rın bunlardan bir haylisini daha tu. Önümüzdeki günlerde Meclise mizi ançak Atatürkün yetiştirdiği pılan millî seçimler neticesinde Deseçımlerde 218 mebusluk ve 49  kazanacakları zannedilmektedir. Oy Yani teşkilâtın nasıl oîması hu;evkedilecek olan bu kanun tasansı aydınlar ordusu koruyacaktır. O mokratlar Birleşik Amerika Konyan üyeliği kazanmıştır. Buna ilâ pusulalannın sayımı devam etmekle de yolcu nakliyatında Denizyol susunda Vildan Âşir, bölgelerde anun üzerine milletçe tirriyelim. gresinin her iki Meclisinde kontro veten 45 mebusluğun neticesi el'an tedir. larının inhısarı kaldmlmış ol»«k janlann ve istişare heyetjerinm. lu sağlamjşlardır. Elde edilen neti teşbit edilmi^âe 4e, Deıaokratlafederasyon teşkılâtınm seçimle iş Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Washington 8 (a a.) cavuze geçilebileceğini ı.a (Afp) Türkiye cle dazan itibara alarak butün hil olmak üzere, bazı dünyadaki müttefik memleketlerde çıkabiledost devletlerin askerî Kore'deki Türk Birliği Komutanı General Tahsin Yazıa ve arkadaşları, bir Amerikan komuton. İIP T rt » .. , ,, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cek harb için Birleşik Akudretlerini arttırmak zaV* Amerutan komutan. üe Turk • Amenkan bayrakJan arasuıda ve Birlepni, MUleüer alâmeti önündo merikanın kuvvetlerini da ruretine işaret etmek isteğıtmaması lâzım geldiğini miştir. Birleşik Amerıkaileri süren General Omar nın endişesi müttefiklerin stiklâl mücadelesi yülannda Bradley'in «Arme forces gayret ve kudretleriain B Batı kültürü ile yetişmiş aydın Journal» dergisınde çıkan dağılmasını önlemektir: lanmız pek azdı. Cumhuriyet makalesinin, Türkiyede Bu bakımdan, hür dünyailân edildiği vakit Atatürkün sivil hasıl ettiği heyecan lizerinın umumî olarak kuvvekurmayı bir avuç gencden ibaretü ne France Presse ajansı tinin artmasına intizaren, Bugün dünyayı hayran bırakan c muhabiri Amerikan asazamî püskürtme kuvvekoca inkılâblan, Ebedî Şef, Türk kerî ve siyasî çevrelerintine malik olmak içın samilletine karşı sonsuz inancile göze de bu hususta şu kanaati vunma çevresüıin mümaldı ise, işte o bir avuç gence da elde etmiştir: Pürkiyaye kün olduğu kadar daralyanarak yürütmüştü. Kohne rnü karşı girişilecek bir tecatılması lâzımdır. Omar esseseleri yıkmak, batıl itikadları vüz, Birleşik Amarikayı Bradley'in kanaatince Tur kökünden kazıyıp atmak ve cemi mütecavizin kalbgâhuıa kiye bu savunma çevresiyeti müsbet düşüncenin hür uiuk, hücumu derpiş etmeğe ne dahildir. lanna ulaştırmak, öyle bazüarının mecbur kılaeaktır. YotkiJi Amerikan askerî çevresandığı gibi «olsun» demekle olu askerî çevrelerde belirtillerinde bıîdirildiğine göverecek işlerden değildi. Bu uğur diğine göre, General OO m a r ^ L re, Birleşik Amerıka Türda çok gayret harcamak, belki nc mar Bradley bu yazısı ile, Bradley kiyeye karşı bir tecavüze siller boyunca bıkmadan çalısmak, hür dünyada ikinci derecede ehem miyet arzeden Türkiye de dahil müdahale etmeksizin seyirci <caladidinmek gerekti. olmak üzere 6 veya 7 cephede aynı maz. Derhal bizzat mütecavize karşı Yirmi yedi yıllık rejimimizin bü zamanda veya birbiri ardısıra te misilleme hareketi imkânlarını der yük şereflerinden biri, bizdeki mus Arkas\ Sa. 3. Sü. 2 de bet ilim kurmayını elden geldiği Kafa ordusu Ö deki Amerik mısınız? Dün sabah son atıs tatbikatını yapmış bulunan BirUğimizin Komutanı General Tahsin Yazıcı cevab verdi: "Bİ3 (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik telsiıle büdiriyor) Avrupa Konseyi Nazırlar Neclisi neler göriiştii ve ne kararlar verdi? "Curahı Kore'den intıbalar (Arkadaşımız Doğan Nadi Romadan yazıyor) Türkiyedekilere Kore'den mektub S T A S I İstanbıılun su derdi hallediliyor Kore'dekilere Türkiyeden mektub Donanmada suiistimal yapılan Amerikada seçimleri Demokratlar kazandı Kızıl Çin Güvenlik Konseyine çağırıldı Kongrede Demokratlar kontrolu sağlamış bulunuyorlar, valiliklerde ise Cumhuriyetçiler başta geliyor Armatörler Beden Terbiyesi artık yolcu İstişare Kongresi nakledebilecek Arkast Sa, 3. Sü. l ctc Son çare y ^ a Uazreti Meryem m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog