Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVENİN DEPOSUDUR Brezilya uç numara kahvenin deponıuzda teslim fiatı kilosıı 700 kuruştur. Daimi surette depomuzda SARAFIM ekstra KINASI ve KALAJTIMIZ mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokak No. 25 Telgraf adresi: ABIİF 27 HCÎ Vll * J u m h ur iyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ SflVI ! 9 4 3 2 Cepheye Hareket Emrini Kore'deki Türk kuvveti Sekizinci Amerikan ordusunun yanında harbe girecek Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 TeiefonJar: Dmuml Santral Nuauraat: 24298. Yaa Işleri: 24298, MatfaM: 24290 Çarşamba 8 Kasım 1950 Mehmedcik hareket emrini sevinc içinde karşıladı Bir Amerikan haberi Birliğimizin savaşlara katıldığını cepheye hareket emrinden galat olduğu (Kore harb muhabiri miz Faruk Fenik felsizle bildiriyor) Taegu sokaklarında ellerinde Turk bayrağı ile dolaşan Kore'li çocuklar bildiriyorsa anlaşılıyor da bunun r General Omar Bradley, yanlış düşünüyor! 0nun Türkiye hakkındaki telâkkisi strateji itibarile olduğu gibi siyasi te ahi§ .ijir yanljgtır jce. .Jiansı harbi kjşkırtacak mahiyettedir Taegu 7 Kuzey Korede komünist Çın kıtalarırun savaşlara iştırake başlamalan üzerine harb vazıyeti yenıden ciddî bir safhaya girmiştir. Mançurya hududuııa doğnı çıkarken durdurulan ve bazı kesimlerde ricate mecbur edılen Birleşmiş Milletler kuvvetlerıne takvıye kıtalan gonderilmesi bahıs mevzuu edilince ilk olarak hazırlıklara başlayan Turk kıtası olmuştur. Bugün beklenilen emir gelmiş. Bırleşmış Mılletler Başkomutanlığı «şımaie doğru hareket» emrini yayınlamıstır Bir kaç gune kadar 38 incı arz dairesinin teşkil ettığı hududu aşarak ilk defa mutecavıze karşı çarpışmalar katılacak olan Birliğımız mensublarınm sevincine hud ıd yoktur. Şundıki halde Kore yarımadasının doğu sahılden batı sahılıne kadar uzanmakta olan Dün gece gelen mektub Son hazırhklar görülürken Mehmedcik: «Buraya kadar gelip de harb eimeden dönmek bize yakışmazdı» dijor (Harb muhabirimiz Faruk Fenık yazıyor) Taegu Türk bırbğırun butun hazırlıkları ıkmal edıldı «Bırat» yakmda savaşa ıştırak edebılecek. Askerlerde büyuk bir sevinc var «Buraya kadar geldıkten son r a harb etmeden dc«mek bıze yakışmıyacak» diyorlar. Kampta hep harb türkuleri soyleniyor. "Cenk günlerinin neşe'si ıçinâe yaşıyoruz. çocuçlar pibi şendik, Bin atlı o gün dev gîbi bir ordu u yendik. Ak Tulgalı beylerbeyi haykırdı Uerîe . Bir yaz gunü geçtik Tunadan kafilelerle » Arkası Sa. 6, Su. 7 de ı.Bin atlı akınlarda • merikan Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley in Combat Forces Journal adlı dergi ile Reader's Digest dergisinin son sayısında çıkan bir yazısı «Vatan» refikımız tarafından iktibas edildi ve memleketimiz efkân umıuniyesinde geniş bir alâka, aynı zamanda hakh bir endişe uyandırdı. «1950 Amerikan askerî siyaseti» bashğını taşıyan bu >azıda mevzuubahis siyasetin anahatlan çizilmekte, Fransızlann Hin diçiniye Amerikan askeri gönderilmesini istedikleri ve Amerikanın bir miktar askerî teçhizat yolladığı ka> dolunduktan sonra /Isyadaki muhtemel harb sahnelerine geçilerek şoyle denilmektedir: zi alacağımıza dair mal etmek mumkün olamamıştır. Amerikan membalarının verdikleri de, Türkiye kalesinin dolayısile malumat Sovyet Rusya dırbî Avrupaya tarolü vc ehemmiy2ti vardır. Bu rol,arruz etmek istediği zaman. evvelâ Yukarıdaki telşrafı biz muhabiridemokrasi cephesinin stratejisi ba Türkiye kalesini sukut ettirmeâe mizden dun gece sabaha karşı alkmundan hem tedafüi, hem taarABİDİN DAV'EK dık. Halbuki Amerikan membalaruzidir. Arkast Sa. 3. Su 8 de Arkast Sa. 3, Su. 6 da Taegu'dan cepheye giden demiryolu istasyonunda hir Türk subayı ve güney KoreTi Wr suWr Deniz Komutanlığında büyük bir suiistimal Nakliyat işleri için sahte istihkak evrakı taıtzim edilerek bir milyon liradan fazla para çekilmiş "Cumhuriyet, Bay Mustafa. P O S T A S I "Asyada mahalli bırer harb sahnesi olmalarma ihtımal bulunan dığer muhtehf sahalar vardır: Siyam, Burma, Afgamstan, İran, Irak, Türkiye bu meyandadır. Bir müteahhid ile îstanbul ve Ankarada bazı «Hakıkat şudur ki Çin denizıle Akdeniz arasında bir yarım daire subaylar ve memurlar tevkif olundular, teskıl eden memleketler, sıra halıntevkiflerin devamı bekleniyor de volkanlar diye teJâkkı edılebılir. Eeer komunistler isterlerse, bunlaAnkara 7 (Telefonla) İstanbul | işlerine sarfedildiğı bildirilmıştır. rın herhangi bırinde, herhangi bir Komutanlığında meydana j Halbuki bahis mevzuu nakliyatın andg, bir «mahallî» harbe gırışebı Deniz lırler. Böyle mahallî harbler karşı çıkanlan büyuk suiistimal hâdisesi dorıanmaya aid vasıtalarla yapıldığı sında bızım harafcet tarzımıza şu ıki ne askerî adlî makamlar el koymuş bilindiğınden tahkıkat derinleştirilbulunmaktadır. Mesele, kendisinden miş ve neticede uzun zamandanbeprensip hâkım olmalıdır: istenilen bir tahsisat üzerine Deni7 ri îstanbul Deniz Komutanlığile ış «1 Yalnız komunist saldınşına Kuvvetleri Komutanı Amiral Sadık yapan nakliye müteahhidi Cahıd karşı mdkavemet ve mücadele az AJtmcanın bu paralann nereye Tanyuya bir takım hayalî nakliyat mınde olan memleketlere yardım sarfedüdiğinin tahkiki için verdıği işleri dolayısile mı xzam paralann 9 edılmesini tavsiye edeceğiz. emir neticesinde ortaya çıkmıştır verilmiş olduğu meydana çıkmıştır «2 Mahallî harblerin bizi had Tahsisatı istiyen inşaat dairesi ıdi. Cahid Tanyu mayıs ile eylul arasındinden fazla merkezî vazıfemizden Sadık Altıncan pek kısa bir zaman da ancak 30 bin liralık iş yaptığı uzaklaştırmasına mutlak ve kat'î evvel aynı daire emrıne tahsisat halde İstanbul Deniz Komutanhğınsurette mâni olacağız ve meydan imzaladığını hatırlayarak izahat ıs dan yanm milyon liradan fazla pavermiyeceğiz. Bu harbler bizim in Arkası Sa. 3. Su. 5 » temiş, kendısine bu paranın nakliye san ve malzeme kaynaklarımızı yıpratarak bir cihan harbinde zafer kazanmamız imkânını tehlikeye duşurmemelidir.B Bu telâkkinin ne kadar yanlış olduğunu tetkik edelim: Turkiye kalesi bir kilid mevzidir 1 General Bradley, Türkiyeyi Siyam, Burma, Afganistan, İran ve Irakla bir tutarak mülâhazalannı öyle yürütiiyor. Türkiye, Yakm ve hattâ Ortadoğunun, Akdenizin siyaset ve strateji bakımından bir Dış İşleri Bakanı. Bulgaristandaki Türklerin tehciri işinin kilid mevzüdir. Bu kilid mevzie icabında Birleşmiş MUIetlere verileceğini söyledi ve yapılacak bir taarruz, bir «mahallî Avrupa ordusu meselesine temas etti harb» olmakla kalmıyacak, üçüncü dünya harbinin başlangıcı olacaktır. Çiinkü Türkiye kalesi sukut eder, ou meseledeki durumunun Roma 7 (a.a ) P ? r " bu kilid açılırsa kızıl çarlık ve ko şembe gunü vapurla İsinsanlık ve ahlâk bakımünizm, kolayca Ege denizine, Yu tanbula hareket edecek mından olduğu kadar hunanistana, Akdenize, Kızıldenize ve olan Türkiye Dış İşleri kuk bakımından da yeSuveyş kanahna dayanacak, Ame Bakanı Fuad Koprülü rinde ve tenkıd edilmez rika ile İngilterenin o kadar ehem FrancePresse Ajansı mu oldugunu kabul etmiştır. miyet verdikleri Ortadoğu ve Ara habırme verdıği beyanatBakanlar Komitesının tak bistan petrollan Sovyet Rusyanın ta Avrupa Konseyı Babih kar / ndan sonra eline geçecektir. Türkiyenin bu davası kanJar Komitesi çalışmaAvrupa davası halme Amerikan Genelkurnny Başkanı, larından memnun olduğugelmıştır. Ve bu karann yazısında Garbî Avrupa ıçin şoyle nu kaydetmış ve «AvruBulganstana karşı buyük pa Bırlığı bir hakıkat odiyor: bir manevî kıymeti var«Garbî Avrupaya ilkönce sahıb lacaktır» demiştir. Türk dır » olmıyan hiç bir duşman bizim sırü Dış İşleri Bakanı Bulgamızı yere getiremez. Dünyanın stra ristandaki Türklerin tehBakan, Bulgaristan bu tejık mihveri hâlâ Garbî Avrupada ciri meselesi hususunda davada 1929 Türk Buldır. Bizim ana vazıfemiz Amerika Bakanlar Komıtesının ver Fuad Koprulü gar sozleşmesini veya nın müdafaasıdır. Garbî Avrupanın dıği karara temasla şoyle demiştir. 1929 tarihlı hakemlik sözleşmesmı mudafaası da bu gayeye hizmet et« Avrupa Konseyi aldığı bu tam ve durüst olarak tatbıki kabul mesi itibarile bizı alâkadar eder.» kararla Avrupa tesanudunun var etmedıği takdırde Turkıyenın bu Garbi Avrupanın mudafaası i£İn oldugunu ısbat etmıstir. Turkıyerun Arkası Sa. 3, Su. 2 de » uı Kore'den Türkiyedekilere mektub Yukarı Avrancıbağlan Kavaklıdere Ankara Sevgüi babacığım; Uzun yolculuktan sonra Kore'de vazıfeye başladık Ben bu vazifeyi aldığımdan dolayı ne A r k a s ı S a . 7, S u . l d e Hurşid Özçiçek Kore Savaş Birliğinde Topçu Gedikli Üstçavuş Kore 6 Kasım 1950 Sevgili kardeşim Hurşid Özçjçek, Sızleri teşyie gelemedığımden muteessırün, Sa. 7, Su. 2 de Türkiyeden Kore'deküere mektub Hazin bir aşk facıası Bir genc sevdiği kadıru öldürdü kendini de ağır surette \ara!ad Uydurma rapor alan memurlar Sağhk Bakanlığı bu mesele hakkında teşkilâtına sıkı bir tamim yaptı ;' nkra 7 (T H.A.) Memuriyet m^hallerıne gitmemek için rapor alanlar hakkında Sağlık Bakanlığı teşkilâtına ve Valilikler elıle bir tamim yollamıştır. Bu tamimde şoyle denmektedir: «Gerek Bakanlığımız ve gerekse diğer Bakanlıklar mensubu Memurlarm tahvillerinde yeni memuriyet mahallerine gitmemek ve aldıklan izinleri uzatmak için ve gene buna benzer bir çok hallerde sıhhî heyetlere ve hukumet tabiblerine müracaat ederek buralardan rapor almaktadırlar. Çok defa bunlann ra Arkası Sa 3. Su. 4 te Istanbuldan Anadoluya kız kaçıran şebeke İstanbul Adliyesi, yapılan cok yaman bir şebeke hakktnda takıbadıkkate şayan bir iddia ve ihbar ü ta başlamış bulunmaktadır. Buyuk zerine Anadoluya şehrimizden genc bir hassasiyetle tahkik mevzuu olan kız ve kadın kaçırmağa kalkışan Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Madlen Evvelki gece Tarlabaşında f e d bir cinayet olmuş, bir genç sevdigî kadını öldürmuş, kendisi de ağır surette yaralanarak hastanede caa venniştır, Hazin bir aşk macerasm dan doğan bu kanlı hâdisenin ma< hiyetı ve cereyan tarzı şudur: Arkası Sa. 6, Su. 5 te Fuad Köprülünün Romadaki demeci Amiral Sadık Altıncan Amerikada seçimler yapıldı Kat'i neticeler bir kaç güne kadar belli olacak Milletlerarası Demiryollar Konferansının kararları Konferansta Türkiyeyi temril eden Hüsnü Sadık Durukal, neler görüşüldüğünü anlahyor 4 I Amsterdamda toplanan Milletlerarası Demiryollan konferansına memleketimizi temsilen katılmış olan Yataklı Vagonlar Türkiye mu messili Hüsnü Sadık Durukal dün NewYork 7 (R ) Bugun BirAnkara vapuru ile şehrunize g3İleşık Amerikada seçimler yapılmıştır. mıştır. Alınan haberler ıstırak nisbetının tahnunlerin de fevkinde olH. Sadık Durukal konferans hs 1 :dugunu gostermektedır. Bu seçimHnda bir arkadsşımıza şunları lerın netıcesı Temsilciler Meclısinin Dün söz alan delegcler mekteb söylemiştir: butun uyeleıim S°nato azalarının lerde okuyan genclerin beden « Konferans, Amsterdam'daki üçte birıni ve butun valileri yenieğitimile lüzumu kadar mesgul Endonezya sarayında 11 ekım ile 21 lemek olacaktır. Kat'i neticeJerin ekim tarihleri arasında toplandı. olunmadığını söylediler bir kaç güne kadar alınmasma inKonferansa 24 idareye mensub 185 tızar edilmekle beraber büyük bir Ankara 7 (TH.A.) Beden Ter delege katıldı. Şarkî Avrupa d e " değişıklik vukua gelmesi de bek biyesi İstişare Konseyi bugün 9.30 letlennden olan Rusya ve peykleri lenmemektedir. Demokratların Tem dan ıtıbaren Mıllî Eğıtım Bakanı de bu kongreds yer aldılar. Kosılciler Meclısinde ve Senatoda ek Tevfık İlerinin başkanlığında ça grenın en esaslı mevzulanndan v ' seriyeti muhdfaza edecekleri zanne lışmalarına devam etmiştır. Soz ri, uçak şirketlerinin rekabeti kardılmektedır. Seçım kampanyası şim alan muhtehf hatıbler Beden Ter şısmda alınacak teâbirlerdır. Milletierarası Deuıiryollar KonferaDsından avdet oden Husnu Sadık Arkası Sa. 3, Sü. 4 te « Arkost Sa. 3, Su. ü de Arkası Ss. Ş,4gji & de v Durukal, niünyja keodişini kar§t^gni^ arasınde Beden Terbiyesi Kongresinin çalışmaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog