Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

HAŞET KÎTABEVİ tarafından yayınlanmakta olan BEYERS M 0 DE F ÜR A LLE En meşhur patronlu Moda Mecmuasının 7 nci nüshast satışa çıkanlmıstır. Fiatı 120 kuruştur. El ijleri için de HANDARBEİT arayınız. Fiatı 100 kuruştur. 27 nci yıf sayı: 9431 umhuri KURUCUSUîTUNUS NADf Telgrai v« mektub adresb Cumkurfy*, frtanbul Porta Kutu*u Istanbul No 248 Teleioniar: Umuml Santral Numaraa: 342». Yaa İ^ttU 24298, UaJbaa: 24290 NewYork 6 (R.) Komünist Çm kuvvetlerinin Korede sava^a mudahale etmeleri ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerine karşı çarpısrnağa başlamalan oldukça «vahim» bir durumun ihdasına sebeb olmuştur. General MacArthur ougun Güvenlik Konseyine gönderdiği bir raporda Komunist Çinin Korede savaşlara mudahale ettiğini resmen bildırmiş ve bu hususta gereken tafsilâtı da vermiştır. Bu raporun Lake Success'e gelmesı uzerine de derhal harekete geçen Büleşık Amenka delegasyonu Güvenlik Konseyüıın baskanına müracaatle çarşamba sabahı fevkalâde bir toplantı yapılmasıru taleb etmiştir. Bu teklıfi yapan Amerikan delegesi Güvenlik Konseyınin şımdi Korede husule gelen vahim durumu goruşeceğıni de belirtmiştir. Amerikan delegesi, vazıyetin «ba« riz olarak ciddî olduğunu ve diğer devletlerle istişareler icab sttırdiğini» sbylemiş, Birlesik Amerikanın ne gıbı bir hareket hattı ittıhaz etmek tasavvurunda olduğunu açıklamaktan kaçınmış. fakat hukuinin, muayyen tekliflerde bulunacağını belirtmiştir. Delege aynı zamanda General MacArthur un Koredeki Birleşmiş MilletJer kornu'tanı sıfatile Konseye bir rapor sundugunu hatırlatarak şimdiden ue Arkası Sa.'T, Sfl. 2 Û9 f ERSKÎNE CALDWELL DİN JİCARETİ en lomanarortaru yal> nusha satün ilk defa okitabı da ceb 1 Lira. Amerikanın en çok sının bu canlı ve nız Amerikada 3 mıştır. Temiz bir larak dilimize ç < kitabları serisinde VARUK YAYINLARI Salı 7 Kasım 1950 Ankara Cad. 80/1, İstanbul reisükle idare edilecek savaşma müdahalesi • ^ Idare sistemi, ademi merkeziyet esasına ve daire reisliklerinin salâhiyetlerine dayanacak * *n arı Tarını teşkilâtı, sekiz KoitlÜnİSt ÇİI1İI1 K o r e Amerikanm talebi üzerine, Güvenlik Konseyi yarın toplanarak, vahim görülen durumu inceliyecek Dört gün devam eden şiddetli çarpışmalardan sotıra durdurulan Komüıtist Çin kıtalan, ansımı Birleşmiş NiUetler Kuvvetleri ile teması keserek Kuzeye dogru çekildiler Bakanının beyanatı Partilere aidat ok partili demokrasi hayatunızın ilerisi için tehlike doğurabilecek bir aksayan tarafı var ki, şiımdiye kadar üzerinde durulduğunu hiç gormedik. Parti aidatı meselesinden bahsetmek istiyorum. Vatandaşlar. kurulu siyasî partiler dcn birine yazılmaya mecbur değıllerdir. Herhangi bir teşekkül adına olursa olsun. kimse kimseyi boyle bir harekete zorlıyamaz. Zorlarsa, memlekette hurriyet yok demektir lialkın çoğunluğu, siyasî kanaatinı seçim sırasında oyunu dilediği gib kullanmakla gösterir. Üst janın pek kanşmaz. Partilere yazılarak belli bir program etrafında birle şenler dunyanın her yerinde azın lıktadırlar. Fakat bir partinin üyeliğini kabul etmek. bir sorum ve bir takım va zifeler yuklenmeğe işarettir. Bun lann en basiti de inanılan fikrin yürümesi, yani partinin yaşamas için gerekli aidatı zamanında ode mektir. Bu hususta gösterilecek herhangi bir gevşekliği siyasi ahlâkla bağdaştırmak güçtur. Bir gaye uğruna kunılan topluluklaruı manevl Fuad Köprülü. R«mada Dı? İfleri Bakanlan toplantısmda insan v» fUui olduğu kadar maddi Uraf hakian. be>amuunesini iauaiarkea lan da muhimdir. Bunu ihmal etmeye gelmez. Toplantı yerinia kirası, elektrik. ısınma, hademe masraflan, yapılacak neşriyat, afişler vesaire hep paraya bağlı şeylerdir Eğer bizim fikrimizi temsil ettiğine inandığımız bir partiye başkaca bir menfaat düşüncesi gütmeksizin yazıldıksa her şeyden önce üzerimize düşen aidat payını ödemeyi bir medeni ahlâk borcu saymabyızdır. Demokrasi alanında bizden çok ileri memleketlerde bu noktaya son derece ehemmiyet verilmektedir. Aidatlar bize kıyasla hem çok yüksektir, hem de bunu ödememek bi bir gelenek oralarda kurulmamıştır. Yazılı üyelerden yılda on Türk lirasına kadar alan partiler Ankara, 6 (Telefonla) Bakan tir. Geçett haftadanberi Bakanlar Avrupada çoktur. Sendikalar ka ar Kurulu bugıin Meclis müzaKurulunun sık sık toplandıgı manalı ile sosyalist partisine bağlanan kerelerini müteakıb Başbakanlıkta lumdur. Bugünku toplantıda iç ve günrfelikçi işçiler bile her yerde loplanmıştır. Çir müddettenberi radış meseleler müzakere konusu olaidatlannı muntazaman ödemekte hatsız buluiiajı Başbakan Adnai) mustur. Bu arada Bulgaristanda» dirler. Bunun aksini düşunmek Menderes iyileşrriiş olup Bakanlar gelen göçmenler meselesinin Birkimsenin aklına gelmez. Farzımu Kurulu toplantısına rıyaset etmiş Arkası Sa. 3. Sü. S te hal, böyle bir vaziyette üyenin partiden silineceği gayet tabiîdir. Dört beş yıllık parti ınücadeleleri boyunca, yazık ki, bizde bu bakımdan oldukça kötü bir gelişmeye şahid oluyoruz. Partiler taraftar katzanmak gayretile aidat bahsini pek kurcalamıyorlar. İki üç milyon kayıdlı üyesi olduğunu söyliyen sinKomünizmle mücadele îçi n Amerikan vatandaşlan 252 yasi teşekküllerimiz, parasızlıktan milyar dolarlık bir borca girmiştir. Siz de elinizderd yanmaktadır. Halbuki her vaden geleni yapmaktası nız. Deniz kuvvetlerinizle tandaşın yılda bir tek Türk lirası iftihar ede bilirsiniz» verdiğini farzettiğimiz takdirde böyle bir parti üç dört milyonluk bir bütçeye kolaylıkla malik olabiAmerikan Askeri Yardım Heyeti William Rees'ın tayini munasebetıle lecektir. Deniz Kısmı Başkanı Tuğamiral dün Amerikan konsolosluğunda bir Yılda bir lira, ayda sekiz buçuk "lamuel Ginderin memleketimizden baam toplantısı yapılmıştır. TopTuğamiral kuruştan da azdır. İnandığı, benim lynlması ve yerine Arfyası S a . 7, S u . l d e sediği ve hele kimse tarafından zorlanmaksızın yazıldığı bir partinin başansı uğruna ayda sekiz buçuk kuruşluk bir fedakârhğa katlanamıyacak bir vatandaşı, bizim gibi fakir bir memlekette de tasavvur etmek imkânsızdır. Bu bir lâübâliliktir ki. önü alınmadığı takdirde siyasî hayatımızın müsbet gelişmelerini tehlikeli bir şekilde köstekliye cek, ileride belki de spysuzlaşarak genc demokrasimizi dumura uğratacaktır. Üyeler aidattan kaçınır, idareciler de taraftar kajbedeceğiz diye bunu hoş görmekte devam ederlerse, partilerin iç bünyesi yavaş yavaş şahsî menfaat çamuruna bulanabilecektir. İlk zamanlar idealist bir ruhla kesenin ağzuu açan zenginler yavaş yavaş bunun sonu gelmediğini gorerek verdiklerini bazan fazlasile geri almanın yolunu arıyacak, bir takım kombinezonlar arkasında nüfuzlannı kullanmaya bakacaklandır. Yılda bir lira vermekten kaçınanlar. islcrine öyle geldiği zaman, aynı şartlar altında bir başka partiye geçivermenin yolunu bulacaklardır. Bu gibi tehlikeleri önlemek içindir ki Batı demokrasilerinde, siyasi partiler fakirzengin farkı gözetmeksizin her üyeden eşit aidat alırlar. Bağışlar. olağanüstü hallerdir ki. o da sırf bağışlıyanın isteği ve teşebbüsü ile yapılır. Kongrenin dünkü toplantısında bulunanlar Normal bir demokrasi rejiminin bu basit. fakat o nisbette lüzumlu Ankara 6 (T.H.A.) .» Spor çev ve teşkilâtının ne eibi bir değişikkaidesini bir an önce yurdumuzda elerinde senelerdenb«»i münakaşa liğe tâbi tutulması gerekeceğini gerçekleştinneğe bakmalıyız. mevzuu olan ve hır çok tenkidlere tayin için uraumi fikir teatisinde NADİB NAfiİ ajau, Beden Terbiyesi Arkası Sa. 7, Sü. 3 de « Ankara 6 (T.HA.) Tanm Bakanı Nihad Eğriboz, muhtelü tanm meseleleri hakkında Tiirk Haberler Ajansı muhabirins asağıdaki beyanatta bulunınuştur; « Tanm Bakanliğı tfşkilâtı tamamen ve memleket ihtiyacına uygun bir sek'ilde Amerikan mütehassıslarile beraber yeniden düzenlenmeğe başlamıştır. AHı ay evvel memleketimize gelmiş olan Amerikan mütehassıslan yurdumuzun bir çok yerlerinigezip memleket ihtiyaçlarını mahallinde görmüşlerdir. Ziraat tcşkilâtı daha hareketb ve köylü ile beraber çalışacak, köylü yeni sistem ziraat kalkınmaknndan faydalandınlacak bir şekls ko Arkast Sa. 3, Sü. 2 de tçtimada, Köprülünün, Romada* bahis mevzuu ettiği göçmenler meselesi ve yeni kanun tasarıları görüşüldü Kabine Başbakanın riyasetinde dün uzun bir toplantı yaptı Taegu şehri sokaklarında "Merhaba,, dan geçilmiyor Mehnedciğin memleketten getirdiği sigaralad bitnek üzere, bir kaç güne kadar Chesterfield ve Camel sigarası icmeğe başlıyacak (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik Taegu'dan yazıyor) Tiirk Savaş Birliği, Kore topraklaruıa ayak basarken Kore'liler tarafından karşılanı.ior (Dün çece.eKmize feçeı> bu resmin gecikmesi sebebi fotoğraflarunuı ihtiva eden paketin uçakla şehrimizden geçirilerek yan lışlık neticesi Londraya goturülmesi ve oradan iade ediünesidir) Tunca ve Meric yükseliyor Sular altında kalan mahaUelerde tehlike arzeden evler boşalhldı Edirne 6 (Telefonlf) Günlerdenberi devamlı bir şekilde yağaa yağmurlar Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına sebeb olmuştur. Pazar günü yataklarını dolduraıs nehirler gece yansındsn sonra yükselmeğe başlamış ve bugün sabaH sekizde Tunca 4.58, Meriç 4.44 metreye çıkmıştır. Pazar günkü seviyelerine gore, nehirlerde jTikseliş ortalama 2.20 metredir. Öğleyin ya> pılan ölçüde Tunca 4,80, Meriç 4.64 metrede idi. Akşam üzeri her ıki r.ehirde de 20 santimetre kadar biç' alçalma görülmüş ise d« bu alça' Jış mevzii telâkki edilmekte ve s'u>; lann daha yükselmesi muhtemet görülmektedir. Halen taşan sulac Arkası Sa. 3. Su. 2 de Amerikan Yardım Heyeti Deniz Başkaıunın demeci Mareşal Bulganin Beden Terbiyesi Istişare Kongresi Toplanfıyı bir konusma ile açan Tevfik İleri: «Devletin spora ve sporcuya müdahalesine taraftar değiliz» dedi Rıısyaııın dahili tlııroıııu Sovyet ihtilâlinin yıldönümünde konuşan Bulganin itiraflarda bulundu Londra 6 (B.B.C.) Sovyet ihtilâlinin 33 üncü yıldönümünde konuşan Sovyet Başbakan yardımcılanndan ve Politbüro üyelerinden Mareşal Bulganin, Rusya dahitinde işlerin istenildiği gibi yürümedığini kabul etmiş, halkı ilgilendiren mad de ve malzeme istihsalinin geç kaldığını itiraf etmiş ve «bunun mesulleri cezalandınlacaktır» demistir. Dış siyasete temas eden Bulganin Batıhlara ve bilhassa Amerikaya ağır hücumlarda bulunmuş, Almanyada ve uzakdoğuda takib edilmekte olan siyaseti beğenmemiş ve Sovyet Rusya hududları dışında 18 milyon komünıstin bulunduğunu da söylemiştir. İç poütikada yeni tartışma konuları İnönünün Hukuk Fakültesi töreninde yaptığı konuşma, siyasî münakaşalara yol açtı Ankara, 6 (Telefonla) Hukuk Fakültesinin 25 inci yıl törenindeki bazı olaylar Ankara siyasi çevrelerinde hararetli bir tartışma konusu halindedir. Münakaşa edilen noktalardan biri, böyle bir törene siyasî bir mahiyet vermenin doğru olup olmadığıdır. Çünkü aynı çevrelere göre Hukuk Fakültesi törenine iştirak eden İsmet İnönünün törenden sonra Dekan odasmda yaptığı konuşma siyasî mahiyettedir. Bu görüşte olanlann ayrı bir iddiası, İnönünün Dekan odasında etrafını alan Arkas\ Sa. 3. Sü. 7 de Teagu Türk bayrağı şimdi Kore ufuklannda dalgalanıyor. Mehmedcığin sungüsu Teagu'da nobet bekliyor. Ben de hep onlarla beraberim... Yurdumun renği, âhengi v» bayrağı altmda yaşıyoruz. Çok zaman, memleketten konuşuyor ve bizi düşünenleri hatırlıyoruz. Arkast Sa. 7, Sü. 4 te UHğer rcsİKİer bu/jiu 6mci sahifeniztfedir "CumhuriyetM sütunlan Kore'deki askerlerimizin ve onların vatancja^i i j l e r i efradbjjın emrinde # a P O S T A S I Feriköyünde cinayet Bir seyyar manav arkadaşuu bıçakhyarak öldürdü Evvelki gece Feriköyünde bir cinayet olmuş, bir seyyar manav arkadaşını bıçakhyarak öldürmüştüi' Hâdise şudur: Fenkoyünde Adsız sokağında 35 numaralı evde oturan Muzaffeı Özkarol evvelki gece saat 22 de, Feriköyünde Mehmedin kahvesine gelmiş, orada bir arkadaşile konuşmağa başlamıştır. Bu sırada kahveye o civar sâkinlerinden ve seyyar manavlık eden Neşet Afoğlu adında bir genc de gelmiştir. Mu7^ffeı Arkm Sa, 7, Su. L de <m Kore'den Türkiyedekilere mektub Türkiyeden Kore'dekilere mektub Tünelde dün bir ârıza Tünelde dün heyecanlı bir hâdise olmuş, Tünel elli dakıka işlememıştır. Alâkadarlardan yaptığımız tah.9» Arkast Ss. 3, Su. 6 an oldu Bayan Sıdıka Aktuğ Bursa Merak etmeyin. İyiyim. Sizlere sıhhat dılerim. Baş Gd. Şaban Aktuğ Arkast Sa. 7, Su. 5 te Kore Alayı Levarun Müd. Lv. Yzb. Bu*haned'din Oskay Çok sevgüi kardeşım, Bundan bir ay evvel goadermiş olduğun mek Arkası Sa. 7, Su 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog