Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KAHLMIŞ kuvvel GIOASI u m h ur i 27 nciyıl Sayı : 9430 KURUCUSU:YUNUS NADf Telgral r« mektub adresL Cumtarfyrt, tstanbul Posta Kutu«u fetanbu! No 248 Teiefoatan Umuml Santral Numaran: M291 Yaa lyleri: 242SO, Matbaa: 24290 ATffTÜRK SİİRLERİ AltTOLAJİSİ r~ Turkun en bu'.uk kahrar >a7f1ıklan \uz şur bu kıtabda üiştu. Ataturku anma torenleri ıçrtr ijutap aradığınızı bu kıtabda bu'acsksınız 1 T^radır. 63 manı VÂRLIK YAYINLARI Dün kutlanan 25 inci yıldönümü vesilesile bazı nümayişler oldu Törende bulunan vc otomobiline kadar kendisini uğurlıyaıs tezahüratçılara hitaben İnönü, bir kaç söz söyledi Ankaradaki Hukuk Fakultesinde fören Bir an önee... Pazartesi 6 Kasım 1950 Ankara Cad 80 1, İstanbul undan bir kaç gun evvcl Washington'dan «Y«tkili çevrelerden oğrenildiğine Bore > kaj dile verilen bir haberde Birleşik Amerıkanın. Turk silâhlı kuvvetlerinin harb çucu.ıu Euratle arttırma&ı «imdıki proeramda gozonunde tutulan 4 ve\a 5 İ M Savaş Birlığimize mensub erierimiz, jerine, bir senede Turk ordusunun cn tesirli ve ustun bir duruma ulaşmasına jardım ermeği dusunnıekte olduğu bildiriliycr ve şojle denilijordu: «Rusyanm bir harbe gırı?mesı halınde Turk ordusunun Batılı devlctler savunma sıstemınde kuvveth bir unsur olabıleceğı Bırleşık Amenka Savunma Bakanhğına defaatCumhur Başkanı Celâl Bajar, Hul uk Fakultesine girerken le hatırlatılmış ve bu ordunun Ankara, 5 (Telefonia) Ankaıa dun kendısını zıyaret etmıştı FılSovyet kuvvetlennm onemh bir kısmını olduğu yerde çıvıleyebıle Hukuk Fakultesının bugun kut hakıka Inonu bu sabah Fakulteye Milli matem günü olan ceğı belırtılmışür. Şımdıkı halde lanan 25 ıncı yıldonumu vesıles '2 gelmış ve mektebm onunde otomoTurk ordusunun elınde muhtelıf bazı numayışler oimuştur. To.en bılden ınerek bahçeden talebeler önümüzdeki cumagünü menşelı süâh ve teçhızat raevcud de bulunması Ismet Inonuden rıca arasından ge;m:$tır Inonu doğru 4rfcası Sa 3. Su 2 d$ eğlence yerleri kapanacak dur Bunlar tedrıcen Amenkan edıhnı';, ayrıca bir talebe grupu malzemesıle değıstırümektedir » Ankara, 5 (ANKA) Kasımın Şimdilık bir dusunce halinde o10 una rastlıyan onumuzdeki culnn Ttirir silâhlı kuvvetlerini surma gunu Ataturkun olumunun 12 atle teçhiz ve takvije ctmek hkrincı yıldönumüdur. Mılll matem | u nin bir an evvel gerçekleş.mesmi nu olan o gun bayraklar yanya kadıleriz. Çunkü hiç kbnse, Sovvet dar ındırılecek, radyoda muzık neşRus\anın. bir harbe girişınek içln rıyatı yapılmıyacak, sınema ve ej45 sene daha beklijeceği hakkmda lence yerleri kapanacaktır. tcminat veremez. Bu itibarla TurBüyuk Ats s gozlermı fâni dunkivenin, \almz TurkJyenin değil. yaya yumduğu saat tam 9 05 de bubutun deraokrasi cephesl devletleyuk şehırlerdekı dudukler hep rinin suratle silâhlanmalan gerekbırden çalmaya başlıyacak ve herLondra 5 ( B B C ) General tir. Ikinci Dunva Harbinin patlakes olduğu yerde durarak Atanın MacArthur bu gece neşrettığı bir masında demokrasilerin harbe hazır ruhuna hurmet vakfesuıde buluna teblığle komurust Çınlılen Kore olmamalarının buyuk bir rol oycaktu Okullarda ve koy meydan savaşına bılful ıştırak etmekle ıtnadığını unutmamak lâzımdır. Hitlarında Ataturku anma torenlerı ham etmiştır General MacArthuı un ler harb edeceği devletlerin, deniz i tertıb edılecektır. Halke^ lermde de teblığınde bılhassa şu noktalar bekmvetleri harie, kara ve hava ormutad merasımler yapılacaktır lırtılmektedır: dularının. zırhlı birliklerinin ra'fını Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Komunıst Çuıhler Mançurya hubıldığı icindir ki, o kanlı macera^a cuma gunu Ataturk hakkmda bir dudunu aşarak Kore topraklanna stılmak cesaretini gostermiş; Pohıtabede bulunması muhtemeldır gırmışler, mutecavızlere yardıma lonjajı, Holanda ile Bclçikayt \e başlanuşlar ve boylelıkle beynelmıFransajı suratle mağlub etmiş; lel butun hukuk kaıdelerını çığneDunkerque'ten sonra, her turlu mışlerdır. Aynca komunıst Ç/ınlıİnonü, kendi&ini alkışlıyanlar arasuıda agır silâhlardan mahrum bir Ingiler Mançurya hududu boyunca mü liz ordusu kaldığını gozonuııde tuhım askerî kuvvetler yığmışlardır. tarak Ingilterevi istilâya hazırlanBunlarla Korede savaşmakta olan mıştı. Bu vazijet, Mussoliııi'yi de bırlıklenru devamlı bir surette tak kansız ve ucuz bir zafer kazanmak Batı Almanya tutun vergisinin viye etmektedirler » umid ve ha>aline kaptırdıjrından indirilmesine karar verdi, General MacArthur, komunıst Kaha da harbe katümıştır. Japontacirlerimizin harekete Çın tarafından gınşılen bu hareke >a da. Amerıkanın silâhlanmasına geçmesi bekleniyor ttn hesablı bir hareket ve asıl heme^dan \ermeden muzaffer obnağı defın Bırleşmiş Mılletler kuvvetie«luşunerck harbe atılmıştı. Bu >uzFrankfurt, (Hususi muhabinmız ruu ımha etmek olduğunu belıtden demokrat mutterilder. çok tehden) Yunan hukumetının gos mekte ve şunlan ilâve etmektedir: lıkeli anlar geçirmişler \e mağlub terdığı ıkı senelık faaliyetten son«Küzey Kore kuvvetlen bı'fııl olmak endisesile uzun zaman soğuk Ankara 5 (ANKA) Malıye Ba*! tek madde damga rennı kanununun ra, batı Almanya federal hukumeter dokmuşlerdir. Yalnız ter dok kanı Halıl Ayan, Meclıse sunulan C. H. P. ye muafıyet veren hufc ti, nıhayet bu memleketten üç ıeimha edilmiş bu vaziyettedırler. Bu mekJe de kalmanuslar; zaferi ka 3 enı bir kanun tasarısı hakkmda şu munun kaldjrılması hakkındadır. ne ıçin 35 mılyon küo tutun alma Arkası Sa. 3, Su. 4 te zanmak için miljarlar harcamışlar, ızahatı verrruştır I Bu bir maddelık kanunun mânası ğa karar vermıştır. Batt Almanya, bu.Mik can ve mal ka\ıblanna »ğ« Meclıse bir maddelık kanun çok buyuktur. Bir muafıyeti ılga Yunanıstandan ılk sene 10 bın, ramışlardtr. Eğer demokrasiler, i\\ ! tfsarısı sevkettığımız doğrudur Bıj I Arkast Sa 3. Su. 5 te Arkast Sa. 3, Su. 7 de rc hızıtiıklı olsalardı. Hitler'le ka j fadarları kolay kolay harbi goze aidıramazlar: aldırsalar dahi, mu<teKklerin tesirli ve sert mukabele«i karşısında, daha çabuk mağlub olurlar ve Ikinci Dunva Harbi 1939 <\ lulunden 1945 e^luluoe kadar > devam etmezdi. Demokrasilerin askeri za'fıdır ki tecavuz ve istilâ ihtiraslan beslıyenlerin cur'et ve cesaretini arttırrnıştır. Nazilerin, faşistlerin ve Japon emper\ alistlerinin, onlardan basktn şerrulhalefi elarak ortaya çıkan Sni>et Rusya da, Ikinci Dunya Harbi bithkten sonra, demokrasi cephesinin kuv\etlerini terhis etmesinden cur'et alarak beş jüdır azgınlık etmekte, bir taraftan dunjanuı barışa ka\uşmasına mâni olHUton, fstanbulda 300 odah bir duğu gibi dığer taraftan da jeni otel inşa etmek tasavvurunda bir harbe hazırlanmaktadır. Kore olduğunu »öyledi harbi. Stalin'ın Hitler'den daha kurnaz ve daha dolambaçh yollarDünyamn muhtelıf yerlerinde dan ^aptığı bir taarruzdan baska cem'an 16 büyuk otelın sahıbi bubir ^ev değıldır Mr. Truman'ın surlunan «Hılton Hotels Corp.» muatli ve tereddudsuz hareketi. Birdüru Mr. Hılton beraberınde müale<=mış Milletler teşkilâtının da Avini Hanser, mımar, teknisyen ve mcrika>ı desteklemesi sayesinde avukatlan olduğu halde dun şehKuıl Korelılcr mağlub edılmişse de, nmıze gelmıştır. bu kuruk haıb. demokrasi cephesinin gene harbe hazırhksız olduYeşılkoyde Amerıkan konsolosu ğunu nıe^dana cıkarmıştır. Mr. Lewıs ve Basın Ataşesı Mr Carter tarafından karşılanan Mr Kore harbi, Bırlesmış Milletler, Hılton doğruca Park Otele gelmışku\\etlcrinin 38 inci arz dairesini tır. Mr. Hılton, otslde kendısıle gode aşarak Mançuri hududlanna ruşen arkadaşırruza şunlan soyleyaklasmalarile bir neticeye bağlanmışiar: mak uzere iken Suvjet Rusya, As\adaki peyklerıni h^rekete geçir« Şirketimizm Istanbulda 300 mis. bu defa da Hındı Çini'de ve odah bır otel ınşa etmek tasa "'uru Tıbet'te yeni taarruzlar başlamı;tır. * ardtr. Buna aıd yerı ve şartlan Yarın Ortadoğuda \e Avıupada netetkık etmek uzere gebnış bulunu|rr olacağı da malum değıldir Kıjoruz. Henuz venlmış bır karanzıl Çarlık, kendı kuv\etlerini ateşe mız yoktur Turkjyerun turıstık baıuua.«. ^uuıo kımdan kalkınmasonda, tahmın eABIDIK DAVER Truman'a suikasde teşebbus eden Portorıco'lu suıkasdcı, olduı uldukten sonra (Yqz\sı 3 uncu sahıfemude) i . Arkan Sa. 3, Su, 6 da Arkasv Sa. 3. 5u. ö t< Kore'de vazife alan Bırleşmiş Milletlpr askerlerile bir arada General MacArthur dün gece yıldonumu komünist Çini itham etti Âtatürkün Neşredilett tebliğde, Ksşıl Çinin, Kuvvetlerîni imha içıu harekete Dün de taarruza devam eden kızılların ileri hareketleri durdurulamadı Milletltr bildiriliyor i Yeni bir Arab devleti Yeni dpvletin KuTreit ve Bahre\n'de vaşıvan asiretleri içine alacağı bildirilijor, Suriveden bir heyet Suudî Arabistana gitti Şam 5 (a a ) (Reuter) Umumıyelle ıyı haber alan kaynakların hıiRun sov ledıklerme gose Şamdnkı resmî çevreler 1500 000 nufuslu miistakıl veru bır Arao devletının kurulmasının beklendıgı nı bılrlıren raporlar almışlardır Yfnı npvletın Basra korfeziEia Oman, Kuw eıt ve BaHreyn le cıvar bolgflerde vaşnan aşıretierı ıcice ala<agı bılriınlmıştır Resmi çe\reler haberlerı tek^iD veva teyıdden ımtına etmektedırler 1914 te Ingılız hükumetı Basra Sa. 3, Su. 3 te Damga Resmi Kanunu Bu kamın tasarısile Halk Partisine muafiyet veren hüküm kaldırılıyor Almanya ve tütütılerimiz Kuzey Kore'de esir edilen bir Çinli komünist Amerikada yarın seçimler yapüacak Diğer resimler bogfin son sahifemizdedir "Cumhuriyet» sütunlan Kore'deki askerlerimızin ve onlann vatandaki aileleri efradımn emrinde Temsilciler Meclisi üyeleri, Senato azalannın üçte biri ve 48 eyaletin valileri seçilecek şehrimizde bir otelci Meşhur "Cumhuriyet P O S T A S I Türkiyedekilere Kore'den mektub Türkiyeden Kore'dekilere mektub Refik Tantiığ Turgudlu Can kardeşim, Ayrıldığım zamandanberi sizlere mektub vazamadığım içın muteessırun. Ben, her bakımdan çok iyıyım ve sıhhatım yerındedır. Yegane emelımız, verilen mılli vazıfeyi başan ıle bıtırıp ev Arkası Sa. 4, Su. 7 de (Kore'deki subay ve erlerimize hitaben bize yollıyacağmı* mektublar bu sütunlarda neşrediiecek ve her gazete uçakla Kore'ye yollanarak azamî bir baftada askerlerimizin eline geçmif olacakhr.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog