Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

APARTIMAN Genç ve değerli hikâyecimizin en güzel hikâyelerinden on altısını bir araya getiren bir cild. Fiatı 1 Liradır. Ankara Caddesi, 80/1. İstanbul. İ L H A N T A R U S VARLIK YAYINLARI u m h u r iyet K U R U C U S U . ' Y U N U S NADÎ Avrupa Konseyi Dış İşleri Bakanları Komitesi dünkü Yunan Başbakanı, iki memleket toplantısında Bulgar hükumetini takbih eden bir karar arasındaki görüşmelerin geliştiğiıti, suretini müttefikan kabul etti yakında Ankaraya gideceğini söyledi Doğan j\adi Roıtıadan bildiriyor Roma. 4 Avrupa Konseyi Dış İşleri Bakanları Komitasinin bugün burada yaptığı ikinci toplantıda, Bulgaristandan haksız yere tehcir edilmekte olan 250.000 Türkun durumu gorüşulmüştur. Dış İşleri Bakanı Fuad KöprüJunün bu meselenin gündeme almması hususundaki teklifi derhal kabul edilmis ve Türk Dış işleri Bakamnın bu mesele ile ilgıli beyanatı alâka ile dinlenmiştir. Köprulü. Bulgarıstan ile aramızda teati edılen notaların esasını ortaya atmış, Sofya hükumetinin kasdî bir şekilde bu meseleyi böyle acıfch bir safhaya nasıl döktüğünü izah etmiştir. Bundan sonra Avrupa Konseyi Dıs İfleri Bakanlan bu meseleyi incelemeye koyulrr.uşlar ve Türkiyenin tamamile hakh olduğu kanaatine süratle varmışlardjr. Bunun uzerine hazırlanan karar sureti müttefıkan kabul edilmiş ve dünya efkârına arzedılmek üzere bu gece basuıa tevdi Arkası Sa. 3. Su H de ulgaristanın tehcir Akdeniz müdafaasmda siyaseti takbih edildi Törk Yunan işbirli Londra 4 (B B.C ) Bu akşara Atinadan gelen bir habere gore, Yunan Bashakanı Venızelos yaptığı bır beyanatta Akdenızın savun ması meselesi hakkında Türkıye ıle yapılmakta olan görüşmelerin memnuniyet verici bir şekilde gsliştîğijıi söylemiştir. Yunan Başbakaru her iki memleket temsılaler:nin bu savunma hakkında göruşlerini ortaya attıklannı, şmıdıki halde müzakerelenn bır goruş te» atısinden ibaret oldufunu, fakat yakmda daha da derıne gıdılmes.nm beklenildığmı sozlerme ılâ.» etmiştir. Yunan Başbakanı yaicında Ankaraya gideceğmı de soylemiştr. Tımes gazetesinın Ankara muhabirıne gore, şımdıki halde YunanTürk muzakerelerı askeri ataşe.sı vasıtasıle yapılmaktadır. Bu gorusmelerde bilhassa ele alınan mevıu Doğu Akdenizın ne sekılde müessır bir şekilde sa\funabılsceğidir. Times muhabirının ılâve ethğınö »tore, bundan sonra Yunan Turk muzakerelerme daha genış bır olçüde devam edilmesine intızar edıiıtıektedir. Arkast Sa 3. Sü S te 27 nci yıl Sayı : 9429 Telgra! v mektub •ârtsb Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutu«u tftanbol No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Nusuras: 24298. Yaa İşleri: 24298, Uatfau: 24290 Pazar 5 Kasım 1950 Yıkılan engel irleşmiş Milletler Genel Kurulunun evvelki gıin verdiği karar, son 50 jıllık cihan tarihinin en bellibaşh ola\larından biridir. Bo>lelikle. Birinti UmuiTiî Harbdenberi dunya>ı barışa ve duzene kavuşturmak ama cüe giıisilcn denemelerin niha\et ha.Mjlı bir >o!da ge!i.*mesi imkânlan sağlanıyor Jemektir. «Yediler teklifi» diye anılan ve fecenlerde Birleşik Aracrikan Dış İ«!eri Bakanı Acheson tarafından uzılnbovlu savunulan yeni projenüi ruhunu k<saca şoylc açıklayabiliriz: Veto silâhını orladan kaldırmak. Gıivenlik Konseyi yetkilerinrfen yenel kurulu da faydalandırmak. İlk bakışta belki o kadar göze çarpamıyan bu değişiklik, içinde >aşadığımız politika havası bakımından o derece miihimdir ki, bunu atom enerjisinin şimik dünyasına getirdiği venilikle mukayese ctmekte bir mübalağa olmadığı kanaatindeyiz. Doğu üniversitesi için etüdlere başlandı Milli Eğitim Bakanı Tcvfik İleri müsaid bir Vana giderek tctkiklerde buluııacak zamanda Veto enjreli yüzünden dünya barışı 5 yıldır cok kahır çekiyordu. Birlesmiş Blilletler Teşkilâtını muazzam bir makineye benzetirsek Tevfik İleri <.Vtto» onun çarklan arasına takılınış küçük bir demir çubuk gibiydi. Evet, Veto ufacık bir kelime; fakat bunu kullanmak yetkısini taşıyan bir hükumet, o koskoca makineyi dilediği zaman bir oyuncak haline gctirchiliyor. dünyanjn karşısına' geçip herkesle alay edebiliyordu. Sovjet Rusya bu silâhı başlangıcdanberi kötiiye kullanarak 5 yıl icinde 50 defa ona başvurmasaydı büe, veto meflıumu. aslında eşitlik prensiplerine aykın bir durumun ifadesi idi. Demokrasi kaidelerine pok de yakışmıyordu: Yedilerin Üniversitenin açılış töreni muna ğıttıklarını, aralarında sol temateklifile bu meftıum şimdi bütün sebetıle yapılan toplantıda Yuksek yüllü şahıslar da bulunan bu kimbütün ortadan kaldınlmadı ise de, Tahsil Derneğıne me.nsub ban kim seler hakkında zabıtaca takibata hiç değilse ezici ve ümid kırıcı teselerin el altından beyanname da Arkast Sa. 3. Sü. 4 te sirini artık kaybetmiştir. Dünya barışmı yakından ilgilendiren konularda Sovyet Eusya bundan böyle Güvenlik Konseyindeki temsilcisinin bir işaretiie ;yi niyetli milleüerin elini kolunu bağlayamıyacaktır. Şunu da unutmıyalun ki Yediler teklifi yalnız Rusyanın değil, öteki "büyiik devletlerin de mut lak hakimiyetine bir sınır çizmekBorc para almak için kapıyı aşındıran düzme tedir. Yarın. ıneselâ Birleşik Amerika da menfaati öyle gerektirdiği hacılar Refik Hıfzı Büyükarslanm nadide zaman bu silâha başvuramıyacak, pııl koleksiyonu Hayır işlerme bağışlamak Genel Kurul çoğunluğuna uymak zorunda kalacaktır. Teklifi destekzevkile yapılan tasarruf liyenler arasında Birleşik Devletlerin başta gelmesi, Washington"un milletlerarası eşit haklara ne kadar Aksarayda oturan bir vatanda ya siyasetle uğraşan meşhur bir saygı duyduğunu göstermek bakı şımız, dün, yüzlerce mektub ve siyaset adamı değildir. Acaba bu mından ayrıca miihimdir. telgraf aldı. Kendisi, dünya çapın genış alâka neden ileri geliyordu? da şöhret yapmış bir sanatkâr ve Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Son karardan sonra Birleşmiş Milletler Teskilâtınu» tekmil pürüzlerden sıyrılıp mukemmel bir mekanizmaja kavuştuğunu burada iddia edecek değiliz. İnsan oğlunun elinden çıkma her eserde gorüldüğü gibi, bu miiessesc de bir hayli tekâmüle muhtacdır. Gerek başlıca organlann yetkileri. gerek anayasa maddeleri bakımından daha yapılacak i^Ier vardır. Olayların değişmesi ve şaıtlann ilhamile teşkilât da elbette zamaıtla gelişecek, yarmki durumlara gdre kendi bünjesini ayarlayaraktır. Ankara 4 (^Telefonla) Vanda kurulması derpış edılen doğu jniversıtesı mevzuuna dair ılk etudlere Mılli Eğitun Bakanlığmca başlanmış bulunuyor. Bilindıği gıbi bu fıkır Ataturk tarafından ortaya atılmış. bir ara o zamanın Maarıf Vekili Saffet Arıkan. Van civarma giderek bazı ıncelemeler yapmıştı Fakat bir çok hâdıseler dolayısije mesele bir kenara atılmıştı. MUirE2fflfc BftKfrı Tevfik de musaid bir zamanda Vana giderek kurulacak üniversıtc ile »likalı tetkıklerde bulunacaktır. Dığer taraftan Van lısesi eksık lerının kısa bir zamanda ikmali de kararlaşmıştır. Oğrendiğımize Ismet Inönü tarafından Cumhur Başkanlığı sırasında Çankaya koş« kunde tesis edilmiş olan fızik araştırma lâboratuarır.ın yarısı, Cumhur Başkanı Celâl Bayarın tensıb» ile Van hsesine verilecektir. Bu niş lâboratuarın bir kısım cihazlar» da Burdur lisesine tahsis edilmiştir. Körler Eğitim Müşaviri dün geldi Hükumetimizin davetlisi olan Sir Clutha Mackenzie 35 sene önce Çanakkale muharebesinde gözlerini kaybetmişti Biıleşmiş Mületler Teşkilâtı v» Unesco'nun «A'malar Eğitim ve Bakırru müşaviri Sır Clutha Mackenzie. hükumetimizin daveti üzerine. diin K L M uçağı ile şehrimizo gelmiştir. Sir Mackenzie hundan 35 sene once Çanakkale muharebesınde gdzleıini kaybettikten sonra hayatını a'maların terfih ve bakımına hastetmiştir. Sir Mackenzie dün şunları sciv'pmiştir: « Modern a'raa bakım ve terfihl sadece gozü gören insanlann şefkatini, korlere yardım bahsınde daha pratik yollara çevirmekten ibaretür. Körlerin herşeyin fevkinde ar7iılaflıkları ve muhtac olduklan jey diğer insanlar gibi yaşamak, Arkası Sa 3 SIL 6 te Universitede dağıtılan beyaınıameler işi Taegu îehrinde Türk Savaş Birliği karargâhı bniinde gece nöbcti Evvelki gece ve diin bazı kimselerin evlerinde araştırmalar yapıldı Komiinistlere 39 uncu topcu alayına tatbik edilecek Kore^den gelen haber agır cezalar Topçu üsteğmeni Cevad Ayerdoğatı: "Hepiniz namııta Meclise sunulmak üzere olan bir kanun teklifine göre, komünistler ölüm cezasma çarptınlacaklar Ankara 4 (Telefonla) Komünistlere, bu gibilere kolaybk gösterenlere. alet olanlara, işbirliği edenlere. bu gibi hareketleıi ve tefebbüsleri bilip de haber vermiyenlere ölüm cezası tatbikını iltizam eden bir kanun teklifi, öğrendiği» mize göre, bazı milletvekilleri tarafından Meclise sunulmak üzeredir. Bu teklif üzerinde Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarafından hararetli bir imza toplama faaliyetine girişilmiş olduğu öğrenilmijtir. Meclis Başkanlığma tevdiinden önce muhteviyatı hakkında ketum davranılmakla beraber sızan haber Darülâcezeye 1 milyon veren adamla mülâkat birer grup ateşi vadediyorum,, diyor (Kore harb muhabirimiz Farnk Fenik Taegu'dan yazıyor) Meryemin mezarı Arkeologlar yakmda Selçukta araştınnalara başlıyacaklar Ayaz Paşa tstanbulda kol gezer büsbütün donduruyor. Dışından somiş! O da lâf mı? Biz Ankaranın ğuğu emiyor, içinden fırtınaları dotahtessıfır soğuğuna bile razıyız'. laştınyor. Geceleri bir ateş yığınıBaşımızdaki demir kasklar bizi Arfcast Sa. 3. Su 2 üe Diğer resimler bugün son sahiferaizdedir "CumhuriyetM sütunlan Kore'deki askerlerimizin ve onlann vatandaki aileleri efradının emrinde Izmir 4 (Hususî) Hazreti Meryemin evi ve mezarı Selçukta Efeste bulunduğu hakkmdaki haberler İzmir katolik mahfillerini işgale devam etmektedir. Hazreti Meryeme aid olduğu iddia edılen Selçukta Bülbul Dağınm tepesınde Arkast Sa. 3, Sü, 3 te ki evin birinci asırdan kalma olduğu evvelce arkeologlar tarafından tesbit edildiği bildirilmektedir. Gerek bu hal, gerek Hazreti İsanın çarmıha gerilirken annesi Meryemi Sen Jan'a emanet ettiği rivayet olunması, Sen Jan'ın ise Efeste metfun bulunduğu bılinmesi, Bülbül Arkast Sa. 3, Sü. 4 te "Cumhuriyet,, P O S T A S I Fakat şu veto silâhının aıtık tesirsiz bir hale getirilmesi 5 yıllık bocalamalann yarattığı ıstırab havasını ortadan kaldırmi|tır, diyebiliriz. Sovyet bloku bu vaziyete tahammiil edemiyerek O.N.U. dan aynlsa bile, dünya, vuzuha kavuşmanın rahatlıjını yüreğinde duyacaktır. Moskovanın Lace Success'te ı bir temsilci bulundurmağa bugün' her zamandan fazla ehenuniyet ver mesi ihtimalini de batııdan çıkarmamalıyız. Arasıra coşkunluktan | ho$landığını bildiçimiz dostumtız aynı zamanda realist olmakla tanın j mıştır, ,) NADİK NADJi Refik Hıfzı BUi ukarslaıi, arkadsjımua pul kolek&iyonunu go^teri^or Yedek Subay Okulunun kış devresi EUerinde yüksek ehliyet bulunmıyanlar önümiizdeki kış devresine kabul edihniyecekler Ankara 4 (Telefonla) MillJ Savunma Bakanhğından öğrendığı' j mize göre Universite veya yüksek 1 okullardan merun olup da kampı lara ıştirak etmedıkleri ıçm ollçrinde yuksek ehliyet bulunmıyanlar Yedek Subay okulunun onümu? ' deki kış devresine aluımalan ıçın yapüklan muracaat kabul edılmc Arkon Sa. 3, Su. 4 te Kore'den Tiirkiyedekilcre mektub Türkiyedcn Kore'dekilere mektub Ali Sevinç Sevgili babaeığım, Selâm edirj fllerinden opeıim Babarığım, benim ıçın merak etmeyin. Benım rahatım iy.dır, sızın de iyı, sıhhatte olmanızı dılerim. Oğlun Mehmed Sevinç ATKÜSI Sa. J, Su. b da Akçakoca kovu 1 (Kore'deki subay ve erlerimize hitaben hize yollıyacağuuz mektublar bu siitunlarda neşredilecek ve her gazete uçakla Kor«'ye yollanarak azamî bir haftada askerlerimizin eline geçmiş olacaktır.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog