Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

OKTAY AKBAL GARİBLER SOKAĞI Genç ve değerlı bıkâyecımızın bu ılfc romanı yalnız bir kısının veya bır aılelenın değıl, butun ınsanlarıle bır sokağın romaıudır. Bıze bir sokağı butvın hususıyetlerde, âdeta ıçınde yaşamış olduğumuz hıssını verecek kadar tanıtan bu eserı beğeneceksiniz 1 Lıra V A R L I K Y A T I N L A R I Ankara Caddesı, 80/1, Istanbul umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ 27 fci IIPİ Vl! ııuı j ı ı ÇflVI wajı * Qd9fi . uttu Telgral v« mektub aâresb Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutu»u îıtanbul No. 248 24298. Y«a Ifleri: 24298, Matbaa: 24290 Telefonlar: Umuml Saatral Numaran: i ^ UDDtH r»AMflİK i9İ SAI»^ T ^V •rka Tı/M/ e»ı)de%ı No t8 X) Pİ Ttl 42BS3 / löi En yüksek kalıte lsWf 9 p t Celiği. Stokumuzda 1, 3,2*^H FNo Tarı mcvcuttur I^^^J^ ^RAJ4STjtfRİWe1. Ş»i. Dı; Işferi Bakanları Konseyi Rusyaya indirilen yeni bir darbe tehcir i$ini müzakere edecek Dar kapı ?mokrat Parti iktidan işe başlayalı altı ay oluyor. Bir milletin, hattâ bir partinin hayatında altı ay muhinj bir değer taşıyabiür. Fakat kanun yapıcımız tarafından Ana)a.<aya konan hukumler. bizi her (jeçen gun uzerinde >eter bir ilgi ile durma\a zorlamaktadır. Şundive kadar arkada bıraktığımız zamanı altı defa daha vaşadık mı jeni seçimlere sadece altı av kalacaktır. O vakıt, Demokrat Parti iktidan scm propagandasına gırişmek luzum I ı sıddetle duvacaktır. Bunu goze nlmak için de halkm karMsına rıkıp bir şeyler so.vlemek gerektir. Roma 3 (A P ) Bugun Tur olduğu beyan ve Turk tezımn kıye, Avrupa Konseyi Dış Ba Avrupa Konseyi tarafından deskanlan Komıtesıne, Bulgansta teklenmesı tale1? edılmışür nın bu memlekette yaşıyan Turk ' Bulgar huxumetı halen Bulazuıhğır.a karşı gırıştığı toptan garıstanda yaşa>an bu azınlığı tehcır hareketıne daır bır takrır zorla Turkıyeye surmege çalışsıınmuştur Takrırde Bulgarısta maktadır Turkıje sundugu taKnın Turk ırkuıa mensub takrıben rırde, boyle bır hareketın her ıkı 250 000 kıjrye karşj kalkıştığı bu taraf tebaalarınm ınsan haklarıhareketm ınsan haklanna aykırı Arkast Sa 3, Su 2 de Cumartesi 4 Kasım 1950 V Fuad Köprülö Bulgaristan Türkleri meselesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün Sovyetlerin dün Avrupa Konseyinde ortaya attı, buna dair vetodan faydalanmalarını önleyen bir kararı ezici bir eskeriyetle kabul etti verilen takrir bugünlerde görüşülecek Flushıng Meadows ( R ) Bırleşmış Milletler Gen»l Kurulu bugunku toplantısında cyedıler teklifı» dı\e anılan ve Guvenlık Konseyi \eto ıle felce uğratıldığı takdırde PU teşkılâtın selâhıvetlerını Genel Kjrula devreden teklifı ezıcı bır efesenyetle kabul etmıştır. Teklıf lebınde 52 devlet temsılcısı oy verınışlerdır Sovyet bloku alejhde rey vermış ve 3 iıye de müstenkıi kslmışlardır. Bu kararın. Birleşmiş Mületle* t^şkıl edıldığmdenben alınan en muhım karar ve bunun Rusvaya ırdınlmış venı bır darbe olduğu belıriılmektedır. Bundan sonra Guvtnlık Konseyi bır tecavüze karşı geleceğı sırada veto ıle durdurulursa Birleşmiş Milletler asamblesl 24 saat ıçınde toplantıya davet edılebılecek ve sulhu korumak ıçın geıeklı gorduğu tedbırlerı alabılectktır. Ayrıca, Birleşmiş Mılletler uyelerı her hangı bır tecavüze karşı gelınmesını mumkun kılmak maksadıle Genel Kurul emnnde askerî bırlıkler hazjr bulunduracaklardır Dığer taraftan ayru karar gereğınce teşkıl ed:lecek bır •öar;} Arkası Sa 3, Su. 6 da Limanların inşası için kredi geldi Haydarpaşa dalgakıranı iki ucisndan beşer yüs nteîre uzaiılacak Seçim parnlası olarak Demokrat Parti 1954 wlı baslangıcında acaSa neve davanacaktır*1 14 maMstan once japıldığı gıbı gene Halk PartİMne mi yuklenecektır"' AntıHemokratık kanunlan deüstirmek, ba>kı rcjıraıne son vermek vatanda^ haklarını korman bir ıdare\e ha^rot çckmck gıbı konular. uç >ıl sonrakı seçim kampanyasuıda halkm ilgisini toplayabilecek mıdir'' Hıç sanmıyoruz Yukarıya sıraladığımız noktaiar, ,Pjçq|Okrat Partinin, benuz mukaJe^ fet sıralarında iken haklı olarak stvundufu davalardı Geçen derrtnın sartları ortasında D. Parti, \uz yıl da muhalefette kalsa bu konular uzerinde ısrarla durabılir, onlara da>anarak tâ kazanıneıva kadar dort yılda bir seçimlere girabîlırdi. 14 mavıs zaferinden sonra artık Haj darpaşa dalgakıranı cskı parolalara yer kalmamıştır Antıdcmokratık ne kadar kanun Ankara 3 (Telefonla) IstanIlk ış olarak Haydarpa^a lımanı \arsa koku kazınmak. sınıf. dil. duı bul, Izmır, Sanuun ve Iskenderun onundekı dalgakıranın Maımaraya \e parti farkı gozetmeksızın insan lır"anlannın ınşa v« tevsıı ıçın Mıl açılan kısmı Moda koyuna doğru Taegu caddelerinden geçen bir n haklarına riayeti ilk vazife saym letlerarası Imar v« Kalkuura Ban ve Boğaza açılan kısmı da Kızkubir idare kurulmak içın ortada hiç kasından hukumetımuce ıstenen lesıne doğru olmak uzere beşer bir engel >oktur. D. Parti iktıdarı 12,5 mııyon dolarlık kredı gelmış, yuz metre uzatılacaktır Bır tarafbutun bunlan derhal başarmak ve Bayındırlık Bakanlıgı emrınr ve tan da Kadıkoy koyunun bır k»sonumuzdeki jıllar boyunca bunlar rılmıştır. Bu kredı ıle lımanlann mının doldurulmasına başUm'arak dan oteje bır takım musbet ve ınşasmda dışarıdan alınacak mzl ve bu suretle kazanılacak o'an samaddî eseıler varatmak zorunda zeme temın edılecektır Inşaat mas hada haydarpaşa lımanınm genışdır. O zaman halkın karşısına ^ık rafı vesaıre ıçın de ıç ınansmanla letılmesı unkânı saşlanacakt r. mak ve karşılanmak uzere 73 mılyon lıraBundan başka yukleme ve bo «Beni antika olarak saklamak Sa\ıri vurddaşlar, iktidan şu lık bır tahsısat venlecektır Bu su şaîtma amelıyelerını suratlı ve koistij orsonuz, amma işimi şu şartlar içinde ele almıştık. Uç retle mezkur limanların inşası bır lay hır ^ekılde yapabılmec ıçın uebitirdim. Öleceğim» buçuk yıl çahştık, şu şu işleri yap an evvel bıUnlecektır. re*h \asıtalar getırtıİTelcıır tık Ovunuzu gene bize verin ki Ayot St Lawrence (İngıltere) 3 onumuzdeki de\re bovunca da sun(AP) Omrunun soıı gunlennde ları japacağız. Saygüanmızla arzeBernard Shavv un vanında bulundenz. muş olan yakın dostlan ve hastaDı\e ovunerek konuşmak mumbakıcılan ıhtıyar fılozofun olmek Bırkaç gundur cepheyi dolaşıyokun olur ıstedığmı soylemışlerdır Salı gunu' ruz. Seul, Pyong Yang, Wonson, Fakat bu imkâna kavuşabilmek Shavv kendısıne bakan hastabakıderken, Mançurya hududuna kadar icin gun kaçırmadan çalısmak. hem cılardan Gwendolıne Hovvel'e şundayandık. de çok çalıjmak lâzımdır. Sonsıız ları soylemıştır «Benı antika olaguçluklerle çırpınan bir cemijette Her taraf harabe halınde . Bomrak saklamak ıçın canlı tutmağa uc avın, beş veya altı ayın jeterbardıman edıbıuyen yer kalmamış çalışıyorsunuz Ama ışımi bıtırdım. sızlığini kabul etmemek insafsızhk gibi Amerıkan malzemesı Kore'ye Oleceğım » saj ılabilir. Ne yaparsınır ki, dediyağmur gıbı yağıyor. Bu sozlerden sonra koma haline ğım gibi. Ana\asamız bu huausta gırmış ve dun şafak sokerken olBombanın alündan baş kaldırmamusamaha tanımıyor. Demokratık muştur ya imkân yok. Amerıkan gemılen, bır reumde sıvasi başarının sartları Son aylar zarfında, dostlarıle yapAmerikan kamyonlan, Amerıkan muhalefet ve iktidar bakımından Darıılâcezeye bundan ıkı yıl ev kendısınia ve refıkası Emıne Bü tığı konuşmalarda solumun, koşku Komünist Çin radyosu. Kuzey uçaklan, her tarafa ateş ve ölum avrı a>rıdır. Bınnciler kotulukler, Kore'lilere >ardım yapıldığıru vel bır kısım malını teberru etmış yukarslamn, bır müyon lıra kıjTne ne uğradığı zaman memnunlukla acemılıkler ve hatalar uzerine proyağdınyor. Bir uçakkalede 7 kdşiyiz! itiraf cdiyor jektor tutarak halkı kazanabılirter: olan hayırsever vatandaşlarımızdan tınde bulunan menkul ve gayn karşılanacak bır zıyaretçı olacağını» Sırtlanmızda paraşutlenmiz ve yaMehmed Refık Buyukarsîin dun, menkullerıni Darulâceteye bıraktı soylemıştı Geçen temmuzda 80 yasoz ve >azı onlar hesabma değerli NevvYork 3 (R) Kore cep ntmızda otomaük tabancalanmız Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Arkast Sa, 3, Sü. 3 t« bir propaganda vasıtasıdır. Halboki Darulâceze Mudurluğune gıderek, hesmden bu gece alınan son ha var. ikinciler, mevkilerini koruyabıltnek berlere gore, Kuzey Korelılerın koBurada her şey bol.» Hepimize icin esere, sadece musbet esere munıst Çınlılerın de yardımı ıle yeni elbıseler, demır kasklar, ve da\ anacaklardır. yaptıkları mukabll taarruz bazı paketler içinde knmanvalar verdıBakınız altı av ne çabuk geldi, Birleşmiş Mılletlerın kuşatılmasına ler. Stratosfere yakın yerlerde kahgcçtı. D. Parti iktidarımn onundeyol açmıştır Komunıst kuvvetlenn ve pişiriyor ve kahve içiyoruz. kı zaman stoku buyuk bir hızla başkent PyongYanga' 80 kılometre Kumanyalarımız arasında neler azalmaktadır. Bunun gibi altı tane yaklaştıkları da bıldırılmektedır yok kı'. Kuş sutune vanncıya kadaha altı ay tamamlandı mı, zaBirleşmiş Milletler kuvvetlennın man hazinesi boşalacak ve ondan şımdı Unsan kesımınde yeni bır dar her şey mevcvıd desem caız' ne kadar istifade edıldi ise onunla mudafaa hattı teşkıl ettıklen ve Koca koca paketlen açıyor, beğenseçmenlerin karşısına çıkılacaktır. gerıden devamh surette takvıye al Keıimımızin olduğu kadar mılK'ti Arkast Seu 3, Su. 3 te mizin de menfaati zamanı i>i kul Eğe tiitün piyasasına dair tebliğ Ekonomi ve Ticaret Baka*lığı ile Tekel Bakanlığı neşrcttikleri muştçtrk teblijjde pivasanın açılma tarihinin eeri bırakildığı bildirilivor Ankara 3 (a a ) Ekonomi v» fıcaret Bakanlıgı ıle Gumruk va Tfkel Bakaniığından muşteraken ieblığ olunmuştur: » Tutun ıhracatmın, prim verıluıek rey« ıhracatçısma ıthal hakkı tanınmak suretıle hususi rejune tibi tutulması yolunda vakı muraaatler ve bu muracaatlenn tervıç e Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bernard Shaw'ın son sözleri Darülacezeye büyük bir bağış yapıldı Kızıllara beyanname atan bir "uçankale,, ile Mançurya hududuna gidip geldim (Kore harb mnhabirimiz Farak Fenik Taegn'dan yanyor) dığunızl yıyor, beğenmedığızi atıyoruz. Salatadan et yemeğıne kadar her şey var. Beyaz bulutların uzennden uçuyoruz. Altımızda şımdı belkı tarıhın kanlı savaşlarından bırı cereyan ediyor. Goklerdeyız ve diınyadan bihabenz!.. Uçağımmn hususıyeti, 8Uİh güvercını olmasmda.. Uçankalemn butun bombalan kSğıd dolu.» Şımai Kore'lilere son sulh teklıflerını aüyoruz. Arkası Sa. 4, Su. 7 de Yeni Yunan Liberal Mehmed Refik Arslan ve eşi, tahminen bir milyon liralık servetlerini bu hayır müessesesine terkettiler Kızılların yeni taarruzu içine almıyan iki partili bir koalisyon kabinesi kurdu Venizelos, Çaldâris'i f Roma Elçiliğimizde Cumhuriyet Bayramı J Diğcr resimler bagan son sahifemizdcdir Atına 3 (R) Dun ıstıfa etsıış olan hberal lıder Venızelos'un bugun yeni bır kabme teşkıl ettı|p. bıldınlmektedır Bu akşam and ıçen yeni hukumete Çaldaris L"ı halkçı partısı ıstırak etmemektedır. Hukumete Liberal ve Sosyal demokrat partılen ıştırak etmışlerdır Başbakan Venizelos aynı zamanda Dış Işlerı ve Savunma Bakanlık'arını da deruhde etmıştır Sosyal demokrat lıder Papandreu Basbakan yardımcısı ve Ekonomık Koordmaçvon Bakanıdır. Sıva«î cevrelerde belırtıldığne gore bu hukumetın parlame^toia ıtımad ovu alma^ma ımkân yok^jÇaldarıs ın halkçı partiai alevh'e rey kullandığı takdırde yeni Ven»zelos kabmesı dusecektır lanmamızı emredi>or. Bu itibarla jeni iktidann musbet başarılar devnne bir an once girmesini jurekten temenni ederiz. NADİR NADİ kongresı hazırlıklan Bakanlı'tta kurulan komisyon butun ilgililere kongrede gorüşulecek mevzulara dair birer mektub gonderdi Ankara 3 (T HA ) Bayıniırlık Bakanlıgı tarafından tertıb edı'en buvuk su kongresı ıçm hazırlJdar Cumhurıyet bayramı mıinasebetıle Roma Buyuk Elçıhğımızde Büyuk Hçi "Ragıb Baydur devam etmektedır Bakanlıkta kurulan bır komısyon. bu ışte fıkır bır toplantı tertıb edılmışür. Romada bulunan vaUa daslarunuuı da ıstorak ettjğı bu toplantıya aıd Arkatı Sa. 3, Su. 6 da ,yukanda gorulmtkteclır. Büyük su Kore'ye giden Birüğimizin sigortası Birliğin bütun mevcudunun sigorta bedeli 31 milyon lira tutuyor •Coreye uç gemı ıle sevkedılen kahraman askerî bırhğımızın sigortası ıçın hukumet 780 000 lıra prm odemıştır. Erler 5000, erbaşlar 10 bm, subaylar 20 bın lıra uzerınden sıgorta edılmıştır Sıgortanın mecrauu 31 rnılvcn lıra tutmaktadır Mıl'î sıgorta şırketlerı bu rıske yuz ellıse> bm lıra resım nısbetınde katılmış'ardır Muteöakı kıauB Avrup*d« plâse edıimifUr. ((Cumhuriyet)). ten Kore'de topçu başgediklisi Süleymana dün gece çeldlen telsiz telgraf "Çocuğunux doğdu, adım göbek adım Kore hoydular* kı olmuşhır Acaba ısmını Mej lar, yoks^ Farma mı' Ne ö\\ dan ve çocuğumdan bır haber, Ulu Tanrı onlar sana emanet onl. IbraDun aksam saat 1S de ,uz gelerek hım Gokcesu adında bır okuyuı bıze şunlan söyledl «Şımdı Çorludan gehyorum Bugun gazetenizde adı geçen başgedıklı Suleyman As Arkası Sa. 3, Su 6 aa Kore harb muhabırımız Faruk Fpnık dun «Cumhunyet» te çıkan vazısında Çorlunun Hatıb mahallesınde Yeldeğırmtnı sokaşmda 1 numaralı evde oturan ve hâlen kahram=n B'rl'gımı/le Kore'de bulıman topçu bascedıkhsı Sulevman Aslanla gorustu?unu bıldınyor ve onıın agzından şunları yazıyordu «Ah Ayşe Kanm bu Ne olsa severım. Bır genç delıkanlırun bır genç kırı spvdıgı kadar kanrru severım' Çocuğurrıuz olacaktı. Bel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog