Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

1951 Packard Otomobilleri Otomobil sanayiinin hârikasıdır. Bunlan görmeden başka markaya bağlanmayınız. SİPARtŞ KABULÜNE BAŞLANMIŞTIE. TEVFİK YILMAZ Tarlabaşı Cad. 62. Telefon: No. 40301 Cumhuriyet 27 nci yıl sayı: 9451 KURUCUSU:YUNUS NAD! Teîgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kurusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarag: 24298. Yaz, ijleri 24299, Matbaa: 2^297 Naime Halit Yaşaroğlu Ilkokııllara yardımcı din dersleri ÖGRENİYORÜM ÇocuklaraAlîahı t^ptan ve bu yoldaki bilgileri Km'mm Keriroden alarak öğreten bu mühim eşm£|ctı. 50 kuruştur. umuz cepheyi müthiş Türk tugayının, bire karşı beş tabur süren düşmana bu kahramanca mukavemeti sayesinde Birîeşmiş Milletler kuvvetleri muhakkak bir felâketten kurtuldular M Perşembe 30 Kasım 1950 Cephcde bir harb snhnesi: Topçularımız, düşmana atej ederierken Radyolar dün gece Birliğimiziıt Birîeşmiş Milletler kahramanhklarıns aıtlattılar sarılma tehlikesini atlattılar 7 şehid, 20 yaralı verdik. bir taburumuzun sarıldığı, Tugay Komutanımn Âmerika Savunma Bakam Marshall, dün, Çin Komünist ordularına karşı yaralandığı haberleri çıktı ise de teeyyüd etmedi icabıttda atom da dahil eldeki silâhların kullanılacağı ihtarında bulutıdo (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) n . n ,ıııı 'ij~^j~r~M~w~ıı~ır>rXr%w»^F^^^^^^ı ır>nı~ır Partiler ve miinevverler Kuzey Korede bir yer Bu akşam Birîeşmiş Milletler Komutanlığımn bütün dikkati Tokçon ile Kuni arasındaki cephede geceli gündüzlü savaşlar vermekte olan bütün taarruzlar bir netice vermeTürk tugayı üzerinde toplanmış miş ve bu cephe çökertilememiştir bulunmaktadır. Şimdiye kadar ko Komünist Çin korautanhğının bu münist Çinlilerin başvurduklan Arkası Sa. 4, SiL 7 de KORE MEKTUBLARI: Güvenlik Konseyinde Komünist Çinli delcge dünkü toplantıda miizakerelere iştirak etmedi Lake Success, 29 (R. ) Güvenlik Konseyi, Kore meselesini görüşmek üzere bu gece toplandığı vakit komünist Çinli delege masada yerini almayı reddetmiş ve Kore değil, fakat Formoza meselesini görüşmeye geldiğini söyliyerek kendisine sorulan sualleri cevablandırmak istememiştir. Bugünkü toplantıda söz alan Güney Koreli delege. komünist Çin hükumetini tecavüzde bulunmakla rtham etmiş ve demiştir ki: «Komünist Çinliler • Sovyetlerin verdikleri silâhlarla Türkleri, İngilizleri, Amerikalılan öldürmektedirler. Komünist Çin düpedüz tecavüzde bulunmaktadır. Buna mânî olmak Koreyi mütecavizlerin elinden kurtarmak lâzımdır.» ir memlekette, demokratik bir memlekette idare mesnliyeti, mukadderat mesuliyeti «münevver» dedigimiz sınıfın omuzlanndadır. Ister bu idareye kanşsın, isterse karışmasın münevver zümrenin bu mesuliyetten kaçınmasuıa imkân Joktur. Bir memleketin akibeti kötiiye (Harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) giderken: Türk Birliğinin Mançuryaya doğ yakamızı bırakmıyorlar. Sual yağ dayanabilecek mi?» diyor ve sonra Xeme Iâzım! Bu benim işim değil, diyen «ayduı» lar, dünyanın ru hareketi, herkesteki heyecanı murlan içindeyiz! gene kendileri suallerine cevab vec Askeriniz soğuğa ve kara her yerinde ve tarihin her devrin birden alevlendirdi... Gazeteciler Arkası Sa. 3, S ü . lde de kendi zümrelerine teveccüh etmiş, eden ve edecek vazifeden kaçmıs, kaçmmış demektir. Bu hareket. sorumluluktan kurtulmaya bir özür teşkil etmez, bilâkis. B Türklerin harb edişini gormeğe giden bir Amerikan senatörii ( Gazetecilik Enstitüsü dün acıldı J NewYork 29 (R.) Bu gece geç vakit Kore cephesinden ahnan bir habere göre, Birîeşmiş Milletlere mensub mühim kuvvetler Çong Çong nehri güney kıyısmda yeni mevzilere yerleşmeye muvaffak olmuşlardır. Bu kuvvetlerin şimdiki halde kuşatılma tehlikesini atlatmış olduklan bildiriliyorsa da harb muhabirleri vaziyetin el'an nazik olduğunu ve Komünist Çinlileriı ara vermeden taarruzlar yapmakt; oldukîarmı söylemektedirler. B^as cephede savaşmakta olan bi Amerikan tümeninin askerî sözcüsı Çong Çong hattında vaziyetin henü istikrar kesbetmemiş olduğunu d büdirmiştir. Bu cephede Birleşmi Milletlerin bir tümenine karşı Ko münist Çinlilerin 3 tümen sürdükleri ve durmadan taze kuvvetlerle ağır zayiatı kapadıklan da kaydedilmektedir. Yeni savunma hattı General MacArthur'ün 25 ilâ 40 ki'ometrelik bir ricat hareketinden sonra Komünist Çinlilerin ilerlemelerini durduracağı ve kuvvetli bir müdafaa hattı teşkil edeceği ümid edilmektedir. Muhabirlerin öğrendikierine göre, General MacArthur dün gece mühim bir toplantı yapan Amerikan Emniyet Konseyine 8önderdiği gizli bir telgrafta bu hususteki plânlannı açıklamış ve Pyong Yang'm kuzeyinden doğu sahilinde Birliğimizin muharebe resimleri Son gelen resimleri 8 ind 1 sahifemizde bulacaksınız. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bizde miinevverler partilere girınezler. Girenlerin çoğu tesadüfî ve şahsî sebeblerle trirtniştir. Bunların pek az kısmı parti faaliyetlerine j iştirak eder. partilerin sevk ve ida j resine karışır. Ust tarafı pasif bir vaziyet alır. Çünkü; bizde siyasî parüîerin yakın tarihi ürkütücüdiir. Bu partiler iktidarı alıp verCUMHURİYET Arkast Sa 3 Siı. ö te Bakanlar Kurulu Dün yedi buçuk saat süren toplantıda Koredeki harekât gözden geçirildi, Bayar Genel Kurmay Başkanlığrnda izahat aldı Ankara, 29 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugün yedi buçuk saat süren bir toplantı yapmıştır. Toplantı gündemi dolu olmakla beraber Kore savaşlanmn arzettiği son safhaların ehemmiyetle gözden Bir gecede on dokuz deprent Bigadiçte halk geceyi sokakta geçirdi, 10 ev hasara ıığradı Balıkesir, 29 (a.a.) Dün gece saat 19.55 de Bigadiç ilçesinde 34 saniye süren çok şiddetli bir deprem olmuş ve bunu 20 dakika sonra da kısa fasılalarla biri hafif diğeri şiddetli iki deprem takib etmiştir. Deprem sonunda iki ev kısmen, 8 evin de bacası tamamen yıkılmış ve evlerde muhtelif çatlaklar husule gelmiştir. Bütün Biğadiçliler geceyi dışanda geçirmişlerdir. Bir ofelcinin mektybu Muğlada, Halk Gteii müsteciri Nevzad Gürkandan, Başmuharririmizin bir makalesine cevaben dün bir mektub aldık. Matbuat kanunu hükümlerine istinaden neşri iste '•• Ark&ı Sa. 3, Sü. 6 da , Enstitünün dünkü açılıj töreninden bir intıba; Enititü Müdtifü ŞükrüŞaban konuşurken lYazısı 3 üncü sahitemizde) Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. S te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog