Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ERSKİNE CALDWELL DİN TİCARETİ Amerikanın en çok beğenilen romana1 suun bu canlı ve hareketli romanı ya ruz Amerikada 3 milyon nüsha satdmıştır. Temiz bir türkçe ile ilk defa olarak dilimize çevrilen bu kitabı da ceb kitablan «erisinde bulacaksuıız. 1 Ura. VARUK YAY1NARI umhuriy NURUCUSU.YUNUS NADf Ankara Cad. 80/1, frtanbul. 27 nciyıl Sayı : 9427 Telgraf vt mektub adrftrf: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutu*u îstanbul No 246 Teleioniar: UmumJ Saatral Nunarası: 24298. Yan İşieri; 24299, Matbaa : 24290 Cuma 3 Kasım 1950 kalkmma için yeni Amerikan yardımı ktisa Ziraî ve sınai istihsalin arttırılması işlerine Marshall yardımından 125 milyon lira sarfedilecek Meclisia açılısından intıbalar: Salona giren Cumhur Başkanuıı Demokratlar oturduklan yerden yaptıJklan teıahiiraüa, CJIJ». liler isa ayağa kalkarak karşılıyorlar Fevzi Lutfi Karaosmanoğlo ve RusseU Dorr bîr tebliğ neşrettiler. Devlet Bakam, et kofflbinaları meselesi hakkında da geniş bir açıklamada bulundu Ankara 2 (Telefonla) Devlet Bakaru Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu bupünkü bseın toplantumda gazetecilere iyi bir haber vareceğini bil dirmif vo Devlet Bakardığı ile T k< tisadî Işbirliğl ldaresi TOrkiye özel komisyon tarafından mfişterekeo c;kanlan tebliğden gazetecileri ha> berdar etmiştir. Bu tebliğd* mevzuu bahis olaa Arkası Sc 4, Sü. 1 de DünküD.P. Meclis Grupu toplantısı 4 saat siirdii Grup Başkanhğına Fuad Huîusi Deınirelli 2 nci Başkanlığa da Potuoğlu seçildiler Ankara 2 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun buşmn yaptığj toplantı 4 saat suraıuştur. Içtımada evvelce Ueri surulen tahmınlerin aksıne hiç bır takrir uzerinde konuşulmamış, sadece seçim yapılmıştır. Bakanların da bulunduğu toplantsva Eskışehır ırıl'etvekıli Abidin Potuoğlu başkanlık etımştır. Diin yapılan seçimler , Ankara 2 (a.a.) Demokrat Wrtf ISîecHs Grüpundan SüSTrılmis^" tırD. P. Meclis Grupu 2 11'1950 perşembe gunu saat 15 te Eskişehır mjlletvekılı Abidin Potuoğlu başkanhğında toplanarak, D. P. Mecüs Grupu Başkanlıfına Istanbul milletvekılı Fuad Hulusi Demirel'.i, Grup Ikincı Başkanhğına Eskişehır milletvekıli Abidin Potuoğlu \e Grup Idare Kurulu üyeliklerıne, Konya milletvekılı Remzı Elrand, Izrr.ir mılletvekıli Muhıddjn Eıener, Ankara mılletvekıli Muhiis Bayramoğlu, Burdur mılletveküı Fethi Çelıkbaş, Çanakkale milletvekıli Emın Kalafat, Seyhan mılletvekıli Cezmi Turk, Balıkesır milletvekılı Esad Budakoğlu seçılmişlerdir. Vaktın gecıkmış olmasından dolayı Haysıyet Divanı seçiminin 7 '11 '1950 salı gunu yapılması kararlaştınlmıştır. Büyük spor kongresi fi kasımda toplanacak kongrede Beden Terfoiyesi Teşküâtma yeni bir veçhe verilmesine çahşılacak Ankara 2 (T.HA) 6 kasua pazartesi giınü sabah 9.30 da Millî Eğitim Bakanlığı konferans sa.onunda Beden Terbiyesı teşkı'ât.na günün şart ve icablanna gore yeni bir veçhe vermek üzere b>r top. lantı yapılacaktır. Bu toplantuua I gün kadar devam edeceğı tar.flijn edilmektedir. * "" Arkası S a 3 . Sü. lde i Tacgv jehri civanndaki arazide siperler içinde çeteleri bekleyiş Tarsus Amerikadan döndü Gemi bu seferinde üç büyiik fırtuıaya tutuldu Kore'nin Taegu şehrinde birliğimizin ıtöbetçi postalarile bir gece devriye gezdim (Kors harb muhabirimiz Faruk Fenik Taegu'dan yazıyor) Istanbul Selânık 4 yolunun inşası kararlaştırıldı Orta Şarki Orta Avrupaya bağhyacak eeniş bir yol şebekesi vücude gfetirilecek Celâl Bayar nufltunu söylerken Hürriyet aman zaman ajans haber leri bir Demir Perde memurunun «hurriyetı Bccmiş» olduğunu bildiriyorlar. Etrafında huviyetine gore az çok bir Cumhur Başkanı, su'kasd hâdisesinden kazasız dedikodu yarattıktan sonra bu hürkurtulan Truman'a Türk Milletinin duyduğu riyeti seçen kimse öteki hürriyet memnuniyeti belirterek geçmiş olsun, dedi eeverlerin arasında kaybolup gidiyor. Bırakmış olsalar. bütun DeAnkara 2 (Anka) Birîeşik A kındaki haber şehrımızde buyük mir Perde mahkumlan hürriyeti seçcrler, çünkii insanlar hürriyeti merika Cumhur Başkanı Mr. Tru bır nefret uyandırmıştır. Cumhur severler. Hattâ bütün canlılar hür nıan'a karşı ıki tethişç: tarafındaa Başkanımız Celâl Bayar bugün Arkası Sa. 3, Su. 2 ae riyeti sever. Çtinkü yaşamak için gırişilen suıkasd teşebbüsü hak«hürriyet» şartttr. Lâkin lıürriyeri sevmek başka, hurriyetini sevmck başkadır. Maalcsel türlü sebeblerle, başkalannın hurriyetini çekemiyen insanlar ümid kırıcı sayıda coktur. Dünyada hürriyet obnıyan ülke yokturt fakat bu hürrhet ondan istifade edenleıin sayısına gore tek bir şahsa miınhasır olmaktan ziyade bütün millete sâri olur şekilde dağılmış halde mevcuddur. Işte Batı demokrasisi dediğimiı rejiınlerde hürriyet bütün millete tevzi edilmiş humyettir. Bu memleketlerde hürriyetseverlik, berkesin hurriyetuıi se\Tnek demektir. Bunu bilmiyen veya buna alışamıyanlar da hürriyeti severler, fakat kendj hurrivetlerini severler. Boyle bir «hodbin» hürriyet sakattır, zararlıdır. Hurrijeti sevmek icin evvelâ kendi hurriyetini sevmek hastalığından kurtulmak lâzımdır. Yani herkesle aynı hizada bir hürriyete kanaat etmek gerektir. Bu hürriyette bu esitlik olmadıkça demokrasi olmaz. medeniyet ve insaniyet olmaz. Bayarın Truman'a yolladığı telgraf Kuzeyde kuşatılıruş olan üç Amerikan taburundan ikisi kurtuldu Kore'de kızılların Kore'deki subay ve taarruzu . erlerimizden Dışarıda çok güzel bir mehtab var. Bu gece parolamız «Şimşek», işaret de «Karataşı .. Parolayı bilmiyen kuş dahi şu dıkenli telleri a Ankara 2 (Telefonla) Doğu Akdeniz bölgesınin Avrupaya bağlaiımssı için Türkiye ve Yunanıstjın arasında bazı »nüzakereler eereyan ermektedır. Hk olarak Istan» bul Selânık yolunun yapılmasl şamıyor. Mehmedcik nöbette olduk karaı altına alınmıştır. Onümuzdekı sene Selânık, Adrıyatık yolu 1İ9 ça rahabz... Sert bir yıldız karavel söğüd a Itelyaya bağlanacak, bu denizda Arkası Sa, 3, Sü. 6 da Feribotlar işlemeye başlıyacaktır. Bu suretle Istanbul turıstık vs iktisadî yollarla A\TUDaya bağlanınıg olacaktır. Aym gayelerle Iran ils Türkive arasında cereyan edsB müzakerelerde de bu ıkı memleke Arkast Sa. 3. Su 2 de ailelerine mektublar Eşlın Semahate Teagu Korea 27 Ekim 950 Size Cumhuriyet gazetesmin bu Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Bernard Shaav dün sabahöldü NewYork 2 (R.) Bu gece KoKoredeki Savaş Birliğimize menre'den alınan haberleıe gore, Ku sub subay ve erlerin harb muhaıey Koreliler mühim surette tak birimiz vasıtasıle anavatana ulajistedikleri mektublarm viye edildikten sonra mukabıl ta ürmak Arkast S a . 3 . Su. lde neşrine bugün de devam ediyoruz: Telsiz muhaberesile nişanlanan çilt Tarsu» vapuru, ikinci Amerık» seferinden, dun saat 15 te dönmüştur. Gemi 131 yolcu ve 203 ton yuk getirmıştir. Ayrıca Cenovaya da 209 ton yük çıkarmıştır. Tarsus'un bu seyahati hakkında süvarı NecJet kaptan şunlan söylemiştir: a Gıdışte ban ufak ^r.zal oldu. NewYorkta 13 gün kaldık ve bazı tamırler yaptırdık. Drinuşte ise Atlantikte büyük bir fırtına vardı. Bizden öndeki Yunan ban Arkası Sa. 3. Sü. 4 te BUGÜN Diğer resimlcr bagun son sahifemizdedir 4 Dünyaca meşhur piyes müellifinin cesedi pazartesi günü yakılacak Fransa, Almanyanın lekrar silâhlanmasmı niçin isfemiyor? YAZAN. Dünjamn en cok okunmuş ve salılmış kitablarından biri olan «Insan, O Meçhul ^ L'homme est Tinconmu!» adlı eserin müellifi meşhur Dr. Alexis Carrel, son zamanlarda bazı yabancı dergilerde intişar etmiş olan ve bugün insanlığın kötü durumunu izaha çalışan bir yazısında fennin insanlan biı Bemard Shaw bir ay kadar evvel takım ilmi vasıtalarla maddi ve maLondra 2 (B.B C.) Dunyaca nevî tekâmüle sevkermesi kabil ol meşhur piyes muellıfı ve edıbi G. CUMHURİYET Bernard Shaw bugün 94 yaşında ArkcM Sa. 3, SiL 5 t« olduğu halde Ayot Saınt Lawrence Eduard Herriot S!v»5»t diınya»ınri» günun «n rauhlm meselesi Batı Almsnjanın Rus>aja karşı sılâhlandırılması davasıdır. Heırıot tarafından >azılan ve bu mevzuda Frar.sanın goruşunj beîırterek mudafaa eden yazı, bugun gazetemızle beraber belhbe^lı Avrupa ve Amerlka ga. 2etelerının hepsınde aynı zamanda :nt:;ar etmektedir. ayağırn kırdığı günlerdc hastanede kasabasmda olmuştur. 100 ki^ılık nufusu olan bu kasaba> a hastaneden çıktıktan sonra gelcn Bernard Arkası Sa. 3, Su 2 ae îkinci sahifemizde Karargah avlusunda atej etrtıfında bir neje anı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog