Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVENİN Daimî surette ucuz satar. Ikstra kına v* kalayımız mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokaK No. 25 Telgraf adresi: ABl'İF DEPOSÜDÜR umhuri KURUCUSU.YUNUS NADÎ 97 lt*î if nCI a Q/ C 9 • «*r ü O Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numaraa: 24298. Yan İsleri 24299, Matbaa: 24290 ore'de Türk Birliği Sarıldı, Fakat ungu iicumu İle Çemberi Yabancı ajanslar bildiriyorlar: "Birîeşmiş Milletler Kuvvetleri için talihsiz geçen bir günün tek zaferini Türk birliği kazandı,, Biriiğimizln dün g«ceyansı gelen Uk muharebe resimleri: Askerlerimiz son harekâta tekaddum eden günde bulnnduklan kesinri mayınlarlarken ve kollarında mermi taşıyan Mehmedciklcr Açılan gedikten büyük Çin kuvvetleri hâlâ akıyor Etrafmdaki çemberi parçalarken 200 düşman öldüren ve 200 de esir alan Birliğimiz Ingilizlerle birlikte gedik açılan kesime gönderildi Kuzey Kore'de bır yer Turk madan taarruz eden ve verdiği zaiopçusundan sonra Turk piyadesi yiata bakmadan saldıran komunist de Mançuryadan buyuk dalgalar Çin birlikleri tugayımızı kuşatmaya halinde Kore topraklarına akmak muvaffak olmuşlardır. Tokçon Ue ta olan komunist Çin kuvvetlerine Kunu arasındaki kesımde yapılan Turkleri çevirip esir etmenin pek bu düşman taarruzlanna ara verilzor bir iş olacağuu ispat etmisler meden devam edildiğinden Türk dır. Dün topçu taburumuz gayet zoı birliklerini kurtarmak gayet zoı şartlar altında komunist çemberinj bir hale gelmişti. Fakat geriden yararak şeri hatlara çekılmeye mu jardım gelmesine lüzum kalmadan vaffak olmuştu. Bugün cephenin en Türk kahramanlan komunist çemtrasbourg Avrupa Kon seyinin şimdiye kadar tehhkelı bdlgelerinden birinde dur berini sungü hücumu ile yarmay» ki gelişme buhranı, Danışma Meclisi yetkilerini arttırma davası etrafında toplanıyordu. Bu meclise. «danışma» mefhumunun çerçevelediği manadan öteye herhangi bir yasama hakkı tanınmasıaa engel olan kuvvetleri burada uzunboilu incelemeğe yer gbrmüyoruın. Hâdiseyi basite irca ederek konu'şmak gerckirse, kısaca şoyle diyebiliriz: Ingiltere istemiyor! Evct, Ingiltere istemiyor. Avrupada bağımsız milletlerin serbest seciralerle kuracağı devletlerüstu her hangi bir otoriteye İngiltere razı değil. Bir bucuk iki yıldanberi bin dereden su getirerek akademik birl Ankara 28 (Telefonla) De | ortu altında gizlenmesine çalışılan mokrat Parti Meclis gruou, 6 saat cıp!ak hakikat bundan ibarettir. kadar süren toplantısın^a bugun, ] Muhafazakâr partinin belki de so muhalefet tarafından Meclıse verumsu?Suk durumundan aldığı cesa rılmış olan gensorular uzerınde gd c retie 7aman zaman muhalefette ileri rüşmelerde bulunmu tur. Toolantı pıtnıesi hakikati değiştiremiyecek hararetli olmuştur. Partinın ıktıda tir. Sa Majeste hukumetini bugun ra geçtiğındenben ilk defa olarak c!de tutan Isci Partisi Avam Ka umumî efkâr önunde bazı mes"tnaıasmdaki ufacık çoğunluğa rağ leleri ızaha cağ'nlması ıctımaın ömcn Ingıliz milletinin iradesini tem nemını arttırmıstı. Bununla besil edİMiı. Kimbilir. jarın buyuk raber hararetli ve bazan da sert bir çoğunlukla iktidarı ele aldığı tartısmalar, ışm esasmdan 'îyac'e, raman, beiki Muhafazkâr Parti de şekle aıd kıs'mları uzerinr'e cereaynı politikava devam etmeji Ingi yan etmıstır Grup çevrelerinde beliz menfaatlerine uygun bulacaktır. lırdığıni dun bıldirdığim mutaleaŞimdikinden daha sıkı. yani ger lar bugun ortaya atılmış ve C H P çek bir Avrupa Birliğine doğıu Genel Başkanı tarafmdan verilon hızlı adımlarla yaklasmağa can ataıı onergenm ıç tuzuğe uyup uymadıkıt'alılar (Fransa, Italya, Belçika ğı tartışmaların bel kemığmı teş\esaire) ârtık sabırları tukenmış kıl etmıstır. gibıdirler. Bunlar. ingiltere girmese Oturuma Fuad Hulusı Demırbilc, olabildiği kadar bir Avrupa Bir ellı başkanhk edıvordu Evvelâ NADİR NADİ C H P Diinkii toplantıda konuşan adına Ismet Inonunan. sonBaşbakan Adnan Menderes Arkosı Sa 3. Sü. 5 te ra da Mıllet Partısının Kırşehır Güvenük Konseyinde tarihî celse Konseyin bu sabaha doğru Çin teca\üzü hakkında karar vermesi bekleniyordu Ingilteresîz Avrupa oiur mu? (Kore harb ntuhabirimiz Faruk Fenik cepheden yazıyor) D. Parti Meclis Grupunda gensorulara dair görüşmeler Bölükbaşının lakriri kabul edildi, İnöıtüniin önergesi iç tiizük muvacehesindeki noksanları famamlanmak iizere iade ediliyor Lake Success 28 (R.) Güvenlik Konseyi bugün öğleden sonra toplandığı vakit söz alan Amerikan delegesi Komunist Çini Koreye açıktan açığa tecavıiz etmekle itham etmiştir. Amerikan delegesi hukumetinden aldığı talimat gereğuıce Pekin hukumetini bu şekilde resmen itham etmekte olduğunu da BÖylemiştir. Amerikan delegesl bundan sonra Komunist Çin delegesini bir sual yağmuruna tutmuş ve bu «gönüllü» muvaffak olmuşlsrdır. Piyadeleri lere kimlerin tepkili ueak, toplar mizin duşmana 200 den fazla ölü ve makinelitüfekler vermekte olduverdirerek ve 200 de esir alarak ge ğunu sormuş, fakat cevab almamışrideki Birîeşmiş Milletler hatlarına ta. ulaşmaları o kesimde sayıca üstün Bundan sonra Amerikan delegesi düşman karşısında bunalan bir Komunist Çin kuvvetlerinin derhal lıkîerin maneviyatını düzeltmiştir. Koreden çekilmelerini taleb eden Şımdi bulunduğumuz kesim Kore Altılar teklifinin süratle kabul edilcephesinin en fazla tehlike arzeden mesini istemiştir. Amerikan delegesi konuşmasını bölgesinde bulunmaktadır. Türk tugayı, ikinci Güney Kore tümeni bitirdıkten sonra Sovvet deîegesi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Malik isleri uzatmak maksadile celseye uzun bir ara verılmesini istemiştir. Austin buna itirazla şöyle demiştir: «Biz burada konuşurken Korede her an insanların ölmekte olduğunu hiç aklmıza getirdiniz mi?» Sovyet delegesi de «Koreden çekilin, ölenler olmaz o vakit» demiştir. Güvenlik Konseyi delegeleri yemek yedıkten hemen sonra toplanmak üzere celseye kısa bır ara vermişlerdir. Bu sırada gazetecılere beyanatta bulunan Amerıkalı delege: «İcab ederse konseyi olaganustü bir gece oturumuna davet ederek Altılar teklifinin derhal tasdikını temine çalışacağız» demiştir. MacArthur'un tebliği: "Yeni bir düşmanla bir harb başlamıştır,, Amerikan MiIIî Güvenlik Konseyi topiantıya çağırıldı, Âyan üyeleri atom bombası kullanılmasım istiyorlar NewYork 28 (R.) Bugün General MacArthur tarafından neşredilen bir tebliğ, Korede yeni bir düşmanla yeni bir harbm başladığuıı bildirmekte ve şu tafsılâtı vermektedir: «Korede Birîeşmiş Milletler Kuv vetlerine 200 000 Komunist Çin askeri hücum etmektedir. Bunlar gönüllü kuvvetler değildir. Çin orduları, kolorduları ve tümenleri cephede vaziyet almış bulunmaktadır Bu vaziyette bana Birîeşmiş Milletlerin yeni emirler ve yeni talimat vermesi lâzım gelmektedir. Düşman Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Hilmi Uranm beyanatı C. H. P. nin eski Genel Başkan Vekili 3 vilâyete aid varlık vergisi listesinin nasıl haarlandığuu izah etti Varlik vergisi hakkında Meclis» te Sınan Tekelioğlu tarafından verılen bır onerge ve bu munasebetla Başbakan Menderes tarafından yapılan konuşmalara adı kanşan C. H. Partisi eski Genel Başkan vekili Hilmi Uran, bu hususta kendısıia görüşen bir arkadaşımıza şunlan söylemıştır: « Buyük Mıllet Meclisine verilen bır sual takrırı vesılesı'e \9 Arkası Sa. 4, Su. 6 da Uçüncü dünya harbine doğru Yazan: Abidin Dav'er Kore harbine dair son gelen haberler, muharebelerin cereyanı bakı mından iyi olmadığı gibi, bilhassa siyasî bakımdan fena ve endişe vericidir. Filvaki, 100 bin komunist Çinlinin gönüllü maskesi altında savaşlara iştirak etmekte olduklan tahakkuk etmiştir. Kızıl Korelilere iltihak eden Kızıl Çinli gönüllıı bir Arkası Sa. 4, Sü. 7 de mılletvekili Osman Bölükbaşı ile bağımsız Kemal Türkoğlunun müş tereken verdıkleri önergeler okunmuştur. Bunlardan ilki 22, ıkıncisi 23 kasım tanhlerıni taşıyordu. Inönünün önergesi ve iç tuzük Uk sozü Muzaffer Kurbanoğlu almış, Inönünün onergesıni iç tüzükteki sarahate aykın bulmuştur İktisadî İşbirliği İdarecisi, TiirkiIç tuzuk sorulan meselenin açık;a yeden aldığı raporlardan bıldırılmesmi âmirdır. Hatıbe göre, memnuniyetini belirtti «Ismet Inonu iç tuzuk hukümlerıni çığnemıştır. Yıllarca Başbakanlık, iktisadî işbirliği idarecisi Wılliam Cumhur Başkanlığı, Parti başkan G. Foster, Asyada yaptığı tetkık hğı yapmış bir zatın ıç tuzük hu seyahatinden Parıse gıtmek uzere kumlerıni bılmemesme ımkân yok dün gece Yeşilkdyden transit olatur. Nıhayet onerge C.H.P. gru rak geçmıştir. pundan da geçrniştir. O halde takYeşılköyde Türkiye Misyonu rırın bu şekılde verılmesi bır mak ikinci başkanı Junkins ile hususî sadın guduldüğune delâlet eder.» 'bir gdrüşme yapan Wıllıam C. FosBu maksad nedır? ter, bılâhare gazetecılen kabul eKurbanoğluna gore, bu maksad derek sorulan sualleri cevablandıronergenın redde uğramasj karşı mıştır. Hur Turk basın mensubsında keyfıyetı umumi efkâr onün larıle bir defa daha karşılaştığın. dan duyduğu memnunıyeti belırde sömurmektır. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te . ^ Arkas% Sa 4, S ü . l d e 1 Foster'in beyanatı Ejdersüvar:.. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog