Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Sumer 10.000 llrahk ikranuyonte çekfflsi 1.12 950 saat 10.00 d& okuyucul ı n o iknmiye numaralarllc tefrJlen. 368. sayısı Ç I KT I 97 Cl llfi Ifll llbl Jll umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, istanbul Posta Kutusu fstanbu] No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İgleri 24299, Matbaa: 24290 Hayat Sigortaları millî tasarrufun ve İCTİgjlefalıın artmasına w d ı m eder Salı 28 Kasfm 1950 Kuzey Kore Cephesinde Vaziyet Birliğimiz ve diğer Müttefik kuvvetler dün yeni hatlara cekildiler Koıtıüııist Çin harbe 100,000 kişi ile iştirak cdiyor Ayrıca hududda 800,000 kişi tutan 20 ordu yığdtğı tahmin edttiyor NewYork, 27 (R.) Bu gece Kore cephesinden alınan bir habere göre, General MacArthur, ihtiyatlan, derhal cepheye çıkmalan için emir vermiştir. Bir müddettenberi geride tutulmakta olan İngillz tugayının şimdi tehlikeli bölgeye vardığı bildirilmektedir. Diğer taraftan Amerikan silâhendaz birlikleri de cepheye sevkedilmişlerdir. Düşmanın, durmadan savaşa yeni kuvvetler soktuğu anlaşılmaktadır Bir habere göre, komünist Çin komutanlığı Korede jimdi yapılmakta olan taarruza 100 000 kişilik bir kuvvet ile iştirak etmekte ve aynca Mançurya topraklanna yeni kuvvetler yığmaktadır. Tokyodan alınan bazı haberlere göre, güney Çinden Mançuryaya getirilen yeni 4 ordu ile Kore hududu yakınlanndaki komünist Çin kuvvetleri 20 orduya baliğ olmuştur. Bunlann 800 000 kişilik bir kuvvet teşkil ettiği de ilâve edilmektedir. Kuzey bab cephesinin iki kanadında Birleşmiş Milletlerin devamh Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Kızıl Çinfiler Birleşmiş Milletlerde Pekin dele^elerl dün GüvenJik K«nseyi ile Siyasî Komisyon toplanhlarmda hazrr bulundnlar Lake Suceess 27 (R.) Bugün komünist Çinli delegeler ilk defa olarak Birleşmiş Milletler toplantılannda hazır bulunmuşlaıdır. Birleşmiş Milletler siyasi koraisyonunun bu akşam yaptığı toplantıda ilk olarak Sovyet delegesi Vichinsky söz almış ve Amerikaya karşı eskl ithamları tekrarlamıştır. Fakat komünist Çinli delegeler geç kaldık Arkası Sa. 3 Su 3 te Kore'deki Birliğimizin cephe resimlerinden: Yeni bir mevzide geceleyin istirahat hazırbjfr Varlık vergisine dair Mecliste yâpılan ifşaat (Hilmı Uran listesi)) ile üç vilâyette 1,5 niîlyon liralık vergi indirilerek terkin edilmiş Kore'de Birleşıniş MilJetler Kuvvetlerinin çekildikleri yeni hatlan ve Çin kuvvetlerinin taarruz istiknmetlerini gösterir haıita Başbakaıt, Mecliste beyanatta bulnnarak, bo mesele hakkında tahkikat açılmasının ve nesullerin neydana cıkarılnasının zarıırî olduğunu belirtti Çinlilerin taarruzlarına 24 saat karşı koyarak Ameri Topçu kuvvetimizin dün kazandığı başarı kalıların çok az zayiatla çekilmelerini temin ettiler, biz yalnız 1 şehid verdik (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik felsizle bildiriyor) Kuzey Korede bir yer KahraYanyana çarpıştığımız Amerikan man Tugayımız Mançurya hudu tümeninin bazı birliklerini destekduna yakın bir bölgede sayıca üs Iemekte olan topçulanmız büyük tün komünist Çin kuvvetlerine kar başarı kazanmışlar ve bir gün bir çı iki gündenberi vermekte olduğu gece kızıllara karşı gelerek Amerişiddetli savaşa, geriden aldığı emir kan askerlerinin gayet az zayiatls üzerine ara vermiş ve Birleşmiş geri çekilmelerine imkân vermişMilletlere mensub mühim hava kuv lerdir. Her mermiyi hedefıne isavetlerinin desteği altında bu ak bet ettirmekte mahir olan topçuşam yeni hatlara çekilmiştir. Arkasx Sa. 3, Su. 5 te Komünist Çin Başdelegesi uçaktan inerken Mesken lııılıranı T ıirkijenin her yerinde ve bilhassa Istanbulda mesken buhranı vardır. Daha uogru ifade ile oturacak ev ihthacı vardır. Bu buhran, Avrupada da vardır ama orada dam eksilmesine sebeb olan harb, hanıdolsun bizde olmadığından bn buh ranın oradaki sebeb ve genişliği bi/de vaıid dcğildir. Ankmra, 17 (Telefonlı) Sinan Tekelioğlunun rarlık vergisinden af, terkin veya tecil edilen miktarîar ve eski İstanbul Defterdannm ban mükellefter hakkında yaptığı muaıneleye dair sözlü sorusu Meclı» gündeminın umuml merak uyandıran maddelerinden biri idi. Nitekim Başbakan Adnan Menderes de söz alarak «Hılmi Uran listesi» hakkında kısaca tavzihte bulunmak lüzrumunu duydu. Maliye Bakanırun sözlü soruya vereceği cevablara göre, e zamanki İstanbul Defterdannın bir gayrimenkul aldığı işıtilmisse de şekli nedir, bugün takibi mustelzım mıdir' Henüz bilinmemektedır. Vergi dolayisile saüşlar mahallen yapıldığından Maliye Bakanı Halil Âyan, bu cihetin İstanbul Defterdarlığından sorulduğunu sörlerine ilâve et miştir. Bakan, sualin bu kısmına cevabını 18 aralığa tehır etti. Arkası Sa. 3. Sü 2 de Bi/de mesken buhranuıı do#nran «e> ik'dir: Birisi Millî Korunma KanununTrabzon milletvekillerine aid tutanaklar mesedan bir kısım kiracıların haksız istifadcve kalkışması, diğeri harab lesi dün Mecliste uzun müzakerelere yol açtı D. P. ve C. H. P. Meclis Gruplan olan kadar ev yapdmaması. bugün toplanarak gensoru Son harb başlarken bir mesken Ankant 27 (Telefonla) Bugün zuda iki madde bulunuyordu: Biri mevzuunu görüşecekler buhranına ve mesken kirası yü kü Mecliste çok uzun konuçulduğu bütun Trabzon mUletvekilleriniD zunden halkm sıkıntı çekmesine halde neticelendirilemiyen mesele mazbatalarma dair komisyon rapoAnkara 27 (Telefonla) Bakannıâni olmak irin konulmuş olan ka Trabzon milletvekilleriniri seçim ru, diğeri de bu milIetvekUlerinden lar Kurulu bugün de Meclisten nunun kısmen hedefini kaybederek tutanaklandır. Gündemde aynı mev Arkaat Sa. 3. Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 8 de nisbi bir mesken kıtlığına sebeb olduğunu iddia etmek bir tezad teş• > kil etmez. Bugun Istanbulda bir çok kimselerin istifade etmiyerek elde tuttuğu binlerce mecur vardır. Mesken buhranına ikinci sebeb, harab olan evlerin yerine kâfi mesken >apılrnamış olmasıdır. Esasen Istanbulda son 3040 sene zarfmda bıiyük yangınlar olmuştur. Bunların kül ettiği binlerce mcskenin yerini tutacak kadar ev yapılmadığı, bu yangın yerlerinin hâ!â biıyuk mikyasta boş oluşile sabittir. Üstelik Istanbulda zelzele korkusu eskidenberi ahşab ev yapılmasına sebeb olmuş ve bu evlerin omursu/Iüğu de bugunkü buhrana kısmen sebeb teşkil etmişrir. Butun bunlara rağmen İstanbuldaki mesken buhranı, bakikî ve ciddî bir ev noksanından ileri gelmemektedir. Çunkü her sene yeni apartımanlar, evler yapıldığı halde herkes gene ev bulmakta müşkiilât çekmektedir. Bunun sebebi kısmen iktisadidir. Ne olursa olsun, boş evleri harbden e\\e!ki icarla tutmak çok füçlegmiftir. Bundan başka sehrin bazı ıemtlerinden, mnayyen istikametlere bir taşınma akını vardır. Bu da ban eemtlerdeki talebleri arttırmıs, oralarda mevziî bir buhran doğnrmuş.tur. yoksa yıllardanberi devam eBirleşik Amerikanın kuzey eya Kanadanın Göller mıntakasına doğ sek gratsiyeli olan «Empire State den. hele şu son senelerde çok art letlerinde hafta sonu başlayan ka ru kaydığı ve daha şımdiden 9 Ka Buılding» i şiddetle salladığı da mış olan yeni yapılar ve bugün bâ sırganın bugün durduğu bildiril nadalının öldüğü bildirilmektedir. ilâve edilmektedir. lâ bir hiikumet işi olarak İsUnbul mektedir. Fırtına milyonlarca do Fırtınanm NewYork şehrinde bilResimde, kasırgadan 12 saat sonCUMHURİYET lar zarara sebebıyet vermış ve 168 hassa ağır hasara sebebiyet verdi ra sel baskınına uğrayan Nevada Arkast Sa. 3, Sü. 5 tc kişi ölmuştur. Kasırganın jımdı ğı ve bır muddet dunyanın en yuk eyaletınin Reno şehri görülmektedir İtiraza uğrıyan milletvekili tutanaklan Gensoru mese'esi Ankaradaki dolar kaçakçıhgı tahkikatı İki otel müdürü aleyhinde açılan tahkikata diğer bazı eşhasın ve Amerikalıların da isimleri karıştı TiirkFransız dostiugu Avrupa Konseyindeki çahşmalannı bitiren dslegelerimizin bir kısmı Parise çiderek temaslarda bulundular Strasbourg 27 (a.a.) (Özel mu habirimizden); Avrjpa İstijare Meclisi çalışmalarının sona eriîl^si uzerinç Türk Heyetı Asamble ta Arkası Sa 3 Su 6 da I ÂMerikadaki Kasırganın Tahribatı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı açış nutkunu söylüyor Verem İstişare Kongresi Dün açılan kongre üç gün devam edecek ve verem âfetine karşı âcil tedbirler abnacak Ankara, 27 (T.HA.) Verem İstişare Kongresi bu sabah saat 11 de Sağhk Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağın başkanlığında toplanmıştır. Bu toplantıda Bakanlık Müsteşan, Ankara ve İstanbul Ünıversıteleri Tıb Fakülteleri fizyoloji profesörleri, Millî Savunma, Millî Eğıtim, Çalışma, Ulaştırma Bakanlıklan mümessilleri, Bakanhkça davet edilen mütehassıslar ve Türkiye Veremle Savaş Dernekleri federasyonu mümessilleri hazır bulunmuş Ankara 27 (T.HA.) Şehrimix Çeklerin vaziyeti hakkında Merdeki iki marui otel müdürü hak kez Bankasınm mütaleası sorulmuş kında dolar kaçakçıhgı yaptıklanna ve bunlann memleketimizdeki bandair ihbar üzerine açılan tahkikat kalarda muamele görmesuıe imkân Ankara 27 (Telefonla) Türkderinleştirılmektedir. 2 nci Şube olmadığı için tanzim ve istimali Bulgar hududunun capatıldığmc'an Müdürlüğü tarafmdan yapüan in suç teşkil eden cinsten olduklan beri Sovyetlenn ve peyk devle'upcelemeler neticesinde kaçakçılığm neticesine vanlmıştır. rın kuriye faalıyetlerı artmış • a * Yakalanan çekler üzerinde imzası goze batan bazı hâdıselerle kar=ıbüyük çapta olduğu anlaşılmıştır. Bu arada Amerikan Yardım Heye bulunan Amerikalılardan bir kısmı laşılmıstır. Kurıyelenn Türk toptine mensub 7 Amerikahnın da Emniyet Müdürlüğune celbedılerek raklarında kat'iyyen yalnız seyahat etmemekte olduklan musahede ekaçakçıhkla alâkalı olduklan tes ifadeleri alınmıştır. Tahkikata ehemmiyetle devam dilmektedır. Bu sebeble de geek bit edilmiştir. > Cihan Palas otelinde yapılan edilmekte ve daha bazı kimselerin gelen, gerekse gıden kurıye'ere b:aramada otel müdürü Yorgo'nun kaçakçıhkla alâkalı olduklan anla hemehal istikbal veva tesvı bahankasasında hâmiline yazıh olmak şılmaktadır. Cıhan Palas oteli mü sıle bır kımse terfık edilmektedir üzere Amerikan bankalanna hita dürii Yorgo ile Yuksel Palas oteli Bazan da, İstanbul Rumon Başkonben tanzim edilmiş yekunu 1500 müdürü Faruk halen nezaret altın J solosunun yaptığı gıbi konsolos'.ar n dolara baliğ olan çekler bulunmuş dadırlar. Bunîann yarın tevkıf edıl şof'irlerini karşıladıklan görülmekmeleri muhtemeldır. tedir. tur. Rus e kuriye faaliyefi hayli arttı i Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Hususî mağaza Devlet mağazası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog