Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Sumer sınemasmaa 10 000 liralık ıkramıyenln «ekilisi 1/12/950 saat 10.00 da okuyucuların lkramıye numaralarfle teşrıflerl. 368 sayısı C I K T I 27 nci yıl sayı : 9451 umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADf Telgraf ve mektub adıesi: Cisnhuriyet, İstanbul Posta Kutıısu fstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Nmnaran: 24298. Yaa İşleri 24299, Matbaa: 24290 İ 97 Kuzey Kore'de savaşlar çetin bir safhaya gir MecfistTâğıîacak olan müzakereler Ankara, 26 (Telefonla) Bugün sıyasî çevrelerın üzennde durdukları başlıca mevzu, salı giyıkü D P. Meclıs Grupunda görüşülecek oian gensoru onergelerı ıdı. D.P. milletvekıllen kendı aralannda yaptıklan toplantıların da bu mevzu uzerinde fıkir teatısinde bulunuyorlardı. Kabinenm dünkü toplantısında istizah tak Bajbakan Adnan ."lenderes, İzmirden uçakla Ankaraya hareket ederken Dün mukabil taarruza geçen Komünist Çin kuvvetleri bazı kesimlerde ilerlediler KızıOar, Kuzey Batı cephesinin merkezinde Birleşaiş NiUetler hatlannda bir gedik açtılar. Birleşaiş Milletler Koautanlığı bn kesine acele ihtiyat kavvetleri sevketti Londra 26 (B3.C.) Bu gece Koreden alınan haberlere göre, kuzey bab kesimde komünist Çinliler şiddetli bir mukabil taarruzda bulunmuşlar ve bir kesimde Müttefik hatlanm yararak Çongçon nehrine doğnı yirmi kilometre ilerlemişlerdir. Şimdiye kadar ihtiyatta tutulan bir Amerikan tümenmm süratle bu cepheye sevkedildiği bildirilmektedir. Bugünkü mukabil :aarruz esnasında komünistlerii] Tongçon şehrini de ele geçirdikleri kaydedıimektedir. Bu kesımdekı çarpışmalardan bahseden bir Amerikan askeri sozcusü vaziyetin ciddi olduğunu soylemıstır. Diğer cephelerde>Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin şiddetli bir nıukavemetle karşılaşmakta oldukları haber alınmıştır. Doğu sahilinde ilerlemekte olan Guney Koreli birlıkler Sovyet hududuna 73 kilometre yaklaşmıjlardır. Birleşmiş Milletler hava kuvvetlerinin bütün gün şiddetli çarpışmalar vermekte olan kara kuvvetlerini destekledikleri ve düşman topluluklarıru bombaladıklan bildiriİTiektedir. Esas »avsş eephesinin 50 kilometre gerisinde faaliyet göstermekt» olan çete kuvvetlerinin de iki «ekri zaptettikleri öğrenilmiştir. Komünist Çin ne yapacak? Lake Succes<! 26 (Nafen) Komünist Çinin Korede ne yapacağmı kat'î bir şekilde önümüzdeki be? | gün içinıle tesbit etmek mecburivetinde olduğu bildirilmektedir. Birleşraiş Milletier kuvvetlerine kaifi j yalnız «Çin gönüllüleri» ile karşı koyamıyacağını bilen Pekin hü Arkast Sa. 3. Su. 2 de • Kabine azaları, verilen önerge üzerine gensoru aglmasını kabul ediyorlar Yannki toplantıda D.P. Grupu bu hususta bir karar verecek, C.H.P. Mecüs Grupu da yarın içtima edecek flvrupa ordusu mutlaka kurulmalfdır hurchill'in kuvvetle müdafaa ettiği Avrupa ordusu fikri yürüyor. Avrupa Konseyi İstişarî Assamblesi 7 aleyhte, 19 müstenkife karşı 83 lehde rey ile Avrupa ordusunun teş kiline karar verdi. Fakat biiyük bir ekseriyetle verilen bu karar üzerine, ne jazık ki Avrupa ordusu hemen kurulacak değildir. Bu, istişarî bir heyetin kararıdır ve gerçekleşerek tatbik sahasına konulabilmesi için, Dış İşleri Bakanlan Komitesi tarafından muttefikan kabul edilmesi lâzundır. Halbuki İngiltere ile Skandinavya devletlerinin temsilcileri mustcnkif kaunışlar ve Alman sosyalistleri de ale>hte rey >ermi§lerdir. Bu suretle Avrupa ordusu teşkili hakkmda İstişarî Heyetin verdiği kararın Dış İleri Bakanlan Komitesinde de itiraz ve hiç olmazsa istinkâf ile karşılanması ihtimali vardır. Bu takdirde, Avrupa ordusu, teşkili gerçekleşemiyecek fakat gittikçe kuvvetlenen bir fjkir halinde j ifraıcekte devam edecektir. Daha evvel Avrupa Konseyinde Mr. Churchill tirafından bir Avrupa ordusu (cikili fikri ortaya atıldığı zaman da. boyle bir teşebbüsiin güçluklcrini tebarüz ettirmiştik. Bu gıiçlükler devam etmektedir. Ne vakit bertaraf edilecekleri de kesFransa, Alman birliklerinin de iştlrakile bir Avrupa ordusu kurulmasına taraftardır; fakat müstakil bir Alman ordusu teşkili fikrine murrızdır; yalnız tugay ölçiisunde Alman birliklerinin Müttefik başkomutanlığı emrinde, Batı Avrupanın müdafaasma iştirak etmesini kabul etmektedir. Batı Almanya da bu fırsattan faydalanarak müstakil bir orduya sahib olmağa çalışmaktadır. Alman sosyalistleri, belki de bu sebeble Avrupa ordusunun teşkili aleyhinde rey vermişlerdir. ingiltere ile Skandinavya devletleri de, hükümranlık baklan gibi sebeblerle Avrupa ordusunun kurulması bahsinde müstenkif kalmışlardır. Avrjıpanın mudafaasında muhim bir rol oynıyabilecek olan bu ordunun teşkil edilebilmesi için, şimdi bir takım yeni fikirler ortaya atılmıştır ki bunlann arasında İngiltere ile Skandinavyayı dışanda bırakarak bir ordu kurmak düşüncesi vardır. Skandinavlan bir tarafa bıraksak bile, İngilteresiz bir Avrupa ordusu tasavvur edilebilir mi? İkinri bir fikir de Avrupa birliği ile Avrupa ordusunu birbirinden ayırarak Avrupa ordusunu kurmaktır ki bn nzlaşma jolu da, pek makul ve pratik görıinmüyor. ririnin umumî müzakere açılarak Meclıste görüşülmesini bükumet kabul etmıştir. Soz aiacak olan alâkalı Bakanlar da her zaman içın hazır olduklarım ifade etmışlerdir. Salı gunkıi Grup toplantısında bir kısım mılletvekıllerı İnönünün ver miş olduğu gensoru öııergesinin( Arkası Sa. 3. Su 2 de A Kore'de biiyük taarruza iştirak eden Türk Savaş Birliğinin topçu kuvvetleri cephede yeni mevıilere girerlerken Amerîkayı saraıt fırtına Bazı şehirlerde fevkalâde bal ilân edildi. 100 kişi öldü NewYork, 26 (AJ>.) Umumiyetle olduğu gibi, fırtına deniı istıkametinde uzaklaşacağı yerde, bugün, yeniden Pittsburgh'un, sanayi merkezleri olan Cleveland, Colombia, Cincinnati ve Akron üzerlerinde şiddetle tesir icra etmiştir. Ohio'da fevkalâde hal ilân edilmiş ve Cleveland'da askerler devriye gezmeye başlamışlardır. Bu sabah Pittsburgh'da kar tabakasının kalınlığı 23 inçi bulmuştur. Kar yağmaya devam etmektedir. NewYork'un bazı mahalleri bom bardımaıj edilmiş bir şehir manzarası arzetmektedir. Sokaklar kırık camlarla doludur. Binlerce ev hâlâ elektrik ve gaz alamamaktadır. NewYork dahil olmak üzere, New Jersey ve Connecticut sahiJ bölgesinde şimdiye kadar 100 kişi ölmüştür. dair kanun teklifi Kemal Zeytinoğlu, kendiliğinden boşalacak mesken ve dükkânlann kiralarının serbest bırakılmasını teklif ediyor Kızılay Kongresinde dünkü münakaşalı oturum Anatüzüğün değistirilmesi teklifi tartışmalara yol açtı, bazı C. H. P. liler salonu terkettiler Ankara, 26 (TJIA.) Kralay genel kongresi bugün saat 10 da Sıtkı Yırcaluıın başkanlığında toplanarak çalışmalan fı devam etmiştir. Dilekçe komisyonu raporunun ana tüzük hakkmdaki maddesinin müzakeresine geçilmeden önce Kızılay fahrî Başkanı Ali Râna Tarhan, Milletlerarası Kızılhaç Derneğinin Koredeki Türk Savaş Birliği Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Emir İdris ElSünusî, Libyalı delegelerle göriişürken Kuzey Afrikada yeni bir devlet doğııyor Libya Krallığına, Emir İdris ElSünusî getirildi Londra 26 (B.B.C.) Libyayı teşkil eden üç bölgeden gelen temsilcilerin iştirakile toplanan Iâbya kurucu meclisi Libya krallığına Emir İdris El Sünusînin getirlimesine karar venniş ve bu yolda bir davetname gönderilmiçtir. Emir İdris El Sünusî kuruou meclis tarafından yapılan daveti kabul ettiğini bu gece açıklamifttr. 1951 senesi başında bu yeni Kuzey Afrika devleti resmen teşekkül etmiş olacak ve faaliyete geçecektir. döviz Denizyolları için kaçakçıhğı Ankarada uzmanlarm raporu Amerikalı mütehassıslar, ticari zihniyetle hareket edilmediğı takdirde başan sağlanamaz, diyorlar Devlet Denizyolları ve Limanlan Işletme Genel Müdürlüğüne venlecek yeni şekli tayin etmek üzere Ulaştırma Bakanlığında kurulan komisyonun toplanb ve çalışmalarmı bir müddet tehir ettiği malumdur. Komisyonun tetkik edeceği raporlardan biri de Denizyolları Ida resine getirilmiş olan Amerika.ı Arkası Sa. 3. Su. 6 <ta İki otel müdürii hakkmda tahkikata başlandı Ankara 26 (Telefonla) Yapılan bir ihbar üzerine zabıta ehemmiyetli bir ddvız kaçakçılığına el koymuştur. Şehrimizdekı iki otel müdürünün doviz kaçakçılığı yaptıklan haber alınmış ve haklannda tahkikata başlanmıştır. Burüardan biri elinde bir valızle otele eırerken memurlar tarafından çevrilmiştir. Uzeri aranan otel mu Arkası Sa. 3, Su. 3 te Ankara, 26 (Telefonla) Eskişehir milletvekili Kemal Zeytinoğlu, hazırladjğı bir kanun teklifini yann Meclis Başkanlığına verecektir. Kemal Zeytinoğlunun bu teklifi millî korunma kanununun 30 uncu maddesini değiştiren 5020 sayılı kanun hükümlerinin değiştirilmesini derpiş etmektedir. Zeytinoğlu, teklifinin gerekçesinde Millî Korunma Kanunu dolayısile kir%cılann ve ev sahiblerinin müşkül durumda bulunduklarını, kanunun işlemez bir hale geldiğmi, bu kanun yüzünden hava parası ve lüzumsuz işgal gibi gayriahlâkî hâdiselerin cereyan ettiğini belirtmektedir. 3 maddeden ibaret olan tasanzun birinci maddesinde bu kanunun yü rürlüğe girmesi tarihinden itibareD Avrupa ordusu meselesinin aldıkendiliğinden boşalacak mesken ve ğj vaziyet gosteriyor ki bazı Avrudükkânlann kiralarının millî kopa devletleri. henüz Avrupanın marunma hükümlerine tâbi olmadan ruz bulunduğu biiyük tehlikeyi taşerbest bırakılması istenmektedir mamile kavramış değildirler. KavTkinei maddede memuriyet hallerile ramış olsalardı, onlar, bir takım tâli vukrua gelen zarurî nakillerde tahve vâhî fikirler pesinde koşarak liyenin mecburi tutulması keyfiğüçlük çıkarmazlar, Türk delegeleyeti vardır. Üçuncü madde ise ken rinden Osman Kapanî gibi düşüdisınin veya eşinın bir meskeni venürlerdi. Filvâki Osman Kapanî. ya akan bulunan kiracılar, kırada Assamble'nin bazı üyelerine bitab Millî takım namzedlcrıle İsveç takımı arasında dün yapılan maçı Elfsborj, 20 kaybetmiştır Yukarıdaki oturdukları yeri derhal bırakarak ABIDIN DAVEB resıra maçm heyecanlı b,r safhasını gostermektedır. (Maçın tafsıiâtıle dığer spor haberlenmuı dorduncu kendi binalarına taşınmaları mecburiyeti vardır. S<h. 9t Sü. S U . sahıiemude bulacaksuuz.) Millî takım kadrosu İsveç takımını 20 yendi Kemal Zeytinoğlu AMERİKAN YARDEME.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog