Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Vitat Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KAHLM1Ş Yegâne kuvvet GIDASI umhuriyef KURUCUSU.'YUNUS NADÎ 9 7 nCI Jll £.1 nft Vll AAEft ütöU Telgraî ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İgleri 24299, Matbaa: 24290 Pfl7flT 9fi lORfi Kore'de Birliğimiz yeni ilerilemeler kaydetti Dağlık arazide çarpışan kahramanlar 12 Km. daha ilerliyerek düşmanı dağıttılar, umumî taarruz bütün cephelerde gelişiyor Mutlaka isteyin: Cumhur Başkanı Bayar, Başbakanı hava alanında karşıladı Menderesin de iştirakile Köşkte saat 16 ya kadar devam eden bir içtima yapıldı, bundan sonra da Bakanlar Kurulu toplandı Ankara 25 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bugün saat 14,30 da uçakla Izmirden şehrimize gelmistir. Başbakanı karşılamak üzere Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Adalet Bakanı, Kızılcahamamdaki tapu dağıtma merasiminden dönerek saat 14,20 de hava alanına geldiler. Hava alanında Başbakan Yardımıa ile bütün Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, bazı milletvekilleri, Ankara Valisi, 3asmYayın Umum müdürü ve ballâvesiz tuı mensublan bulunuyordu. Men«Cumhuriyet» deres, saat 14,30 da yolcu uçağmdan indi. Yanında Ticaret Bakanı ve almaym! Özel Kalem müdürü vardı. Başbakan, Celâl Bayarm yanma geldi, el sıkışıp kucaklasarak öpüstüler. Başbakanm, Cumhur Başkanı ve bütün kabıne erkânile bu çok samimî hava icindekt musafahalan, kabinenin değişeceği haberlerinin canlı bir tekzıbıdir. Başbakan^ karşüayjcılann teker teker ellerini sıktıktan sonra Cumhur Başkanile beraber otomobüle köşke Atmiştir. Köşkte Büyük Mil'ahran hükumetinin, Rusyaya Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Başbakanm bundan evvelki seyahatlerinden birinde Ankaraya dönüsü artan bir dostluk gösterdiği belirtiliyor Menderes dün Ankaraya döndO Iran Sovyet münasebetleri Kore cep> iraman Mehmedçik •komunistler karşı taarruzda bulunnruflar ve bu kesimdeki Güney Korelı birlikleri 10 kilqmetre gerileraeye mecbur etmislerdır. Fakat bu kesimin doğusundâki dağlık böl gede taarjuz etmekte olan Turk Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Amerikan askerî yardımına dair ir müddettenberi Amerikada bir askerî beyetimiz bulunmakta idi. Birleşik Amerika Genelkurmay erkânı ile temasta bnlunmak ve tetkikler yapmak üzere Araerikaya gitmiş olan ve General Yusuf Egelinin baskanhğı altmda bulunan bu kurmay heyeti memleketimize donmüştür. J*VKA Ajansı evvelki g jn Ankaradan verdiği bir haberde, bu heyetin General Omar Bradley'e bir nezaket ziyareti yaptığını ve Amerikan Genelkurmay erkânı ile askerî yardun hakkında temaslarda bulunduğunu bildirdikten sonra, aynen şöyle diyor: NewYork. 25 (R.j Korede Isashyaa aihat taarrua ecnasında Birieşmi? MiUetler kuvvetlerinin ileri hareketlerde bulunduklan ve Çia hududuna yaklaşarak iki şehri zaptettıkleri bildirilmektedir. Cephenin yalnız bir Jcesiminde Deniz Yollamasında yapılan suiistimal tahkikaü bitti Buna dair dosya, dün İstanbul Deniz Komutanlığı tarafından Gölcükteki Donanma Komutanlığına gönderildi fahran 25 (a.a.) (United Press)merikanın îran büyük elçısi a»T Grady nnıhtemelen, Iramn usyaya gitgide artan bir dostluk Sösterdiğini, Amerikaya da hasmaıe bir vaziyet aldığmı Washingtona ilrirmek üzere pazar günü uçakla Amerikaya gideoektir. Elçîi;V memurlannın bunu tekzible seyahatin mutad ziyaretlerden başka bir şey olmadığını söylemelerine rağmen Grady'nin aşaDün taarnıza geçen Fransızlara ğıdaki hâdiselerden sonra Ameriaya gitmesi manalı görülmektedir. Amerika 300400 milyon dolarbk 1 Aylardanberi sürüncemede yardımda bulunacak kalrnış olan Iran Rus ticaret anaşmasmın imzalanması, 2 Bütün «Amerikanın Sesi» Dağıtma merasiminde bulunmak Ankara 25 (Telefonla) Kızılve Ingiliz radyosu denizaşın neşcahamamua Yanıközbekler köyünde üzere aynı köy sahibleri ve civar riyatmm, halkın itirazı ileri sürübugün topulanması yapılan arazi köylerden gelenler köy mektebinin lerek yapılmaması. nin tapulan köylülere merasimle önünü doldurmuşlardı. Saat 12 de Arkası Sa. 3, Su. 6 da dağıtılmıştır. Hindi Çini de savaş şiddetlendi Miilkiyet davasında yeni bir başarı Törkiyeye aynlan tahsisat MarshaD plânmm tahsis ettiği 32.000 dolar ile Amerikadan sanayi maddeleri ve makine ahnacak Tapulama işi bitirilen bir köyde Cumhur Başkanı dün bizzat köylülerin tapulannı dağıttı Demirhisar ve Sulfan hisar Toulon'da «Diğer bir l"ynaktan öğrenüdiğine göre, Türk kurmay heyetınin İstanbul Deniz Yollamasındaki Bu münasebetle istanbul Deni? bu seyahati çok muvaffakiyetli oimu;; Turk ordusunun ihtiyacı o suiistimal hâdisesinin tahkikaü ik Komutanı Amiral Fahri Korutürk, lan yeni silâhlann da Amerikan mal edilmış, hazırlanan dosya düu Türk Haberler Ajansı muhabırine a^kerî yard'.m plânı dahilinde Tür Gölcükteki Donanma Komutanlığı aşağıdaki beyanatı vermiştir: gönderilmiştir. Arkast Sa. 3. Sü. 8 de kiyeye verilmesi hakkmda mutabskata vanlmıştır. Bu silâhlann c^s ve tipleri hakkmdaki malumat gızli tutulmaktadır. Buna rağmen, ihtiyac listesinin harb silâhlan sahasında kaydedilen en son g°"îrr.e'ere ve Türkivefı durumundaki hususiyetlere göre hazırlandigı ss'^lanmamaktadır.» Bu haberi okuduktan sonra. iki yıl önce eski Deniz Kuvvetleri Koıru'anı Oramira! Mehmed Ali Ulpenin o zamanki Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı Aniral Denfeld'in daveti üzerine Amerika<la ? aptığı seyahati ve bu ziyaretm Aoğurduçu ümidlerin, noksan ve kifayetsiz şekilde gerçekleşmiş olduğunu hatırladım. Bununla beraber o vakittenberi Amerikada Türkiye hakkmdaki fikirlerin degişmiş ve h?r devletten evvel Kore'ye asker gandermek karannı vermemiz üzerine prestijimizin yüksehniş olduğunu dusünd'im: Amerikan tskerî yardunının bundan sonra, daha buyük ölçüde ve en yeni silâhlar verihnek suretile daha kifayetli şekle sokulacağı ümidile memnıın oldum. Fakat dunkü Cumhuriyet'te CenelJ.umay Başkanunız sayın Orgeneral Nuri Yamutun Türk Haberler Ajansma verdiği beyanatı okuyunca askeri yardım bahsinde vazijetin değİ5mediğini anladııu. Genelkurmay Başkanımız aynen göyle diyor: G. Saray, Elfsborg fakımını 21 yendi HindiÇini'deki Fransız ordusu Komutanı General Marcel Cbarpentier Paris 25 (R.) Hindi Çinîdeki Fransız kuvvetlerine mensub tnühim birliklerin bugün Hanoi lünanının 100 kilometre güneyinde komünist kıtalara karşı şiddetli bir taarnıza giriştikleri bildirilmekte dir. Bu taarruzun tanklarla desteklendiği ve harekâta paraşütçü birliklerin de iştirak ettiği kaydedilmektedir. Diğer taraftan Washüıgton'dan gelen haberlere göre, Birleşik Amerika Hindi Çinide komünistlere karjı savaşmakta olan Fransızlarla hür Hindi Çinîîilere 300 ilâ 400 mil yon dolarlık bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştır. Bu yardımın iki sene içinde yapılacağı da ilâve edilmektedir. Toulon 25 (a.a.) (Afp) Albay Dkerin komutasındaki Demirhisaı ve Sultanhisar Türk destroyerleri bu sabah mahallî saatle 10 da Toulon limanına demirlemislerdir. Gemilerin komutanı, Toulon deniz üssü komutanı Amiral Sol ve onu müteakıb Fransız filosu kumandanı Amiral Josan'ı ziyaret etmiş, bundan sonra da Fransız Amirallan Türk komutanmrn ziyaretini Demirhisar gemisinde iade etmişlerdfr. Gemiler Toulon'da kaldığı müddetçe subay, küçük zabit ve Türk Deniz Harb okuluna mensub talebeler bir çok resmi kabullerde hazır bulunacaklardır. Paristeki Türk ataşemiliteri de gemiler limana girerken Toulon'da bulunmakta idi. Edirneniıt Kurtuluş Bayramı dün kutlandı •Washington, 25 (AJ».) E.CA. İktisadî İşbhliği İdaresindea bildirildiğine göre Türkiyeye yeniden 32000 dolar tahsis edilmiştir. Türkiye bu yBrdım ile Birlejik Axne« rikadan sanayi maddeleri ile ma» kine alacaktır. İktisadî İşbirliği İdaresi, Yunanistana da 800.000 dolar tahsis edildiğini ve bu memleketin bu par» ile traktör ve ziraî malzeme ala» cağını ilâve etmektedir. tngiltereden ahnacak maden ocağı vagonlan Londra, 25 (Nafen) Bir İngiliz firması Türkiyeden 1.500 maden ocağı vagonu siparişi aldığmı bildir' miştir. Bunlaruı kıymeti 300.000 İ» giliz lirası oîup Marshall plânı fonundan ödeneceği de ilâve edilmek, tedir. Misafîr İsveç takımı bugün Millî takım kadrosu ile oymyacak Avrapa Ordusu ve Türkiye Strasbourgda yapılan miizalsere* lerde Türk hejeti çok faal bir tol oynadı Ankara, 25 (Te'eionla) Stras* bourg'da toplanan Avrupa Konssyi Asamblesinde bırleşık bir Avrupa ordusu kurulması yolunda alınan karar şehrimız siyasî çevre* lerınde buyuk bir memnunıyetla karşılanmıştır. İttıfaka yakın bir ekseriyetle alrnan bu kararda Türi delegelerinin oynadığı faal ve müs pet role bılhassa ışaret edilmektedir. Resmî çevreler, Türk hüku metinin Birleşmiş Milletler anayasasına bağlıhğıru gosteren son ka Arkası Sa. 3. Su. 2 de tzmir pamukçulan arasmdaki ihtilâf İamir, 25 (Telefonla) Ticaret gazetesine nazaran Izmir pamuk satıcıları bugün Cumhur Başkanma telgraf çakerek, Ticaret Bakanının beyanatına rağmen alıvre pamuk satışlannın halledümedığini, bilâkis genişlediğini, ihtilâf haledilmedigi takdirde memleketın iktisad! bünyesini sarsabilecek hâd seler meydana gelebileceğinı bildirmişlerdir. Çekoslovakyanın Türkiyeden yapaeağı tiifün mübayaası Ankara, 25 (TJIA.) 10 kasım 950 cuma günü Dış İşleri Bakanlığında Çekoslovak ve Türk heyetleri arasında, Çekoslovakyaya mem leketimizden ihrac edilecek tütün bedellerinin tediyesi şeklini tesbi ve miktannı tayin eden protokol, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafmdan alâkalılara tebliğ edilmiştir. Bu protokol, iki memleket arasındaki mevcud ticaret anlaşması na eklenmiştir. Bu protokola göre, Çekoslovakyanın mübayaâ edeceğı 1500 tonluk kısmın bedelinin % 25 i; mübayaa 1500 tonu geçtiğı tak t Edirnenin Seümiye camiinden bir görünüş Edime 25 (Telefonla) Serhad muştu. Askeri birliklerle, malul jehrimiz Edirnenin 28 inci kurtuluş gaziler, lise ve dığer okullann yapyıldönümü bugün coşkun bir sevinc tıklan geçid resmi çok parlak ol içinde kutlanmıştır. Şehir, civar, muş ve Istiklâl marsımız binlerce köy ve kazalardan gelenlerle dol Arkası Sa. 3, Sü. 3 te o Heyetımiz Amerikaya ziyaret maksadile gitmıştir. Dönen heyetle henuz görüşemedim. Amerıkadan yeni silâh ve vasıtalar, yardım programı esaslarına gore alınmaktadır.» Sayın Orgeneralhı bu sozlerinden • çıkardığıra mâna heyetimizin Ac merikaya askeri yardım programını görüşmek ve yeni bir şekle sokmak içüı değil, sadece ziyaret maksadile gittiği ve bu yardımın daha evvelce tesbit edilmiş olan program dairesuıde devam ettiğidir. Ameriyapılan Galatasaray Elfsborg maçını 21 Galatasaray kakaya giden heyerte bir deniz kur zanmıştır. Yukandaki resimler İsveç takımına yapâan birinci golü gosASİOİN DAVEB termektedir. (Maçın tafüilâtile dığer spor haberlerimizi altıncı sanifeSa. 3, Sü. 5 te | nuzde bulacaksıgii.) , Arkası Sa. 3. Sü. 6 aa (D. P.) ye göre aradaki f«rk!. (Son)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog