Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVE\İ\ DEPOSUDUR Daimî surette ucuz aatar. Ekstra kma ve kalayımız mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokak No. 25 Telgraf adresi: ABTİF 97 " umhuri KURUCUSUrYUNUS NADf IM*Î Vll ÇJIV1 " Q A d f t H U I o a l / " J • «""»t» Telgraf ve mektub adıerf: Cumhuriyet, İsta&bul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar. Umuml Saatral Numaras: 24298. Yaa İsleri 24299, Matbaa: 24290 Cuma 24 Kasım 1950 Genelkurmav Başkanı Nuri Yatnutııi) demeci Orgeneralin "Kore'ye yeniden kuvvef yollanacak mı?,, sualine verdigi cevab Avropa Meelisl trasbourg, 18 Avrnpa Konseyi Danışma Mec11si, geçen ağustos ayında yanm kalan toplantılarma bugiin devam edecek. Çeşidli komisyonlar çahşmalannı dün akşam bitirdiler. Strasbourg sokaklarında dünyanın en iinlü politika virtüozlanna adım başında rastlanıyor. İşte İngiliz İşçi Partisinin babacan liderlerinden Dalton, işte İrlandanm kahraman istiklâl mücahidlerin den De Valera, işte İkinci Cihan Harbi başlangıcında Fransayı idare etmek felâketine uğrayan Reynaud, işte ondan daha talihli Bidault, işte Nürnberg mahkemesinin kılı kırk yaran savcısı MaxwellFeif ve daha bir cokları. Üye milletlerin ve Avmpa Birliğinin bayrağile donatılan pencereler şehre bir bayram havası vermeğe çalışıyor. Fakat neden saklamalı? bu bayram havasında beylik bir koku var. Avrupa Birliği fikrinin baş kurueulanndan Churchill hâiâ ortalarda görünmedi. Bclki de bu seferki toplantıya hiç gelmiyeeek. Neden? Büyiik fikirlerin yılmaz mücadelecisi Avrupa Birliğinden öiBİdira mi kesti? yoksa İngiliz İşçi hükujnetinin förüşünü yokluğu ile desteklemek mi istiyor? İyimser maşahidieı* M rarsanız, Chorchill Avmpa Birliğine bütün kalbile bağhdır. Bu defa Sfrasbourg'a gelemezse, bonn nrf ya^hlığma ve kış mevsiminin ffiçiüklerine yormalıdır. İyimser ve kötümser müşahidler ne derse desin, önümüzdeki toplantılann oldukça çetin bir hava içinde geçeceğine şüphe yoktur. Meclis salonunda şiddetli fırtınalar esecek. belki de konsey gemisi bu urtınalar sonunda batıp gidecektir. Geneikurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, bugün Btrinci Ordu Müfettişlik Dairesinde kendisini ziyaret eden Türk Haberler Ajansı muhabirinin suallerine aşağıdaki cevdbiarı vermiştir: Sual Amerikaya giden Kurmay heyeümiz Ankaraya donmüştür. Gazeteler, Amerikadan yeni silâhlar alınacağını yazıyorlar. Heyetin gidiş sebebi ve alınacak yeni silâhlar Hakkında bizi tenvir etmenizi rica ederira. Cevab Heyetimiz Amerikaya ziyaret maksadile gitraiştir. Dönen heyetle henüz görüşmedim. Amerikadan yeni silâh ve vasıtalar yardun programı esaslan Arkası Sa. 3, Su. 2 de Ordumuz, Amerikan ve İngfliz ordulannda tatbik edilen en mütekâmil eğitim usullerile yetistirilecek Koıede Mehmedciğin cephe resimlcri: Bir demiryolunn muhafazaya memur erlerfaniz çetedieri fözlüyorlaı Tek başına üçkomünist subayı esir alan gedikli Mehmedcik Kore cephesinde Türk ordusunun tarihine yenî kahramanhk destanları yazmaya devam ediyor (Kore harb muhabirintiz Faruk Fenik yaziyor) Mister Dorr dıinkü basın tonlantömda roemiekrfhmzde catut aldıfı eski 1>ir tUfe$ fazetreüer* fü*teriyer Meclisin bugünkü gündemi Komünistlere dair onerge ile C. H. P. iktidan zamarunda Hariciye köşkünde yapüan israflara dair sözlü soru görüşülecek Ankara 23 (Telefonla) Meclisin yarınki gündeminde Tekirdağ milletvekili Şevket Mocanın komünistlik suçlan ika edenlere veya bunlarla teşriki mesai edip temasta Rihınanlafa haberi olup da haber vermiyenlere ölüm cesazının tatbik edilmesini derpi? eden tasarısının komisyonlarda dahi acele görüşülmesine dair önergesi vardn. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nd maddelerinin tadiline taalluk eden bu tasanda en hafif ceza Arkası Sa. 4, Sü. 5 te Russell Dorr bugün Amerikaya gidiyor İktisadî İsbirifği Tirkiye İdarecisl, alınan nelfcelerdea memnınlukla bahsetfi f çetelerle savaş Kızıl çetelerin, Çin topraklanndan radyo ile idare edildiği bildiriKyor Kore'de Fakat ah bu yaralılar!... Gece Korede bir yer İşte nüıayet Allah razı olsun! Sıcacık bir yer harbin içine daldık. Gündüzleri dağ buldular. Dört battaniye ve rüzgâr gündüz demiyor, cepheden mutetepe dolaşıyor, geceleri sıhhiye ko tız bir çadır, bize Allaha sükür madiyen yarab geliyor. İşte şimdi Arkası Sa. S, SU 4 t* • ğuşunda yatıyoruz. Doktorlardan kâfi geliyor. Avrupa Birliği bahsinde, şimdiye kadar iki fikrin çarpıştığını biliyoIktisad! Işbiriiği Türkiye idare tejekkür ettikten sonra memlekerıız: Bir yanda İngiliz iktidar partisinin guttüğü mutedil fikir, öte cisi orta elçi Russell Dorr dün An timizden ayn kalacağı müddet 2arjanda Fransızların önderlik ettiği karadan şehrimize gelerek bir ba fında buradaki dostlannı üzliy^ceğine işaret etmiş ve demiştir ki: a«ın fikir. İngilizler (yani iktidan sın toplanbsı tertib etmistir. Dört senedir Amerikaya gitmet Devam eden mesaimizin isc'.de tutan İşçiler) Avrupa konseyine vücud veren başlangıe durumu miş olan orta elçi iznini kullanarak tikbaline bakarken zihninden bir nun değişmesini istemiyorlar. Kon Noel yortusunu ve yılbaşını mem takım ümid ve temenniler geçmek ssyin yapıcı ve yürütücü organı leketinde geçirmek üzere bugün tedir. Bildiğiniz gibi Türkiye, paAmerikaya hareket edecektir. Mr. muk istihsali mevzuunda, Martıazırlar komitesidir. Bu komite vaDorr tatilini çocuklarile ve eski shall plânı bidayetinde tesbit edis:tasile hükumetler, kendi iç ve dış dostlarile Amerikada geçirecektir. len istihsal hedefine şimdidon var* politikalanna tamamile hâkimdirler. Danışma Meclisi adı iistünde sa iktisadî Işbiriiği idarecisi dün mış bulunmaktadır. Gelecek yıllardece bir danisma kuruludur ve öyle tertib ettiği basın toplanüsmda da istihsalin kolaylıkla daha da aıi Türkiyede bulunduğu müddet zar ması beklenebüir. Pamuk istihsali kalmalıdır. Bu meclisin yetkilerini fuıda kendisine, ailesine ve Mar gahasında Marshall plânı teçhizatı aıttırmak. ona herhangi bir teşriî 6hall plânı komisyonunda çahşan sevkedümiş ve bu, çiftçUerinizİD hak tanımak (içinde bulunduğumuz arkadaşlarma karşı gösterilen sı bu sahadaki muazzam gayretlerin» dünja şartlan bakumndan) tehlicak ve samimi m isafirperverliğe Arkas* Sa. 3, Sü. 6 da kelidir. Karşı taraf, tamamile aksi tezi mddafaa ediyır: Yaşıyabilmek için Avrupa birleşmeğe mecburdur. Bu da ancak bir federasyon veya konfederasyon kurmakla mümkün olur. İstişare meclisine teşrii bir organm bütün salâhiyetleri şimdiden tanınmasa bile, Avrupa savunmasuu ve Avrupa ekonomisinl yakmdan ilgilendiren bazı sahalarda olsun, milletler üstii bir otoriteye doğru adım adım yüriinmelidir. Bu yapılmadıkça sahici Avrupa Birliği hiç bir zaınan kurulamıyacaktır. Avrupa kon seyi bugünkü statüsü ile uıun zaman yaşıyamaz. Siyasî sartlar değiştiği ve bazı menfaatler çatıştığı takdirde yıkılır gider, Gerçek birliğe doğru cesaretle yaklaşılmıyacaksa, boşuna zahmete katlanmanıak ve teşebbüsü bugünden bırakmak daha hayırhdır. Seul 23 (a.a.) (United Press) i l l ' * " " * " * " * " " " * * " " " " " " " * * * " " * * " * * " " * " * * * * " " " " * * * * * * " " ••••••••••••••••••• • "" •*K Amerikan ordu mahfillerine gelen haberler, 10,000 kişilik bir çeteci i Bir Millet Partili ile bir bağımsızm hazırladıklan onergede hükumetin ordusunun pazar günü işgal ettiği \ işba§ından çekilmesi icab ettiği belirtiliyor. Seul'ün 45 mil kuzey doğusundaki Çunçon'a Güney Kore kıtalannm tekrar hücum ettiklerini bildirmekAnkara 23 (Telefonla) Millet kmda hükumetin alnuş olduğu katedir. Partisi Kırşehir milletvekili Osman rarın Meclise intikal ettirilmesi, uAmerikan askert kaynaklanndan Bölükbaşı ile bağtmsız Mardin mil mumî müzakere açılması maksadile öğrenildiğine göre iyi teşkilâtlanletvekili Kemal Türkoğlu tarafın verilmiştir. D. P. çevrelerince, iki dınlmış 2030,000 kişilik komünist dan hazırlannus olan gensoru önej numaralı gensoru, diye adlandırılan kıtalan Mançuryadaki yüksek kogesi üzerindeki çalışmalar, akşam bu istizah takririnde sorulan hususmünist komutanlığile radyo ile teüstü sona ermiş ve saat 18 e doğru lann esasen İnönü tarafından ve Arkası Sa. 3. Sü. 1 de Meclis Başkanlığına sunulmuştur. rilen istizah takririne dahil olduğu Bu takrirde, C. H. P. Genel Baş belirtilmektedir. Her iki gensorukanı İnönü tarafından verilen tak nun Mecliste müzakeresi hususu rir mahiyetinde olup Koreye 4500 salı günü toplanacak olan D. P. Arkast Sa. 3, Sü. 2 de kişilik silâhh kuvvetin sevki hak1 1 111 1 1 Neclise dün yeni bif gensoru önergesi verildi Giingör Fırtına evlendi i Doıtaıtmadaki suüstimal Amiral Fafari Konıtürküa Btmstimalle BİfiV»« yek Taşlıktaki arsalara dair Lutfi Kırdann demeci Eski İsfanbul Yalisi, Meclise intikal eden bu mesele etraffında dün geniş izahatta bölundo Gelibola muhribile şehrimize gelmiş olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümaıniral Sadık Alnncan bugün Taskızak t«rsanesini gezmiş ve istanbul Deniz Komutanlığında meşgul olarak bu arada Deniz yollamasındaki suiisümalin tahkikaü hakkmda malumat almışor. Sadık Altmcscn, Türk Haberler Ajansı muhabirine; tahkikabn bitmek üzere olduğunu ve sanıklann hangi mahkemeye sevkedileceklerinin bugünlerde bellî olacağuu söyemiştir. Alâkadarlann verdigi malumata göre suiistimalin hakikî miktan bir Arkası Sa. 3. Su. 6 da Ögretmenler hakkmda nakil sayialarmı tekzib eden Mülî Eğitim Bakanı Tevfik tleri CILP.ye intikal eden gayrimenkuller Anayasa Komisyonu dün bu malların eski sahiblerine iadesine dair olan kanun tekliflerini görüştü 1 1950 Güzellık Musabakası be^incisâ Güngdr Fırtma G'irülüyor ki çarpışan fikirler frasuıdaki aynlık hemen de bir uçurum kadar derindir. Nasü etmeli de bunu doldurmalı? İşte bugün baş!ayacak olan Damşma Meclisi toplantılarma, başından sonuna kaTahran hükumetinin Rusyaya dar bu mesele hâkim olacak gibi yaklaşmış olduğu söyleniyot göıünüyor. Gerçi uçurumu doldurtnağa çalışmaktansa taraflann ayTahran 23 (AJ».) İran hükuniması ve federasyoncularm da meü, dün, B.B.C. ve V.OA. (Briaralarında uyuşarak birlik fikrini Eski İsfanbul Valisi Lutfi Kırdar dün gazetecilerle bir arada tish Broadcasting Corporation ve küçük çapta da olsa gerçekleştirmeleri akla daha yatkın gelir. Fa Eski İstanbul Vali ve Belediye lan suale, sayın İç İşleri Bakanı ta Voice of America) yayınlannın Tah kat unutmıyalım ki, burada topla Reisi Dr. Lutfi Kırdar, B. M. Mec rafından verilen cevab için benden ran radyosu tarafından yayıbnasına . nan üstadlar hep politikacılardır. lisindeki son hâdiseler münasebe mütemmim ve tenvir edici malu müsaade etmemiş olması keyfiyetiPolitikanm bir tarifi ise zıddiyetleri tile dün, saat 14.30 da Ayaspaşada mat istiyorsunuz. Hâdiseyi ben de nin, yabancı tazyikının bir neticesi bağdaştırma sanatıdır. ikamet ettiği apartımanda bir basın gazetelerde takib ettim. Sayın İç olduğu hakkuıdaki haberleri yalantoplantısı yapmıştır. Dr. Lutfi Kır İşleri Bakanırun cevabı iki safhayı iamıştır. Bu itibarla, Danışma Meclisinm ihtiva etmektedir. Birisi, arsalann Propaganda Bakanlığmın blr tebli toplantılan sonunda herkesi mera dar, ezcümle demiştir ki: « Maçkada Taşlık mevkiindeki bugünkü sahıblerine ne suretle in ği Rusyanın iscnini ihtiva etmiyordu nun edici bir formüle varümak iharsalarda ve bu arsalarm önünden tikal ettiği üzerındedir. Sayın Ba Fakat, mahallî basın, bu yaynılann de yabana atmamalıdır. geçen yol etrafında B. M. Meclisin kan, cevabında izah etmektedir ki, tehir edibnesinin, Rusyanın yan Arkasi Sa. 4, Sü. 7 de NADİB N Sioaa Tekelioğlu tarafından açı Arkasx Sa. 3. Sü. 3 t« İranın Batı ile Doğu arasındaki Ankara 23 (Telefonla) Anayasa komîsyonu bu sabahki toplanMiIIî Eğitim Bakanı, ögretmenler üsmda merhum Ismail Hakkı Çearasında nakiller yapılacağrna ve viğin C.H.P. üe Halkevlerine tebu maksadla listeler hazırlattığı berru edilen veya ucuz bedelle sana dair olan haberleri yalanladı tılan gayrimenkullerin eski malikleri adına kayıdlanrun tashihine Ankara 23 ( T B A ) Son za dair kanun teklifi ile Akif Sanoğlu manlarda öğretmenler arasında ge ve arkadaşlannın aynı mahiyetteniş mikyasta nakiller ve değışiklik ki kanun teklifıni ve Tokat mil Arkast Sa. 4, Sü. 5 te letvekili Haluk Okeren'in eski Türk Öğretmen nakilleri 1950 Türkiye Güzellik musabakası beşincisi Güngör Fırtınanın annesi bir müddet evvel Savcılığa nıüracaat etmiş, kızının Ergun adında bir genc tarafındsn kaç'r.ldığını bildirmişti. Bu şikâyet U73Ocaklannm feshi üzerine CBJ». n rine delikanlı hakkında âmnne c adevir ve teslim edilen malların ye vası açılmıştı. Güngor Fırün=nın niden kurulan Türk Ocaklanna iadesi hakkuıdaki kanun teklifle annesi Hasibe dün Savcılığa tekrar müracaat e<!erek, kızüe Ergunı n rini görüşmüştür. Üsküdar Evlenme Memurluğurda Komisyonun bu müzakerelerine dışandan da bir çok railletvekilleri nikâhlannın icra edildjğini söjlskatümıştır. CJî P. milletvekillerin miş. bu sebeble davasından vez^e?den Feridun Fikri Düşünselle Faik tiğini bildirmiştir. Velisinin bu mdAhmed Barutçu her üç tasarı üze racaati üzerine Ergun hakkmdaki Arkası Sa. 4, Sü. S te âmme davası sukut etıniştir. •i durumu LC H. P.). «c före aradaki farkî.. (Arkası yarmj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog