Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

1951 PACKARD OTOMOBİLLERİ TEVFİK gelmeye başlamıştır. Radyolu defrosterU, kalorifer ve serin hava tertibatlıdır. Sipariş. kabnliine başlannustır. YILMAZ Taıiabaşı Caddesi 02 Telefon No. 40301 u m h u r i yet KURUCUSUrYUNUS NADÎ DEBA5 KAH\JK\İ1\ DEPDSİİNR Daimî surette uenz satar. Ekstra kına ve k*By ım** mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokaK No. 25 Tdgraf arffeft ABTİP * * Mehmedcigin Cepheden Ilk Resimleri 97 IIU Vll * W nn Jll QAA7 ötfl Telgr&t ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kulıısu îstanbul No. 246 Telefonkr: Umuml Santral Numaraaı: 24298. Yaa İgleri 24299, Matbaa: 24290 23 KflSMI I S5Q Cephede geceleyin bir noktadan digerine gidis, Ismet InönüMeclise bir gensoru önergesi verdi C.H.P. Grapa toplantısında kararlaştırılan gensoru teklifinin Medisçe kabul edileceği tahmin edifiyor, D. P. mâzakerenin açıfanasına taraftar Önerge dış politika ve memleketin sîyasî ve Tireli Mehraed Vuruldum diye yanmıyortını, yanıyoran99 cevabını verince askerî emniyeti mesele leri üzerinde umumî bir savaşamıyacağım Amerikalı doktorlar gözyaşlannı tutaraadılar müzakere açılması hedefini taşıyor (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik cepheden yazıyor) Memurlar Ankara, 22 (Telefonla) Halk Parti^i Mecliı Grupu kararile bugiin Büyük Mıllet Meclisi Başkanlığına «erilmif olan genioru önerge^i siyasî havayı birdenbire elektrikledi. Önerge, Malatya mületveküi C£J». Genel Başkanı İsmet Inönünun imzasuu taşımaktadır. Muhalefetin maksadı, dış politika ve memleketin siyasi ve askert emniyeti meseleleri uzerinde umuml bir görüşme yapılmasını sağlamaktır. Bunun için Başbakandan gensoru açılması isteniyor. teklif kabul edüirse başta Ismet İnönü olmak uzere Meclis Grupu Başkan vekillerinden Faik Ahmed Barutçu ve Avni Doğan, C JIP, nin göriışünü belirtecek sözcüler arasındadır. Fakat önergenin takdim şekli, teklifia redde uğraması ihtimali de gözetilerek hazırlanmLşa benztyor. Takrir, esbabı mucibesi ol/nadığından sahibi gerekçeyi şifahen anlatmak istiyebilir. Bu suretle ilk ve son söz İsmet İnö Arkası Sa. 3. Su 2 de Yaralı arslanlarımızla hastanede mülâkat Cephede e e t d m karjı riperieı içinde bekleyia emur devletin bir numaralı unsurndur. Bo unsur ne kadar iyi olursa devlet işleri o kadar iyi gider. Bu unsurun iyi olması yalnız kendi hüneri değildir. Onun tâbi olacağı rejim, yani statü ve şartlar da memuru iyileştirecek, hiç defilse fenalaştırmıyacak kıvamda obnalıdır. Memurun en büyiik düşmanı illiraas veya iğbirardır. Bir jerde iltimas veya iğbirarla tncmur konur kaldınlnsa bu usul I butiin memurlara şamil olmasa dahi hemen hemen biitün memur unsuru kalitesini kaybeder. Çahşması eksilir. Gelişme şartlannrn anormal ' liğini gören memur, «nlara intibak çarclerini arar. Bu da devlet hizmetleri aleyhine olur. Bu hal mcmleket için çok zararlı bir şeydir, her şeyden evvel meAnkara 22 (Anka) Bundan bir General Yusuf Eğelinin başkanlımur kendi kanaat ve idare is£kmüddet evvel Birleşik Amerika ğındaki Türk kurmay heyeti mem lâlini kaybeder. Hizmetine ve vazifesine tâbi olacak yerde kendini Genelkurmay mensublan He te leketimize dönmüştür. Heyetimiz masta bulunmak ve tetkikler yap Korede ilk tetkiklerini yapmıg ve yerinde tutabilecek veya atabilemak üzere Amerikaya gitmis olan Arkast Sa. 3. Sü. 6 da cek şahıs ve heveslere boyun eğmeğe başlar. Bu da ona asıl vazifesini mühimseraemeye, hattâ eli altındaki halka kotü muamele etmeye kadar giden bir huysuzluk verebilir. Memurlann bu durumu çok iyi kavrandığı içindir ki olgunlaşmış çok partili rejimlerde memurlarla ©j namazlar, onlan vazifelerine Bulgaristandaki Tiirklerin, Ruslaştınlması içm bir aid sebebler ve mesleğe aid icab ve «okuma yazma seferberliği» siyaseti başladı imkân olmadıkça yerlerinden oynatmaz, yani haklarmda «iltimas veya infial» gibi maslahat icablanna tamamen yabancı hislerie mua»ınele yapmazlar. Salâhiyet ve iktidar manivelâsı sık sık el değiştiren demokraside devlet işlerinin istikran başka türlü sağlanamaz. Kaptanı değişmiş bir geminin biitün mürettebatını haksız yere birdenbire değiştirmeye kalkmak, onn seferde tehlikeye diişürür. Kim ne derse desin, Türkiye Devletinin mukadderatı en küçiiğünden en büyüğüne kadar, hattâ daha ziyade küçük memurların elindedir. Onların yaşama ve ilerleme şartlarını ne kadar iyileştirirsek randımanlan artar, memleket de bundan fayda görür. Biitün memurlannı sık sık deği?tirmeye kalkan bir daire reisi, bir Bakan kolay kolay muvaffak olamaz. (Tabiî yolsuzluklar, idaresizlikJer yapanlar müstesna). Türkiyede memur rejimi bir rörMemleketimizden kaçan ve İngilterede yakalanarak iade edilen üç Bulgar mülteadMi ikisi dün tekrar cıktıklan İstanbul nhlımında CUMHURİYET S ncı sahıfemızde) < Arjtan Sa. 3, Şü. 5 U *% Askerî heyetimiz Amerikadan döndü Türkiyeye, AmerUcan askerî yardun plânı dahilinde ycni silâMar verilccck arasında toplantı Avam Kamarasma verilen bir takrird© sulha kavtışmak için Kusyanın iştirakile bir toplantı yapılması istendi Londra 22 ( u ) United Press: Parlamentonun i?çi partisine mensub 41 üyesi Avam Kamarasına Tireli kahramaa Mehmed Üyas, Amerikan hastane gemisinde harb muhabirimizle konnşnrken verdikleri bir takrirde batılı üç büKorede bir yer 5000 kahrama hidimiz yatıyor. Bizden, bizim ka bu!... Kurşunun nereden geldiği yük devletin Sovyet Rusya ile bir nunızdan üç kahraman, üç kahpe bilinmiyor bile... nm gözleri hâlâ nemli!... toplantı jraparak sulha kavuşma Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Kore topraklannda şimdl üç şe kurşuna kurban gitti... Çete harbi çarelerile silâhsızlama meselesini görüşmelerini istemişlerdir. İşçi partısi kayaaklarından abnan haberlere göre, Başbakan Clement Attlee de bu takriri desteklemiştir. Dört büyük devletin toplanmasını istiyen bu takrirde aynı zamanSeul 22 (AP.) 7. Amerikan da Birleşmis Milletlerden, Korede, Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin tümenine mensub birlikler bugün, ilerisine geçemiyecekleri bir hattı Mançurya hududundaki en ileri Amerikan birliklerinin karşısında tayin etmesi de istenmektedir. toplanmış o'an komünist taburuna karşı karekete geçmek maksadile kuzeydoğu Korede 10 mil kadar üerlemişlerdir. Kuzeydoğu sahilinde, Güney Korenin ana tümeni «bozgun halinde» çekilmekte olan düşmanı tau kib etmektedır. Bu hareket Siberya hududundan 55 mil mesafede bulunan Conjin şehri civannda vuku Batumda yapdan gizli bir top bulmaktadır. lantıda komünist ajanlannın Pyong Yang'ın elli beş mil güney Türkiye ve İrana daha fazla doğusunda bulunan Singye şehri, Amerikan paraşütçüleri tarafından sızmalan çareleri aranmış işgal edilmiştir. Sonçon'da 1500 kaLondra 22 (Nafen) Ortadoğu Arkast Sa. 3, Sü. 7 de komünist Uderlerinin Türkiye Gürcüstan hududtındaki ve mühim petrol merkezlerinden biri olan Ba tumda gizli bir toplantı akdettikleri Daily Express gazetesinin Paris muhabiri tarafından bildırilmektedir. Bu toplantıya Sovyetlerin ileri gelen bir siyasî şahsiyetinin riyaset ettiği de aynı muhabir tarafından ilâve edUmektedir. TECAHtXÜ ARIFANE!Delegelerın aşağıdaki mevzuları miitemadiyen zarar ettiğuuizi bir türlü anjifamıyorum Ekâbir Arkası Sa. 3. Sü, 3 te Bulgaristanda kalan göçmenlerden haber yok Kore'de askerî tluruııı Komünistlerin Orta Doğudaki faaliyetleri Kore'den mektublar ve diğer Kore resimleri bugün alfıncı sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog