Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVENİN DEPOSUDUR Brezüya üç numara kahvenin depomuzda teslim fiatı kilosa 650 kuruştur. Daimî surette depomnzda SARAFİM ekstra KINASI ve KALAYIMIZ mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokak No. 25 Telgraf adresi: ABTİF 27 ncî yıl sayı: 9444 mhuri Telgraf ve mektub adıesi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutıısu İstanbul No 246 Telefoalar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299, Matbaa: 24290 Sigortanıq." geüşmiş olduğu menaleketlerde zaruret ve sefalet azalmıı, refah artmıştır. # i KURUCUSU: YUNUS NADf makalesi Amerika Genelkurmay Başkanının sözcüsü, generalin yazısı yanlış tefsir edilmiştıV, dedi Pazartesi 20 Kasım 1950 Bulgar sınırı açılmıyor Bulgarlarla bir anlaşmaya varıldığı hakkındaki haberler asılsız Hududun kapahlmasını icab ettircn sebebler zail olmadıkça hududun açılması bahis konusu değil Ankara Bulgar "Eğer komünistler Tnrkiyeye taarrnz edecek olurlarsa ların 250 19 (Telefonla) ansızın bin soydaşımızı tehçire tâbi tutmalarından doğan I hâdise bir Avrupa meselesi hajini bu, mahaUî bir harb teşkil etniyecektir,, ' almaktadır. Roma konferansında lastırnıa miiessesclerimizin en mühimlerindeıı biri olan Devlet Denizyollan ve Limanları İşletme Genel Müdürliiğiine verilecek yeni şekil, hugünden itibaren Ankarada toplanacak olan bir komisyonda tetkik edilerek bir karara vanlacaktır. İdarcye verilecek şekil hakkında. Gcnel Müdıirlük, Amerikalı mıitchassıslar. bir de eski Denizbank Umumî Mudurıi Yusuf Ziva Öniş Generel Bradıey, General Eissntaower ile bir arada tarafından bazırlanmış üç rapnr Washington 19 (a.a.) (Reuter) , General Bradley, bir makalesinde vardır. Bunlardan ılk ikisini okumuş bulunuyorum Üçüncüsiınü gdr Birleşık Amerika Müşterek kurmay Türkiye, Irak ve dığer Asya memmedimse de, sayin Yusuf Ziya Oni Başkanları Heyeti Reisi General leketlerinin Asyada ileride çıkabişin de İdareye ticarî hüviyet veril Omar Bradley'in sözcüsü bugün lecek ihtılâflarda muhtemelen rnamesi ve bir anonim şirket halinde beyanatta bulunarak Türkiycyi aıü halli mahiyettc harblere sahne olaişletilnesi muvafık olacağı mutale dafaa etrnenln stratejik ehemmiye cağını DilçJirnıyU. Bunun üzerine tini belirtmiştir. ~ Arkası Sa. 3. Su 2 ae asında bulunduğunu öğrendİm. Gcnel Müdürlüğün raponmda vaziyet objektif ve tarafsız bir goriişle tetkik edilmiş, bugünkü idare şeklinin îyi yürümiyen zayıf taralları açıklandıktan sonra, cDenizyollan İdaresinin bugün elinde bulundurduğu biitün işletmelerin hemen tamamen ticari mabjyet ve vasıfta» olduklan belirtilmekte ve gaye, bu işletmelerin ıslahı olduğuna göre intihab edilecek hüviyete uygun vasfuı «tica.î vasıf olması» Iâ7im geldiği ifade edilmektedir. Genel Müdürlüğün muhtırası, İdarenin muhtelif işletmeleri için tasavvur edilebilen şu alb şekli ayn ayn tetkik ederek derce derece kıymetlendinniştir: Londra 19 (a.a.) (Reuter) İyi kini temin için oldukşa müsaid bir 1 Mülhak bütçeli idare, haber alan mahiillerin dün bildir zemin mevcuddur. 2 Belediye işletmesi, diğine göre, kuzey Atlantik paktı Fransamn çelik ve kömür istihsal 3 İktisadî devlet teşekkülü, 4 Devletçe iştirakli anonim şir Bakan yardımcılannın bu hafta birliğina dair, Schunan plâru kayapacaklan toplantıda Avrupa Or bul edilmesi şartüe Alman savaş ket, Arkası Sa. 3, Sü. 6 da 5 Amme mülkü üzerinde hu dusuna Alman birliklerinjn iştira6iısî teşebbüs işletmesi, 6 Hususî teşebbüs işletmesi. Genel Müdürün raporn, bu altı şekilden iktisadî devlet teşekkülü ile devletçe iştirakli anonim şirketi, İdarenin bütün işletmeleri için birinci derecede uygun şekil olarak mütalea ettikten sonra şu mülâhazayı ilâve etmektedir: «Devlet işletmelerinin idaresini Bunlardan biri ^aynkanu nî yollarla mal edinenlerden hususî teşebbüs tipine mümkün olbunlann istirdadı, diğeri de Başbakan ve Bakanlann duğu kadar fazla yaklaştırmak ve bu işletmeleri muvafık bir zamanda vazife ve mesuliyetlerine dairdir taraamen hususî teşebbüse devretmek gayesi mevoud ise, anonim Ankara, 18 (ANKA) Seyhan haksız olarak emvali metrukeden, ortaklık, aynı zamanda hususî teşebbüsün iştirakini de sağlamak milletvekili Sinan Tekelioğlu, iki devlet ve belediye mallanndan mübakımından en uygun tip olarak yeni kanun teklifini Meclis Başkan badillere mahsus olanlan alanlar lığına vermiştir. Bunlardan birisi, Arkası Sa 3. Sü. 7 de m Ualea olunabilir.» idare için celbedilmiş olan Amerikalı mütehassıslar adına Mr. John E. Slater tarafından verilen raporda ise: u DenizyoHarına verüecek yeni sekil ılk defa ortaya aülan mevzuun geniş akisler uyandırdığı gorülüyor. | Türkiyenin noktai nazan, medenl dünyada tamamen haklı sayılmaktadır. Bulgarlar, durumu Türkiye için daha vahim hale sokmak emelıle akıllanna ve işlerine geleni sınırlanmızdan içeri soktnak üzero emri vakiler ihdasına teşebbüs etmışlerdi. Hududun kapatılması bu plânlan tamamen altüst etmiş oluyor. Hükümetin bu mevzudaki azimli ve kararlı hareketlerinin iyi netıceler verdiği de müşahede edilmiştir. Bulgarlarla aramızdaJu münasebetlerin bu safhasmda karşılıklı notaların teati edildıği malum dur. Bundan başka, Bulşar Hariciyesile Sofyadaki maslahatgüzanmız arasmda zaman zaman bu ihtilâfla alâkah mevzular üzerındo temaslar olmuştur. Şimdi anlaşüdığına göre Bulgarlar hükumetimıze yehi bazı tekbfler ileri sürmektedirler. Sofya maslahatgüzanmıziD Dış işleri Bakanh^ımızla temasından sonra bu tekliflerin mahiyeti anlaşılacaktır. Maslahatguzanma Bulgar Harıciye Nazıri ile gorüştukten sonra memleketimue gelmi|tir. Arfcosı Sa 3 Sü' 4 te Savaş Birliğimiz, kızıl çetecilere bir yajhm ateş esnasında Koredeki Birliğimiz nihaî savaşa katılacak Türk tugayı Pyong Yang bölgesinde çeteleri temîzledikten sonra Çin sınınna çıkacak Sekizinci Amerikan ordusuntın komutam: «Sekizinci ordu, Türk tugayı ile iftihar ediyor» dedi anm Avrupa ordusuna iştiraki Fransa, Schuman plâm kabul edildiği takdirde Almanyanııı sflâhlanmasına itiraz etmiyecek Kuzey Korede oir yer 19 Korenin başkenti Seul'un kuzeyinde tehhkeli bir şekilde toplanan komünist çetelerine dün en ağır darbeyi indiren Türk tugayı bugün ileri hareketine devam etmiş ve Mançurya hududuna biraz daha yaklaşnuşbr. Şimdi Türk süngusü, mütecavizin bir ara başkenti olan Pyong Yang şehri doîaylannda parlamaktadır. Son üç gün zarfında Türk tugayı imha ettiği komünist birliklerinden mühim miktarda silâh ve cepane iğtinam etmiştir. Bunlann hepsinde de Sovyet damgası görühnekte Bayarın Karacabey seyahati Dün Karacabeye giden Cumhur Başkanına İngiliz Sefiri ve Tarım Bakanbğı müşavirleri refakat ediyor Bursa 19 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayar refakaünda ingiliz Büyük Elçisi i!e yabancı uzmanlar ve Tarım Bakanlığı muşavirleri olduğu halde bugun saat 18 de, şehrimizden geçerek Karacabey Harasına gitmişlerdir. Bayarla sefir yarın şehrimize gelecek, bir gün kaldıktan sonra Ankaraya döneceklerdir. Bayara refakat edecek uzmanların tetkik için bir hafta Harada kalacaklan haber ahnımş Arfcast Sa. 3, Su. 2 e'e Meclise yapılan iki yeni kanun teklifi Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Savaş Birüğimizin kıymetU gediklileri bir istirahat ânında Türk Er Meydanmda... Korede, 38 inci arz dairesinin çok şimalinde şimdi îstiklâl marşı söyleniyor, "General kış« da burada bütün dehşetile hüküm sürmeğe başladı (Harb muhabirimiz Farıık Fransız Dış işleri Bakanı Schuman Fenik yazıyor) ABİOİN DAVEB Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Beşiktaş, Elfsborg takınunı 2 1 yendi KuZey Korede bir yer Kıt'amız bir kaç gündür ihtiyatta bekliyor. Top seslerine ve kan kokusuna alışıyoruz. Cepheden mütemadiyen yaralı geliyor. Civan gibi delikanlılar bacaklarmı, kollarını, gözlerini kaybetmiş. Sargılar içinde hastanelere sevkediliyor. Her taraf malzeme yığını içinde... Toplann, tüfeklerin, zırhİJ Yakmda Meclise sevkedilecek otomobillerin haddi hessbı yok. tasan üzerinde şiddetli tartış Amerikahlar melzemeye ve vasımalar olacağı söyleniyor taya acımıyorlar. Cepheye olukla malzeme akıyor. Düşmanın bu Ankara 19 (TJîA.) Eczane kuvvet karşısında bannmasına imsahiblerile dükkânlan bulunmıyan kân yok. eczacılar arasında ötedenberi ihtiFakat ah şu kış!. lâf mevzuu olan eczanelerin tahdiGeneral kış burada da bütün di meselesi yeni hazırlanan bir kadehşetile hüküm süruyor. Henür nun tasansı ile halledihniştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan teşrinlerdeyiz. Bunun kânunusanisi bğı tarafından hazırlanan yeni ta jda var. Sibiryaya soğuklar buradan gidisan ile eczane açmak hususundaki bütün tahdidat kaldırılmaktadır. Yakında MecUse sevkedilecek olan bu tasannın müzakeresinde şiddetli tarbşmalar olacağı alâkalılarca belirtilmektedir. Eczanelerin tahdidi kaldırılıyor yor. Her gun tayfunlar içindeyiz. Çin kıtalarının gelişi manevıyatı biraz bozmuştu. Fakat Türkler tam zamanında yetiştiler. Cephede şimdi herkes Türklerden bir şeyler bekliyor. Korede, 38 inci arz dairesinin çok şimalinde şimdi İstiklâl Marşı söyleniyor. «Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!» *** Kafkas hududunda nöbet bekliyenler! Müsterih olunuz! Kardeşleriniz Mançurya hududuna dayanıyorlar. Akıncılar bu dağlarda gene dedelerinin türkülerini söylüyorlar. Ayyıldızlı bayrak şimdi güneşin doğduğu topraklarda dalgalanıyor. Arkası Sa. 3. Su. b Oa Izmir stadyomu dün kavga meydanına döndü Tribünlerde seyircilerden ağır ve haffi yaralananlar oldu, saha ortasında da 20 dakika devam eden bir döğüş cereyan etti İzmir, 19 (T.H.A.) Bugün Alsancak stadında lik maçları yapıldığı sırada zabıtanm silâhh mudshalesini doğuran hâdiseier olmuştur. Göztepe ile Karşıyaka kulübl^ri arasmda oynanan maç, sert ve çckişmelı bir şekilde bıtmsıtir. S2hadan 10 galıb ayrılan Gozteps :lere nümayışler yapılırken trıbudeki seyircıler bırbırme girm ş'..r. Arfcast So. 3. Su. 3 te Geri kalmış memleketlere yardım Londra 19 (Nafen) Observer gazetesinin Washington muhabirine göre, Başkan Truman ve hüku meti geri kalmış memleketlere uzun vadeli bir yardım için geniş bir program hazırlamışlardır. Bu programın 82 nci Amerikan kon Dün yapılan Beşiktaş Elfsborg maçını Beşiktaş 21 kazanmıştır. Yukarıdaki resimde Be§iktaş tafsilâtile diğer spor haberlerimizi 4 üncü sahifemizde bulacaksınız.2 bir hücumu görülmektedır. Arkast Sa. 3. Sü. 3 te in'in riiyalan!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog