Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bi, C, D VITAMINLERI KATILM1Ş fegâna kuvvet GIDASI u m h u ri ye t IttlRUCUSU.'YUNUS NADf 97 fcf HPI Vll COVI • Q>f 4 Q lll/l Jll OOJI . ö t fU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kurıısu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası; 24298. Yazı İsleri 24299, Matbaa: 24290 Yapı Kooperatiflerine inşaat için Büyük çete kuvvetleri ile yapılan mahim yüzde 75 kredi sağlanacak çarpışmalar neticesinde bu kuvvetler kâmilen Şahısların hendUerineyapttracahlart evterin matzemesini uxun vade ile temin edebitmeleri de mümhün olacak Mesken inşası için Kore'deki mızifi yeni hazırlanan tasarı ve parlak zaferleri dağıtıldı, biz yalnız üç şehid verdik (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildiriyor) Ankara, 18 (Telefoala) Ötedenberi memleketimizin, bilhassa büvük şehirlerimizin başhca derdlerinden biriai teşkil eden mesken davasmı halletmek için hükumetçe bir çok çalışmalar yapılmaktadır. Mesken inşasını kolaylaşbrmaR üzere yapı kooperatiflerine bankalar ve belediyelerce tmın vadelı krediler açıLnasını derpiş eden yeni bir kanun tasansı hazırlanmaktadır. BiJhassa yapı kooperatiflerinin mesken buhranuu hal hususunda büyük vardımlan olacağı düşünülerek, bu kooper?tifl«re inşa edecekleri bina bedellerinin 1/4 nü temin ettikleri takdirde belediyelerce arsa tahsisleri yapjlması esası da kabul edilmiştir. Böylece kooperatiflere yüzde 75 kredi imkânı sağlanmaktadır. Şahıslann kendileri için yaptıracaklan evlenn inşasında kullanılacak malzemenin ucu' ve ıızun vade üe temin edebilmeleri imkânını sağlamak maksadite hususî inşaat malzemesi kooperatıfleri kurulrnası ve kredüerle inşaat malzemesi verilmesi de düşünübnektedir. Ucuz tipte ve uzun vadeli ödemelcle vatandaşlanıı ev sa'ıibi obnalannı temin eden her husus .tasanya kcnarakbr. Pazar (9 Kasım 1950 emlekette âmme hiz* metleri Ifa eden devlet ve belediye miiesseselerinin ihtiyaclan karşılayamadıklanndan daima şikâyet edlp dnruruz. Fakat bu şikâyetleri ortadan kaldınnak için almması gereken tedbirlerin birincisi, bn müesseselere muhtac olduklan tesisleri veya malzemeyi yenilemek ve genişletmek için liizumlu kredileri temin etmek olduğunu umumiyetle takdir etmeyiz; yahud takdir ederiz de «istim sonradan gelsin» gibi bir düşünce ile para bulmak, kredi sağlamak işini tehir ederiz. Bu geciktirme yuzünden âmme hizmeti yapan müesseseler, ihtiyaclan kaı>ılamakta günden güne daha zayıf, daha âciz bir vaziyete düşerler; tesisleri, vasıtalan daha kifayetsiz bir duruma girer, halkın haklı şikâyetleri çoğalır. Gene bu yüzden müesseseler ziyan ediyorİarsa zararlan artar. Çiinkü îşletmecilik ekonomisi bakunuıdan daha çok iş yîpıp daha çok para kazanmalarma lmkân kalmaz. Halbuki bunlar tesislerini kuvvetlcndirecek, vasıtalarmı çoğaltacak kredileri vaktinde elde ederlerse, ulastırma müesseseleri daha çok yolcu. su, elektrik, havagazi idareleri daha fazla abone bulurlar. Abonelerin sarfivatı çoğalır ve neticede daha çok kazanc temin etmek suretile hem halkın ihtiyaelannı daha îyi karşılayarak şikâyetlere meydan verntezler, hem de ziyan etmezîer ve kendi kendilerini tekenuniil ettirmek imkânmı bulurlar. (M) Amme hizmetlerinin kredi ifıtiyacı Avrupa Konseyinde Bradley'in dünkü görüşmeler makalesine Bulgaristan hakkındaki şikâyetimiz dün Asamble'de tetkik edildi dair demeç r Ankarada, salâhiyetU bir şahsiyet, Generale atfedilen sözlerin izamına mahal görmüyorum, diyor Ankara 18 (TÜA.) General Bradley'in Reader's Digest mecmuasında intişar eden makalesi münasebetile mütaieası sorulan aalâhiyetli bir şahsiyet muharririmlze fu beyanafrta bulunmuştur: « Bu makale Amerikan hükâmetinin değil, generaiin, şahs! fikirlerine atfedilebilir. Fakat gen«ralin de bu fikirde olmadığını kabul etmek de mümkün görülebilir. Çünkü bu makale, evvelce Combat Forces Journal'de intişar eden oldukça uzun bir yazmın Reader'l Digest'te neşrini sağlamak üzere telhis edilmiş bir şeklidir. Bu klsaltmalar dolayısile bir çok noktalarda hakikî manasının kaybolduğu anlaşıbnaktadır. Makalenin vannâ% istediği hedef, hakikî tehlikenin menşeini Amerikan milletine gdstermek ve onun dıkkatini tehlikenin çesidli tezahürleri üzerine çekerek dağılmasına mâni olmaktır. Generale atfedilen sözlerin bu itibarla izâmına mahal göremiyoruz. "Nasıl ki bizzat General Bradley de makalesinio mânasuu izah etmiş ve Türkiye hakkında Amerikanın alâkasınıs Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Bir motörlü kolnmuz küçük bir köyde verdigi mola esnasında subajlax Koreü çocuklarla şakalaşarak konuşujoılar KORE MEKTUBLARI: Cepheye doğru giderken Amerikalı albay Kuzey Kore'lilerin akla gdmez hilelerini anlatırken Poyrazoğlu dayanamadı, tercümana: "Albaya söyleyiniz, müsterih olsun, bunlar Rus oyunlandır. Biz çok eski zamanlardanberi bilirizn dedi. Bir kaç misal vermek İçin evveIâ Devlet Denizyolları Idaresi Şeh'r Hatlanmn araba vapurlan ser\isini ele alalım. Bu Idarenin elinde S bııçuk araba vapuru vardır. Bazıları 80 yaşında, kalanlan uydurma tekneler olan bütün bu 8 buçuk araba vapurunun hepsi, tamamile gayriiktisadî bir tarzda çaIışmaktadırlar. Araba vapnrlan 1946 da 80.000 nakil vasıtası taşınıışlarken 1949 da 278,800 araba, otomobil ve kamyon nakletmişlerdir. 1950 de bu miktarın 300 bini bulacağı. belki de aşacağı tahmin edilmektedir. Fakat bu artışa rağmen, kazanc temin ettikleri şiiphelidir. Bu yüzden Idare de, halk da araba vapurlan servisinden memnun değildir. Eğer 1945 te harb biter bitmez tdareye yeni araba vapurlan yaptırmak için kredi verilmiş olsaydı, bir yıl sonra servise girecek olan gemilerle hero hizmet daha iyi ve daha kârh yapdır, hem de şikâyetler ortadan Harbiyede Ölçek sokağmdaki akalkardı. Halbuki İdare, kredi bupaztımanlannın 1 numaralı dairelamadığı için, araba vapuriannı sinde tanmmış tüccarlardan Nemancak 1950 haziranmda ısmariayabilmiştir ve bu 4 yeni gemi, 1951 Iizade Celâl ve Alekoyu silâhla tehyılı sonlartnda geleceklerdir. O vakte kadar şikâyetler, riyan varsa tabiî o da devam edecektir. Avrupa Konseyi Asanıble'si içtima halinde Londra 18 (B.B.C.) Avrupa bileceğini belirtmiş ve delegeleri Konseyi istişari asamblesi 1950 cel bu yolda harekete davet etmiştir. sesini tamamlamak üzere bugün Asamble salı günü yeniden toplayeniden , toplanmışür. Söz alan îtal nacak ve Avrupa ordusu hakkınyan Dış İşleri Bakanı Sforza, mıllî daki Fransız plânını izah edecek hududlann ilgası için cür'etle ba olan Fransız Dış işleri Bakanmı reket etmek lâzım geldiğini kay dinleyecektir. detmiş, Avrupa birleştıği takdirde Bulgaristandaki Türklerin tehçiri üçüncü bir cıhan harbinin önlene Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor Korede bir yer Şimale doğru kapatmaya izin vermiyorlar. Yan gidiyoruz. Bombalarla kardeş ol mış şehirler aşarak, atılmış köprü duk. Bize de birer makineli tüfek ler athyarak şimale doğru ilerli Arkast Sa. 3. Su. 4 te verdiler.. Emniyet kanadlannı bile Kuzey Korede bir yer Bu> ak komünist çeteleri ile amansız bir savaşa tutuşmuş olan Türk tugayt, önüne çıkanlan bütün mânilen devirerek kuzeye, Mançurya hududuna doğru ilerlemektedir. Kpmünist çeteler komutanhğı, diğer kesimlerden de getirttiğı yedek kuvvetlerle Türk tugayının bu hareketini durdurmaya çahşmışsa da muvaffak olamamıştır. Dun yapılan büyük bir çarpışmada bu kıtalar dağıtılmış ve komünistler ağır zayiata uğramışlardır. Çete kuv vetleri yaralılarını dahi almadan Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Silâhlı bir şantaj vak'asımn duruşması did ederek her ikisinden binlerce ruf bir şahsın eşi Sezaver adındaliralık bono aldıklan iddiasile mah ki kadının ve diğerlerinin muhake kemeye verilen eski 2 nci şube ko melerine dün de 1 inci Ağırcezada miserlerinden Hicri, Alim ve ma Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Nihad Eğriboz Dünyada köpekler için 35 lokanta kuran doktor şehrimizde Amerikalı lokanfaeı doktor: «îstanbulda insanlar için lokanfa yok» diyor Dort motörlü, dev cüsseli Skandinaw uçağı Yeşilköy meydanında kısa bir tur yaptıktan sonra homurdanarak durdu. Açılan kapıdan uçakta servis yapıcı güzel Hostes çıkarak yolcu pasaportlannı emni Kore'den gelen ve Kore'ye gidecek mektublan bugün 4 üncü sahifede bulacaksınız. Cumhuriyet Postası Hâdisenin sanıklarından ve tanmmış bir şahsın eşi olan Sezaver, diinkii duruşmada itiraflarda bulundu Cemiyeti toplantısı Dün yapılan toplantıyı müte''kıb bir beyanname yayuılandı f Fenerbahçe, Elfsborg Takımım 3 2 Yendi I Başka bir kaç misal daha: îstanbulun elektrik enerjisi ihtiyacını sağhyan Silâhtarağa santrah, kredisizlik yuzünden zamanında tevsi ve takviye edilememiş, bu iş nihayet 1948 yılı ortalannda ve sonunda ikmal edilebilmiştir. Halbuki santral Elektrik şirketinden devralındıktan sonra, 1948 e kadar on yıl geçmiştir. Bu yeni tesisle çalışmağa başladıktan sonra, Idare bir buçuk milyon liralık fazla hasılat elde etmiştir. Demek ki takviye ve tevsi 10 yıl evvel yapılmış olsaydı, bu fazla hasılat 10 yıldır muntazaman, hattâ artarak elde edilmiş olacaktı. Havagazi işi de böyledir. Harab bir halde bulunan Yedikule Gazhanesi modern bir tesisle takviye edilir edilmez, kömiir sarfiyatından yüzde 3040 nisbetinde bir tasarruf sağlamış; fakat bu tesise muvazi diğer tesislerin, kredi bulunamadığı için vaktinde yapılamamış olması yuzünden Havagazi işletmesi de ziyanla çalışmaktadır. Şehrin tramvaylan ve otobüsleri de ziyan etmektedir. Çiinkü bu eervisler de kredi kıtlığı yuzünden Tanm Bakanlığı teşkilâtı Veteriner teşkilâtı eskisine nazaran iki üç misline çıkarılacak Ankara 18 (Telefonla) Tanm Bakanhğınca yeni teşkilât kanunu tasarısı tamamlanmıştır. Bilhassa köy kalkınmasile alâkall hükümlerde tadiller yapılmıştır. Hayvancıhkla geçinen köylerin kalkınmasını sağlamak maksadıle hayvan yetiştirilme ve bakım işlerinde kolaylıklar yapılacaktır. Ziraat yayım servislerinin genişletilmesi ve veteriner teşkilâünın eskisine nazaran 23 misline çıkanlması da yeni tasanda derpiş ediliyor. yet memurlanna verdi. Merdivenistanbul Hemşerıler cemiyeti talerden birer, ikişer yolcular inmeye başladılar. Yerliler karşılamaya ge rafından tertib edilen «Derdleşme» lenleri bakışlarile ararlarken, ya toplantılanndan biri dün saat 15 ta bancılar da ilk defa gördükleri Ticaret ve Sanayi Odasmda yapıl Arkası Sa. 4, Sa. 7 de • Arkast Sa. 4, Su. 7 de Başbakan şehrimizde istirahat ediyor Çehrimizde bulunan Başbakan Adnan Menderes dün bütün gününü istirahatle geçirmiştir. Oze Kalem Müdürü Basri Aktaş Başbakanm bir kaç gün daha şehriABIOIN DAV'EB Fenerbahçe dün karşılaştığı İsveçin Elfsborg takimını 32 yenmiştir. Yukanda Fenerbshçeye mağlub mizde istirahat edeceğıni söyle Arkan Sa. 3, Sü. 5 tt \ •lokn İsveç takımı görülmektedir. (Majın tafsiiâtıle diğer spor baberlerimizj 6 ncı sahıfemizde buiscaksınız) migtir. Alttaki Siz bakm Baylar.. Ben otuz sene eyvçüadcn bu vaziyete abşkınıgn!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog