Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS KAHVENİN DEPOSUDUR Brezilya üç numara kahvenin depomuzda teslim fiatı kilosa 700 kuraştur. Daimî surette depomuzda SARAFIM ekstra KINASI ve KALACTMIZ mevcuddur. Adres: Tahtakale Telefon sokak No. 25 Telgraf adreai: ABTİF u m h u ri yet 27 ncî yıt sayı: 9437 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kurıısu İstanbul No. 24« Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299, Matbaa: 24290 Sigortayı benimsemekle memlekette servetin heba olmamasına, refahın sıyı. art masına yardım etmiş olur Partiniıt, tahsisatı mesture&n 9,5 milyon lira aldıgı tesbit edildi Meclis Anayaga alâkalı kanun C.H.P. fiin Hazineden cektifli paralar Hünevverin rolii Pazartesi 13 Kasım 1950 Yas günü yapılan nümayis Hâdise, D. P. Meclis Grupuna intikal etti Bu hareket, C. H. P. li çevrelerde de iyi karşılanmadı. Bu yüzden Divan toplantısında sert tartışma!ar oldu. Bir kısmı üyeler toplantıyı terkettiler Komisyonu bugtin Halkevlerile teküflerini görüşmeğe başlayacak ok partili rejimin ilk devirlerine, az bjlgili bir çokluğun demagoji meyilleri karışınca memleket işlerinde hakikat caddesi, keçi jo'u haline gelijoı \e âlimi de, cahili de, âmiri de, memuru da bu patikadan geçmiye, bu patikanın yılankavi istikametini takib ederek varabilirse hakikate ulaşmaya çalışıyor. ÇoK defa bu keçi yolu ona çorak sahalarda pusulasını şaşırtıjor. Bu, memleket hesabma, hakikat hesabıns tohlikelidir. Hiç bir nıillet hakikat ışığı olmadan selâmcte çıkamaz. Kimimiz sağa, kimimiz sola çekiyoruz. Bu çekenleıin giltiklcri istikamete hani biraz inanmış olduklarına inansak. o kadar tasalanmıyacağız; fakat dun sağa giderkcn ajnı hızla bugiin sola sapanların birbirinden 24 saat fastla ilc ayrılmış kanaatlerindcn hangisi. » 9«Hknr4ay*cağıı*ızda tereddudc ve ikUine de guvenmemek jc'sine düşUyoruz. Bu memieketi ka!kmdu*ıcak, düçcrse tehlikeli durumdan çıkarak unsur. miinevverlerdir. Onun içindir ki bu zümrenin omuzlarına yıkılan vebal ve boyunlanna takılan giinah büyüktür ve ağırdır. Dedelerimiz ve babalarunıı bize en i>i niyetlerle, nihayet bu fakir milletin, bu gün görmüş millctin gucü jettiği kadar tahsil, terbiye, tecrübe vermiş, elimize bu memlekcti emanet etmiştir. Daha ohu yıl evvel bir İmparatorluk iken şimdi onun üçte birine inen ve artık kesilecek kolu, yolunacak kanadı kalmamış olan bu vatanın mukadderatı münevver dediğüniz, münevver saydığımız zümrenin, doğruyu ve gerçeği her türlü siyasi ve şahsî enWashington 12 (A.P.) (a.a.) diselerin üstünde tutarak yalnız Birleşık Amerikanın, hur memleona itibar etmesine bağlıdır. ketlere yapmakta olduğu yarduna Bu memleketin idaresine, bu 1952 senesinden sonra da devam memlekette gonılen idaresizlik ve edeceği bildirılmektedir. Hatırlarisabetsizliğe aid hakikatleri görmek da olduğu gibi Marshall plânınm icin biiyük kâşif. derin âlim ve 1952 senesinde sona ermesi karar> uksek filozof olmaya hacet yok laştırılmıştı. Fakat hür memleketler tur. Bunun icin tek şart. hakkı ve deki durumu tetkık eden Truman'ın hakikati; parti gayreti. şahsî endişe, özel iktisad müşaviri Gordon Gray hatır ve gbnulun üstünde tutmak tarafından uzun tetkikler sonunda tan ibarettir. Ben falan partiye mensubum diye onun yaptığı hatalan gönnemczlikten gelir. siz bana muanzsınız diye benim iyi fikir ve hareketlerimi kötı:Iemeye çalışırsanız bu memleket salâh bulmaz, biz adam olmayız ve hiç bir zaman hak ve hakikat nuru bizim iklimi aydınlatamaz. Yakasını başkalannuı eline vermiş, idaresini başkalarına bırakmış, tsasız yolcularda kimse sorumluluk aramaz. Bu vatanda ne plursa, münevver dediğimiz. gördüğünü, işittiğini anJa>ıp muhakeme edebilen zümrenin hiineri. eserî olacaktır. Iyilik veya köttilük hep onun karan, onun gidişatı onun tutumile vucud bulacaktır. Hak uğruna, kanaat ve fikir uğruna cehdetmek şereüni, hakikatleri yiyerek geçinmek istiyenlerin karın tokluğu ile değişmek istemeleri bu yurda değil, kendilerine bile hayrı dokunur bir hareket ohnaz. Ankara 12 (Telefonla) D. P. Ankara 12 (Telefonla) Ya rimenkullerin eski malıkleri adı ,' liler kadar C. H. P. hlerın de başlırın sabah 10 da toplanacak olan na kayıdlarının tashihine dairdir | ca meşguliyeti son «üç hâdise» üMeclis Anayasa Komisyomı Halk Tokad milletvekili Haluk Ökeren zerindedir. Mesele beşer gün ara evlerıle alâkalı kanun tekliflerıni de eski Türk Ocaklarının feshı ile İsmet İnönü lehme bazı tezahügörüşmeğe başhyaeaktır. Bun üzerine C.H.P. ye teslim edılen ratın müşahede olunmasıdır. Bir lardan biri Eskişehir milletvîkili mallann yeni Türk Ocaklanna muhalif parti liderinin taraftarlan merhum Ismaıl Hakkı Çevik ta iadesini teklif etmiştir. ve hayranlan tarafından alkışlanrafından hazırlanmıştı ki, C H J. Antalya milletvekili Akif Sa ması pek tabiî olmakla beraber ıle Halkevlerıne teberru edılen rıoğlu ile arkadaşlanmn gene mesele sadece bu yönden incelenveya ucuz bedelle satılan gay Arkası Sa. 3, Sü. 2 de mıyor. C. H. P. bler her alkışta ıktidann pek özledıkleri iflâsını aramaktadır, D. P. iiler ise bu gürültulerde havayı bulandıran tertibler bulmaktadırlar. ) İnönüne ilk tezahürat 29 ekimde yapılm:ş, bunu «haberı li olarak I katıldığı Hukuk Fakültesi töreninI deki alkışlar takib etmiştir. Üçüncü i numayiş bılindiği gibi Atatürkün kabri önünde yapılmıştır. Bilhassa, sonuncu hâdise daha geniş akisler uyandırmışür. Hükumete de, Partıye de telgraflar gelmeğe başlamıştır. «Atatürkün manevî huzuruna millî matera günunde güle oynaya,' bağıra çağıra gidışin, umumiyetle uyandırdığı fena tesirler» bu protestolarda belirtılmekte, büyük 61ü, ye ihtiram duygularının tertibli o' yıınlara âlet edılmesine göz yumulmaması şiddetle istenmektedir. Mesele, yer ftr yapıl«n P. P: oçak kongreleri gündeminin başlıca mad desi haline gelmiştir. Diğer taraftan baa sorularla mesele D. P. Meclis Grupuna da intikal etmiş bulunuMarshall plâouıı hazırhyanlar bir »rada Arkası Sa. 3, Su. 4 te Kore Savaş Birliğimiz dün cephede çarpışmaya başladı (Harb muhabirimiz Faruk Fenîk telsizle bfldiriyor) Kuzey Korede bir yer Türk Şav>( Bırjıği şimdı cephede yermi ahnış ve Bırleşmış Mılletlere mensub diğer kuvvetlerle omuz omuza komünist müstevlıye karşı çarpısmağa başlamıştır. Bu 4500 kahramanın Türk tarıhıne yeni zaferler kazandırmaları ıçın dua edmız, ust tarafını da onlara bırakmız. Türk kıtası burada herkesi hayrete düşüren bir guler yuzle savaş hattma girdi. Bir muddettenbarı komünist Çın kıtalaııle şıddetb' çarpışmalar yapmış ve yorulmuş olan chğer mılletlere mensub kıtalar, subay ve erlerimızm > uksek maneviyatmdan cesaret aldılar, manevıyatlarını büsbutun duzelttüer. Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Kore'deki Savaş Birliğimiz neşe içinde cepheye hareket ederken Giiney Kore Cumhur Başkanımn muhabirimize beyanafı: "Bütütı tarihi boyunca zayıfa yardım etmesini bilmiş asil bir milletin çocukfarına Kore minnettar kalacaktır,, Marshall plânı iki sene daha uzatılacak Başkan Truman'a takdim edilen rapor, yardımın 1954 e kadar uzatılmasını teklif ediyor hazırlanıp başkana tevdi ettiği rapor Amerikan iktisadî ve askerî yardımına 1952 den sonra da devam edılebileceğini göstermektedir. Yeni yardım programınının çok daha geniş bir ölçüde ele almacağı da zanneaılmektedir. Başkan Truman'a tevdi edilen raporun belli başlı noktaları şunlardır: "Cumhuriyet,, P O S T A S I Kore'den Türkiyedekilere mektub Rusyanın askerî durumu Bay Ali Giiney . Çemberlitaş Nuruosroaniye kütubhanesi memuru İstanbul Sayın anneme ve babama; Harekebmizden bugüne kadar sizlerden hıç Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Kd Yüzbaşı Nedim Denizoğlu I. ci tabur emir subayı Sevgili oğlum; Seylândan ve Kore'den üç mektubunu Türkiyeden Kore'dekilere mektub aldık. Ar r.n Sa 4 S ı 4 ıp ROMA MEKTUBLARI: çıbana dayadı (Harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) dıpçığını Dallas (Texas) 12 (a.a.) (Uni ted Press) Şehrin kulübunde soyledığı bir d^mecde General Eısenhower, Sovyet Rusyanın halen bir umumî hai~ çıkarmak aızusunda olmadığı gibi bunun için de haar bulunmadığı kanaatını ızhar etmiş fakat yalnız kendi namına konuştuğunu ve Rusya meselelerinde ihtısası olmadığını bilhassa tasrif etmiştir. Ankara 12 (T.H.A.) Millî Sa kurulan Millî Saraylar MüdürlüGeneral sözlerine şöyle devam raylar Idaresinde ağustos 1950 tari ğünde 1 ağustos 1950 incelemelere etmiştir: hinden ekim 1950 nihayetine kadar başlandiğı sırada Saray idaresinde « Fakat Rusyanın durumunu yapılan incelemelere aid ilk rapo kayıd ve defter sbteminin bilhassa çok iyi bîlen dostlarım var. Onlarun yanlması tamamlanmıshr. 1924 ten onceki eşya kuyudatı ba rın arasında hâkim kanaate göre Haber aldığımıza göre rSporda, kımındah eksik bir manzara arzet Rusya halen umumî bir ihtilâf çı1924 yılında Hilâfetin ilgası üzerine tiğine "işaret ,olunduktan sonra bu karmak içın maddî ve manevî basaraylan ve köşkleri muh^ftza için i X Arkası Sa. 3, Sü. 7 de kımdan hazır bulunmamaktamr.» Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Millî Saraylarda yapılan incelemeler Ordu milletvekili Fevzi Boztepe G.Saray Fener maçı dün berabere neticelendi Donanmada yapılan suiistimal Mesele, Meclise aksettirilecek, Ordu milletvekili ve arkadaşlan D. P. Grupuna verihnek üzere bir sual takriri hazırladılar Korede bir yer Dışanda müthış bir yağmur ysğıyor . Yağmuru ciğerlerimıze kadar hıssedıyoruz. Mehmedcik, şu anda dağları beklıyor. Beşeriyetin rahatım bozan; Mehmedi koyünden alıp buralara kadar getiren, kızü canılere yataklık eden dağları... Buralan, bizim anladığımız manada şehır filân zannetmeyiniz! Pusan, Taegu. Taejon, Seul, her taraf, Roma, kasım başı Burada ken bizlere tahmil edeceği bazı vecıte bir sefıller yatağıdır ve bu sehller disile konuştuğum yabancı fakat leri, iç durumumuz icabı, yerine yatağı, ıçkisi, kadını, kumarı ve OL dost, ve Turkiyeyi iyi bilen bir getiremiyeceğımizden, buna muk tün sefahetıle Uzakşarkın en kota Hariciye Nazm (Dış işleri Bakan tedir bir vaziyette bulunmadığımız ve en pis bir batakhanesidir. Kore lannın içtimaına gelmiş) benönle, dan endişe duyuyor. haritasına bakarsanız goreceksinız! gene bize dair, samünî bir şekilde Maamafıh, bunlan bana bir be Kore, Asyanın bağrına saplanmış derdleşti. Kendisı, Türkiyenin mil yanat şeklinde söylemedığınd»>n, bir bıçak gibıdır.... letlerarası münasebetlerde muvaf hem onun fıkirlerini, hem de âciBir zamanlar Japonva haraliiri fakıjretler kazanmasını takdir et zane kendi duşündüklerimi şuıa yaparak intihara buıada teşebbus mekle beraber, memleketımizin al ya kaydedivereyım, daha iyi. etmişti. Galıba komunızm de burac a tma imza koyduğu anlaşm3İann Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3. Su 8 de Altına imza koyduğumuz anlaşmalarm bizlere tahmil ettiği vecibeler (Doğan Nadi Romadan Bildiriyor) CUMHURİYET Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Suriyede yaka!anan tedhişçiler Kral Abdullahl ve daha başka kimseleri öldürmeyi tasarlıyan şebekenin üyeleri tevkif edildi Şam 12 (a.a) (Reuter) Askerî savcı bugün bir «rArab intıhar falanjının» üyeleri olduklan ıddıa edılen üç şahsm idamını taleb etmiştir. Bu şahıslar bazı kimseleri öldürmeyi ve Şamdakı Ingi Arkası, Sa. 3, Sü. 3 te i lytciaınu topu surejkea sostşfinekteoir. (Maclara aid Ufsüât 5 ıncı saMemizd,edir4 Dun yapılan Ankara 12 (ANKA) Donanmadaki suiistimal vak'asmın hakikî çehresınıS ortaya çıkmasını arzu eden bazı milletvekilleri bunu Meclise aksettirmeğe karar vermışlerdir. Ordu milletvekili Fevzi Boztepe ve bazı arkadaşlan bu hususta bir sual takriri hazırlamışlardır. Bugunlerde D. P. Grup Idare Heyetine verilecek olan bu takrir Grupun gelecek içtimalarmda gorüşülecek ve Mecüse aksettirilecektir. Fsvzi Boztepenin takririnde müteaddid sualler bulunmaktadır. Bu takrirde suüstimalin mahiyeti, iç yüzunun Hükumet tarafından açık| lanması, siiiistimalm kesın mıktaİ rınm ne olduğu, hangi Dsmz Ko[ mutanının zamanmda yapıldığı, üst . Fenerbahça ma^ı 11 berabere neticelenmiştır Resım. Galatasaray mu makamların alâkasızlığı olup olma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog