Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

UDDEHOLM G ç Marka En yükselc kalite Isveç Sondık Çeliği. Stokumuzdo 1 , 2 , 3 , 4 , 5 No. ları meveuttur. Kilosu : TL 1 45 TRANSTÜRK Ltd. Şti. Tuntl caddesı No 182022 T»l 42833 2 7 nPÎ Vlf umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresfc Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstaobul No. 246 Telefoniar: ümuml Santral Numarao: 24298. Yaa felerf: 24298, Ifatbaa: 24290 PACKARD ' Tam istediğiniz arabadır. Zarafet .timsali yepyeni harici şekil, daha fevkalâde bir motor ve süspansyon, daha az benzin sarfiyatı ıle daha yüksek bi? "çekış. Radyo, sıcak ve seria hava tertibatı ıle gelmektedir. TEVFİK YILMAZ Cumartesi I I Kasım 1950 Tarlabaşı Caddesi 62. Telefon No. 40301 Diin gece gelen resimler: Kore Savaş Birliğimizin kahraman Mehmed cikleri cepheye hareketlerinden bir kaç giin önce Taegu'da son talimlerini yaparlarken: Dere kenannda bir mevzide ve hücumda Amerika Dış Bakanına Kore'deki birliğimiz yaptığımız müracaat cepheye hareket etti General Bradley'in maksle&i hakkındaki ssıaîimiz: "Mr. Acheson her hangi bir tefsirde bulntiistakian iıntina etmektedir,, cevabüe karşılandı Çektiğimiz telsiz Amerikan Ordusu Genelkurmay Başkan; General Bradley in yazdığı bir makalede Türkiyeyi mahallî bir harb sahası telâkki ettijini bildfrmesi Türk umumi efkârında teessür ve endişe ile karşılanmıştı. Bu alâkaya tercüman olarak Amerika Dış İşleri Bakanına aşağıda okuyacağmız telgrafı çektik: Değîşmesî lâzım bir telâkki merikan Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley'in yazısı, memleketimizde pek haklı olarak biiyük lepki ve teessur uyandırdı. Bu teessurıi izale etmek iizere söylenen sozler arasında. makalenin eski olduğu ve lemmıı? avında \azıldığı hplde ekim ayında neşredildiği ileri süruluyor. Bo\le olması ve yazının temmuz ayında yazılmış olması, bir şc.v ifade etmez ve onun mahi%etini değiştirmez. Cıinkü bir devletin ana 8>;kerî shaseti ve esas strateji prensipleri. her ay değişen bir mevzu dcğildir. Hattâ bunlar, Genelkurmay Başkanınm şahfî düşünce ve kanaalleri ile de büyuk değişikliklere maruz kalamaz. Amerika Devleti. Sovyet Rusyanın harbden sonra takib ettiği teca\ıiz sh p«etif.in mahiyetini anlamış ve 1917 den ilibaren bu siyasete Parşı ceııhe alrn Mr. Truman Turkiye ve YunanMana askerî vardım yapmak karannı vermiştir. Bu karardan da anlaşılıyor ki daha o vakit tenberi Amerika. Sovvet Rusva ile gunün hirinde harbefmek ihtimalini göz onunde bulundurarak asYicrî sivasetini ona göre tanrim etmİF ve zamanla vukua gelen hâdiseler, bu siiaseti takviye ve in: k şaf cttinniştir. Amerikan askerî Fhasetinin ve bundan ilham alan Amerikan «tratejisinin ana hatları. ilk defadır ki General Bradlev gibi en vüksek bir a^kerî şahsiyet tarafındsn çok vazıh bir surette açıklanmıştır. Bu açıklamada. Amerikan Genelkurmay Başkanının Türkiyeyi, Yakın ve Orta Doğııda miihim bir kilid mevzi değil, mahallî bir harb sahası telâkki ettiğini göstermiştirTurkiyenin Kore'ye 4500 kişilik bir birlik göndermesi, elbette Amerikan ana askerî siyasctinin ve esas stralejisinin değişmesini icab ettirecek kadar miihim bir sebeb değildir. General Bradley, Amerikanın miida faasını düşünüyor; bu maksadla da Batı Avrupanın düşman eline düşmemesi icab ettiğini ve memlekeABİDLV DAV'ER Arkası Sa. 3. Su. S te ve cevabı Taegtt şehri halkı kahraman Nehmedciği dün sabah biiyük tezahüratla uğurladı (Kore Hmrb Mmhmbirimix Faruk Fenik teisizle bildiriyor) Kore topraklanna ayak bashktsn 25 gün sonra, Mançurya hududu yakınlannda çarpışmakta olan Bırleşmış Milletler kuvvetlerıni desteklemek üzere Taegu'dan cepheye doğru hareket etmıştır. Mehmedciklerin savaşa katılacaklan kesım hakkında hiç bir malumat verilmemiş, fakat sekızînci Amerıkan ordusu ile birhkte savaşa iştirak edecekleri tasrıh edilmiştir. Sabahleyın «kalk borusuD daha çalmadan butun bırlık ayakta bulunuyor, hareket anını saoırsızlıkla bekliyordu. Taegu şehrinden a"ynlış esnasında kıt'amıza gösterilen yakmlık Pusan limanına çıktşınvz esnasında gorulen içten gelme gdsteri hareketlerini bıle golgede bırakmıştır. Şımdi kuzeye doğru çıkmakta oIan 4500 Turkün yolu üzerinde komünist çetelerin faaliyeti görüldüğunden ajTica emniyet tedbırleri de alınmıştır. Türk savaş birliği ıcab ederse bu yolculuğu jarpışa çarpışa yapmayı da göze almıj ve şekılde hazırlanmıştır. IAtatürkün aziz hâtırası diin tazimle anıldı Yurdda yapılan ihlifallerde, büfün millet Biiyük Inkılâbcının manevî huzurunda eğÜdi Mister Dean Acheson, Birleşık Amerika Dış İşleri Bakanı Washington Genelkurmay Başkanınız General Bradley'm. Combat Forces Journal dergısi ile Eeader's Digest'ın ekım 1950 sayısmda yayrnlanan «Amerikanın 1950 Arkası Sa 3, Su 2 de Bulgar notasının son günii Dün hududda hiç bir hâdise olmadı, Bulgarlann bugün bir protokol yapılması talebinde bulunmalan muhtemel Edırne 10 (Telefonla) Son dakıkada öğrendığıme gore, Bulgarlarm yann göçmenler meselesıle alâ kalı bir protokol yapılması talebinde bulunmalan beklenmektedır. Edıme 10 (Telefonla) Bulgarlann 250 bin Türkiın Türkıyeye ka Arkası Sa. 3. Su 2 de General Tahsîn Yazıcı, Kore Savas Birliğimize cepheye hareketten Önce hitabede bulunurken Yeni romanımız Reddedüen Sovyet teklifi Güvenlik Konse5d, Rus3ranın muhalefetine rağmen Kore meselesini müzakereye başladı Lake Success 10 (R.) Güvenlik Konseyinin bu akşamki toplantısında Amerika, İngiltere, Fransa, Norveç, Ekuatöf ve Küba temsiicileri tarafından hazırlanmış muşterek bir karar tasansı ortaya atılmıştır. Bu tasarının ana hatları junlardır: 1 Komünist Çin Kore'deki askerî kuvvetlerini derhal geri çekmehdir. 2 Komünist Çin ile diğer memleketler mütecavizlere yardıni' et Arkası Sa. 3, SU 3 te "Cumhuriyet p O S T A Anneme ve kardeşlerime Anne, selâm eder, ellerinden öperim. Kardeşim Saide selâm eder, ellerinden öperim. Sıhha Arkası Sa J Su b an Kore'den Türkiyedekilere mektub Atlas sinemasında diin yapılan törende profesör Âfet İnan konuşurken Büyuk Ataturkun blumanün 12 ncı yılddnumu munasebetils dun Istanbul Universıtesi Fen Fakultesi konferans salonunda bir anma tdrenı yapılmıştır. Torende Vali ve Beledıye Reısi Ord. Prof. F. K. Gokay, mılletvekılleri, Emniyet Mudurü Kemal Aygün, Universıte Rektorü Prof. Omer Celâl Sarç, Ord. Prof. Sıddık Samı Onar, Prof. Ali Tevfik Tanoğlu, profesorler, basın temsilcüeri ve kalabalık bir genclık kutlesi hazır bulunmuştur. Saat dokuzu beş geçe, Universite Rektoru Ord. Prof. Sarç, kürsüye gelerek şunları soylemiştir: « Devletimizın banisi aziz Atatürk, bundan on ıkı yıl evvel gozlerinı hayata ebedıyen kapamıştır. Burada hazır bulunanları aziz Atamızın haürasuu tebcil için beş da Arkası Sa. 6, Sü. 7 de Üsteğmen Kifat Baykala Arslan oğlum, Kore Gazetedeki sıhhat haberini müjdeliyen yazı Arkası Sa. 6, Su 5 te Tiirkiyeden Kore'dekilere mektub S I Aşk ve dehşet roman Fransa ve Ingilterede üç mükâfat kazanan Yazan: JULIEN GREEX Çeviren: HALİD FAHEİ OZANSOY Yarın başlıyoruz Işçilerin ficretli hafta tatilleri Sanayiciler bnna şiddetle iüraz ederek alâkah makamlara sunulmak üzere bir rapor hazırladılar Şehrımızdeki sanayiciler, dün saat 15 de Bölge Sanayi Birliğinde muhim bir toplantı yapmışlardır. Sanayiciler, bu toplantıda işçilerin ücretli hafta tatili meselesini görüşerek, alâkah makamlara bunun şiddetle aleyhinde olduklarmı bildiren bir rapor hazırlamışlardır. Sanayicılerin ileri sürdükleri mütalealara göre, ücretli hafta tatili Avrupa ve Amerika memleketlerinin hiç birinde mevcud değildir. Ancak, bu memleketlerin bir çoğunda işçiye ücretli senelik tatil venlmektedir. Bızım memleketi Sa idR, VUk Fartisi eüumı ve kalk muvakkat kafeıe Arkası Sa. 3* Sü. 4 tm ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog