Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanm en büyülî patronlu elişi ve model mecmuasının 364 üncü sayısı 116 sahife 100 Krş. ÇIKTI. u m h u ri yet NADf 97 Göçmen meselelerine dair Amerikalılar 38 inci Fuad Köprülünün demeci arz dairesini geçliler Dış Işleri Bakanı Köprülü, Türk Bulgar hududunun kapatıldığmı teyid etti Almanyanın haricle münasebatı Birkaç haftaya kadar 12 memlekete siyasî temsilciler gönderilecek Bonn, 8 (A.P.) Pazar günii resmi bir Alman sozcusunun bilKuzey dırdığine göre, Almanya gelecek senenın ılkbaharına kadar 43 dc<? NewYork 8 (R.) Birleşmiş letle siyasî münasebet tesıs edecek Mılletlere bağlı Amerikan bırlıkWı tir. Almanyanın bugun Londra, Fa bugun 38 indı arz dairesıni aşnvşns ve NewYorkta olmak uzere hd lardır. Bu bırlıklerın Amerikan bi Arkası Sa. 3. Su. 3 te rınci suvan tumemne bağlı olduk Tdgraf ve mektatı »dresfc Cumhuriyet, tstaobul Posta Kutu*u Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuınl Santral Numaraa: 24298. Y«a İçlerf: 24299, Ifetbe»: 24290 Telefonlar: Umuınl Santral Numaraa: 24298. Y«a İçlerf: 24299, Ifetbe»: 24290 Pâ79rtOCİ Q Pl/im IQRf1 l C & l C K l m 3 0 U ' " " ' ° « Güney Kore'liler de bir saıtayi merkezi olan Wonsan'ın varoşlanna girdiler, kızıllardan yfizlerce too istinam edildi "Türk aslından olmıyanlan Turkiyeye soknak istiyenler bn hareketlerinde muvaffak olamıyacaklardır. Hudud ve münasebetleri ancak o zaman tâbiî sekline girecektir,, «Moskovanın hazırladığı plân» Ankara 8 (T. H. A.) Bulgarların hududlarırruzdan içerı vizesiz ve Turk aslından olmıyan bir takırn cşhası sokmak için üstüste yaptıkları hareketler üzerine, hükumet nihayet hududları kapamağa karar vermiştir. Karar dün sabahtan itibaren tatbik edılmektedir. Bu tedbırin zorbaca hareketieri kat'î şekilde önlemek maksadile alındığj şüphesizdir. Dış Işleri Bakanı Prof Fuad Köprülü bu tedbirin mahiyeti ( ile ne zamana kadar süreceği hakkında bu akşam Türk Haberler Ajansına şu beyanatta bulunmuştur: Haber doğrudur. Bu tedbir. Türk topraklarma Türk makamlarından vize almıyan kimseleri kin> bilir ne gibi maksadlarla sokmak1 için yapılan hukuk esaslanna aykırı hareketieri önlemek maksadile alınmış alelâde bir tedbirdir. 1925 anlaşmasına da tamaman mugayir r.Iarak Türk asbndan oJmıyanlaa Turkiyeye cebren sokmak istiyenler bu hareketlerinde asla muvaffak olamıyacaklarını elbette anlıyaeaklardır. Hudud ve münasebetleri ancak o zaman tabiî şekline girecektir • Yabancı giizü ile Türkiyenin durumu Londra 8 (Nafen) Tahrana gitmekte olan İngilız parlamento üyelerinden Yarbay Fıtzroy Maclean İstanbuldan gonderdıği bir telgrafta Türkiyenin hattı hareketini methetmekte ve şöyle demektedir: « Demokrasinin Avrupadaki doğu kalesıni Sovyet Rusya tehdid etmektedır. Fakat bu tehlıke karşısında bütun mıllete dayanan Turk hukumeti kat'i bir azim gostermektedir. Türk hukumeti, mahdud imkânlara rağmen ağır masraflara katlanmakta, fakat askerî kuvvetını yuksek bir seviyede muhafaza etmektedır. Avrıca, coğrafî duramunu nazarı ıtıbara bıle almadan Türkıye kafî bir şekılde Batı demokrasıleri yanında cephe almıştır. Bunun en kuvvetü dehlı Türkiyenin Koreye bir askerî birlik sevketmesi ve Atlantık Paktı ile daha sıkı işbirliği yapTiayı arzu etmesidir.» Sunday Times gazetesinde intişar eden bu makalede Bulgar mültecileri meselesine de temas eden İngiliz mebusu şunları ilâve etmektedir: «Bulgar hükumetinin Moskova tsrafından hazırlanan bir plân gereğince hareket ettiği aşıkârdır. Sofyanın hedefi Turkiyeye müşkülât çıkarmak ve komünist bir devletin hazmedemiyeceği Müslüman unsurlardan kurtulmaktır.> Koreiiler Amerikalılara teslim olurlarken lan bildirilmektedir. MacArthur'un karargâhından bıldirıldığıne gore, duşmanla teması sağlamak kabıl olamamıştır. Ote yandan gur.ey Sa. 3. Sü. 1 de Cumhuriyetyyin Anheti: Dış İşleri Bakanı gazetecilerc izahat verirken KızılÇinkuvvetleri Kuzey Tibet'e girdi ordusıı Amerikanın plânını destekliyecek dcvletler arasında Türkiye de var Flushing Meadow 8 (a.a.) Reuter): Ingiltere ve Fransa tarafından desteklenen ve tecavüze karşı koymak üzere hazır duracak olan dunya olçusunde bir sulh ordusu ihdası yolundaki Birleşik Ameıikanın plânı yayınlsnmıştır. Bu plân p?zartesi gunu toplandığı zsman Birleşmiş Milletler Siyasî komisyonuna tevdi edilecektir. Şim dıye kadar bu plâna yedi millet işti~ak etmiştir. Bunlar Kanada, Fran sa, Türkiye, Filipinler. Uruguay, Ingiltere ve Birleşik Amerikadır. Bildirildiğine göre pazartesiye kadar daha en aşağı iki memleket lısteye iştirak edebilir. S u ç l a r ı ö n l e m e k için terbiyevî tedbirler almmalı Edebiyat Fahültesi Felsefe Şubesi Sosyoloji Profesörü Hilmi Ziya Ülkenin cevabları Praga da bir Rus mareşaiı gönderiliyor Kremlfas, Polonyada olduğıı gibi fÇfkoslo\ikı.aJa da idareyTele alıyor Almanyadan kalkan uçaklann bir kısmı İngiliz şehirlerini bombalanıağa muvaffak oldu İngilterede bttyük hava manevraları Yeni ticaret rejimî ve hükumetin kararları Tüccar Derneği Başkanı, yeni iktidann karşılaştığı iktisadî meselelere dair demeçte bulundu Son günlerde artan suçlar nas'l Sosyoloji Profesörü Hılmı Zıya U!ve ne gıbi tedbırlerle önlenebıfir? ken cevablandınyor: Mezvulu anketimize bugun de E «Sosyolog gozıle, önce suç metdebiyat Fakültesi, Felsefe şuoesi Arkası Sa. 3, Su. 6 da Japonya ile banş Flushing Meadows 8 (a.a.) (Afp) Birleşmiş Mılletler genel kurulundaki Amerikan çevreleri, John Foster Dulles'in, Japon banş andlaşması hazırhklan hakkında muhtelif memleketler temsilcilerile mü zakerelerde bulunduğunu teyid etmişlerdir. Çekosinvakj aya gonderileceği soylenen Mareşal Koniev Bir Amerikan sözcüsü plânın Londra 8 (a a ) (A F.P ). Daıly şimdıki şeklile r.ihaî bir mahiyet Expresi gazetesının Batı AlmanyaDalay Lama'mn oturduğu memnu şehir: Lhasa ya gelen haberlere ıstınaden bıldirarzetmediğini söylemiştir. NewYork 8 (R ) HonkKong tedir. Öte yandan Komünist Çin dığıne gore, Stahn yakında Kızıldan bildirildiğine göre, Komünist Başbakan Yardımcısı Tung P ı orduya mensub bir Mareşah Praga Şehrimizin tanınmış tüccarların % 10 dan fazladır. Sadece bu duDördüzler için Izmirde Çın kuvvetleri Kuzey Tibeti istilâ wu butun Tibet'le Formozadan ve Tüccar Derneği Başkanı rum hükumetin iş yapmak serbes yollıyacak ve bu Mareşal «Çekoslo» yapılan bir teberru etmeğe başlamışlardır. nm işgal edıleceğini bugün Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3. Sn. 5 te İzzet Akosman muhtelif ekonomik Kuzey Tibet'e giren komünist söylemiştir. Yeni Çin haberler aİzmir, 8 (Telefonla) Tırhan ve ticarî konular hakkında kendikuvvetlerin sayısı henüz belli de jansı da Çin komünist partisi sek vapuru kaptanı ve mürettebab dörsile görüşen Ankara Ajansı muhağıldir. Yalnız bunların mühim sa reterinin haberi teyid ettiğini bil duzler ıçın 38 lira 75 kuru* teberru birine şu beyanatta bulunmuştur: yıda olmaları mümkün görülmek Arkası Sa. 3, Sü. 2 de etmişlerdir « Demokrat Parti hukumeti şimdiye kadar ancak tevarüs ettiği idaredeki aksaklıklan ve eksiklikleri düzeltmekle mesgul olmuştur. Yeni hükumet evvelâ eski iktıdardan müdevver bütçe ile eli kolu Karşılaşma 77 • 75 Belçikaran üstünlüğü ile bağlanmif durumdadır. Malum olneticelendi. Ikitakım da 9 ar birincilik aldılar duğu üzere eski bütçedeki bir çok israflar bir yana Marshall yardımı ile kapatılacağı kaydı bulunan 155 milyon liralık bir açık vardır. Bu açık 1.5 milyar lirahk bütçemizde Yabancı bir dünyaya aid kimTürkiye Almanya GrekoRomen kalabalık bir seyirci kütlesi spor kınca halk, misafir sporculan UZUH selerin dünyayı kontrol altına aldıkları ileri sürülüyor güreşi millî takımlan dün ak^am ve Sergi sarayını tamamen doldur muddet alkışhyarak samimî tezahü ratta bulundu. karşılaşü ve müsabaka 71 Turk muştu. Londra 8 (Nafen) Bu sabahki Alman millî takımı, kenan saıı Turk millî takımı da aynı ??ki!de takımının galıbiyetile neticelendi. Arkası Sa. 4. Su 3 te İngiliz gazeteleri uçan dairelerden Millî karşılaşmayı seyretmek içîn kırmızı lâciverd mayo ile ringc çıehemmiyetîe bahsetmektedirler. Sun day Dıspatch ve Sunday Express gazetelerine göre, dunyanın muhtelif noktalarından alman raporlar yabancı bir dünyaya aid kimselerin Çekoslovakya ve Polonyaya gönderilen mallar iade edildi arzımızı kontrol alünda bulundurdukları şüphesi ilerı surulüyor Berlın 8 (Nafen) Doğu AlSunday Dispateh sazetesindeki makalenin AmerikaU muharriri bil manyadan gelen haberlere gore, hafsa şu noktayı belirtmektedir: bu bölgede hazırlanıp ihraç edil«Atom bombalan infılâk ettikten mekte olan malların büyük bir kıssonra uçan dairelerin artmış ol mı çürük çıkmaktadır. Son günlermssı bilhassa manidardr. Bu atom de Polonya ile Çekoslovakyanm, infilâklarmı müteakıb yabancı Doğu Almanyadan gönderilen fo dıınyalar artan bir dikkatle hare tograf makinelerini, kumaşlan, sa nayi maddelerini «çürüktür» diye ketlerimizi takibe başlamışlardır.» iade ettıkleri göriümüştür. Sunday Express gazetesi de, Doğu Almanya idarecileri bu me muhtelif memleketlerde görülen sele üzerinde durmaktadırlar. Yauçan dairelerinin yabancı bir dün pılan tahminlere göre, doğu Alman yadan geldiklerine kani bulunmak yada genişlemiş olan sabotajın bir tadır. neticesi de bu olmuştur. Doğu Almanya ihracatının bu sebeble düşMeclis Başkanı mekte olduğu da belirtılmektedir. İstanbul, 8 (a a ) Buyak Mıııet Sovyetlerın de geçenlerde doğu Meclısı Başkanı Eefık KoralUn. bu Almanyadan alınmakta olan mallar akşamki ekspresle Ankaıaya hare dan şikâyetçi olduğuau büdirdiİİ 0ünys Mkartaenterinded BriçiİMih G. Reüt Ankara sahasında kogarkeo ket t i t i Dün geceki milli karşılaşmada S7 Kilo miısabakası yapılırkea hatırlardaârr. (Yazıst üeüncii sahifemtede) Türk Alman güreş milli karşılaşmasım 71 kazandık Londra, 8 (a.a.) (Afp): Düşman tepkılı bomba uçaklannın hava taarruzlanna karşı İngiliz savunmasınm tesirini öğrenmek üzere hazırlanan hava manevralarmın ilk günü, Almanyadaki üslerden ha valanan «Vampires» üçakları, çok miktarda av uçaklan ile bazan 12 bin metreyi bulan yüksekhkte cereyan eden muharebelerden sonra, az savıda olmakla beraber, memleket içine girmeğe muvaffak olmuşlar dır. Londra Plymouth ve merkezde bulunan şehirlere hücum edılmiştır. Birleşik Amerika, Ingiltere, Norveç, Danimarka, Belçıka ve Holandaya aıd 1000 den fazla uçak 9 gün devam edecek olan bu manevraları takib etmektedır. Türkiye Belcika Milli atletizm müsabakası Uçan daireler Doğu Almanyada sabotaj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog