Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en büyük patronlu elişi ve model mecmuasının 364 üncü sayısı 116 sahife 100 Krş. YARIN ÇIKACAK u m h u r iyet 27 nciyıl Sayı : 9401 KURUCUSU:TUNUS NADf Telgraf vt mektub adresl: Cumhuriyet, Istaabul Posta Kutu*u Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa tfleri; 24290, liatfca*: 24290 Pazar 8 Ekim 1950 Türk Bulgar hududu dün tekrar kapatıldı Bvna sebeb Bulgarların 1925 anlaşmasına riayet etmiyerek vizesiz çingeneleri topraklanmıza sokmak istemeleridir Sofya maslahatgüzarımızın Bulgar Dıs İşleri Bakanlığına yaptığı şifahî teşebbüs. Sofya radyosunun mutad kabalığile yayınlandı ve haldkatler gene tahrif edildi Meıııur ve siyaset eni Şehir Meclisi hemen ilk toplantılarında memlekette hâlâ bir şekle bağlanamamış olan «memurun siyasetle uğraşması» mevzuuna haklı olarak temas etti. Görüşülen sözlerden gazetelere Intikal edebilen kısnuna bakarak öğreniyoruz ki belediye memurlarından partilere mensub olanlar varmıs. Vali, bunlann partilerle alâkalarını kestirdiğini «öyliyerek azayı tatmin etmiş. Türkiyede memurlann siyasetle nğraşmalan yasağı ordu mensub larınınki gibi tam değildir. Bizde askerler seçime de iştirak etmedikleri için siyasetle tam olarak •lâkasızdırlar. Bu, bir askerin siyasi partiler hakkında fikir sahibi olmaması mânasına gelmezse de bu kanaatini hangi şekilde olursa olsun izhardan memnu olduğunu ifade eder. Ankara, 7 (Telefonla) Bulgar Dış İşleri Bakanhğının Türkiyenin Sofya maslahatgüzanna üçüncü bir nota tevdı etmis. olduğuna dair haberler dün gecedenberi bazı radyolarda yaymlanmaktadır. Dıs İşleri Bakanlığffiin yetkili çevrelerinden öğrendiğime göre, meselenin mahiyeti, maslahatgüzarunızca yapılan bir teşebbüsün reddedilmesinden ibarettir. Bu görüşroeye dair raporlar Dış İşleri Bakanlığına gelmiş bulunuyor. İşin maslahatgüzanmızla Bulgar Dış İşleri Bakanlığı arasında hususî rcahiyette ve mutad bir gorüşme olduğu ve bir fevkalâdeliği bulunmadığı anlaşılmaktadır. Muh temel olarak görüşmenin mevzuu vizesiz göçmenlerin kabul edilmemesi dolayısile tahaddüs eden baa hudud ihtilâflandır. Bununla beraber Sofya radyosu bu şifahl notayı mutad kabalığile ilân ederken her zamanki gibi hakikatleri tahrif yolunu seçmiştir. Bulgar Dıs İşleri Bakan yardımcısı da bu münasebetle beyanatta bulunarak Bulgaristanın şimdiye kadar 320 binden fazla göçmene pasaport verdiğini, fakat konsolosluklanmızuı bunlan vize etmediklerini kaydetmiş ve Londra radyosunun bu sabah verdiği tafsilâta göre, söyle devam etmistir: ArkcLst Sa. 3. Sü. 2 de Bugünkü butıranda mektebin ve hâkimin mesuliyetleri Ord. Profesör Sıddık Sami Onarın verdiği şayam dihhat cevabîar Cumhuviyetuin Anheti. Güvenlik Konseyine secildik Genel Kurulda Turkiye lehine tezahürat yapıldı Celâl Bayar dün Raman petrol bölgesini gezdi M.T.A. petrol tesislerini yakında Etibank idaresine devredecck Raman 7 (a.a.) Geceyi kampta geçiren Cumhur Başkanımız Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes bujfün öğleden evvel petrol sahasındaki kuyulan ve aşağıdaki tasfiyehaneyi gezmiştir. Teknık mü» şavir doktor muhendis Necdet Egeran umumiyetle Turkiye, hususile Güneydoğru Turkiye ve Raman petro! sahaları ve arama tetkık faaliyetleri hakkında Cumhur Başkanına, Başbakana ve refakatlerındeki geniş ızahat vermıştır. Bu ıza. gorc Raman bölgesinin pros« peksiyon devresi fsaliyeti bitmıştır. Halen günde 450 ton istıhsal yapan kuyulan 50 ton işliyen tecrube tasfiyehanesi ve 20 mılyon tonluk ihtiynt etüdleri ile Raman M. T. A tarafından Etıbank işletmelerine dev Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Cumhar Başkanı Erzurumda bir vatand*fla Flushing Meado\vs, 7 (R.) BirMemur öyle değildir. Memurun maî hâdıselerin ekserısı ve Son zamanlarda artan leşmiş Mılletler Genel Kurulu bu intihab hakkı, binaenaleyh siyasî suçlar nasıl ve ne gıbı bu arada suçlar bir tek sabah tekrar toplanmıştır. fikri, bu fikri de bir vekil vasıta tedbirlerle îmıl ve sebeble izah ediönlenebilir? Bu toplantıda Güvenhk Konse«;>~ ..«.rnîrUet idaresine tatbik yet •"»'f'1 anketimizi bulemez, bunlar hiı çok, âymd» Mtsır(tefaoş»lacak yer için kisi vardır. Şu halde memurlann gün de İstanbul Ünıvermıllerın tesirlerıle ortaya yapılan seçim sonunda, Turkiye 53 siyasetle iştigali memnu değildir. sitesi idare Hukuku Ord. cıkarlar. Suçlarm husuoyla muvakkat üyeliğe seçilmıştir Memnu olan bugüne kadar görül Profesörü Sıddık Sami Olunde ıktısadi, içtimaî. ah Lubnan adayhğını geri almış olduduğu üzere siyasi partilerin her nar cevablandınvor: lâki ve hattâ siyasî ve huğundan Turkiye, rakıbsiz olarak hangi kademesinde olursa olsun bir kuki bir çok âmillerın «1 Memleketımizde Arfcosı Sa. 3, Su. 8 de Vazife almak, siyasî partinin fi'len son eunlerde haneı suçlarolü vardır. Ben bugunku propagandasmı yapraak veya siyasî rın ne zamanlar ve ne huzursuzluğun ve bılhasmakaleler yazmak gibi fiiî ve siyasî nisbette çoğaıdığına dair sa gencleruı içinden çıkan çalışmalardır. Bunda da bir ihtilâf elımde istatıstıkler yoksuçlulann febeblen araîngilterenin en büyük gazetelevarid değildir. Yalnız hâlâ bir türlîi tur, bu itıbarla sebeblerisında mekteb ve cemıyet rınden Daıly Mıror un Turkiye muterbıyemizin muhım Dir üstunde birleşilememiş olan nokta nı arastırmağa ve izaha da habın, eskı Dış işleri Bakanı Necrolü olduğunu zannedıyrj«memur» un kim olduğudur. imkân eorerruyorum Anmeddın Sadak ıle bir mülâkat yaprum: Cemiyetımizm son Bugüne kadar beledije memur cak gozumuzun onundeki asırjarda uğradığı sarsın mıştır. Necmeddm Sadak, bu mülannın odevlet memuru» olmadığı umumî manzara bir hutıların, içt;maî müessese lâkatta muharrıre verdiği cevabîar zursuzluk arzetmekte ve ve binaenaleyh siyasetle uğraşmak lerımizdekı çoküntülerın, arasında, Atlantik Paktı meselesi yasağının dışında bulunduğu zan bu huzursuzluğun faılledevlet hayatımızdaki inhi için şoyle demıştir: Basın Teknisyenleri nedilirken, «Vali» nin de belirttiği rıne aencler ve maattees« Memleketın emniyeti için tatın, mütevalî harb ve suf bazı mekteblıler aragibi bugün artık o da devlet medün toplanarak HüOrd. Prof. Sıddık mağlubiyeMerin doğurdu resmî garantıler aramak hükumet muru sayılmaktadır; ama bu ni sında tesaduf edılmokteSajimuı muvaffalayetli neticeler Sami Onar kumetten bir kanun ıçın mecburî bir vazıfedir. Efkân ğu yorgunlukların ve ikİnchon çıkartmasmın ilk safhasuıda Walmi adasının zaptı Amerikalılar hayet İstanbul Valisinin bir içti dır Bunın uzerinde ehem vermesi için Bakanlıklar arasıteklifi yapmasmı ismıyetle durulmağa ve düşünülme tısadî buhranlann ferd ve ce umumiye kuvvetle onlann arkasmiçin parlak bir zafer olmustur. Bu ada, 61 dakikada zaptedilmiştir. hadıdır. Bunun gibi üniversite prodadır. Şüphesizdır ki dış işler müsında sıkı bir işbirliği yapıhyor Resim, adanın zaptı esnasında aknmıstır. fesörlerinin de memur olup olma ğe lâyık bir mesele olduğunu zan miyet ruhum a üzerındeki menfî tehassıslan Türkiyenin resmen Attemeğe karar verdiler nedıyor ve bu ıtıbaıla anketınızi çok tesirleri inkâr edılemez. Cemıyedığı münakaşa edilmiş durmuştur. Kasım ayının ilk iki haftasmda lantik veya Batı Akdeniz emniyet Onların siyasetle uğraşmalan ya yerinde ve fayd3İı görüyorum. İçti Arkast Sa 4, Sü. 6 da paktlan çerçevesi içine alınmasının yapılacak tarım sayımında S 0 den OO sağı senato tarahndan bir zamanfazla U7man, istatistıkçi ve memur ehemmiyetsiz olduğunu bilmektelar empoze edilerek şimdiki Vali vazife goreceklerdir. Istatıstık Udırler. Ittıiak andlaşmalan olsun Doktor Fahreddin Kerim Gokay mum müdurluğü ve Marshall plâveya olmasın, Turkiye bir tecavüs nınm getirttığı Amerıkan uzmanprofesörken işgal ettiği Halk Parhamlesine karşı yalnız başuıa bıralan tarafından hazırlanan bu *atisi Vilâyet İdare Heyeti Reisliğinkılmıyacaktır. Fakat halk, Batıh nm sayımının muvaffakıyetlı netiden istifa ettirilmiş, aynı mecbukomşulannın alâkasını hissetmek Veremli hastalara tahsis edilen yatak miktanceler vermesmi temin içm Bakanriyet bir aralık aynı duruma girister. Halk bu memlekete karşı lıklar arasında gayet sıkı bir ışb;rmiş olan Doktor Nihad Reşada da nın iki binden beş bine çıkarılmasma çalışılıyor Sovyetler tarafından geçilecek bir lığı sağlanmış, Ziraat, Mılli Eğıtina, yüklenmişti. Bununla, Üniversite hareketin Batıyla çarpışma doğuCp.lısma, Tıcâret ve Ekonomı Bakendi talim erkânının fi'len siyaAnkara 7 (a.a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu savaş racağını tesbit eden resmî vesikakanîıklsn elele çalışmışlardır. setle iştigal etmelerini istemediğini Sosyal Yardım Bakanlığından alı ta muvaffak olmak için mıllet ve lar istemektedir. Bu hususta resm! Turkıyenin ıhracatının yuzde sek göstermiş. buna da profesorlerin nan malumata göre, yurd sağlığına devletin sıkj bir işbirliği yapmalan garantiler elde etmek için, hüku«en beşmi ziraî maddfler teşkıl etmemur olduklan fikrini sebeb say ve varhğına büyük tahribat yapan lâzım olduğuna inanmaktadır. 1619 metler ve siyasî partiler yapılacak tiği nazan itıbara alınırsa bütua mıştı. Ama bu yasak da bu profe verem ile ciddt bir surette savaş ekim tarihlerinde Ankarada topla müracaatler ve te'ferrüat hakkında ilgili Bakanlıklann ve istatıstıkçisorlerin vilâyet idare heyetlerinde mayı karar altma alan Sağlık ve Arkasx 9a. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3. Sü. 5 te lerin bu hâdıseye verdıkleri öneaı aza olmalanna, yani fi'len siyasetle NewYork, 7 (R.) Bugün Bir 47, aleyhte 5 ve 7 müstenkif oy.a aşikâr bir surette belli olur Bu meşgul olabilmelerine mâni olamaşrni} Milletler Genel Kurulu, Ko kabul edilmiştir. Kurulması karaı hâdi«erin Türkiyenin ztraat hsvamış, yalnız reislikten çekilmelerini renin birlıği ve bağımsızlığı hak laşbnlan komisyona Turkiye de se hnda bir ihtilâl yaratması, bir dointac etmişti. Çiinkü profesorlerin kındaki İngiliz teklifinin müzake çilmiştir. Komisyona iştirak etmesi nüm noktası teşkıl etmesi kuvvetle memur olduklanna dair olan karesini bitirip oya müracaat etmiş kendisine teklif edilen Hindistan, muhtemeldır. naat kanunî bir «nass» değildi. NlTürkiyede yapılacak ilk tanm satir. Neticede İngiliz teklifi ayneu 38 inci arz dairesinin aşılmasını tekim bundan evvel üniversite prosiyasî komitede olduğu gibi leht«> Arkast Sa. 3, Sü, 2 d« Arkast Sa. 3. Sü. 6 da fesörleri memurdur diye ve kanunun memnrlan belediye meclisi tiycliğinden dışan bmkıhnış olması sebebile belediye meclisi azası oGazeteriler Cemiyeti Başkanı lamamışlarken bugünkü Mecliste Burhan Felek dünkü toplantıda bir iki üniversite hocasının bulukonuşurken nuşu hâlâ kimin memur olduğu ve Basın Teknisyenleri Sendıkası übu sıfatla kimlerin siyasetle meşyeleri, bayram tatili hakkının bir gul olamıyacağı hususlannın kesin gazete tarafından keyfî bir şekilde olarak malum olmadığına canlı bir çığnenmesıne meydan verilmsmesi delildir. için resmen teşebbüse geçmek maksadile dun saat 14 te Eminönü Demokrasi terblyesi üerlememiş Halkevinde bir toplantı yapmışlarmemleketlerde memurlann partici dtr. Toplantıyı Sendika Başkanı olmaları zararlıdır. Halk hizmetinde Şeref Hivel, kısa bir hitabe ile açbulunan bir adamın hangi partiye mış; müteakıben umumî arzu ümensub olursa olsun halka eşit zerine Gazeteciler Cemiyeti Başkamuamele yapması ve makamı donı Burhan Felek, alâka ile takib layısile haiz olduğu salâbiyetleri isedilen bir konuşma yapmıştır. Burtisnasız olarak her işe müsavi hahan Felek, ezcümle demiştir ki: cimde tatbik etmcsi elzem olduğu« Bu toplantıya, Basın Teknisna sore bu lüzumu ihmal eder koryeni arkadaşlanmızın haklı davakusile memurlann siyasî partilerde lannı görüşürlerken, dinlemek üfaal iş almalan veya siyasî herzere gelmiştim; fakat, gösterilen arhangi bir faaliyete bariz şekilde Arkast Sa. 3, Sü. 7 de iştirakleri yasağı yerinde bir hükumdür. Bizce belediye müessesesinden veya herhangi resmî bir bütçeden aylık alan kimseler de memurdur. Bu suretle hem belediDün gece saat 24 te yaz saati soye mensublan, hem üniversite tana ermiş ve kış saati başlamıştır lim heyetmi her türlii siyasi faaliBakanlar Kurulunun karan gereDün akşam 5 3 mağlub olan Alman güreş takımı yerten uzakta bulundurmak doğru ğince, dün gece saat 24 te tekmı! olur. Çünkü bunlann hepsi az çok Şehrimize gelen Alman güreşçi çilen karma bir takım çıkanldı içın gelenlerîe tamamen dolmuş saatler bir saat eeriye alınmıştır. âmme hizmeti gören unsurlardır. Dun gece saatlerını geriye almayı lerıle ilk temsılî musabaka dün«k Musabakaların bir kısmı serbest, bulunuyordu. Halk, Alman sporcuVe memurlann siyasetle uğraşmaTurkiye Bejçıka atletizm müsabakalarma dun Ankara'da başlanmışür. Yukanda Belçıkalı atletlerin lanna çok samimî tezahüratta bu unutan vatandaşların bugun saatşam Spor ve Sergı Sarayında ya bir kısmı da grekoromendı. 1 COIHURİYET pıldı, Alman takımına karşı İzm'r, lerıni kış saatlerine gdre ayarlama 19 Mayıs stadyomunun tribünlerinde alınan resimleri gönılmektedjr. Düaku miısabakaya aıd tffr'lâ^" diğeı Spor ve Sergi Sarayı Almanlarla lundu ve dakıkalarca alkışladı. Arkast Sa. 3, SiL 5 f Ankara, Eskişehir bölgelerinden «e yapılacak müsabakayı seyretmek spor nabericnmia »«kizinci sahıf«mude bulacaksuuz. Arkast Sa. 8, Sü. 8 de lannı hatırlatıni. Atlantik Paktı meselesi ve eski Dıs Isleri Bakanı Basmm bayram tatili ilk tarım sayımı hazırlıkları Veremle mücadele Genel Kurul, Kore'ye dair kararını verdi Birleşmiş Milletler Kuvvetleri 38 inci arz dairesini aşacaklar Alman güreşçileri dün gece 5 3 yenildiler r Turkiye Belçika Atletizm Müsabakası j Ktş saati
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog