Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

BIR MAĞAZA IÇİN ORTAK ARANIYOR 40 bın Lra sermayeye ayda bm lıra (kıra gıbı) safa kâr verılıı Ortak rumuzıle 176 posta kutusuna mektubla rouracaat. u m h u r iyet KURIICUSU.'YUNUS NADf HAŞET EİT4BEVI tarafmdan vavın'aıunakta olan BEYEH§ MODE FÜR ALLE En meşhur patronlu Moda mecmuasırnn 1 6 ncı nushası sattşa çıkarılmıştu Fıatl 120 kuruştur El ışleruçın de HANDARBEIT arayınız. Fıaü 100 kurustur. 27 Vlf yıı SflVI wajı •9400 . ö^uii Telgraf v« mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbu] No 24« Teleforüar: ümuml Santral Numarası: 24298 Xan Islerl: 24299, Matbaa : 24290 Atlanük Paktı ile işbirligi için yapılan temaslar r~ I ( C.KIIT1 Genelkurmayımızı temsiî edecek olan bir heyet pek yakında Parise hareket edecek İki faraf arasındaki temasların siyasî safhası sona erdi Amenkan deniz birlikleri Inchon »•»•»•» eıkarlarken Ankara 6 (Telefonla) Atlantık paktı askerî komıtesı ıle Turk Genelkurmayı arasında temas ve ısbırhğı temınıne daır teklıf üzenne açılan ılk goruşmeler netıcelenmış \e esas ıtıbarıle mutabakata varılmıştır Meselenın siyasî safhası boylece sona ermış bulunuyor Sıra askerî muzakerelere gelmışür Bu ge Arkası Sa 3 Su. Z de MacArthur orduları Kuzey Kore'ye giriyor 38inciarz dairesi kesiminde Birleşmiş Milletleriıt 175 bin kişilik ordusu hücum için emir bekliyor Komünistler 200 bin kişi kaybettiler NevvYork 8 (R) Kuzey Korede, duşmanı takıb eden Guney Korehler bugun de 30 Km dah* ilerlemışleriir Doğu sahılınde ı'erhyen kuvvetler Wonsan'm guneyınde duşman mudafaa hatlaımı yararak bu muhım lımana 30 Km mesafeye gelmış bulunmaktadırlar Ikı Guney Kore tumenı dağ lık bolgede Kuzey Korerun ıçerılerıne doğru ılerlemektedırler Seul kesiminde Birleşmiş Mılletler kuvvetlerı, komunıstlere ksrşı başlıjacak buvuk taarruza hazırlık olmak uzere toplanmaktadırlar Bu taarruza, Kore cumhunyetı ordusu »le bırlıkte Amenkan, Ingılız ve Avustralya birlikleri ıştırak edeceklerdır. Ingılız ve Avustralyaıılaı taşıt uçaklarıle guneyden kuzpje sevkedılmışlerdır MacArthur un 175 bın kışılık ordusuna, komunıst topraklanna hucum ıçın emır vermesı her an beklenıyor Kuzey Korelilerin zayiatı Bugun neşredılen teblığde, harbın başındanberı duşmanın olu, >aralı kayıb olmak uzere cem'an ıkı juz bın kışı kavbettığı ılân edılmıştır Avnı teblığde belırtıldığme gore bu mıktann 40 bm kadan csırdır ve dort kuzey Kore tumenının mevcuduna muadıldır Aynca buyuk mıktarda ağır teçhızat ele geçırılmıştır Bayar ve Menderes Ramanda Cumhur Başkam bugun petrol kuyularile diğer tesislerde tetkiklerde bulunacak Raman 6 (a a ) 1915 te Dıyarbakırdan trenle hareket eden Cumhur Başkam Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes beraberlcrınde Işletmeler Bakanı Muhlıs Ete, Ank«r» ımlle+vehılı Mumtaa^ii Sa 3 Su 4 te Dun japılan ge$ıd resmınde kfchraman askerlenmis Istanbulun duşman ısülssm'' aa kurtuluşunun yıldonumu munssebetıle dun şehrımızde toıenler \aİktisadi İşbirligi Idaresi Avrupa pılmıştır Sabah saat 10 aa Sulta ıeski ıdarecısinın bu zıjaretine Son gunlerde artan suçlar nssıl Anketımızdekı suallerı bugun de ahmedde toplanan ask2ri bırük'erbujuk ehenınıhet verilijor. Dun \e ne gıbı tedbırlerle onlenebılır' şehrımızın tanınmış avukatlanndan le, okullar ıhtıram sukuturdan soi< de Marshall plânı devlet istışare Mevzulu anketımızuı buyuk bu a Ağn mılleh'ekılı Celâl Yardımcı ra Sırkecı Kopru Bankaıar c=d hejeti azalanndan murekkeb bir lâka ıle karşılandığını goruyonn Arkası Sa 2, Su 5 de desı yolu ıle Bej ogluna gelmiç.urhejet şehrimize geldi dır. Galatasarav l.spsınde top'anan kız \ e erkek lıse ogren"'lerı de gfevid alayına burada ı'tıhak etmış.erriur. Resimde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bir toplantısında Alay Istıklâl cadde^ını Ukıben Isk sıme gelmıştır Saat 10 30 da \\.lı uzun suren nutuklardan yorulan Ingıltere Dış I'lerı Bakanı Turk musikisi saatleri arttınlave Ordu mufettışı bırlık ve oprrnBevin'in kestirdıjp goruluyor cak ve spor me\zulan daha geniş cılerı tpf*ış etmışlerd r bir şekilde j a> ınlanacak 10,40 ta ordu ad'na bır subay ve Geçen ayın sekızınde ıkmcı Ame seyretmek zorunda kalmışür Marnka seferıne çıkan Denızyollannın sılyaya, programdakı saatten daha okuüar adıra da bır og^encı kurluistanbul radjosunun 6 kasım taTarsus gemısınde gene bazı ârızalar geç varan «Tarsus • boruların tamı luş gununun manasını belırten he> rıhmden ıtıbaren tatbık edeceğı k ş vuku bulmuştu Bu ârızalar dola Arkası Sa 3. Su. 5 te Arkası Sa. 4 Su 4 te programı hakkında istanbul F!ad yısıle \e gemmın program harıcj yosu Muduru Fend Zahır Torum olarak Maltaja ugratılması yuzunkuney, dun kendısıle goruşen bır den «Tarsus» NewYork lımanına muharrırınııze aşagıdakı ızahatı 26 eylulde varması ıcab ederken 30 Amerikalılann zayiatı vermıştır eylulde varabılmıştır. Washıngton 6 ( a a ) (Lps) A« Bu programa gore. radyoda merıkan Savunma Bakanlığının bıl Gemı, 8 eylulde lımanunızdan haTurk musıkısı saatlerı çoğaltılacak dırdığıne gore ,29 eylul tarıhme ve programdakı nısbet ,yuzde ellı reket ettıkten sonra Pıreye varmış kadar Amerıkalılarm Koredekı kaye cıkanlmak suretıle tam bır te ve bu lımandan bır mıktar yoltru pıblan 20 756 dır Bunlardan takrivazun temın edılmış olacakhr Bıl alarak Napolıye muteveccıhen haben 2600 u olu, 14,000 yaralı ve dığınız gıbı, Turk musıkısı saatlennı reket etmıştır Fakat yolda gemıye 4000 kayıbdır. bır kaç ay evvel otuz dokuzdan, \erılen bır telsız uzerıne «Tarsus» Arkası Sa 3 Su 6 da Flushıng Meadows 6 (R ) Bir halıf reyle reddedılmıştır Polonya kırk altıya çıkartmıştık Bunaan Maltaja uğramış ve buradan 60 kaleşmiş Milletler Genel Kurulu bu delegesınden sonra Ingılız delegesı başka temsıl neşnyatımızı daha zı dar yolcu almıştır. Maltadan ionra gun tekrar toplanmıştır Bugunku Kenneth Younger konuşmuş ve yade mıllî dava ve meselelerımızle Napolı ve Cenovaya uğrayan gemı, Kore'deki çikarmaya I toplantıda Sıyasi Komıtenın Kore Birleşmiş Mılletlerm Koredekı asalâkalı bır şekilde tertıblıyeceğız. bu ıkı lımanda dorder saat kaldıkmeselesı hakkında hazırladığı rapor kerî hareketlennden kuşkulanan aid diğer resimleri Temsillerm kahteh bır hale gebne tan sonra Marsilyaya muteveccıhen okunmuştur. Top'anbda Sovyet de komunıst Çın ve dığer komunıst hareket etmıştır. «Tarsus» TrenyeD Telâvıv, (Hususî surette gonder mılletlere mensub 700 Musevı spordevletlere temınat vermıştır Ame Yakında Turkıyeye gelecek olan sı ıçuı, temsıl saatlerı haftada ıkılegesı Malık, usul hakkında soz ala3 üncü sahifemizde Hoffmann'ın evvelce Istanbulda den bıre maırılecektır Naklen ya denızınde seyrederken gemının ka dığımız arkadaşımız Cem Atabey cu arasında kımler yok kı rak Kuzey Korelı bır temsılcının rıkan delegesı Warren Austın de alınan bir resmi Guzel olduğunu gajet ıyı bıldıŞi pılan spor yayınlan ıle halkımuın zan borularından bırı patlamış ve oğlu bıldırıyor) Telâvıvm en bulacaksınız C davet edılmesmı tekrar ıstemıştır Amerıkanın Korede usler tesıs et Arkası Sa. 3, Su. 8 de gemı 67 saat kadar 45 mıl suratle guzel bır koşesınde kurulu Maka muntazam vucudunu her fırsatta Arkası S a . 3 , Su. lde (Yazısı uçuncu sahıfemızde) Bu tekhf oya konulmuş ve 41 mubiath kampında bulunan, muhtehf gosterebılmek ıçın sadece bır şort veya mayo ıle gezen atletık ve adalelı vucudlu Amerıkahyı gureş ıle alâkadar okuvucularım gayet ıyı tanırlar Bu, Muharrem Candaşı Londra ohmpıyadlarında tuşla yenerek 87 kılomın olımpıyad şampiyonu olan Henrı Wıttenberg tır. Bızım çocuklar ayyılduh unıformaları ıle Makabiath kampma gelız gelmez Wırtenberg karşılanna çıkmış Bızım çocuklan teker teker pozden geçırdıkten sonra, aradığını bulamamanın verdığı şaşkınlık ıçmde, kendılerme gayruhtıyarî §u suali sormuş. « Doğu nerede' » Hoffmann Türkiyeye gelecek Ceza Kanunu, Cezaevleri ve zabıta ıslah, tadil ve takviye olunmalıdır! İstanbul Radyosunun kış progranu İstanbuliin kurfuiyş bayramı Dün Taksimde bir geçid resmi yapıldı, gece de şehir ten'.'ir edı'.di Tarsus Amerikaya 4 gün rötarla vardı Birleşmiş Milletlerde dünkü ıttüzakereler Kore hakkında bugün oya müracaat edilmesi bekleniyor Makabiath olimpiyad dünya şampiyonları I Dünya 87 kilo güreş şampiyonu Wittenberg? TelAviv*de Yaşar Doğu ve Celâl Atiği arıyor Arkast •»"• Sa. 4. Sü lde *, Makabiath Ottmpiyadlarımn Arkadas'mîz Cem Atabevoğlu tarafından gonderüen olünpij adlara aıd dıçer resimleri 6 ncı sahifemizde bulacaksımz. resimleri Solda, Makabıatb Olımpı; adlaruıda Turk . Murfiı spoıcuları avılış torcnınde, sağda basketbol takıraımı/ın bir antrenman esnasında alınan resmi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog