Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

«ANAÎT İSTİRATİ HAYAT YOLLARINDA Memleketimizde çok sevilmiş ve tutulmuş olan büyük edibin bu hayat .dolu eseri de dilimize bütün diğerlen gibi Yaşar Nabi tarafından çevrilmiştir. Fiaü 100 Kuruş. VARLIK YAYINLARI Ankara Caddesi, 80/1 İstanbul Hükumet göcmenlere aid bu mallann tazmini için de teşebbüslere girişecek İngiliz hükumeti, Türkiyenin her türlü silâh Bir tsviçre gazetesi, Bulgar komünistleri hareket tarzlanm değiştirmedikleri takdirde Türk Bulgar münasebetlerinin kesileceğini yazıyor Ankara 5 (Telefonla) Göçmen olarak memleketimize gönderilen ırkdaşlarımıza Bulgar makamlan tarafmdan yapılan hareketler Birleşmiş Mületlere intikal ettirilmiştir. Birleşmiş Milletler Siyasî Komitesindekj Türkiye delegesi komünist Bulgar hükumetmin Türk ırfcından olanlara karşı tehcir hareketine giriştiklerini, muhacirlerin mallan ve mülklerinin yok pahasına satılarak kasden fakru zaruret içinde bırakıldıklarını ve bir takım gayriinsanî hareketlere giriştiklerini bildirmiştir. Diğer taraftan Dış İşleri Bakanhğı bir müddet evvel Bulgarların gonderdıği ikmci cevabi notaya ve Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Bulgaristandaki Türk Türkiye ve Yunanistanın mallan tesbit edilecek Atlantik Paktile işbirliği siparişlerini kabul etmeğe karar verdi "Kardeş poln,, Türkiye ve Yunanistana verileceh sitâh ve malzeme meyamnda tepkili uçahtar, bazt cins tanklar ve radar malzemesi de var NewYork 5 (a.a.) (afp) NewYork Times gazetesi bugünkü başyazısında,, Türkiyeyi ve muhtemel olarak bundan sonra Yonanistanı Atlantik teşkilâü» na ithal etmek hususundaki karann geçenlerde Atlantik konseyi Dış İşleri Bakanlan tarafından NewYork konferansında alınmış olduğunu yazarak, «Türkiyenin Atlantik Paktına kabulü hususunda ileri sürülen ihtiaz'.arın zail olmağa yüz futtuğu ıfade edilebilir» demektedir. Bu karann Koreye bir Türk tugayının gönderilmesi hâdisesile aynı zamanda tesadüf etmesinin iyi bir işaret olduğunu kaydeden başyazar, Türkiyenin bitaraf kalma 27 nciyıl Sayı : 9399 u m hu r i yet KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul jPosta Kutusu tstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa: 24290 Cuma 6 Ekim 1950 İ "Barış janslar, salâhiyctli deleçelerimizin mallan mülk leri heder edilerek 7orla Türkiyeye sürülmekte olan Türk muhacirleri işini Biıleşmiş Milletler teşkilâiuıın ele almasmı istediklerini haber veriyorlar. Otedenberi ileri sürdüğümüz bu noktai nazarm tahakkkukuna doğru böyle bir adım atılmış olmasını memnunlukla kaydeder, talebimiz üzerinde kuvvetle ısrar edileceğini umanz. Arfcast Sa. 3, Sü. lde Bu işin beynelmilel cephesi böylece başlamış bulunurken bir de «IJünya milletleri korku ve içyüzünii mütalea etmek faydasız tereddüdden kurtulmaya olmaz. azmettikleri takdirde daha Muhacir davası her şeyden evvel iyiye doğru yol bir para işidir. 950 bütçesinde bu alabileceklerdir» işe tahsis edilecek kâfi üdenek bulunabileceğlni zannetmemekteyiz. Lake Success 5 (a.a.) (United Esasen bizim bütçelerimiz yıl ortaPress) Basına demecde bulunan lanna doğru muhammen miktarBirleşik Amerika Dış İşleri Bakalann üstüne çıkmaya başlar ve ekCumhur Baskanı Enummda halk arasında nı Acheson, Birleşmiş Milletler üseri yıl sonlaruıda milyonlarla açık yelerinin askerî kuvveti F.usyanın Türkiyenin Konseye seçilmesi verir. Şu halde bütçemizden bu daaskerl kuvvetine muadil olmadıkça va için mühim miktar para taspriçin bugün gene oya müracaat bu memleketle müzakerelere gırişDördüzlerin evlerînde alınan son resimleri ruf edileceğini ummak mümküa edilecek menin hiç bir fayda temin etmi«lamıyacağına göre iş Türk halktyeeeğini «öylemiştır. mv.attÎ5Üwe£iıi£ kfljg^ıg demektir. !JewYork 5 (R.> Birle§miî Acheson, Birleşmiş Milletler diGerçi bir takım Eayırsever zatlar Milletler genel kurulu yarın (buğer üyelerinin askerî kuvvetleri şurada burada ianeler toplamaya gün) tekrar toplanacakür. Sekreter Sovyetlerinkine muadil olabilmesi başlamışlardu. Bu ianelerin miklık bugün genel toplantının güniçin 20 eylulde Genel Kurulda tektan ne olursa olsun tecrübe ?ösdemini hazırlamakla meşgul ollif ettiği «banş için birlik» plânıtermiştir bu usulle elde edilen pamuştur. Arkan Sa. 3. Sü. 4 te ranın madtfî kıymeti, yaptığı psiGündemde başlıca iki mesele varkolojik tesire nisbetle az oluyur. dır. İlk olarak siyasi komitede müEsasen böyle mukannen olmıyan zakeresi dün biten ve geniş bir ekkaynaklardan gelen yardımlara güseriyetle tasvib edilen İngiliz tekvenmek de kabil değildir. Bu selifi oya konulacaktır. beble, bir okuyucumuzun göçmenUsul kaidelerine göre bir karar Iere yardım işi için ileri sürdüğü Diyarbakır 5 (a.a.) Hava tü berlerinde Ankara milletvekili Müm İzmir 5 (Telefonla) Dördüzleı bütün gayretlerine rağmen hiç tasansmın siyasî komite tarafından bir fikri biz de alâkalılara arzetmen komutanı Sabri Göknart ın taz Faik Fenik, üçüncü ordu muüç gün dahâ maalesef babalarınıc umulmıyan vaziyetlerle karşılaşma genel kurula sunulabilmesi için komekte fayda mülâhaza ettik. kumandasındaki askerî uçakla Er fettişi Korgeneral Hasan Atakan, evinde kalacağa bsnzemektedır sıdır. Meselâ dördüzlerin hususî biı mitede adı ekseriyet kifayet eder. zincandan saat 16 da hareket eden Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Eskişehirde Mehmed Erdemir a Bunun scbebı yardım komitesinin Arkast Sa. 3. Su. 6 da Arkast Sa. 3, SiL 8 de Cumhur Başkam Celâl Bayar ve Bankası genel müdürleri olduğu «hndaki bu okuyucumuz bize yazBaşbakan Adnan Menderes, beradığı mektubda muhacir davasının Arkast Sa. 4. Sü. 1 de Ekonomi ve Ticaret Bakanı yeni rejim hakkında izahat verdi chemmiyetini belirttikten sonra: «Mektub ve telgraflardan, sineAnkara 5 (a.a.) Dün meriyete ma, tiyatro, otel ve lokantalarâan, giren serbest ıthalât rejimi hakkıntramvay ve otobus ve vapurlardan, da malumat isteyen bir arkadaş.velhasıl Türkiyede nakil vasıtalan mıza Ekonomi ve Ticaret Bakanı vesair eğlence ve istihlâk yerlerinZühtü Velıbeşe aşağıdaki beyandtden adam basına bir kumşluk pul ta bulunmuştur: yapıştırmak suretıle bir para alın« Avrupalılararası iktisadî işsa ve buna da «Kardeş pulu» ismi verilse, hiç hissedılmeden her birhğini teşkil eden memleketlergün binlerce lira toplamak mümden, önceden müsaadeye ihtıyaç Toplantıda, particilik yapan memurların dukün ve zavallı kardeşlerimiz de olmaksızın yurdumuza getirilebilerumu, otobüslerde talebeye tenzilât işi ve lüzumbundan mesrur olur » cek maddelerı muhtevi (serbest ıtsuz verilen ziyafetlerin kaldırılması görüşüldü hal listesi) 4 ekım 1950 tarıhinde Demektedir. Bu paranın ne isim Resmi Gazete ile ılân olunarak Bive şekil altında toplanacağmı tekYeni Şehir Meclisı dün ikinci rılmalannı istediğini, yalnız eski kanlığımızın aynı tarihli bir teonisyenler tayin etsinler, ana fikir toplantısını yapnuştır. Toplantıda Cerrahpaşa hastanesi başhekimınin liğile meriyete konulmuştur. Bu tagayrimuayyen kimselerin ölçusü Nuri Ozsan Üniversite Talebe Birliği de dahil Belediye memurlaruıın partilere rih, serbest mübadelenin cereyabelli olmıyan miırü\rvetlerine güolmak üzere gönderilen tebrik tel intisab edebileceklerine dair Devle nına imkân verecek olan çok taraflı venmekten ziyade bütün Türklerin Son günlerde artan suçlar nasıl yısile hakikaten çok ehemmiyetli grafları okundu ve teşekkurle Şurasından karar almış bulundu tediye hissetmeden verebilecekleri unturaî sistemine aid anlaşmacıa karşılandı. bir para toplama sisteminin kabıı ve ne gibi tedbiılerle önlenebilir? ve aynı zamanda çok şümullüdür. Arkasx Sa. 3. Sü. 2 de Arkast Sa. 3. Su. 5 te Vali, Dolmabahçe sarayınuı hafta lüdür. Biz bu fikri, mülâjim ve mevzulu anketimiz, hukukçular ve Bu araştırma metodlan geçen ay da bir gün açılmasına karar verilkabili tatbik bulduk. Esasen yakın sosyoloğlar arasmda derin bir alâ içinde Pariste toplanmış olan ve bizım de iştirak ettiğimiz milletlermazide buna benzer ianeler ve ilâ ka ile karşılanmıştır. mesinden dolayı Büyük Millet MecSuallerimizi bugün de Univcr arası ikinci kriminoloji kongresinin velcr mevcud olduğunu da dıışulisine teşekkür edilmesini teklif etnerek muayyen bir müddet sonra site Ceza Hukuku Ord. Profesörü de başlıca mevzuunu teşkil etmiş ti, uygun görüldü. kendiliğinden kalkmak üzere bu Tahir Taner cevablandınyor. Mıl ve snçla mücadele sahasmda meseParticilik yapan memurlar şekilde bir küçuk verginin kabulü letlerarası kriminoloji kongresinde le bütün medenî dünyayı ilgilendirVerilen bir takrirde baza Beledilehinde bulunduk. Böylece zaten ki toplantılara iştirak ettikten son mekte bulunmuştur. ye memurlannın particilik yaparak Son zamanlarda memleketimizde mahmul olan devlet bütçesi daha ra geçenlerde memleketimize dönen Gümrük ve Tekel Bakanı, halkın işlerini ihmal edip etmedikdeğerli ilim adamımız ilmî ve tatbazı suçlarda görülen artışın sefazla açümıyacağı gibi, halkın göçleri sorubnakta idi. Vali, memurlamen işine yardımı davası da <laha kibî görüşlerini şu suretle belirti bebleri hakkmdaki kanaatimi sobu maddeler için tasan rın, ordunun siyaset dışında kalruyorsunuz. Ilmî esaslara ve medüzenli. daha derli toplu şekilde yor: lar hazırlandığını söyledi masının memleketin selâmeti nok« Sualleriniz, suçların sebeb todlara müstenid bir kriminolojik sağlanmış olacaktır. tasından lâzım olduğunu, kendisive saiklerini ve bunlarm önlenme araşürma yaparak neticelerini tosCUMHURİYET sini sağhyacak tedbirleri araştırau bit ettikten sonra bu sualleri kat'î Bir kaç gundenberi şehrimizde nin 14 mayıs seçiminden evvel daBugün, 6 eylul, Istanbulun işgal nında toplanacak ve saat onda Tak bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı hi bu fıkirde bulunduğunu, evvelki kriminolojiye taalluk etmesi dola Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Ord. Profesdr Tahir Taner Nuri Özsan dün gazetecılerin sor iktidar partisi idare meclisi üyelik altından kurtulduğu gündür. Bu sime gideceklerdir. Torene oğrenduğu muhtelif suallere gu cevab lerinde bulunan bazı memurlara da munasebetle bugün Taksim meyda ciler de iştirak edecek, izcı gruplateklüte bulunarak particilikten ay nında bir tören yapılacakbr. As n Galatasarayda toplanarak oralan vermiştir: kerî birlikler Sultanahmed meyda Arkası Sa 3 SK Ö te « Tekel işletme ve müesseselerinden bir kısmı asunda Tekel altında buiunmıyan maddeler imal etmektedırler. Bu arada şarab fabMc\rthur"ün, ordulanna Kuzey rikalan, idarenm/ ihtiyacı için kuKoreyi işgal etmek emrini rulmuş olan kereste fabrika ve aanbean vermesi bekleniyor telyeleri bulunmaktadır. Evvelce de söylediğim gibi somadan başka liTokyo 5 (a.a ) (Afp) Birleşik kör, rakı, ve kıbrit fabrikalannı Amerıka askerî kuvvetlerinin ga Arkast Sa. 3, Sü. 6 da zc'.esi olan Stars And Stipes, nugunkü sayısının ilk sahifesinde muazzam bir başhk altında §u Jıaberi vermektedir: «Birleşmiş Milletlcr 38 inci arz dairesinin aşümasına muvafakat et<; » Geçenlerde 34 milyon lira deGeneral MacArthur'un ordulanğerindeki büyük çiftliğini işçilere na 38 inci arz dairesini geçmek ve verem hastanesi yapılmak üzere Kuzey Koreyi işgal etmek emrini Çahşma Bakanlığına teberru eden anbean vermesi beklenmektedir. Süreyya Ilmen, Kadıköydeki SüAskerî hareJkât reyya sjnemasını da Darüşşafak^ya teberru etmiştir. Süreyya Paşa, bu NewYork 5 (R.) Heri harehususta gazetecılere şunlan söyketlerine devam eden Güney Korelemiştir: Jıler 38 inci arz dairesinden 130 ı Otedenberi düşünmekte olkm. içeri sokulmuşlardır. Ilk defa Türkiyede üç karşılaşma yapacak olan Alman güreş millî takımı dün gelmiştir. Yukandaki resimdı duğum bir projeyi gerçekleştirmek olarak, Kuzey Koreliler şiddetli bir Arkan Sa. 3, Sü. 3 te Almaa güreşçüeri kendüerini kargtlıyanlar arasında görüknektedifı (Yazısı üçüncü sahifede. Arkan Sa, 3, Sü. 8 d» İstanbulun kurfaluşuna aid tarihi bir resim: Jandarma kınTvetleri Muş römurkörile Sirkeciye çıkarlarkeıı ii için birlik» Aebeson'ın basına yeni demeci Güvenlik Konseyinde seçim HBördüzler için hususî bir paviyon yapılacak Cumhur Başkam dün Diyarbahipa vardt Başbakan, Erzincanda yaptığı konuşmada eski iktidarın şehrin mesken işlerinde yaptığı büyük hataları rakamlarla izah etti Yavruların üç dörf gün daha babalarının evinde kalacakları anlaşılıyor ferahlık verecek,, "Serbest ticaret rejimi piyasaya "Cumhuriyet^in Anheti "Yeni ceza kanununa lüzum vardır,, Üniversite Ceza Hukuku Ordinaryüs Profesörü Tahir Taner suallerimizi cevablandırıyor Şehir Medisiniıt dünkü toplantısı Tekelden çıkarılacak maddeler Istanbulun işgalden kurtulduğu gün Taksiıtı meydanında bugün, öğrensilerin de işlirakile bir fören yapoiaoak Kore'de f savaş * Alnıan Gttreggileri Geldi J Süreyya Paşanın yeni bağışı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog