Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

MUHTAR KÖRÜKÇÜ KÖYDEN HABER «Bızim Köy» ü sevmis olanların muhakkak beğenecekleri kitab. Yurdun başka bir köşesindeki koyleri bü1ün gerçrkliğile aksettiren bır sanat eseri. Fıatı 100 kuruştur. Ankara Caddesi, 80'1, İstanbul VARLIK YAYINLARI 2 7 nCİ * 9398 v» w u u umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraı vt mektub adresfc Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri: 24299, Matbaa : 24290 Hkokui cğretmenîerine İ. HAKKI TALAS'ın dordtıncu sınıf BÜTÜN DERSLERİN KİTABI DA ÇIKTI. Bakanlık önemle tavsıye edıîen bu j y y programa gore j'azılmış, sifln açadı£ımz ideal yardımcı bir ders kitabıdır. Güzel bir baskı, temiz cftd, 256 sahife yalnız lTî kuruştur. Toptan 8İparişlerde okullara yüzde 20 Jpdirme yapıhr. Posta kutusu No. 36 jfjHdh İstanbul. Perşembe 5 Ekim 1950 Türkiye ile YunanistanBulgarlani) SİİrdİİÖÜ arasmda Savunma Paktı Turkler meselesi Bu husustaki müzakerelerin başladığı haberleri Ankara Ozel Siyasî Komitedeki delegemiz bu siyasî çevrelerinde tekzib edilmiyor Görüşmelerin Akdeniz Savunma Paktı ile ilgili olabileceği ifade ediliyor, Roma radyosn, ileride İtalya ve diğer bazı nenleketlerle de bu Pakt içitt müzakereler yapılacağını yaymladı Amerika ile teaH ettiğimiz nolalar Ankara, 4 (Telefonla) Türkiye ile Yunanistan arasmda karşılıklı savunma pakb imzası için müzakerelere başlandığına daır haberler şehrımız siyasî çevrelerinde buyuk alâka uyandırmıştır. Muzakerelerın Turkıyenın Atlantık paktına alınmaması kararından bir kaç gun sonra başladığına dair Yunan Başbakanı Venızelos un beyanatı hakkında resmî çevreler izahat vermemekle beraber haberler tekzib de edılmemektedir. Bazı 'siyasî sahsiyetler, müzake relerın Akdeniz savunma pakb il ilgili olabileceğini ifade etmekte' dırler. Bu kimselerin kanaatine göre, Yunanistan ile karşılıkh savun ma paktı için başlıyan müzakereler Akdeniz paktına ük teşebbüs olup yakın bir zamanda Amerıkada be lıren noktai nazarlara uygun olarak bu kabil müzakereler dığer ılgıb memleketlerle de başlıyacaktır. Bugün Roma radyosundan bu mevzu ile ilgili olarak verüen bir haber de bu noktai nazan teyid etmektedir. Radyo, Türkiye ile bas lıyan müzakerelerin daha ileri götürülerek başta İtalya ehnak üzere lacağını biîdirmektedir. meselenin Birleşmiş Mılletler tarafmdan ele ahnması lüzumunu ileri sürdü Flushing . Meadcws 4 (R) Bırleşmiş Mılletler özel siyasî komıtesinde Bulgarıstan, Rumanya va Macarıstanda insan haklarma rıayet edılmediği hakkında yapılan şıkâyet bugün görüşübrüştür. Soz alan Türk delegesi Muharrem Nuri, Avustralva teklifıni desteklerrüş ve Buigaristandan sürülen Turkler me selesine temas ederek, mal ve mülk leri musadere edilen bu Turklena çok sefalet çektiklennı belırtmiş ve bu konunun Bırleşmış Mılletler tarafmdan ele alınması luzumuna işaret etmiştir. Muharrem Nuri Bırge, Bulgarlann Türk ırkına karşı bır ımha Arkası Sa. 3, Sü. 2 de C.H.P.den Başbakana cevab Kasım Gülekin diinkii basın loplanlısında söyledikleri CB. Partiai Genel Sekreteri Ka«ım Gülek, dün, saat 15 te C.H. Partisi il merkezinde bir basın toplantısı tertib etmiftir. Bu toplantıda yerli ve yabancı ajans ve gazetelerin temsilcüeri de hazır bulunmuştur. Kasım Gülek, Parti Celâl Bayar, Erzurum Belediye blnası balkonundan balka hitab ederken Genel Sekreterlığine getirildiğinden itibaren memleket içlnde yapbğı gezıler etrafında izahat verdikten sonra, Edirne seyahatine tetnas ederek, demiştir ki: Korgeneral Egelinin başkanlıeındaki askert heyetimiz Yeşilköyden bareketinden evvel merika devletleri Hariciye Nazın Mister Acheson, simalî Atlantik paktı konseyi adına, 20 eylul 1950 tarıhinde hükumetiınize Washington Büyük Elçimiz delâletıle metni aşağıda yazılı notayı tevdi etmış, tir: Amerika Dış İşleri Bakanhğfle teati edilen notalar Ankara, 4 ( u . ) Birlesik A Bir Kurmay heyetimiz dün akşam Tokyoya gitti Korgeneral Yusuf Adil Egelinin başkanlıgmdaki heyet. Kore Savaş Birliğimizin ihtiyaclarile meşgul olacak Beyrul radyosu, heyeh'n Tokyodan Washingtona gideceğini bildirdi «Şimal! Atlantik pakb konseyi, bcşırıci {oplantısmda, karşılaştığı emniyet meselelerınin tetkiki i!e ügılı olarak Akdeniz sahası hakkında ve Turkiye hükumeti arzu etAnkara 4 (Telefonla) Birleş Birliğimizin ihb'yaclannı ve alınan tıği takdırde, Türkiyenin, şımal At mış Mılletler emrinde Koredeki tedbirleri yerinde incelemek üzer» lantık andlaşması teşkılâtının Ak harekâta iştirak etmek için bir mad bir askerî heyet bugün saat 15,30 ds deniz sahasının müdafaası ile ilgili det evvel yola çıkmış olan Sava? Arkası Sa. 3, Sü. 1 de askerî plânlaştırma mesaisine iştirakini sağlıyacak tedbirlerm alınmasını arzuya değer mütalea etmıstır. Konsey, Türkiyenin Birleşmiş Mılletler üyesi sıfatile bu teşkılât prensiplerıne karşı gösterdiği faaı müzaherete ve Türkiyenin, Doğu Akdeniz istıkrarının idamesi husu sunda oynamakta olduğu muhırr role gereğı gıbi vakıftır. Konsey, Turk hukumetinin, şimalî Atlantik andlaşması teşkılâtının Akdeniz müdafaası ile ilgili plânlaştırma mesaisi safhasına iştırakınin bu saha müdafaasına mâKurulacak Kore Komisyoİstanbul Üniversitesi Rektorü görüşmesini yapmıştır. Prof. Sarç, nalı bır surette raedar olacağı ka Ord. Prof. Dr. Ömer Celâl Sarç, Üniversiteye bu yıl kabul edilen nuna Türkiye de seçildi naatindedır.» dün saat 15 te Rektörluk binasuıda öğrenciler hakkında ezcümle şunFlushing Meadovvs, 4 (R.) Bir Arkası Sa. 6, Sü 1 de Hukumetımiz mezkur notaya, basın temsilcılenle, mutad aylık leşmiş Milletler siyasî komitesi bu Washington Buyuk Elçimiz delâsabah Kore meselesinin müzakereletıle, 2 ekim 1950 tarihınde metsine devam etmiştir. İlk olarak Isni aşağıda yazılı nota ile cevab rail delegesi Moshe Şaret söz almış, vermıştir: gerek Rus, gerekse İngiliz teklif«Şımali Atlantik pakta teşkilâtalerin tenkid etmi}, Hind teklifinin nın Akdeniz müdafaasile ilgili asdaha makul olduğunu bildinniştir kerî plânlaştırma mesaisi safhasın3 İkinci konusan delege Vichinsky olTürkiyenin iştırakini sağlamak hu»ustur. Sovyet delegesi, İngiliz susunda şimali Atlantik pakb konteklifıni fiddetlc tenkid etmis, bu seyi tarafmdan izhar olunan arzuteklifin asıl gayesinin Koredeki Ayu Türkiye hükumeti itina ile tetmerikan askert isgalini gizlemek kik eylemiştir. olduğunu iddia ederek, uzlaşma imDoğu Akdeniz istıkrarının idakânları olmadığını ve dolayuile amesi hususunda Türkiyenin oynaleyhte rey vereceğini bildirmıştir. makta olduğu mühim role işaret Alman güreş milP takımile kar ve Spor Sarayında gureî geçmeleriSovyet ve peyk devlet delegeleri Arkası Sa. 3, Sü. 2 d« gılaşacak Türk güres millî takımını ne başlandı. Salon kalabalık bir semüştereken verdikleri bir takrir ile esbit etmek için dün akşam Sergi Arkası Sa 3 Su b te Birıeşmis Milletler Kore komisyonu nun lâğvını ve Korede sivil halkıo Amerikan uçaklan tarafmdan bom •Arkası Sa. 3, Sü. S da Göçmenler meselesi t Edimede son günlerin mühim mevzularmdan biri olan göçmen raeselesile yakmdan ilgilenmem tabff 'f?1 Görm«n. evlerhüV vft^epcc Ekonoffll ve Hcaret BamfPİeri ziyaret ettmı ve kendüerile gb'ruştürn. kanlığı yeni rejim hakkında Normal olarak daha evvelden dfin bir tebliğ neşretti hazırlıklar yapılarak göçmenler gttirüirse netice müsbet olur. OnünParis, eylul Avrupa iktisadl Erzincan, 4 (a.a.) İki günden şandize bağlanan özel bir vagonla de bulundugumuz hâdise hiç de normal olmıyan ve gayet açüc bir >eri Erzincanda beklenmekte olaıs bugün saat 19 da Errurumdan şeh işbirliği teşkilâtına dahil 19 meırsiyasî tazyik icra etmek arzusile Tumhur Baskanı Celâl Bayar v» rimize gelmis ve kendilerini il «ı leketin 19 eylulde imzaladıkları çok taraflı tediye birliği anlaşmasınm Arkası Sa. 6, Sü. 3 te aşbakan Adnan Menderes mar Arkası Sa. 3, Sü. lde bir icabı olarak imza tarihinden 15 gun sonra, yani 4 ekimden itıbaren .ithalâtın yüzde 60 ı serbest olarak yapılacaktır. Celâl Bayar ve Adnan yeniAvrapaltlararası rejimin lalbikıoa Menderes Erzincanda dün baslandı Şehir halkı, Cumhur Başkanını büyük tezahüratla karşıladı Serbest ticaret rejimi "Cumhuviyet^in Anheti: Omer Celâl Sarç, bu yıl Universiteye Siyasî komitede İngiliz teklifi alınacak talebe, yeni profesörler ve kabul edildi inşaat hakkında izahat verdi •• Universite Rektörünün Milletİerde Kore meselesi basın Joplantısı Birleşmîş Zabıtanın salâhiyeti ve mes'uliyeti arttırılmalıdır? Baro Reisi ile DP. İl Başhamnm ileri sürdükleri fikir ve mütalealar Arkası Sa. G, Sü. 4 te Dördüzler bugün tekrar hastaneye dönecekler İzmir, 4 (Telefonla) Dördüzer bugunü ve bu geceyi de baba« larmın evınde geçırmişlerdir. Çün«^ kü dördüzlere yardım komitesinin hukukî mahiyet ıktisab ederek dernek hahne getirilmesi hakkındaki formalıteler bitirılemediğı gıbi dördüzlerin İzmirde mevcud hususî astanelerden hangısinde büyürülmeleri lâzım geleceği de yapılan Arkası Sa. 3, Sü. 5 te •• Dün gece yapılan güreş seçmeleri Kırkpınar başaltı pehlivanı İrfan, M l Candtmiri yendi D.P. İl Baş^anı avukat Enver Safder Oder Saraylardaki İslâm Dünyası Ekonomik Konferansı Tahranda toplanan konferansı tran Başbakanı açh tSon günlerde artan suçlar nasıl tedibi ve cürmün artışmı önlemek ve ne gıbi tedbirlerle önlenebilir?» ilk akla gelen çarelerden biridir. Bazı kanunlarda tadilât yapılmamevzulu anketimize bugün de desı ve ihtiyaca göre yenilerinin var vam edıyoruz. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Şehrimizin tarunmıs avukatlarından D.P. İl Başkanı Enver Safder Oder suallerimizi şöyle cevablandınyor: c Son zamanlarda bazı cürümlerde görülen arbşm sebebleri hakkındaki kanaatimizi belirtmedea önce su ciheti tebarüz ettirmek lâzımdır ki, zaman zaman cürümlerin artmış olmalarını «iyast değisiklik ve görüşlere hamil ve malebnemek Fuarda Türk paviyeaunu t^zen «iyaretçilere verikn icab eder. Bu hatalı bir görüı ve iki aded sigaraıun nyandırdığı rağbet Almanyada Türk mütalea dır. türününe çekilen hasretin eanh bir misali oldn İstanbul sehri ölçüsOnde, ton günlerde müşahede edildiği ileri sürülen bir takım cOrümlerin artışlanndaki hakikl sebeb bence bu fiillere ictisar edenlerin mâni zabıta mekanizmasını türlü hileli yollardan asarak ortaya çıkmıs olmalanndan ibaretttr. Mâni zabıta mekanizmasınm sıkı tedbir ve takayyüzile bu kabil mütecasirlerin Frankfurt Fuanndan alınan dersler Yaşar Doğu. düiT ak§am Orhan Çakan tujla. yenerken Tahran 4 (a a.) (Özel muhabirimiz bildiriyor) Tahran Adliye Sarayında İslâm Dünyası Ekonornık konferansının açılıs töreninde İran Teftiş Komisyonu Reisi: «Netice Başbakanı General Razmara şungöğüs kabartıcıdır» dedi. lan söylemiştir: « Dünyadaki gelişme milletler Ankara 4 (Ankara Ajansı) arasında işbirliğıni âmirdir. Zira Buyük Millet Meclisi hesablannı hiç bir memleket kendi kendine yekontrol ve teftiş komısyonunun, ıki temez. Din, cografya ve inanc gıbi aydanberı İstanbuldaki Dolmabahçe, bütun unsurlar müslüman devletYıldız, Beylerbeyi sarayları, Goksu, lerı birbirine yaklaştırmaktadır. Bu Aynalıkavak, Florya ve Yalova koşk devletlerin müşterek inanclannın lerinde ve Savarona ile Ertufrul bu memleketleruı gelismesinde ve yatlarında yaptığı tetkıkler so.ıa h?vat seviyelennm yükselmesinde ermıştir. Bu hususta hazırlanan ra en kuvvetlı unsur olduğuna emı> por yakında mechse verıl;cpkt;r. nım < Arkası Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa 3t Sü. 6 da eşya eksik çıkmadı Tehdid mektubları aldı yürüdii İstanbul Defterdan ve bir Universite asistanı ölümle tehdid edüdiler Bir müddet raoda halini alan ve bir türlü arkası kesilmiyen tehdid mektubu gonderme vakaiarı gene almış yürumüştür. Evvelkı gun istanbul Defterdan Mehmed Vejsı, kendisine gönderilen mektublarla, mechul muhatablar tarafmdan olümle tehdid edılmıştır. Oğrendığımıze gore, bu tehdid modası maalesef universite muhıtlerıne de sırayet etmış, proîesor, do Arkası Sa. 3, SU. 7 de Frankfurt Fu«rında Türk paviyonundan bir köse CYazm 4 üncü sahifemude}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog