Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

aşbakanın Erzurumda söylediği mühim nutuk Iktisadî ve malî durumdan, partilerden bahseden Başbakan: "Şarkı, memurlar için bir nevi menfa olmaktan çıkartacağız,, dedi Yeni Sehir Meclisi slanbulun yeni Şehlr Meclisi evvelki gün işe başladı. Vali ve Belediye Reisinin ümid ve dilcklerle dolu nutkundan sonra Meclis riyaset divanını, Daimî Encümeni ve ihtisas komisyonlannı •eçti. Seçilmiş olan iki reis vekili de Meclisin mesaLsüıi müsbet kararlara sevkedecek kıymetli zatlardır; cümlesine başarılar dileriz. Istaabul gibi, çok dağınık, Belediyesi zayıf ve mühmel bir şehrin meclisi için yapılacak iş çoktur; çeşidlidir ve ftcildir. Her çeyden evvel bu milyonluk şehrin Belediye iradı nüfusuna nazaran çok azdır. Şehre aid bir kısım varidatı Maliye hazinesi aldığından yeni vergiler ihdası da kolay değildir. Demokrat bir meclisin, demokrat hükumet maliyesinden bu vergileri kurtarması beklenen bir hizmettir. Bunu her şeyden evvel yapabilirse bütçesinde ferahlık hâsıl olur ve illâ bu meelis de selefleri gibi küçük bir yama ile biiyük delikler tıkamak 7.0runda kalır, bir çok hizmetleri ihmal ederek halkın gikftyetini davet eder. Vnutmamalıdır ki; Belediye J?leri siyasî mahiyette olmadığradan hangi partiye mensub olarsa olsun Meclis azasının endişesi ve hizmeti aynıdır. Dava bu şehrin ve bu şehir sakinlerinin medenî bir şehir nimetlerinden az çok nasib alabilmeleridir. Gaye bu olunca yapılacak işin siyasî mahiyeti olmaz. Şehirde yeni hizmetler ihdas etmedikçe, eski hizmetleri rasyımel şekle sokmadıkça yeni Meclisin eskisinden farklı bir başarı elde edemiyeceğine göre ilk işin varidatı yani fazla hizmet imkânlarını arttırmak olması en tabü bir lüzuradur. Bundan sonra, Anadolu yakasının artık bir buhran şeklini almış olan su derdine bir çare aramak Iâzımdır. Bu çare de muayyendir. Ikinci bir bend yapılmak ve şebeke takviye edilmek icab ediyor. Bunun için 67 milyon lira lâzımdır. Bu paranut adi bütçeden temini mümkiin olmadığına göre, Meclis ya bu işi ileriye talik edecek, yahud bir istikraz akdetmek zorunda kalacaktır. Bundan sonra süt ve ckmek meseleleri gelir. Bir taraftan bu iktisadî teşcbbuslere başvurulurken öte yandan artık vücudüne büyük ihtiyac hissedilen Belediye zabıtasınm da tekrar ihdası imkânlarını aramak gerektir. 27 nci yıl Say, : 9397 Cumhuriyet «5; 3 £ * , " î £ r İ T ^ £ £ S T Î S f "tJJ t KLTRUCUSU.YUNUS NADf SAMED AĞAOĞLU ZÜRRİVET Tahlil hikâyesinin biid/t, lsefizeri olmıyan jaheserierini bu kitabda bulacaksmız. VARLIK 1 Mra* YAYINLARI Ç^amba 4 Ekim 1950 Ankara CaddesJ. $ / l İstanbul 0 Bir Amerikan askerî fıeyetî geliyor Türkiyedeki Amerikan askerî heyetinin çalışmalan gözden geçirilecek Ankara 3 (Telefonla) Amerikan askerî yardım heyetinin Türkiyedeki çalışmalarını teftiş etmek üzere 2 general ve 5 albaydan mürekkeb bir heyet yarın öğle üzeri uçakla şehrimize gelecektir. Heyet Major Gnl. Scott, Gnl. Biggle, albay Ekthal, albay Bogard, albay Filip, albay Berkeleysh ve albay Oharadan müteşekkildir. Teftiş heyeti hava meydanında, Türk ve Amerikan Demokrat Parrili köylüler, Cumhur Başkanma derdlerini anlatıyorlar askeri heyeti ileri gelenleri tarafınErzurum 3 (a.a.) Cumhur I3a? dan karşılanacak ve şereflerine per kanımızla Başbakanın Erzurumda şembe günü yardım kurulu başkanı bulunmalan münasebetile dün geGnl. Arnold'un evinde bir kokteyl ce Erzurum Belediyesinin büyük salonunda bir halk toplantısı ter parti verilecektir. Heyet Amerikan bütün çahşmalannı tıb edilmiştir. Bu toplantıda muh misyonunun telıf partılere mensub ve partisiz gözden geçirecektir. genis bir vatandaş kütlesi buhmmuf 7e Cumhur Baskanı Celâl Btyarla Başbakan Adnan Menderesin salo ,na gelişleri tezahürle karşılanmıştır. Erzurum millî oyunlan oynanmış ve bilâhare muhtelif vatandajlar, Erzurum ve eivan bölgesinin Venizelos, iki taraflı bir ihtiyaclan ve istekleri hakkında güvenlik pakh yapmak izahat vermişlerdir. üzere Türkiye ile müzaÇok uzun yıllar ihmale uğkerelere girişeceğini rıyan Erzurumun ve havalisinin bütün derdleri, acı bir lisanla, devsöylüyor Arkast Sa. 3. Su.. Z de Rusyanın Kore'ye dair teklifi kabul edilmiyor Siyasî komitede delegeler, Sovyet teklifinin aldatıcî cazibesine kimsenin inanmıyacağinı söylediler McArthnr'ün Kuzey Korclilere verdiği ültimatom bugün sona eriyor NewYork 3 (R.) Birleşmij Milletler siyasî komitesi bugün tek rar toplandığı vakit söz alan delegeler Vichinski'nin dün Kore meselesinin halli için yaptığı teklifler hakkında konuşmuşlardır. Sovyet delegesi, bu arada, muhasamata derhal son verilmesini, Birleşmış Milletler kuvvetlerinin Koreden çekilmesmi ve ancak bundan sonra serbest seçimler yapılmasını teklif Arkası Sa. 3, Siı. 5 te Amerikan birlikleri Kore'de bir nehri «ecerlerfcc* ve Yunanistan onünde TelAviv 3 (Hususî surette gıden arkadaşımız Cem Atabeyoğlu büdiriyor) 27 mıllete mensub 700 Musevi sporcunun iştirak ettiği Başbakan konusu\or Makabiath olimpiyadlan büyük bir heyecanla devam etmektedir. Türk Ankara 3 (Telefonla) Bulgar açraış, Bulgarlann kafileyi hudud Musevî basketbol takımı ikinci hududundan memleketimize vizesiz lanmıza zorla sevkettıği, hattâ ü karşılaşmasını olimpiyatlann beşınolarak girmek fetiyen bir kafilenin zerlerine ateş açtığından bahsedıl ci günü İsrail takımıle j'aptı. Türıc Arkast Sa. 4, Sü. 2 de takımı Amerikahlarla yaptığı mügeri çevrilmesi bazı şayialara yol sabakadaki kadroyu muhafaza ede« Komünistlerin bir hükumet rek şu şekilde çıkmıştı: darbesine teşebbüs edecekleri Küçuk Habib'(F.B.). Filbo ( F 3 ), söyleniyor Moris (F£.), Sılvıo (F.B.), Mıko (F.B), Büyük Habib (F£.), BaraLondra 3 (R.) Avusturya vass (BS), Ventora, Meşulam. him bir buhrana doğru gitmektedir. Bu mussbakada Türk takımı fevIşçi sendikalan, komünistlerin tahkalâdc bir oyun çıkarmasma rağ« rikile, hukumete bir ültimatom men maçı 42 51 kaybettı. Bıze karjî vermişlerdir. Tekmil yevmiyelerin gosterılen sempatının bır tezah.ü« derhal yüzde 20 nisbetinde arttırdAlâkadarlar, mevcudumuzdaki azalmanın eski rü olarak takımımızm bu güzei masını, fiatlann sabit tutulmasızu oyunu takdırle karşılandı. Dunci hükumet zamanında terhin edilen altmlann Bir Şehir Meclisini ve bir Beletzmit 3 (Telefonla) Dün gece nak halindeki şiddetli yağmurdan istiyen bu ülümatomun müddeti müsabakada basketbolda Amerikadiyeyi en çok işgal eden umumî yarısmdan sonra saat 2.30 da baş sonra Izmiti seller basmıştır. Azgın çarşamba günü (bugün) sona ermiş satılmasından ve mevsim icabı döviz sarfiyatmlılardan sonra en kuvvetli rakib nakliyat servislerinin de nizama layan ve 7 saat devam eden sağa Arkast Sa. 4, Sü. 1 de Arkası Sa. 3, Siu 8 de dan mütevellid olduğunu söylüyorlar ılan Israıl takımıle karşılaşmak bısokulması bir zaruret halinde bezim için biraz şanssızlık olmakla lirmektedir. Bunun yanında taksi Ankara 3 (Telefonla) Altın vı göstermek gayretile bazı mevduat beraber spyılar araEindakı cuz'i farj» ve dolmuş davalarının kökünden döviz mevcudumuzun 4 ay içindı hesabları da ilâve edilmiştir. Hakıkî da bızım hesabımıza bir nevi muhalli için enerjik kararlar alması 137 milyon kadar azaldığma ve e artış 71 buçuk milyon liradır ve raffakıyet added'imektedır.. yeni Meclisin hayırlı işlerinden omisyonun 220 milyon lira kadar Arkasi S a . 3 , Sü. lde lacaktır. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de arrbğına dair neşriyat uzerine Ma Dört senelik vekâlet devresinde liye Bakanlığında salâhiyetli bir za Şehir Meclisinin yapacağı işler •blze bazı açıklamalarda bulunmuş Sofokles Venizelos rasında Istanbula yeni bir hastane ve Usküdar cihetine de en az yüz Atina 3 (a.a.) (A.FJ».): Başba tur. Bu zatın verdiği malumata göjataklı bir paviyon ilâvesi, bugüne kan Venizelos, Yuninastanın iki ta re, neşriyat efkân umumiyeyi şaşırtmak gayesini gütmektedir. Bu kadar yapılamamış olan nmumi ve raflı bir güvenlik paktı yapmak neşriyatı yapan Ulus gazetesi, Mer buyük kanalizasyonun ikmali, şehir özere Türkiye ile müzakerelere gikez Bankasının emisyon miktarı kaldırunlannın tamir ve injasmın rismek tasavvurunda olduğunu söy 12 nisan 1947 de 998 milyon lirayı lemi| ye bundan sonra Yunanista bulduğu halde hiç bir hassasiyet CUMHURİYET mn, İtalyadan başhyarak diğer göstermemiştir. Mesele iki noktaGeçen cumartesi akşamı Sarayburnu önlerinde vapiir Arkası Sa. 3. Sü. 5 t« komıulan ile de buna benzer pakt dan ele alınmaktadır. Emisyon hacdan denize yuvarlanıp boğulan genc kızın kim olduğu lar yapmağ» matuf müzakerelere minde görülen arüj ve altınla döanlaşıldı, fakat yanındaki erkeğin bu ölümde dahli bulubaşhyacağını ilâve etmiştir. viz mevcudundaki azalı;, bize manup bulunmadığı henuz meydana çıkanlamadı Yetkili çevrelerde, iki memleket lumat veren zata göre, emisyonda arasındaki anlaşmazlıklar izale edi görülen artış, gazetenin yazdığı kaIstanbul polisi ve adliyesi iki üp Belgrad ile normal siyasî müna dar değildir ve bu artış hesabla gündenberi, mahiyeti ve cereyan sebetler başladıktan sonra Yugos nırken, tedavül hacmini yüksek tarzı itibarile esrarh ve o nisbette de hazin bir hâdisenin aydınlatıllavya ile de böyle bir andlajmaya masına çalışmaktadır. Zabıta ıtıunıatuf müzakerelere girişilebileceği harririmizın alâkalılardan edindıği kanaati vardır. malumata göre ,aynı zamanda bir cinayet şüphesini de uyandıran hâdisenin tafsilâtı şudur: Tarlabaşmda Hüseyinağa sokağında Ayfer apartımanının zemin katında oturan ve Istanbul GazeteciDefterdarhk yeni teşkılât ile gelir ler Cemiyetı lokalmde kahvecilik vergisınin bir kısmının tatbıkına eden Mehmed Köstekliişin 16 "aşgeçmiştir. Bunlar serbest meslek larında Münevver adrnda guzel bir Hükumetimizle yapılacak müza erbabının elde ettikleri müteferrik kızı vardır. Münevver sakın ve çok «rbiyeli bir kızdır ve 1 seneoenkerelerden pratik neticeler elde gelirlerden alınan vergi ile işini tasi Beyoğlunda bır ferzıhanpde fıyeye karar vermiş olanlardan alışmaktadır. Evine ve ışıne çok edileceği kanaati izhar şimdiye kadar yaptıklan işe dair bağh olan Münevverin son gunlrrediliyor verdikleri beyanname üzerine ab de pek üzüntülu ve durgun bır hal Londra 3 (Nafen) Naîen'in nan vergiden ibarettir. Fakat asıl aldığı aıle büyuklerinin gozunden külli miktardaki tediyeler 1951 se kaçmamış ve bunun sebebi eenc dıplomatık muhabiri bildirıyor: Turk hukumetinm Atlantık Pak nesi martında verilecek beyanna kızdan sorulmuştur. Münevver rntının Akdeniz Komitesile işbirliğı melere göre yapılacaktır ki bunun celeri bu durgunluğunun sebcbini Mevlud Susulunun evi ve Dördüzler bu evde umelerile komju kadınların kucakJannda yapması teklifıne henuz cevab ver miktarı nulyonları aşacaktır. ebeveynine izah etmekten kaçın(Yçzışı üsüncü Arkası Sa. 3. Su. 5 te Arkası Sa. 4, Su. 7 de Arkası Sa. 4, Sü, 2 de Münevver Kösteklnj Yağmurlardan İzmit ve arifesinde civarını sel bastı Demiryolunu tıkayan seller mütakalâtı sekteye uğrattı, İzmitte 8 ev yıkıldı Avusturya buhran Yizesiz gönderilmek isteıten göçmenler Makabiatfr Olimpiyadları devam ediyor Basketbolda Türk Musevi takımı Israile yenildi Bulgaristandan gelen yeni bir kafile hududdan geri çevrildi Alttn ve dövix mevcudum ux Dördüzler tekrar hastaneye alınıp orada bakılacaklar Yardıa komitesi, (Dördüzlere Yardıa Derneği) isinli bir ceaiyet haline geldi, yavralann babası dördnzleri bu coıiyete tesline razı oldo Esrarı çözülemiyen hazin bir vak'a Gelir Vergisi kısmen tatbika Aflantik Paktı Akdeniz Komitesi ile görüşmeler başlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog