Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

UDDEHOLM En yuk»ek fcolife Iıvçt Sandık' Çeliği. Stokumuzdo I, 2, 3, 4, 5 Ne. lorı mevcuttur. Kllosu : TL. 145 TRANSTÜRK tfd. Şri. Câddtsl Ha. tt2022. Ttl 42333 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NAD! 27 I1Pİ Vlf SflVI * 9494. Telgraf ve mekîub adresfc Cumkuriyct, Istaabul Posta Kutu»u îstanbul No 246 »ERGİSİNİN •v*f Abone için, müracaat: ' P i «, tt*Qd± İstanbul Kore'deki birligimiz dün Hükumetin istffasına ilk defa vazife aldı dair vayılan gayialar Birleşmiş Milletler Komutanhğı, kıt'amızı Taegu'nun emniyetini muhafazaya memur etti Kuzeyde çarpışmakta olan birliklere giden münakale yolları üzerindeki bu stratejik nerkez etrafında gittikçe artan bir çete faaliyeti görülüyor fcf ııuı jıı «ajı . »ffcr Teiefcnlaj: Umumi Santral Numarıa: 24286. Yan İslerf: 24299, Matfaaa : 24290 Safı 31 Ekim 1950 Başbakan Yardımcısı, bunların efkârı kanşCırmak için çıkanldığını belirtti Bakanlar dün, Cumhur Başkanının nezdinde toplandılar ve Bayarın Mecliste okuyacağı nutkun muhteviyatından haberdar edildiler Temel şart undan iki yıl kadar önce, Halk Partisi Hukumeti, ilkokullarda ihtijari olarak din dersleri okutulmat sına karar verdiği zaman, bunu in kılâb prensiplerine aykırı bulduğumuz için uzuntu duyarak burads açıkça tenkid etmi$tik. Lâiklik mefhumunun dinsizlik demek olmadığını gerçi biliyorduk. Sosyal bü rcalite olarak din muessesesinin insan topluluklan içindeki ehemmijctini de inkâr etmek akhmızdan geçmiyordu. Bizim istediğüniz kav limiz ile fi'limizin birbirine nyduğunu gormek, lâik devlet anlanıının ışığı altında jurumck, tehlikeli zik zaklara sapmaksızm inkılâbı mıl letçe selâmete çıkarmaktı. Lâiklik esasını yurekten benimscmiş bir memlekette vatandaşuı vicdan hurrijeti teminat altındadu Çeşidli din ve mezheb salikleri ara larında diledikleri gibi teşkilâtlanmak, başkalarının veya toplumun hürriyetine tecavuz etmemek »artile âyinler yapmak, kouieranslaı vermek, tedrisatU bulunmak hakkın« sahibdirler. Hiç bir $eluide hiitumet bunlan yasak edemcr Hattâ devletin icra organı olarak onun varifesi, vicdan hurrivetbıİB yurdda serbastee {elişmesine unkâıı sağlamaktır. Ana babalara oknllar da çocuklarının dini terbıje för (Kore'deki harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) Taegu 30 4500 kişiden mîirekkeb olan Türk Sava$ Birhği bugün Korede bılfiil vazife alnus bulunmaktadır. Bırleşmı? Milletler komutanlığının bır emrile Türk askerleri bulunduklan Taegu şehrinin eınniyetini muhafazaya rnemırr edıl mişlerdır. Mehmedcikler arasında dun Cumhurıyet Bayranunı kutlamanın verdıği neşe, ilk vazifenin resmen alınmasıle bugün bır kat daha artmıçtır. Dun bayram munasebetıle Turk bayraklannın dalgalanmıs olduğu Taegu şehrinın sokaklannda şımdi Mehmedcikler devriye gezmektedirler. Korenın bu bölgesinde bir kaç gündenben arttığı görülen kızıl çete faaliyetinın kuzeyde Mançurya ve Sıberya yakınlannda çarpışmakta olan dığer biflikierle muvasaia yollannı tehlikeye düşürmesi mümkun goriilmüş ve bu yollar üzerinde stratejik ehemmiyeti haiz Taegu şehrinın emniyeti Türklerin elıne Arkası Sa. 3. SxL 7 de ı Ankara 30 (T.H.A.) Hükume'tin Istifa edeceği hakkında çıkarılan jayıalar üzerine Başbakan yar dımcısı Samed Ağaoğlu gazetecılere a$sğıdaki beyanab vermiştır: € Son günlerde Başbakama hastahğını vesile ittihaz eden ve herkesee malum bulunan bir n}enba, gene çalışmalannın yegâne bc» defi yalan ve yanhş haberlerle u • mumî efkân kanştırmaktan ıbaut olduğu malum olan vasıtalarla hukumetm istifa şayialarıru yaymaktadır. Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Şehircilik mütehassısi Prost Kore'ye giden Türk Savaj Birligimiz, topraklanınızı terkedecekleri fünlerdc edebilir ve etmelidir. Din teşkilâtına bağlı oğretmenler, devlet okullarında, istekli ana babaların vocuklarma belli saatlerde din derai Şehircflik mütehassısı Prost Vali verebilmelidir. Aksi takdirde vicve Belediye Başkanı Fahreddin dan hurriyeti daha ıiyade kuru bı» Kerim Gökaya bir mektub bırakasozden ibaret sayılır. Fakat lâik rak memleketıne gıtmıştır. Prostun olduğunu iddia eden, o prensip» tekrar dönup dönmiyeceği malum bağhlıkta içtimai bir fayda gören değildir. Yalnız mevcud mukavebir devlet ihtiyarî de olsa din tedlesi mal! sene başına kadar muterisatını millî butçeden kendi vası ber olduğundan bu müddet zarfıntalarile sağlayamaz. Hele bu tedrlda bir defa daha gelmesi muhtemel satı hiç bir şekilde mecburi kıladir. Bununla beraber yeni yapılan maz. bütçe tasansında 1951 yılı için Prost'un ödeneği kaldırılmıştır. Muhterem Adnan Adıvar'm bir Vasfi Rıza Zobu, British Istanbulun imar plânını hazırlakaç gun once Cumhuriyet'te pek Museum'da ismi cismi guzel soylediği gibi boyle bir karar nutulmuş bestekârlanmıhem Anajasa hukümlerine, hem de zm asırlarca evvel besteMedenî Kanuna ajkırı bir hareket ledikleri duymadığunız, olur. Biz burada üstaddan bira? bilmediğimiz eserleri ihtidaha ileri gideceğiz ve şoyle diyeMoskova, Trygve Lie yeniden ceğiz: va eden 310 seneR'v bir Genel Sekreter seçilirse Anayasanın ikind ve Medenî musiki mecmuası buldu onu tantmıyacak Kanunun yuz uçuncu maddeler<ne İstilâ haberi dun gece resmen aykırılık nihajet bir formalite ma Lake Success 30 (E.) Sovyet te.vid edildi selesi sajılabilir. Hiç bir kanunuo delegesinm ısran üzerine bugün Londra 30 (BB C ) Bu ak|ara hiç bir maddesi mutlak olmad.ğı gızlı bır celse akdeden Güvenük Delegeler, Bergama harabelerine giderlerken Yeni De'hıden alınan bır habere için şartlar gerektirirse bunlan ie^onseyi Genel Sekreter tayini mebindikleri otobüsün tekerlekleri fırladı, fakat göre, Tıbet hududlarını aşmış olaiı ğiştirmek mumkundur. MillervekU selesini yeniden ele almışür. Sovkaza ucuz atlatıldı Komünıst Çm bırlıklerı başkent lerinin çoğrunluğu yann Anayasarıp et delegesı Trygve Lıenin vazııeLhassa'va doğru ılerlemektedırler ikinci maddesini kaldırır ve yeriui" ınin uzatılmaması hususunda bir «Turkiye Cumhuriyeri İslâm esaaİzmir 30 (Telefonla) Izmire tu dıktan sonra, yolda iki otobüsümüz Tıbetteki Hınd heyetının başkînı eklif yapmış fakat bu, aleyhte 1 e Iuam ettirdiği Başbakan Barztei'nia amcazadesi tarafından larına riayeti vazife bilen bir devristik bir gezi yapmak maksadile bozuldu. Alaçatı 6 numarah oto istilâ haberını teyıd etmış ve Tıbetkarşı lehte 7 oyla reddedilmi|tır gelen milletlerarası «ivil havacılık büste bulunan 18 delege büyük bi Iılerle ıstılâcılar arasında savaflalettir.) gibi bir başka madde koyadün akşam vurulan Sami Hinnavl Bunun uzerine söz alan Rus ia<nteşkilâtı delegeleri bugün sabahle tehlike atlattı. Benım de ıçınd rnı cereyan etmekte oldufunu soybilir. Öteki kanunlarda da elveri^li sılcisi Malık «Trygve Lie yeniden Beyrut 30 (R. a a.) Ceçen sc tiren Sami Hınnavi bu akşam tramyin Bergamaya gitmişler, harabeleri bulunduğum otobüsün sol ark Jemıştir. değişiklikleri her zaman japabilir e Surıyede ikinci hükumec daıbe vaya binmek üzere iken J O .>.aseçilirse Rusya onu tammıyacaktır» Muhabirlerin bıldırdıkleriae gogezerek ızahat almışlardır. Bu gezi tekerlekleri dingilden fırladı v Bizce ası! muhira olan nokta, okul demıştır. Bılindiği gibi yarın Oenel ııni yapan ve Husnü Zairn 'lt Baş de oldürülmüjtür. turizm davanuz bakımından da bize defransiyel parçalandı. Etrafı sara: re, komunıstler Lhassa'ya 200 vc.ı) larunızda din dersleri mecburî kıakanı Muhsın Barzaniyı iaa^n et Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Kurul umumî celsede bu meseltyi kauçuk kokusile şoför işın farkına yaklaşmışlardır. Fakst normal za« çok iyi bir ders olmuştur. lınırsa bunun inkılâba aykın olainceleyecektır ve Lie nin venıden Arkası Sa. 4, Su. 4 te Arkasx Sa. 3. Sü. 3 te İzmnden 4 eski otobüsle aynlcaşıdır. seçilmesı de muhtemel görülmeKBu nokta üzerinde ısrarla durn tedır. yoruz. Turk inkılâbı, kendi kanu Rus deleşesinden sonra so7 p'an nunu devrimiz şartlarmdan alan Yugoslav delegesı Bebler, Sovyet muazza,, bir eserdir. Bunun an» temsilcisinın yeni bir tehdıd savurduğunu, mılliyetçi Çin için «. 'e prensiplerine dokunmaya hiç biriaynı şeyi söyledığini fakat gene de mizin hakkı yokrur. Tersine, vaziKonseyden aynlamadıgını, müzıkefemiz içeriden ve dışarıdan gelecek Vasfi Rıza Zobu relere iştirak ettığını belirtmiştir. her turlu hucumlara karşı, kanı(Yazısı 2 inci sahifemizde) Siyasi Komisyonda mız pahasına da olsa. o prensipleri Bırleşmıs Milletler Siyarf Kokorumaktır. Di>orlar ki: misyonu bu akşam Sovyet Dış Iş Ana babaların > uzde doksap leri Bakanı tarafından ileri sürülen dnkuzu okuüarda din derslerine «sulh teklifini^ son bir defa dah* taraftardır. Ne yapalım?. müzakere etmiş ve eziei bir ekseOemokratik bir nizam kunnay* riyetle bunu reddetmiştir. çalistığımız yurdumuzda bbyle bir duşuncenin altındaki sakathğı hep Samsun, tstanbul, Izmir ve NADİR NADİ İskenderun limanlan Arkası Sa 3. SiL 5 te birinci plâna aluıdı meleri «imkânını» devlet temfa» yrutta dün akşam işlenen siyasî cinayet Prost, Valiye bir mektub bırakıp gitti Hududda biriken göçmenler Son haberiere göre, Svilinyradda bekliyen göçmenler, bakımsızhktan büyük nyiat veriyorlar Şehircilik mütehassısı mektubunda: "Plânım o kadar değişti ki, şimdi ben bile onu tanıyamıyorum,, diyor Suriyedeki ikind hükumet darbesini yapan Sami Hinnavi tabanca ile öldürüldü m Türk musikisi için emsalsiz bir kesif Rusyanın yeııi bir tehdidi Edfme 80 (Telefonla) Bugün. SeiUngrsdtkı biriken göçmcnlerimız» yapılan kotü muamele ile ılgıii olarak elde edılen bir rakam memlekette günden güne büyuyen en» diseyi haklı gosterecek mahıyettedır. Malum olduğu üzere Bulgarlar, Türkiyeye gitmek üzere 45,600 kişi» e pasaport verdıkltrini ilân etmıslerdır. Memleketimizdeki muh^ telıf bevanlar Türkiyeye yalnız 38 in göçmenin girdiğı merkezinde'' mak uzere vaktile müteaddıd mGte dir. Bu vaziyet karşısında Svilinhassıslar celbedılnıiş, hattâ bir ara gradda anayurda donmek üzere htf lık dort mütehassıs birden davet dudun açılmasmı bekleyenlenn 910 edilerek İstanbulun bnarına aid bin kışi olması lâzım gelmektedır müşterek bir plân hazırltılamış. ıse Halbuki hududdan son sızan hade bilâhare bu da beğenilmemış, berler, Svılıngrad'da ancak 6500 Brezılyanın merkez plânını yapmış köçmenin bekleştığı yolundadır ki olan Prost memleketıtnize davet Arkast Sa. 3, Su. 7 de edilerek kendisine İstanbulun plânını hazırlaması işi verılmiştır. Prost bunun üzerine İstanbulun ıma nna aıd bır plân hazırlamıştır ve Arkast Sa. 4, Su. 5 te Icao delegeleri bîr tehlike atlattılar Kızıllar Tibet'te ilerliyor i Fuad Köprülü bugün Romaya gidecck Dış İşleri Bakanı, Amerika ve fngiltereye gitmesinin bahis mevzuu olmadığını söyledi 32 Yankesici Yakalandı Yaptırılacak lintanlarıınız Lâtin Amerika intıbalari Yazan: Fuad Garım Rio de Janeiro Büyük Elçimizin çok şayanı dikkat bir yazı serisi Yoldadogan üçüzler Fatice adında bir kadın Karamandan otomnbille Konyadaki doğum evine gelirken iki kız, bir oğlan anası oldu Konya 30 (Hususî) Karamandan otomobillr Konyadaki Doğum evine getirilmekte olan Hatice adında hamıle bır kadm yolda uouz doğurmustur iki kız ve bır oğlan o'an kucukler sıhhattedır. D()ğum yolda tamamlandığından otomobıl Konyava eıtmeKten vazgecmı^ ve FuadKoprulü, dün İstanbullu Demokrallar arasında . (Yozısı 3 UTVCU sahıfemızdş) tekrar Karamana donmu$tuı. İlk yazı yarın Ankara, 30 (a a.) Geçen sene Mılletlerarası İmar ve Kalkmma Bankasından alınacak kredı ile yapılacak limanlar tesbit edılırken Samsun limanı birinci plâna alınmış, Mersm hmanı ise ikinci piâna konulmuştu. Buyuk Mıllet Meclisi Reisi Refık Koraltan, son tetkık seyaha tmde Mersinı ziyareti esnasınd* dlâkalılar liman meselesim taze.emişler ve Koraltan da Mersin Mmanı ınşaatınm on plâna ahnn' sı ıçın hukumet nezdinde ve âcıl tesebbujierde bulunacağını vadeıSon 48 saat içinde jakalanan yankesidler nıış ve hattâ belediye ds.ır.>ınJn Bdjbakan Adnan Mendeıe^e teleSon 48 saat içinde şehnmızın muhtehf semtlerinde, tramvaylarda ve otobuslerde faaliyette bulunan 3 K Arkzsı S<h 3, Su. 2 üe yaakefic.1 yaka'anmi|tır. Isleruıde S de kadm bulunan sanıklar bugün Adlıyeye teslım edıleceklerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog