Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

mmmy ııuı JH wofl umhuriyet K1IRUCUSU: YUNUS NADÎ 27 flCf Vlf SflVI ! 9 4 2 3 . ütfcU Te)graf Devlet dairelerinin umunu masraf bütçelerinde yüzde 7 nisbetinde bir indirme imlcânı hasıl oldu Umumî yefeunda geçen yıla nazaran 100 milyon Kradan fazla bir tasarruf sağlanacağı anlaşılıyor bufçesjnde lasarrııf Telrfonlan Umuml Santral Numarao: 24298. Yan İsleri: 24299, u « t t » . : Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Y«t kleri 2429a u . A , *• mektub ***** Cunalıuriy«t, Istaabul Posta Kutusu îstanbul No 248 24290 aiî«O Pj)79rfPCİ r«UdnB5l sında bulunduğu zor durumu ifadeye kâfidir. Buna rağmen malî ve iktisadi bünyesinin saSalı günü yapılacak Meclâbeti ve selâmeti bakımından lis Grupu toplantısına denk ve samimî bir bütçeye kat'î bir ihtiyaç olduğu kanaati hâehemmiyet veriliyor kimdir. Evvelce yapılmış olan Ankara 29 (Telefonla) Bir kaemrivâkiler yüzünden tam bir nkaradan verilen bir sımda 30 uncu döneminin biriııcJ tevazünün bu sene temini mümhaberden anlaşıldığma kün olmazsa iki yü içinde mut toplantısuu yapacak olan B.M M göre göçmenlerin iskâ Arkası Sa. 6, Sü. 2 de nin açılışına iki gün kalmıştır. Bu Bı isi için İskân İşleri Genel Müseferki açıhş D.P. nin iktidara ge!dürlüğünün hazırlamış olduğu ramesinden sonraki ilk toplantı devpor, Dış. İşleri, Devlet ve Çalışma resi olmak bakımından siyasi meBakanlıklan temsilcileri tarafmdan hafilde büyük bir alâka ile bek'enitirazla karşdanmıştır. İskân İşleri mektedir Bu devredeki Mecüs Genel Müdürlügünün hazırladığı faaliyeti 14 mayusta verilen halk oyraporda, göçmenlerin, büyiik vilâlarının ve açıkça belirtilen millet yetler haric olmak üzere, 43 vilâyeisteklerinin kanunlaşması şeklindo te dağıhlması ve bunlann köylere tezahür edecektir. 31 ekim salı güffönderilerek kendilerine yer yapınü DP. Meclis Grupu toplanacaktır fınnya kadar köylümüzün misafiri Bu toplantının ötedenberi yapılan «Imaları tensib edilmiştir. Yukanda Meclisın açılmasından önceki topisimleri geçen üç bakanlığın temsilisntıJardan biri olduğu bildirilmekcileri ise gbçmenleri 43 vilâyetin tedir. Bununla beraber muhalefet çevreleri toplantıya hususî bir alâka köylerine dağıtmanm mahzurlarım Amerika hükümetinin Cumhur Başkanı: «Cumhugöstererek hükumetin Meclis katve zararlarını ileri sürmüşlerdir. mesele ile yakından riyetin 27 nci yıünı kutluyoşısına çıkmadan Gruptan itimad Bu mahzurlar şunlardır: Kontrol alakadar olduğu reyi isteyeceğini ısrarla ileri sarruz. Kalbimizdeki duyguıar güçleşecek, göçmenlerin kısa bir bildiriliyor mektedirler. Kabinede bazı değışikzanıan için olsa dahi köylülere mitahakkuk edecek, mii'etiliklerin Grup toplantısında mevzuu safir edilmesi esasen fakir olan mizin yakuı refahmı gorbahsedıleceğı de gene bu mehafilde Washington, 29 (A.P.) Türk köylünün va/.iyetini sarsacak; onmekle de bahtiyar'if^mız söylenmektedir. Biiyük Elçı» Çeridun Ceria^Erkin Ian dailık, zararet Içinde bırakadedi caktır. 43 vilâyet baricinde kalan DJ*. çevreleri ise bu şayialann pazar günü verdiği bir aemecda Bırleşmiş Mılletlerın. Bulgaristsnbüyiik vilâyetlerin, göçmen iskânı havayı bulandırmak için çıkarılni| Ankara 29 (Telefonla) Curnl.ur işine hiç bir yardımlan dokunmıyaolduğuna işaretle iktifa etmişlerdir. dan ıhrac edilmek istenec 250 000 Başkanı Celâl Bayar, C">ımhuriyeTürk hakkında yeni bir soğuk karb caktır. Diğer laraftan göçmenlerin Bugvinlerde millçtvekillerinden bütin 27 nci yıldönümü doky:nlî irı^köylere dağıtılması üzerine Maryük bir ekseriyet, seçim bölşele le karşılaşacağım soylemiştir. balarını, bu gece bena, şsyle teyan Erkmin ilâve ettığinc pors meshall Plânı yardımııdan da faydarinde yapmakta olduklan tetkik ettiler «Cumhuriyeün iJ&n olunâulanmak imkânsızlaşaraktır. Çünkü leıden elde ettıkleri netıcelerle §2h sele derhal halledilmediği ta'rdirğu zaman (10 yıl kazansak da rc; JH bu plândan yardım istiyebilmek için rimize gelmişlerdir. Yeni Mec)is de Türkiye, Bulgaristaru :n*?n hakyerleşse..) diye temennilerds buikfisadi kalkınmaya dayanart bir faaliyetinin çok hummalı olacağı lannı âlenen ihlâl etmekle îîinen lunduğumuzu haürlarım. Bugün, sc'ieb göstermek lâzım gelmektedir. bilhassa bütçe müzakereleri esna itham edecek, doğrudan diğruya Cumhuriyetin 27 nci senesini kutluÜç bakamlığın temsilcileri işte bn Fuad Koprülünün dünkü merasunde alınan bir resrni sında geniş tartışmalar yapılacağı BırJesmiş Milletlere müracaat edeyoruz; hem de sukun, huzur va ctJc veya meseleyi milletlerarası mahzurlan ileri sürerek göçmenleanlaşılmaktadır. Bu toplantı devreemniyet içinde. Kalbimizdeki duyrin toplu olarak iskân edilmeleri sinde bir çok mühim kanunların da t j mahkemeye aksettirecekt'r. gular tahakkuk edecek, mılletımiıin Bulgaristan 250.000 Türkün en lâzım geldiği mütaleasında bulunmüzakerelerinin yapılacağı belirtılCumhur Başkanı Celâl Bayar, Büyük Atanın muvakkat yakm refahmı görmekle de bahtimektedü'. son 10 kasım tarüune kadar naklur muşlardır. Göçmenler, topln olarmk kabrine çiçek koyarken yarlığımız artacakür. Fazla ne soyistemekte ve Türkiyenın bu muyerleştirildikleri takdirde, kendi Ankara 29 (Telefonla) Cum Genelkurmay Başkanı Nuri Ya liyebilirim?» hacirleri kabulünü taleb etmektemuhitleri içinde, köylii vatandaşladir. Son haftalar zarftnda 'ki dev huriyetimizin 27 nci yıldönümü dün mutla birlikte Hipodroma gitmiş, ra bâr olmadan, daha rahat bir şeSaym Celâl Bayann, bu akşra let arasında teati edilen çeşidli no bütün yurdda heyecanla kutlanmış geçid resmine iştirak edecek birlik Radyoevini ziyareti, bu intıbalann» kilde calışmak ve geçinmek imkâtalarla Türkiyenin meseleyc oir hal tır. Ankarada Istasyon tepesinden leri teftiş etmiş ve şeref tribününe öğrenmekliğime güzel bir vesila nını bularaklardır. Kendilerine iş saat 12 de atılan 21 pâre topla tö geçmiştir. çaresi bulmak hususunda yaptığı bıılmak keyfiyeti de bu suretle rene başlanmıştır. Geçid resmi sırasında Cumhur oldu. Cumhur Başkanı miniminileitirazlar reddedilmiştir. Erkin, şöykolaylaşmış olacaktır. Çünkü yeni : Ankara 29 (T.H.A) Dış İsleri sebeblerini şöyle anlatmıştır: Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Başkanının yanında Başbakan Yar rin davetini kabul ederek, Radyo le demiştir: «Bu trajik hâaioen r kurulan köy ve kasabalarda her Çocuk Kulübüne uğramış ve yavBakanı Fuad Köprülü bu gece İs« Benim seyahatim sebebile bütün neticeleri ile beraber me Atatürkün geçici kabrini ziyaret et dımcısı, B. M. M. Başkanı, Bakan rulann Bayramını tebrik etmiştir. türlü sanat erbabına iş vardır. Göçtanbula hareket etmiştir. Bakanın şimdiye kadar gazetelerde türlü miş ve Büyük Millet Meclisüıe gi lar, Komutanlar, Milletvekilleri yer denî âleme ilân edileceği zaman nıenler arasında da bir çok muhteBu sırada Radyoevi önünde muazseyahati vesilesile bir çok haberler türlü şeyler neşredildi. Seyahatim derek tebrücleri kabul etmiştir. almışlardır. gelmiştir.» lif sanat sahibleri bulunmaktadır. yayınlanmış, bu arada «eyahatin Avrupa Konseyi Hariciye £fazırlan Kabul resminin devammca B. Törene saat 15 de İstiklâl marşile zam bir halk kütlesi bekleşiyordu. Göçmenleri toplu olarak iskân Atlantik Pakü görüşmelerile alâkah Erkin, Bulgaristandaki Turkltkomitesinin toplanüsında bulunM. M. Başkanı Refik Koraltanla başlanmış ve geçid resmine geçil Esasen Ankara, Cumhuriyetin oetmek mülâhazasımn, onlan köy olduğu ileri sürülmüştü. rin ihracının, Türkiypnın SOQ be? mak içindir. Başbakan Yardımcısı Samed Ağa mistir. Geçide, izci, Harb Okulu, nuncu yılmdan sonra pek nadir lere dağıtmaktan çok daha makul sene içinde Ruslar ve Sovyet caFuad Köprülü garda kendisini oğlu Cumhur Başkanmm iki yapiyade, deniz, süvari ve motörlü görülen heyecanlı ve son derece Bu içtimalar, umumiyetle Pariste ve faydah olduğuna şiiphe yoktur. miası tarafmdan hedef tutulduğu uğurlayan gazetecilere seyahatinin nında yer ateıışlardır. kıtalar, katılmışlar ve halkın sevgi kalabahk bir gün geçirm?ktedır. Arkası Sa. 3, Sn. 4 te Gerçi toplu iskân usulü, daha fazla sinir harbinin yeni bir tezohUrü olSokaklar neşeli bir insan seli ila Cumhur Başkanı evvelâ millet tezahüratile alkışlanmışlardır. paraya ve daha uzunca zamana 'hduğunu soylemiştir. Gündüz merasimini müteakıb ge dolup taşıyor. Geçid sııaEinda ıvekillerinin, sonra askerî erkânın, tiyac göstermekte ise de, dağıtmaAmerika mesrle ile alakadar ce de şehir donatılmıs ve fener ala podromu hıncahınç do'duran vanın mahzurlan gözöründe tutulunAmerika Dış işleri Bakanlığı me Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Ba?tandaşlar, hemen hemen tam kirikanlatının, Rektörün, Bakanlıklar, yı tertib edilmiştir. ca bu şıkkı tercih etmek daha doğseleye doğrudan doğruya Aidahal» İstanbulda »osile gece şenh'klerine katılmış buru olur. Köylümiizün bütün misaetmemekle beraber, Bulgaristamn Ankara İl ve Belediye ileri gelenlerinin, siyasî parti delegelerinin ve Cumhuriyetin yirmi yedinci yılı lunuyor. Şehrin sokaklarıru kcl firseverliğine, insanlık, cehennemilk ihrac talebinde bolunduğu 10 den kurtulan soydaşlarımıza yarağustostanberi geçen hadiselerle ya kordiplomatiğin tebriklerini kabul nı İstanbula güzel bir bahar havası kol dalaşan fener alaylan tören'ıere etmiştir. içinde ve mütevazı bir halde kut ayn bir revnak veriyordu. Bayradım etmek. onlan korumak yolunkından alakadar olmaktadır. firkin Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Arkast Sa. 6, Sü 1 de Müteakıben Cumhur Başkanı, daki hamiyet ve hayırseverlik duyİS ağustosta Dctisadî Işbirliği tes<cw gulanna rağmen, hayli uzun sürelâb nıemurlarile tehcir edilen halka ceği şüphesiz olan bu işten maddi verilecek ev ve diğer yardımlar sıkmtılara uğrayacaklan tabiidir. hakkında gbrüşmelerde bulunmuşBu yüzden göçmenlerle köylnler tur. Tahmin edildığuı« göre bu sene arasında anlaşamamazlıklar, geçimiçinde Türkiyeye Bulgaristandan 30 sizlikler eıkaeağını, nihayet kavgaMüteveffa Kralın, geçen sene 91 bin muhacir gelmiş ve Türtiye Orlar olabileceğini de unutmamak lâinci doğum yıldönümünü kulla Arkası Sa. 6, Sü. lde zımdır. Köylülerimiziıı çoğu, ancak dığı sımda çekilmiş bir resmi kendilerile hayvanlarmı banndıra(Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) bilen oda ile ahır kanşık bir vaziyetteki fakir meskenlerde oturTpkyo 29 Kore'de Türk subay kaklarda büyük bir geçid resmi yamaktadırlar .Mahsulleri ve hayvan ları ile erleri Cumhuriyet Bayra pan Mehmedcikler merasime gelen ABİDİN DAVEB muu tezahüratla kutlamışlardır. diğer BLrlejmij Milletler kıtalan Arkası Sa. 3. Sü. 5 t* Bulunduklan Taegu jehrinde Türk tarafmdan hararetle alkıjlariimşlarbayraklan ile donaülmış olan so Arkası Sa. 3. Sü. 2 tt» Tîcanet ve Ekenomi Bakanı Göçmenlerin iskânı meselesi Ankara 29 (Telefonla) Bütç« hazırlıklan dolayısile yapılan tetkikler yürurlükteki bütçenin hekikatte üç yüz milyon açığı olduğunu göstermiştir. Bilindigi gibi geçen yılkrbütçe açığının yüz elli milyon civarında olduğu ileri sürülrpüş, o da Marshall yardınıından kapanmışh. Bu vaziyet dahi malî mehafüe göre, hükumetin karşı çarşambaya açıhyor Neclis Cumhuriyet Bayramı bütün yurdda dün heyecanla kutlandı Dün Ankara ve İstanbulda yapılan geçid resünleri halkın coşkun sevgi tezahüratile karşılandı Bulgaristandan cıkarılan Diinkü geçid resminden iki intıba: Denizcilerimiz ve tanklar gecerken ırktaşlarımız 0* Bayarın intıbaları Ceîâl Dış işleri Bakanı Avrupaya gidiyor Koredeki askerlerimiz hayramı kutladılar Birlik, bir talim devresi geçirdikten sonra savaşa katılacak Türk İtalyan dostluğu İsveç Kralı öldü teyziatı Iplik Cumhuriyet Bayramı münasebetile dün gece Roma radyosunda İtalya Hariciye Müsteşarı ve Büyük Elçimiz birer hitabede bulundular bu hususta bir sirküler yayınlsdı Kore'de yakuıda savaşa katılacak olan kabjaman erlerimizden bir grup Ankara 29 (T. H. A.) Ticaret Roma 29 Ekim İtalya Hariciye ve Ekonomi Bakanhğınm yayınla Nazm Kont Sforza diyip de geçdığı bir sirkülerle iplik tevziaü şu meyin. Bu adam geniş bir Avrupa suretle yapılacakbr. kültürüne maliktir. Bir bakıma bizİplik imal eden fabrikalar, iplik de, ne yazık ki, Demokrat Partinin Stockholm 29 (a.a. A.P.) lerinin yüzde otuzunu Dokumaa kaybettiği Doktor Nihad Reşada Cuma günü yapılan kabine toplan Küçük Sanat Kooperatiflerine ver benzer. Rahmetli babacığım 1922 tısında fenalık geçiren İsveç Krah mek mecburiyetindedirler. Ancak Londra konferansı vesilesile kendikendine gelemeden bu sabah öl kooperatiflerin bu ihtiyacını pey sinden daima bahsederdi. Akdeniz müştür. Napoleon'un rneşhur ma derpey karşılamak, fabrikalarca meselelerini çok iyi bilen, ve şimreşallarmdan Kont Bemadotte'un müşkül olmaktadır. Fabrikatörler di tekrar İtalya Dış İşlerini eline torununun oğlu olan Kral 93 bu müşkülü' önlemek için Halk alaa, Kont Sforza, Türkiye için olyaşındaydı ve 43 senedenberi IsBankasına müracaat ederek tevzi sa olsa bir kazancdır. Akdenizda veç tahtında oturuyordu. işini Bankanın yapmasını "stcnıiş Türkiyesiz bir sulh ve selimet olaBu sabah Stockholm radyosunda mıyacağını anlamış olan Sforza bailk defa bu ölüm haberini okuyan lerdir. Banka, bu isteği yerinds gd kınız müsteşan vasıtasile ne diyor: rerek kabul etmiştir. spikerin sözleri sık sık hıçkırıklarla Lâberasyon listesi gereğince iplik Hariciye Müsteşan Profesör kesilmiştir. Bütün İsveç gazeteleri serbesttir. Yerli fabrikalann imal Francesco Maria Dominedo'aun hususî baskılar hazırlamışlar ve müteveffanın resmini sıyah ç'erçe ettikleri iplik fiatlan dış piyasalarradyodaki konuşması veler içinde neşretmişlerdır. Bütün dan daha yüksek olursa İthalâtçı tBugun, 29 ekim, Türkiyenin miüi eğlence yerleri kapanmış ve bütün Birlikleri, derhal iplik ithal ede bayramıdır. Dost Cumhuriyeün vavitrinlerde müteveffa Kralırj resmi ceklerdir. Bu suretie ithal rejimi, tandaşlarına, Kemal Atatürkün süşamdanlar arasına konulmuştur. serbestisinin sağlıj acsğı ucuzluk rükleyici rehberliği altında istiklâJ Bugün Stockholm şehri sessizliğe iplik karaborsasının önüne geçe için yaptıklan tarihî mücadeleyi Sa. 6, Sü. 4 te cektir. Arkast Sa, 3 5ü, 6 Oa ^. t Kral Beşinci Güstav 43 senedenberi îsveç tahtmda oturuyordu I Arkadaştmız Doğan Nadi Romadan bildiriyor I Roma Eüyük Elçimiz Hüseyin Bapb İtalya Hariciye Nazın Kent
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog