Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAÎT FAİK SARNIÇ En çok sevilen genç hikâyecimizin an güzel hlkâyelerini bir araya g»tiren bu kitab ikind defa banlmifkr. 100 Krs. VARLIK YAYINLARI Aakan Cad 80/1, İstanbuL u m h u r iyet KLinUCU5U:TUNUS NADf ZAR9 OYUffLARI ve HİLELERİ KODAMAN Brtç, fok^gPlket, Beıik, Maka, Koojlna, Fitfl, K6p* ka#fc, Altmışaib; Basma* PastM, FirİSr" ötuzbir, Paseta, Cfadalh, Kılıç, İJkambü, Bakan, Satranç; Dama, Bflârdo.^Te lar l 27 nci jrl Sayı : 9396 Nr •*•* Cna&uriyat, îstanbul Posta Kutmu tstaobul No. 246 Tt4*fonkn Vmumd tetral Humaran: 24298. Yaa fclerf: 24290, llatbaa : 24290 Safı 3 Ekim 1950 ÎNK1LAP KİTABEVİ Türkiye, Amerika, Fransa ve İtalya arasında bir blok teşkili bahis mevzım oluyor Atlantik Paktı Askerî Komitesile diplomatik temaslar henüz neticelenmedi, Dış Işleri Bakanlığı Washington'la daimî muhabere halinde Akdeniz Bölgesi Müdafaa Paktı Gögmen davası Ankara, l (Telefoola) Atlantik Askert Komitesi Genelkurmayı ile temas temini yolundaki teklif üzerinde prensip bakımından mutabakata vanlmakl» beraber diplomatik temaslann henus aooa ennediği anlaşılmaktadır. Bu mfinasebetl* üeri •urulen tahminl«r te^abbflsfin aynı tamanda bir Akdaniı bölgad mfldataa pakttnm başlangıa mahiyetind* olduğudur. teri (ürfllen mütalealara gore, Amerika. Ingilters, Fransa ve İtalya ile birlik otalar teati edilednrsoB, Bulgaristan Türkleri küme küme anavataaa iltica etmekte, dedelerinin kanlan p«hasına zaptettikleri topraklardan kovularak, yerlerinden, yurdlanndan v» servetlerinden mahrom bir halde surulmektedir. Bu hakikat teselü kabul etmez bir facianın ta kendisidir. Bulgaristanda gayriinsani bir rejim ve tamamen düşmanca hislerie yü» binlerc* Tfirk Türkiyey* gönderiliyor. Bu memleket mohactr «kıamı çok görmüştür. Bnnun M fadalar d«ğurduğonu hepimiı biliriz. Onon için bo iji çok ciddt ve icabından iki defa ciddi karşılamanın lüzurau üzerinde ısrar edecegiz. Bir kere mevsim maalesef iyi değildir. Bulgaristan ve Balkanlarda bu ay kıa. başlar. Kjşın bu yıiz binlerce Tiirkiın açıkta kalması bir felâket olur. Daha şiradiden binlerce kişiyi banndıracak, barakalar yapılması lâzundır. Üstelik bunlann sağlık durumları da ciddî bir endişe membaıdır. Bunun için de lüzumln ve gayet jrenis. tedbirler almak lcab eder. Bu föçmenlerin geldikleri yerin iklimine, çaiıştıkları arazinin tabiatine uygun yerlcre iskân edilmeleri de şarttır. Bundan evvel, bağcılan deniz kenarına, denizcileri orman mıntakalarına iskân etmek gibi hatalara duşmuş olduğumuı için aynı yanlışhğı >apmaktan hıi , kumcti şiddetle tahzir etmeji vazife biliriz. Butun bu hizmetler için yuz mihonlara ihtijac vardır ve bunlar yapıldığı balde dahi bu göç , menler bu sene mustahsil vaziyeti | ne gircmezler. Yanı kendilerine toprak, saban ve bir mesken temin cdilempz. Bundan başka bu göçmen Noter Hamdi Selçuk saMsının en az Bulgarlann sojleSon günlerde artan »uçlar nasü dikleri ral.amı bulacağına, hattâ bunu muhim miktarda geçeceğine önlenebıhr? Mevzulu anketimiz, de inanıyoruz. Butun bunlan kar bılhassa münevverlerimiz arasında şılamağa jalnız bizim husnuniye buyük bır alâka uyandırmıştır. Dün timiz ve ırkdaşlarımıza karşı besle de suallerimizi Adlî Txb Umum Müdiğimiz kardeşlik hisleri yetişmez. Bu bir bujuk organizasyon işi, para meselesi, beynelmilel bir sosjal davadır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının muhacirlerle meşgul kollası, duııya sağlığile meşgul cihazlan vardır Biz bir taraftan bolşevik Bulgar hukumctinin bu işte her turlu beynelmilol hukuk kaidelerine ve msanlık hislerine a.\kın olarak tuttukları harcket hattını dunyaya teşhır ve Türk haklannı müdafaa cderken bir yandan da ve hiç vakit geçirmeden Bulgaristan TurkleriAnkara 2 (Telefonla) Maliye nin muhacereti işine Birleşmiş Mil Bakanı Hahl Ayan son zamanlarda letler kurulunu alâkalandırmak ve çıkanlan ban sayialar dolayısile bu büyük teşkilâtın yardımını ciddî beyanarta bulunarak yaj haddini surctte istemek mecburiyetindeyiz. dolduran 30 senelik memurlardan Bir beynelmilel hâdise olan Bul ancak kendisinden hiç bir fayda garistan Turklerinüı hicreti dava elde edilemiyeceklerin tekaüde sev sına dunya organizasyonunu davet kedilmekt* oldufunu kaydetmıs: etmek bu işte atdacak ilk ve âcil cYoksa faydalandığımıı memurlan adıtndır. 30 seneyi doldurdu diy» Işinden hiç CUMHURtYET bir zaman ayırmıvıcağız.* demiştir Bakan bflyük emek ve utun zaAmerikada işsizlik azaldı manla meydana gelen kaliMye biı Washington 2 (AP.) İşsiz Amerıkahların sayısı 2.341.000 e I duşmüştur ki bu rakam 1948 denbcrı en düşük işsiz erkek sayıaıdır. N Cumhur Başkanı ve Kanun, mes'uliyet ve ceza Başbakan Erzurumda korkuları zaafa uğradı "Cumhuriyet,,in Anheti te Yunariistan ve hattâ ilerid» îspanyamn da katüabileceği bütun Akdenize samil bir müdafaa sistemi düşünulebilir. Ancak, jimdiki halde, Turkiye, Birlejik Amerika, Fransa ve İtalya arasmda Atlantik Paküna müvazt bir Akdeniz blokunun bahia konusu olabüeceji aanılmaktadır. Aakerl kornite ile Türk Genelkurmayı arasında temaaı »ağüyan mutabakata dair formalitenin bugün Arkası Sa. 3. Su. 3 te Cnmhtır Baskaaı v* Basbakaa, Karaka/a kSyünd* kSvlfilerla Bir tıb profesörü ile bir noter, ceza kanununun yeni baştan gözden geçirilerek tadil edilmesini istiyorlar Celil Bayat, Doğn Valileri ile Erznranlulaf tarahndan karsılanlı ve aalka bir hitakede bolando letvekili Mümtaz Erzurum, 2 (a^ ) Cumhur Eas» kanı Celâl Bayar, berabermde Eaşbakan Adnan MenderetAglıara mü Baakası vfTopralt dürleri olduğu halde btrgün srat 9,20 de Eskişehirden uçakla Erzaruma hareket ettiler. Uçak saat 13 de Erzurum hava alanına varmıştı. Cumhur Başkanımızı alanda Erzunım milletveKılleri, Erzurum, Agrı, Kars, Gurr.aj Arkast Sa. 3. Sü d de Ankarada iki büyük kavga Bir genc kendi kafasında 17 kadar bardak ve şişe kırdı t/f^ Frof. Ahmed Şükrü Emed düru profesör Dr. Ahmed Şüknj Emed ve Istanbul 6 ncı Noteri Hamdi Selçuk cevablandırmışlardır. Adlî Tıb Müessesesi Umum Mü Arkası Sa. 4. Sü. 7 da Yaş haddini dolduran memurlann durumu Otuz senelik memurlann hepsi emekliye sevkedilmiyecek Ankara, 2 (Telefonla) Evvelkl gece Bomonti gazinosunda çıkaa buyük kavgadan sonra, dun gece de Çıftlikteki Marmara gazinosu ile istasyondaki Gar gazinosunda birer hâdise olmuştur. Marmara gazinosunda içmekte olan kafadarlar arasında geceyarısma doğru kav ga çıkmış, bir şahsı öldurmek iıGüney Koreliler Kuzey zere tabanca çekilmiştir. Bu sıraoa Kore topraklannda 50 bazı garsonlar yaralanmış, vakaya Klm. ilerlediler mudahale eden komiser muavinıne de tabanca çekilmlgtir. İçlerinden Teni Şehir Meclisi azalan dünkt toplantıda Atatürkün aziz hatırasmı anmak maksadfle thtiram sükâhında NewYork 2 (Radyo) 38 inci üçü sofor. biri ajçx, biri tomact, arz dairesinin ötesınde, Gdney Kobiri seyyar sebzeci, ikisi de boşta relilerin ileri hareketi hızla devam gezer takımmdan olan sekiz kişJ etmektedir. Keşıf uçaklan pilorlayakalanarak suçüstü mahkemesine nnm ifadelerine nazaran ileri bırverilmişlerdir. llkler Kuzey Kore topraklan daGar gazinosundaki kavga da •biünde 50 Km. ilerlemişlsrdir. Bir Arkası Sa. 4, Sü. 3 tt Amerikan askerî müşahidinin anlatüklarsna göre, düşman mukavemeti yok denecek kadar azdır. Doğu sahilinde YangYang'ı alan, Güneyliler Kansong'a yaklaşmaktadrrlar. Ot« yandan Kore rulannda HmnAm* yeni btrakıfams Rus mayinleri Kore savaşı elemanı 30 ttmeyi doldurdu dly» hiç bir Bakanlığın feda etmek istemiyeceğini «öylemiş: cBu sebebl* her 30 seneyi dolduram emekliy* ayıracak değiliz» demiştir. Ankaradaki memurlara veril Ticaref Bakanlığı buna dair mekte olan mesken bedelinin kaldıföj lentileri tekzib etrl nlacağına dair söylentCeri de Maliyt Bakanl.ğı yalanlamiftır. Ankara, 1 (Telefonla) Petrol Bakana göre: «Mesken buhranı Ofisin tasfiyeci için hazırlıklar yahalledümedikçe memuruB mesken pıldjğına dair söylentiler alâkalılar bedelinin kaldınlması bahis mevzuu tarafından tekzib edilmistir. Söy Arkan Sa. 3, Sü. lde Petrol Ofis tasfiye edilmiyor Yeni Şehir Neclisi dün çahşmalarına başladı TrumanStalin göruşmcsi Böyle bfar bnluşmanm tsviçre veya İsveçt» yapılacağı tma edilmektedir Vali toplanhyı açh, Birinci Reis Veldlligine evvelce verilen karar hilâfına Alâeddin Nasuhioğlu seçildi ^•îtıiMHMji^ı^ B m u n l a beraber he~ nfta Bbieszaif MHletler kuvvetlerte« oMssub Amerikan birliklenrun 38 mci a n dairesini aştıklanna duir bh" haber alınraamıştır. ^kyoda Yeni İstanbul Şehir Meclisi, dün Malum olduğu flzer* yeni Meotit, bir afizcfi, bu meselenin askerî ve stjrasf bakımdan nazik bir konu saat 15 de Şehir Meclisi salonunda evrelkinin tamamil* «V«*T\»I «öyleıniştir. Bu konu ıla Vali v» Belediye Baskanuun bir mil» D«mokrat Partf Arktm Sa. 3. Sü. 5 te Arkem 3*. X, Sü. $ *• nutkil» çabsmalanna Arkası Sa, 4, Sü. 3 te Okullarda Derslere Başiandt Aralarında öğrenciler bulunan bir hırsız şebekesi yakalandı Washington, 2 (a.a.) (Afp): Amerikan radyo tefsircisi Drew Pearson'a göre, Birleşik Amerikanm Moskova Büyük Elçisi Amiral Alan Kirk, Sovyet Dış İşleri Bakan.' Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Adapazarında tesis edilecek şeker fabrikası Hükumet bn fabrikanın hususî tjşebbüs tarafından kurulmasına karar verdi Ankara 2 (a a.) Işletmeler Bakanhğından tebliğ edılmışür: Ana sanayi ile âmme hızmstlerine aid tesisler dışındaki smaî teşebbüslere devlet elıle girişememek ve bundan böyle bu gıbi tesıslerın hu İstanbulda ve Ankarada «nekteblerin açılışına aid iki intıba Dün yüksek okullardan maada bütün okullar 950 951 ders yılına başlamışlardır. İlkokullarda dersler şehrin ileri gelen şahsiyetleri tarafından okutulmuş, aile birlikleri başkanlan da ilkokullann ders başlangıcında hazır bulunmuslardır. Butun okulUrda tedrısat vakıt ve zamanmda başlamıştır. Usul dairesinde müracaat eden bütün öğrencıler okullara kaydedılmislerdır. Kayıd muamelesı devara etaıektedır. Yenı şubelere lüzum hâsıl olduğu takdirde okullarda üâve jubeler açılacaktır. Ankarada yakalanan jebeke efradıııdan biri i e çahnan paralarla mücevherat Arkan Sa. 3. Sü. l a*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog