Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ kuvvet GIOASI 27 nCİ Jfll umhuriyet 9422 KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Te] sl G Ü V E N K U R K Mağazası 12 A Y TAKSİTLE KÜRK MANTO çeşidlerini sayın müşterilerine arzeder^Şatıs. garantilidir. Tecrübesi bir kere zîyaretinızdir. Taşradan sıpariş kabul edilir. Adres: AHMET M E T İ N E B Kapalıçarşı, Kürkçuler, No. 10, 11, 12 TELEFONr 27198. ^ < »<***& Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanfeul No 248 •Teleforüar: UmıımJ Sautrai Numarası: 24298. Yaa Işleri: 24299, Matbaa : 24290 v m e k t u b Pazar 29 Ekim 1950 ürkiye Cumhuriyeti bugun kuruluşunun 27 nci yıldönümünu kutluyor. Bır kaç ay önce hıir seçimlerle başarılan iktidar değişikliğinden sonra bu bayranun manası uzeruıde bir daha dikkatle durmak getektir. Kuçıık pjlitika adamları dar gorüşlü olurlar. Karşı dağların ardını bilmiyen cahil çobanlar gibi kâinatı kendi ufuklanndan ibaret sannıağa ineyillidirler. Tarih onlarla başlatnıştır ve ancak cnlarla yürüyecektir. Bu gibiler, medeniyet zincirinin temel halkasını kimseye vennek Istemezler. Dört beş yıllık ileri demokrasi hamlelerimiz sırasında yakın geç» mişimizi şiddetle inkâra kalkışaa bir çok ağızlar dinledik. Politika tartışmalannın sinjr bozucu hararetine kapılanlar hücum ve miidafaalaruıda bir aralık sınır «amma» oldular. Karşılarındaki belli icraatın göze batan kusurlannı ortaya koymak varken 27 yılımızı toptan kötıilemek yoluna saptılar. Bunu yaparken de inkılâbla beraber, belki ondan ziyade kendilerini hırpaladıklarını farkedemediler. Bu, onlara mahsus bir kusur deJildi. Daha önce, Biıyük Ataturkün olumunden sonra şahid olduğumuz değişiklikler sırasında da o zamana kadarki geçmişimiz azımsanmak iıtennıiş, tarihimizde bir fazilet devrinin açıldığı uzunboylu Uân edilmişti. Usanc verici bir şekilde reklâmı yapılan bu fazilet devrinin ne idüğünü millet son seçimlerde verdiği reyle göstermiştir. Bundan dünkü, bugünkü ve yannki politikacılanmız için alınacak dersler vardır. ^3ütek takjjâkv tarifcirain* akı.j şından doğma bir ve bölünmez bir bütündür. Turk inkılâbuıın sembolii Atatürktiir. Atatürk derken, on iki yıl önce kaj bettiğimiz kahraman adamın etini, kemiğini veya çehresinin hatlarını değil, fakat onun bize aşıladığı ve bu memleket geneliğine emanet bıraktığı flkirleri kasdediyoruz. Tarihimızin akışı içinde Atatürk eşsiz bir yıldızdır. Hangi yoldan milli kaderimizi selâmete çıkarabileceğimizi vaktinde herkesten önce gördü ve gösterdi. 27 yılın çok ötesindeki yarmlara doğru uzanan bu gorüs; işte Atatürk budar. Ister buyurma meraklısı, ister demokrasi hayranı, kim olursa olsun, Fikir Atatürkü anlamıyanlar, onun varlığını havsalalanna sığdı* ramıyanlar, zaman zaman mazvmize saldırarak ondan öc almak hcvesine kapılıyorlar. Şimdiye kadaı bunlardan her birinin yere serildiğini goren filozof tabiatli bir vatan daş bir gun soyle demişti: Atatürkun ölusü, düşmanlartnın canlısını jeniyor! Bu sÖ7İerdeki gerçek payı, âmmo \icdanındaki Atatürk sevgisinin olanca hızile yaşadığını gostermek bakımından kuvvetlidir. 27 yıl önce bugün Ataturkün şahsinda iik ifadesini bulan Türkije Cumhuriyeti bundan böyle de •nun adile yürüyecek, serpilecek ve gelişecektir. Cemiyetimizi medeni nnîletler seviyesine ulaştırmak, ins^nlığın değeri ve onde yuniyen bır uzvu olmak için neye muhtacsak, fikir ve prensip olarak, bu, Ataturkün eserlerinde vardır. Nesüler bo>unca onlarsız edemiyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Rejimimizin hayırlı inkişafı Atatürk sembolünde inkılâblanmızı kıskanc bir dikk?tle korumamıza bağlıdır. Hâlâ Atamıza diş biliyen veya dil uzatanlara rastlıyorsak, Fikir Atatiırku savunmak vazifesinm partilerustü bir şeref borcu olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıyız Cumhuriyetin 27 nci yıldonümu Turk gencliğine kutîu olsun! Şeref borcu T Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun Dış İşleri Bakanı Köprülü, kabine azalanna geniş izahat verdi Roma Konseyinde ortaya konacağı teeyyüd eden dava bu suretle milletlerarası bir mahiyet alacak Ankara, 28 (Telefonla) BulŞaristanla aramızdaki vaziyetin Dıj Tsleri Bakanı Fuad Köprülü tarafından Roma konseyinde ortaya k« nacagına dair haberimiz teyid etmektedir. Öğrendiğimiıe göre, hükumet, Bulgarlann şimdiye kad^ı tuttuklan yolu gözönüne alaraiı raeseleyi Avrupa Hariciye Nazırlıı konseyine bildirmeğe karar ve.ı.ıi} bulunmaktadır. Bakanlar Kuralunun son toplantısında bu mevzu görüşülmüş ve Dış İşleri Bakan., son hâdiseler vesilesile bu mevzu da geniş izahat vermiştir. BulgLt Arkast Sa. 3. Sü. 1 de Bulgar i;i görtiştildü Bakanlar Kurulunda Baymdırlık Bakanlığından istîfa eden General Fahrî Belen son İzmir seyahatinde Demoknıt Parti merkerinde Atlantik bölgesinîıt savnımtasi Müşterek askeri kuvvetin başına General Eisenhower getiriliyor I Baymdırlık Bakanı Fahri Belen çekildi I Büyük Bayramımızı bütün yurd heyecanla kutluyor Bugün Büyük Millet Meclisinde Cumhur Başkanı Celâl Bayar tarafından bir kabu! töreni yapılacak Orduevi önündeki Zafer anıdlanna da birer çelenk koymuşlardır. Gece şehrin her tarau aydınlatılmıştır. Havanın hafif yağışh olmasına rağ men caddeler çok kalabalıktı. Yarın Büyük Millet Meclisinde Cumhur Başkanı tarafından resmi kabul töreni yapilacakhr. Saat 13 te başlıyacak olan törende Büyük Millet Meclisi Başkanı sağda, Başbakan solda olmak üzere Cumhur Başkanı arkasuıda mevki alaoaklardır. Ilk olarak Bakanlar toplu halde gelecekler, bunu müteakıb Büyük Millet Meclisi üyeleri tebrikte bulunacaklardır. Ordu erkânının tebriki sırasında Genelkurmay Başkanı Cumhur Baskanıtno yanında yer alacaktır. Kabul resmini müteakıb Hipodromda muaz,zam bir geçid töreni tertib edilmiştir. Kore'deki Hehmedcikten selâm Bugün Taegu'da büyük bir geçid töreni yapacak olan kahraman askerlerimiz Büyük Bayram gününde selâmlannın vatana ulaşhnlmasını istediler (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) Tokya 28 Kore birliğimize mensub kıtalar yarın Taegu şehrinde büyük tezahüratla Cumhuriyet Bayramını kutlıyacaklardır. Bu münasebetle Teagu şehri şimdiden Türk bayraklan ile donatılmış bulunmaktadır. Yann yapılacak olan büyük geçid resmi hevecanla beklenmektedir. Harb meydanına artık girmiş olan kahraman askerlerimiz Türk Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Bakanlığa vekâleten Çalışma Bakanı Hasan Polatkan tayin edildi Ankara, 28 (Telefonla) Bayındırlık Bakanı Fahri Belenin çekilmesi, bilhassa muhalefet kaynaklarında muhtelif rivayetlerin çıkarılmasına vesile olmuştur. Kabinede değişiklik olacağına daır haberlerin, yapılan müteaddid tekriblere rağmen devam ettiği görulüyordu, Tam bu sırada vâki olan istifa, bu şayialan destekleyici sayılmıştır Fahri Belenin gerçekten sağlık durumu sebebile, Bakanlıktan çekildiği, iktidara mensub her mahfilde bu gece ısrarla ve kat'iyetle beyan edildi. Bu arada görüştüğüm Meclis Başkanı Refik Koraltan da, Mersis liman işi için çarşamba günü makamında ziyaret ettiği Fahri Beleni cidden rahatsız ve sıhhatinden şikâyetçi vaziyette bulduğunu anlattı. Fahri Belenin tansiyonu fazlaca yükselmiş ve doktorlar bu vaziyette çalışmasmı mahzurlu görmüşlerdir. Bununla beraber, kabinede husule gelen açığın diğeı bazı değişıklikleri intac edip etnıiyeceği henüz belli değildir. İstifa. diğer tebeddüller olacağına daiı şayialan hızlandırmış bulunuyordu Baymdırlık Bakanlığından ayn Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankara 28 (Telefonla) Buşün Cumhuriyetımizin 27 nci kuruiuş yıldonümu münasebetile şehrimiz mustesna günlerinden birini daha yaşadı. Oğleden sonra civar kazalar ve köylerden bayramı görmeğe gelen halkla tekmil caddeler ve meydanlar dolmuştu. Her yer bayraklarla donatılmış, resmî ve hasusî müesseseler ışık tertibatını tamamlamıştı. Sabah saat 11,30 da izcilerimizden bir grup Atatürkiin muakkat kabrıni zivarete giderek saygı duruşu yaomışlar ve bır çelenk koymuşlardır. Saat 11,45 te Samanpazan meydanında toDİanan Izcilerimiz Ulus meydanındaki ve General Eiscnhower NewYork 28 (R.) Kuzey Atlantik paktına dahıl 12 memleketm Savunma Bakaniarı bugün burada toplanmışlardır. Toplantıyı açan Amerika Savunma Bakanı General G. Marshall, demokrasilerin savun Arkası Sa. 3, Sü. 3 te İstanbulda Cumhuriyetimizm 27 nci yıldönflmü bütün yurdda olduğu gibi şehrimizde de heyecanla karşılanmıştır Dün her tarafta bu mutlu günün kutlanmasuıa aid hazırhklar göze çarpıyordu. Şehrin umumî caddelerine Cumhuriyetin kutsal mahiyetine aid vecizeleri ihtiva eden afişler, levhalar asılmış, resmî ve hususî daireler, evler, bilumum Genç Milli takımımız Mısırı 31 yendi Israilde yapılan millî maçı 51 kaybettik. Havanın çok sıcak olması bu farklı neticeye âmil oldu Arkası Sa. 3, Sü. 2 de NADtR NADİ Türkiyeye yardım Amcıi' anın 5 senede yapmajT tfr?r!adığı jardımı 1 senede ikmal edeceği bildiriliyor WEshington 28 (A.P.) Yetkiii çcvrelerden bugün oğrenıldığıne gore, Bırleşik Amerika, şımdiki ptogramda gözonunde tutulan 4 Veya 5 yıl yerine bir yıl zarfında Turk ordusunun en tesirli ve üstun bir duruma ıılasmasına yard^rn etTieği dusünmektedır. Eu>yanın bır harbe girişmesi halinde Türk ordusunun batılı devletler savunma «istemınde kuvvetli bır unsur olabıleceği Bırleşik Amerıka Savunma Bakanlığına de Arkası S a . 3, S u . l d e { Deniz Yedek Subaylan Diploma Töreni Mayıs 950 girişli 4 devre Deniz Yedek Subaylanra diploma tevzii töreni dün sabah saat 10 da Heybelıada Deniz Harb ve Yedek Subay Okulu binasında yapılmıştır. Seçkin bir davetli kütlesınin hazır bulunduğu törene İstıklâl marşı ıle başlanmış, bunu Mekteb Komutanı Albay Fevkı Gürelın nutku takıb etmiştır. Mezunlar adma bır gencın verdıği cevabdan sonra hep bır ağızdan and içen Deniz subay r.amzedlerıne dıplomaları Eğıtım Komutanı tuğamiral Taceddın Talayman tarafından \erılmıştır. Bu devrede mezun olan 109 Deniz Yedek Asteğmeninin listesini veriyoruz: İlhan Arıkoğlu, Kemal Kural, I.em'ı Barış, Nazmi Erel, Muzaffer Gızbılı, Hasan Fehmı Akbostancı, Azmi Suntekı, JJevzad Pamukçu, Şevket Tavaslıgıl, Ca^'id Işman, Nıhad Ünoğlu, Rakım Uçtura, Nihal Panayotidıs, Ömer Yoldas, Abdulhalım Üsel. Hıcrı Gokceoğiu, Arkası Sa. 6, Su. 6 an Yeni subaylara diplomalan verilirken Dun Ankarada yapılan maçta gcnc Milli takımımız Mısır takımını 31 mağlub etmktir. Yukandaki ıesımterden birinde iki takım kaptanı el sıkı^ularken gorıilmektedir. Diğer resim, Bülendjjt hir kafa vuruşunu güstermcktcdir. tafsilâtıle dığîr resırrüeıı 6 nci sahıfemizde bulacaksınız).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog