Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Dr. NECDET ERENUS K A D I 1* HASTALIKLARI 232 sahife, 226 şekil, renkli tablo, kadın hastalıklarının teşhisi ve tedavileri (yerli ve yahancı müstahzarlar, ameliyatlar) kısırlık, honnonlar, kürtaj. Fiatı 6 Lira Memleketimiziıt nüfusu Istanbulun nüfusu 1 milyon 22, Ankaranın 286,592, İzmirin 230,508, Bursanm 100,000 Son 27 u m h u r iyet KURUCUSU:YUNUS NAD! 942 I Telgrai v t m e k t u b adresL G tJ \ KURK Mağazası 12 ay taksitle KÜRit MANTO çeşidlerini sayın müşterilerine arzeder. Satıs garantidir. Tecrübesi. bir kere ziyaretinizdir. Tsşradan siparis kabul edilir. ADRES: AHMED METÎNER Kapalıçanu. Kürkçüler, No. 10, H, 12 Tclefonlar: Umuml Santral NumaraiK 24296. Yaa İşleri: 24299, Uatfaoa: ' Cumlmrfy.t, tstanbul Posta Kututu îstanbul No 246 24290 Cumartesi 28 Ekim 1950 20,902,628 c yükseldi beş yılda nuiusumuz 2 milyon 112 bin 454 arttı. Umufflî sayımın alınan resmi neticelerine göre artış nisbeti yılda, binde 21,5 tnr Ankara, 27 (T.HA.) Genel nüfus sayınunın bu akşama kadar alınan neticeleri bu gece İstatistik Umum Müdiirü Şefik Bilkur tarafm«jaT| müjdelenmijtir. Beş yıl önce 18.790.000 olan Türkiye nüfusu kısa müddet zarfmda 2.112.454 artarak 20.992.628 i bulmuştur. Bu neticeye göre nüfusumuzun artış nisbeti yılda binde 21,5 dur. Avrupa milletlerinden hiç birinde henüz bu miktarda bir artış kaydedilmemiştir. Nüfusu bir milyonu aşan şehrimiz İstanbuldur. Sayım neticesi İstanbullulann bir milyon 22 kişi olduğunu göstermiştir. Yüz binden fazla olan şehirlerimizin M yıs> da dördü bulmuştur. Bej yıl önce 226 bin nüfusu olan Ankarada fimdi 286 bin kişi bulunmaktadır. izmirin nüfusu 32 bin artışla 230 bine, Adana 17 bin artışla 118 bine, Bursa 14 bin artışla yüz bine yükselmiştir. Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Siyast hayatiyet ababetin en büyük yar. dımcısı tabiatin knvveü dir. En zayıf bir tıastanııı, ttfunete, mikroba, patojen, yani il. let doğuran âmillere karşı olan mnkavemeti, hattâ mücadelesi bu büyük sağlık ilminin en büyük mesnedidir. Onun için her hekim evvelâ hastasının bu yoldaki mukavemetine, tepkisine bakar. Eğer bn mukavemet yoksa, azsa bnnu doğurmağa, arttırmağa {ahfir. Elde edemezse umidi keser. Bir hastada hekim evvelâ reOeka denilen sinir cümlesi tepkilerini mnayene eder. Kendine malik olmıyan bir hastamn ayağına iğne batınlınca, ayağını çekerse iyi alâmettir. Cemiyet de bir viicuddür. Hastalığı, sağlığı, hastalığa mukavemeti. dcvaya karşı tepkisi vardır. Bir cemiyetin sağlam bünyeli olup olmadığı bir vücud gibı mnayene ve mü§ahede çdilerek aniuş.ı. lır. E|er cemijette ufunete, kötülüğe, ahlâksızhğa, ciirme, hürrivetsizliğe, znhne ve idaresizliğe karşı bir tepki varsa o cemiyetin sıhhati yerindedir veya yerine gelebiıecektir. Bunun aksine sükut eden, tepki göstermiyen bünyelerde salâh ancak bir talih 15i olur. T Bayarın Meclisi acıs nutku Ctrmhur Başkanının bu konnşmasında, dış politikaya aid kısım, bundan evvelki İ hitabelerden daha geniş tafsilâh ihtiva edecek Birliğimiz Kore'de Pusan limanına ayak basarken (Ön plânda görülen sivil, Birliğimizi karşılıyanlardan Kora Komisyonn delegemiz doktor Kâmil İdildir) (Kadyo Foto) Şehirde Bayram hazırlıklan Siyasî hayatımızm küçük bir • Iayı olarak bir iki gün içinde ömriınü yapmış ve tarihe kanşmış olan Demokrat Parti İstişarî Kongresi, bu partinin siyasî bünyesinde ciddî bir hayatiyet eseri olarak müşahede edilmeğe değer. Her parti bir bünyedir. Ondaki tepkilerin azlığı veya çokluğu, hayatiye'inin Cumhuriyet Bayramı bugün başmikyasıdır. lamaktadır. Bu itibarla bugün saat Bu memlekette senelerce idare on ikiden itibaren salı sabahına mekanizmasını elinde tutnıuş olan kadar devair ve okullar tatildir. Halk Partisinde de idaresizliklere, Bugün öğleden sonra şehir bayrakhaksızhklara karşı zamanında tepkiler görülse idi, bugünkü duruma düşmcz, memleket de bu yüzden ıztırab çekmezdi. Partiler yaptıklan işleri \almz karşısmdakilerin tenkid etmesini, hattâ tasvib etmesini beklememeli, tenkidi de, tasvibi de herkesten evvel kendi teşkilâtından beklemelidir. Şu şartla ki bn tas. vib veya tenkidler ötedenberi ol>dujju gibi yukandan aşağıya dikte ediimiş şekilde değil, aşağıdan yukanya doğru spontone = içten gelerck yapılsın. Ankara, 27 (TJIA.) Tarım Bakanlığı 1951 yılı için yapılacaK Türkiye siyasî tarihinde böyle ters akan nehirler görülmüş; fakat tasarruf tedbirlerine başlamış bubunlardan hiç bir bereket elde e lunmaktadır. Bu cümleden olarak dilmemiştir. İşte bu mülâhazalarladır ki; Demokrat Partinin İstişarî Kongresini, orada söylenenleri tam olarak öğrenememiş olmakla beraber bo parti ve dolayısile memleketin si yasî sıhhati bakımından çok faydalı ve ümid verici olarak gördük. Bu siyasî hayatiyet iledir ki partiler ve cemiyetler kendilerini türlü mikrob ve parazitlerden koruyabilirler. Ancak bu tepkflere bizzat parti bünyesinin. cemiyet bünyesinin mukavemeti de şarttır. Eğer bu reaksiyonlar, bu tenkidler dimağ mahiyetinde olan idare merkezleri tarafından iyi telâkld edihnezse ondan hayır gelmez. Onun içindir ki; bir parti ve ee. miyetin böyle tenkidlere, tepkilere karşı tahammül derecesi onun mılvaffakıyet ve selâmeüne bir ölçü sayılır. Cunthuriyet Bayramt larla süslenecek, her Türk vatandaşı bu mutlu günü kutlamağa hazırlanacaktır. Istanbulun başbca caddelerine vecize yazılı afişler asılacak, Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Ankara 27 (Telefonla) Cumhur Başkanı tarafından 1 kasımda Büyük Millet Meclisinde irad edilecek olan nutkun hazırlıklan tamamlanmış gibidir. Anayasaya göre, Meclis açılış nutku ,eeçen yılDış İşleri Bakan Yardımcısı da yapılmış işlerle önümüzdeki çaMcGhee Türkiyenin tecavüze lışma yılına ve başanlması düşıınülen hizmetlere dair malumatı ihkarşı koymak azmini övdii tiva eder. Bununla beraber, TürNewYork, 27 (a.a.) Ameri kiye Cumhuriyetinin üçüncü Cum kan Türk Cemıyetinin, Türkiye hur Başkanı tarafından irad ediCumhuriyetinin kuruluşunun 21 lecek olan ilk nutkun hususi bir nci yıldönümü münasebetıle öura ehemmiyeti olduğu şüphesizdir. da yapüğı toplantısında npuuş^n Iç politıka tartışmalarının, bu XmefiEa'T3ıî~"İşTerr HakâuT ~~ yaf AutÜrfaRfr'bönyÇsIne^ giftrreR TstfJ dımcısı George McGhee, lürk de dadını gösterdiği de zaman zaman mokrasisisinin gelişmesinde^i can görülmüştü. Celâl Bayarın Tievkilılığı ve Türkiyenin tecavuze karşı inin gerektirdiği tarafsızlığı muhakoymak azmini övmüştür. Arkası Sa. 3. Sü 7 de Birleşmiş Milletlerin barışın mu TiirkAmerikan dostluğu Kore'ıİirBlrJiBİmiz savaşlara giriyor (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik telsîzle bildiriyor) Birliğimizin Komutanı, Taejon'a g^derek 9 uncu ordu komutanına mtilâki oldu Güney Kore, kızıl kuvvetler bakiyelerinin kurdukları çetelerle dolu, harekât bunlara karşı yapılacak. Tokyo 27 Yakında savaşa kaülacak olan birliğimizin komutaru Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Taeion şehrine giderek orada Dokuzuncu Ordu Komutanına rr.ülâkı oldu. Güney Korenin bu bolgesinde bulıun;ın Birleşmiş JTiIletler Kuwe<\lerinin dağlara çekilmiş olan çetelere kar;,ı yakında savaş açacalıîan ve köylere sık sık baskın veren bu mukavemet yuva'armı süratle temizlevecekleri an'aşılmaktac'ır. Tıbk askerlerınin çarp!şma1ara iştirakleri artık bir gün meselesidır. Btlık Arkası Sa 3, Sâ 2 de Bayram bugiin başlıyor, saal 12 den salı sabahına kadar daire ve okullar latil savunması Âtlantik bölgesiıtin Müşterek bir ordu kurulması Jiararlaştınldı Washington 27 (a a.) (United Press) Kuzey Âtlantik Paktı, on iki memleket askerî liderleri ıki gün süren bir toplantı neticesinde dün, birleşık Savunma kuvvetine her memleketin temin edeceği kuvvetlerin cins ve sayısı hususunda mutabık kalmışlardır. Sa. 3, Sü. 4 te McGhee Tarım Bakanlığınm tasarruf tedbiri tıafazası için sarfetmekte olduğu [ayretlerde Türkiyenin oynamakta olduğu mühim role temas eden ^merikan Dış İşleri Bakan yardımvaliliklere aşağıdaki tamimi yolla :ısı şöyle demiştir: mıştır: « Türkiye 4500 kişilik bir §a«Bugün teşkilâtımızın kira ile •aş kuvveti göndererek Birleşmif Arkast Sa. 4, Sü. 5 te Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Ankara a$Hye binasmda lir cinayet Şehiı Meclisi ilk toplantısında Bir lıanıal oğlunun us+asuu bıçaklı\aıak öldürdu Ankara, 27 (Telefonla) Bugün Adlıyede ölümle ret:celcn?n tir yaralama vakası olmuş'Ui. Hâais.î, günıin kalabalık bir saatr.'ne cereyan ettıği icin halkı bir ha>H heyecana sürüklemi=tır: Çankırı caddesınde genelev p*tronu Aliyenin apartımanıada terzilık yapmakta olan Muzai'icr Nışanev adında bir terzi, yan;nda >,:rak olarak çahştırdığı 131} y?;lanndaki çocuğa sarkmtılıkı.ii fcjlunmuştu. Bu yüzden çocuğı.n bsbası hamal Mustafa Yüksei t r ı r fından terzi Muzaffer aleyhine bir dava açılmıştı. Bugün duruşması yapılan bu dava sonunda her ıki bu hastanelerin durumlan hakkın taraf Adliyenin alt kat korıdorunda geniş izahlarda bulunarak, söy d mönakaşaya başlamış ve iki taş ş lediklerinin mahallen yapüğı tetk Arkas% Sa. 3. Sü. 6 da ni, kızışan münakaşa neticesinde Sa. 3, Sü. 6 da İllerde farım feşkilâfı, kira bedellerinden fasarruf için bir araya loplanacak Millî takımlarımız bugün iki karşılaşma yapacak Şehir Meclisi ilk çalışma devresini dün ikmal etti istihsali arttı Müzakereler saat 930 dan gece 24 e kadar devam etti. 80 takrir mâzakere nevzno olda Şehir Meclisi dün sabah saat 9.30 da Baskan Vekillerinden Ferzan Arasın riyasetinde toplantı. İlk olarak mülhak kazalardan Daimi Komisyona Ziya Göktürk ve Kâzım Silivrill seçildikten sonra takrirlerin okunmasma geçildi. Adedi sekseni Iki bulan takrirlerde muhtelif semtlerdeki Belediye derd ve ihtiyaclarma BB yıhn 9 ayı zarfında geçen temas ediliyordu. Cerrahpaşa ve yıldan fazla kömür çıkanldı Haseki hastanelerinin bugünkü durumlaruıa temas eden takrir, haraZonguldak 27 (Anka) 1950 yılı retli müzakerelerin cereyan etmekömür istihsalinin geçen senelere sine sebeb oldu. Bizzat takrir sahibi nisbetle daha iyi olduğu öğrenilmiştir. Etibank idaresi elindeki 1950 yılı ilk 9 aylık istihsal rakamlarma göre bu seneki kömür istihsali memnuniyet verici bir artma kaydetmiştir. Geçen seneki istihsal 4.181.000 tondur. Bu senenin sadece ilk 9 ayında 4.280.000 ton kömür istihsal edilmiştir. 1950 senesinin aylık vasatisi 35 bin tonun çok üstündedir. İçinde bulunduğumuz is Bulgar köylüsünün sabotajları tihsal yıhnın son 3 ayında da en yüzünden arazinin ancak yüzde aşağı 300 bin tonluk artış görül39 u ekilebildi mektedir. Daha önceki senelerin istihsal rakamlan tetkik edilirse Sofya, 27 (TJlJV.) Sofya rad1947 senesinde 3.945000 ton olan yosu bugün şu haberi vermiştir: istihsalin 1948 de 55 bin ton arta«Son zamanlarda, bazı Bulgar rak 4 milyona çıkmış olduğu görüköylüsü memleket ziraatini sabcte Jür. 1949 istihsali bir sene evvelkme etmektedir. Bu sebeble, bir çok yer nisbetle 181 bin ton artmış ve 4 lerde tevkifler yapmak icab etmıçmilyon 181 bin tona çıkmıştır. tir. Petleşkovo Kolhoz tarlalarını Bu sene ümid edılen 300 bin ton iyi sürdürmiyen meşhur ziraat müistihsal artması, pelişmekte olan ko hendısi Ganef de tevkif edilenler mür endüstrimizın yeni bir başarısı arasındadır.» addedilmektedir. Zonguldak kömurSofya radyosunun bu haberine lerine Marshall plânından yardımlar muvazi olarak Bulgar Komünist Kömür Genc Millî talam Ankarada Mısırhlarla oynarken A Millî taJomı da Israil'de karşılaşacak Kıt'adan întıbalar. Biz, bu gidişle zor turist buluruz! (Arkadaşımız Doğan Nadi Roma'dan yazıyor) CUMHUBİYET Bir Bttlgar îlkokul öğrencileri için kontrol defteri usulü • Ankara 27 (Telefonla) Lise ve orta okullarda tatbık edilmekte olan öğrenci kontrol karnesi usulü ilkokul dğrencilerine de tatbik edilecektir. Her ders için bir yaprağı ihtiva eden kontrol defterine öğrencinin her sözlü ve yazılı yoklamada aldığı notlar yazılacak, öğretmen tarafmdan imza edilecektir. Yaprağın arkasmda öğrenci velilerile öğretmenlerin muhabere edebilmeleri için sütun bulunacakür. Oğrencı velilerinin çocuklarile meşgul olup olmadığını anlamak maksadile, velilerin haftada bir defteri imzalamak usulü konacaktır. Bu suretle okul idaresile aile arasında işbirliği sağlanacakbr. gazetesinin itirafları Bu«ün kar§daşacak olan Türk Mısır Millî takımları Atinada yaptıklan maçtan evvel Tozısı i uncu satııjemızde) Arkası Sa, 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 3 t« Bomadan bir manzara (Yazısı 2 inci sahifemlzdc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog