Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

u m h u ri yet KURUCUSU.YUNUS NADf 2 7 I1CI Ruslar Kürdleri isyan veGiinev Kore'liler Çin ihtüâle tesvjk ediyorlar sınınna Türkiye, İran ve Iraktaki Kürdlere hitaben yapıîan radyo neşriyatı hararetlendi Işık nerede? Telefonlar: ümuml SantraJ Numaraa: 24298. Yan İjleri; 24293, Uatba»: 24290 Cuma 27 Ekim 1950 Birleşmiş Milletler karşısında toplu düşman birliği kalmadı Milletler kuvvetleri eylulde büyuk Ankara 26 (Ankara Ajansı) propagandasırun ehemmiyetine işakarşı taarruz başladığmdanberi 600 İngilterenin en nüfuzlu gazeteleret etmek için kâfidir. kilometr* katetmişler ve bugua rinden biri olan Manchester GuKjrdler, Türkiyenin doğu sınırınMançurya hududuna dayanmışlar» ardian'da Mr. Philip Price Ruslarıu da İranın batısında ve Diclenin, dır. Bu karşı taarruz başladüttsı'» «Türkjye, İran ve Iraktaki» Kürdyukan suiarmın bulunduğu mınbeş hafta sonra Korede cephe kalleri bir ihtilâîe kı^kırtmakta oldutakalarda yaşamaktsdır. madığı, düşmanın toplu mukar'e» iğuna dair bir yazı yazmıştır. YazılürkJerüı millî inkılâblanndan tnetinin sona erdığı gorülmekteijr da ezcümle şöyle denmektedir: oreye asker göndernıeye sonra, din, dil ve hars farkı gözetBirleşmiş Mılletlere mensub GJ» karar verdiği zariıan hü«Bütün gözler Kore cephesi üzemeksizin bütün ırklardan herkese ney Kore birliklerinin, Pyong Vönw w» kumct, kcndisine danıj rine tevcih edilmişken Rusya geniş müsavi haklar tanınmıştı. Türkiyepn işgalinden sonra Mançurya humadığı ve Büyük Millet Meelisine! hududlannda bulunan herhangi bu deki seyahatlerim esnasmda Karsludu üzerinde ve Çin toprakiarıncia başvurmadığı için muhalefet tarazayıf noktaya bir darbe indirmeğe tan Beyazıd mıntakasına geçer geç Arkası Sa. 3. Sü. 3 te fından şiddetli hücumlara uğramış, hazırlanmaktadır. mez giyinişleri ve görünüşleri ıtiAnayasaya aykın davranmakla Son haftalarda Türkiye, İran ve barile Kürd olan insanlann türkçe suçlandırılmıştı. Biz o zaman yalmz Iraktaki Kürdlere hitaben yapılaı» konuşhıklarını ve Türk kdylülerile tııuhalefete danışmak konusundaki radyo propagandasında bir hararetbir arada aynı haklardan istifade tenkidlere katılmış. yoksa ortada lenme göze çarpmıştır. Kafkas dağederek yaşadıklannı gördüm. Türk Anayasaya aykın bir hareket gürlarında yapüan radyo neşriyatında lerin Kürdlere karşı takib ettikleri mediğimizi açıkça belirtmiştik. Sofya 26 (T.HA.) Bulgar ma. Kürdle/e açıkça isyana kalkmalan ilert görüşlü siyaset ve bu gibi seHükumet karan Birleşmiş Milletler amları hududun açtınlması için beblerden dolayı Rus propaganda'telkin edilmektedir. Kürdlerin Basanayasası hükümlerine uygtmdu. 'ürk ekalliyeti vasıtasile Sofyadasının İran ve rakta daha fazla mura KÖrfezi ve Ortaşark petrollarırun Bu anayasa ise Türkiye Büyiık i Türkiye Elçiliğıne telgraflar çek vaffak olabilecegini düşünmek yeıbulunduğu mevkilere yakın mıntaMillet Meclisinin tasdik ettiği bir Pravda gazetesi de işgalin tirmektedir. Bulgar gazeteleri de Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Phillip Price kalarda yasaması böyle bir Rus vesika idi. Şu halde hükumeti keyfî ıu hareketlere büyük ehemmiyel başladığım fakat güçlüklerle veya kanun dışı her hangi bir hatfedıp, geniş ölçüde neşnyat yapkarşılanmasının muhtemel reketle töhmetlendirmeğe yer yokmaktadır. Bu cümleden, cRabotolduğunu bildirdi tu Nitekim, bizden sonra aynı koiçesko Delojı gazetesi şöyle yaznuyu ele alan Ingiltere, Kanada, Yeni Delhi 26 (a.a.) (Unıtel maktadır: Fransa, Belçika gibi üye devletler de Press) Resmî kajnıaklar, komunist «Türk halkı, Türk Hükumeti tabizim gibi hareket etmişler, yasaÇinin, Hındistanın malumat taich •afından göçmenlere hududun kama organlanna başvurmaksızın Biretmesi üzerine, Tıbet doğu hudnpatılmaGinı protesto etmektzcLir.» leşraiş Milletler Genel Sekrcterinin du boyunca ıhtılâfa mevzu teffcU Bulgar Hükumeti, Dulovoda davetine müsbet cevab vermişlerdi. feden mmUkadmkıfjdvn». lttzaictt. Türk öğretmenlenm zorlafeur tepO.N'.U. Sayrîmı " vmîlesile "Van e bulunduklarını kabul ettiğm» lantı yaptırmıştır. Bu toplantıda Francisco'da uzun bir nutuk soySovyetlerin Balkanlarda böyle Bulgar Hükumetinin muhaceret bugun söylemışlerdır. liyen Truman, Kore'de saldırgana Dığer taraftan bugün Moskovalikle yeni bir peyk devlet hakkında Türkiye Hükumetine Korede büyük bir hava üssü olan Kimpo mcydanı 15 eylulde havadan karşı beraberce çarpışan birüklerin erdiği nota okutulmuş, sonunda indirilen Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafından böjle i$gal edilmişti da Pravda Razetesınde intışar edsı» kurmaya çalıştıklan söyleniyor Birleşmiş Milletler anayasası gerebir yazı, Tıbetın komünıst C a bir protesto karan verdirlilmiştir. ğinco kurulmuş yepyeni bir kuvvet Atina 26 (a.a.) (Reuter) Yu Bu gibi müretteb toplantılara di. kuvvetleri tarafından işgal edılolduğunu açıklanıakla bu meseleyi nan silâhlı kuvvetleri umumî mü. ğer kasaba ve köylerde de rastlanmekte olduğunu bildirmıştir. Pravartık kökünden çöztnüştür. Böylefettişinin kardeşi, Nicholas Ventirl» ması, Bulgarlann Türkiye aleyhindanın hususî muhabiri tarafındat ce, muhalefete danışma noktasınmutedil Yunan «Embros» gazete deki tahriklerine devam edeceğine yazıldığı söylenen bu yazıda şu duki şaklî kusur bir yana, hükuEİnde Kominformun bir müstaki) bir işaret sayılmaktadır. husus da belirtilmiştir: «Komiin.st metin doğru ve yerinde bir karara Ankara 26 (Telefonla) C.HP. kongresinde söylediği nutka bir Makedonya Sovyet Sosyalist Cıım« Çin kuvvetlerinin büjuk guçlükvardığı ve bunu vaktinde yürür Genel Sekreterliği parti teşkilâtma cevab teşkil ettifi gibi C.H.P. teş huriyeti kurmak gayesini güttüğülerle karşılaşacakları muhakkakt'r lüğe koyduğu itiraz kabul etmez bır tamim göndermiştir. Son hârli kilâtile genel merkezin arasmdaki nü bugün yazmaktadır. Fakat Tibet halkının ysrdımıle by bir şekilde iyice belli olmuştur. selerle yakından alâkah olan bu ta bağların da gevşemesi ihümalinı askerî harekâtın muvaffakıyetıa Bilhassa yetkili kaynaklan zikBu münasebeüe o zamanki kar mim Devlet Bakanı Fevzi Lutfi önlemek gayesini taşımaktadır. Tabaşarılması beklenmehdir.» reden Ventiris, Bulgaristandaki Yuçılıklı sert tartışmalan hatırlıyor ve Karaosmanoğlunun D.P. nüı istişarî Arkası Sa. 3, Sü. 6 da goslav muhacirleri tarafından haBugün Yeni Deihide Hındistaa kıssadan bir hisse çıkarmak istiyohükumeti Başbakanın reıshği altınzırlanan plâna tevfıkan yeni dev*uz. Şu olayın altında saklı duraıı da toplanmış ve bu meseleyi iuce» letin: dersten hep birlikte istifade ede'nilemiçtır. 1 Halen Yugoslav federasyo. lirsek, körpe demokrasimiz şüphenunun bir kısmını teşkil eden Masiz başarılı bir adım daha atntış okedonya Halk Cumhuriyetini, lacaktır. Meclisten karar alınmaksızuı *îo2 Bulgar Makedonyasmı, Ankara 26 (Anka) Bugün öğ dirilmesine dair olan anlaşmadır re'ye silâhlı kuvvetler gönderilmesi 3 Aliakmom nehrinin ötesin? renildiğnie gore, banka genel mu Bilindiği gibi halen bankalar ^c 8.Î hakkındaki tenkidler bükumeti fazkadar uzanan Yunan Makedonyadürlerinin son toplantısmda verilen hattâ % 12 faizle kredi muamelesi laca sinirlendirmişti. Doğru hildiği sını içine alacağını bildirmektedir en mühim karar faiz hadlerinin in Arkası Sa. 3, Sü. 2 de yolda sükunetle çalışması gereken Gene aynı kaynağa göre şimdiBakanlar, adeta işlerini guçlerini bıden Sofyada bir Yugoslav mültecisi rakmış, mııhalefet basını ile poleolan Vladimir Metof'un başkanhğı mik yarışma giriş.mislerdi. Memlealtında bir merkezî teşkilât kurulSam 26 (a.a.) (Reuter) Suriye eski bakanlar da bulunmaktadır. ket efkârı gunlerce, haftalarca tatTebliğde ilâve edildiğine göre, muştur. bildirdiğine Başkan Truman ikinci bir infilâk sız bir kavganın akislerile sarsıl hükumetinin bugün dı ve durdu. Halbuki bir hükume ore, bir tedhişçi teşkilâtına mensub tevkif edilenler suçlarını itiraf etolmadığını belirtti mişlerdir. Aynı zamanda Şamda tin muhalefetle mücadelesi daha 21 kisi tevkif edılmiştir. Iki seıiedenberi faaliyette bulu büyuk mıktarda silâh ve cepane de NewYork 26 CB ) JBu akşan ziyade iş alanında olur. Muhalefet meydana çıkanlmıştır. yapmış olduğu haftahk basm kor.konuşacak. tenkid edecek, hattâ nan bu teşkilât mensubları arasında feransmda bir gazeteci tarafından insafsız hücumlara girişecektir. sorulan suali cevablandıran Başkan İktidar basını bunlan cevablandıTruman şöyle demiştir: rır. Fakat hükumet ve onu temsil Iç Işleri Bakanı Rükneddin « Sovvet Rusyada birden fazla eden devlet adamlan yalnız işi baatom infilâkı olduğuna dair hiç b r Nasuhioglu şarmakla mükelleftirler. Makale yeWashington 26 (A.P.) Cumhuı emare mevcud değüdır. Bu hususta tiştirmek, nutuk çekmek, radyo baBaşkanı Truman bugün bir gazetetir. Şehrimizde bir müddet kalacak da hiç bir rapor alm'ş değilim.» şmda bağırmak onların harcı deİtalya Emniyet teşkilâü kaçakçıciler toplantısmda verdiği demecde, Son zamanlarda bazı gazeteler va ğildir. Başarılı bir eser, muhalefete Jıkla mücadele ekipleri şefi Covan olan Italyan polis memurîarı dah Birleşik Amerika Kongresini 27 karşı yüz bin kclimelik hücura ve ni, mütehassıslardan komiser Al sonra cenub bölgelerimizde tetkik dergiler Rusyada ikinci bır atom. kasımdan evvel olağanüstü bir top Arkası Sa. 3, Sü. 6 da müdafaalardan daha kuvvetli bir berto, komiser Roberto ve Benya ler yapacaklardır. lantıya çağırmak tasavvurunda olmino şehrimize gelmişlerdir. Beyduğunu söylemiştir. cevabdır. nelmilel kaçakçılıkla mücadele teşŞu Kore misalini ele alalım: kilâtmm tamnmış dedektiflerinden Eylulde oturumuna ara vereD Bizden sonra harekete geçen hüolan bu memurlar bir müddet Kongrenin 27 kasımda toplanması kumet Icr meclislerini toplayıp da memleketimizde kalacaklar, beyaz kararlaştınlmıştı. Bilindiği gibi 7 meseleyi oralarda görüşselerdi, kasımda mebus ve âyan üyesi se. 14 mayıstan sonra inşa edilen zehir ve esrar kaçakçılığı mevzuMilletlerarası bir teşebbüste tek larında etüdlerde bulunacaklardır. çimleri yapılacaktır. Bu itibarla gecekondular yıîttınlacak başunıza dımdızlak ortada kalsayMütehassıs Italyan polisleri bu meAnkara 26 (Telefonla) Nebatî Ticaret Bakanlığında devam eden Cumhur Başkanının Kongreyi seelık, Anayasa bahsinde muhalefet yağ müstahsilleri ve tacirlerinin bir bu toplantılarda bugün bazı kararla çimlerden evvel toplantıya çağırAnkara 26 (Anka) Iç Işler; yanda Emniyet teşkilâtımzla işbirtezinin haklı olduğu isbat edilsey kaç gündenberi şehrimizde toplanü ra varılmıstır. Komisyon çalışmala ması muhtemeldir. Bakanlığında teşkil edilen bir ko liği yapacaklardır. Ekip şefi Covandi vaziyet ne olurdu? Hükumet lar yapmakta olduklan maluindur. Arkası Sa 3. Su. ö t« misyon gecekondular için bir (Ge ni, Türk polisinin uyuşturucu madelbette küçuk düşer, Meclise ve cekondular) kanunu hazırlamaya de kaçakçılarile yaptığı mücadelede Mecliste kendi grupuna karşı ce. başlamıştır. Bu kanun tasansı ile bilhassa son yıllarda muvaffakıyetvab veremez bir hale gelirdi. O §irndiye kadar uygulanmakta olan H neticeler elde ettiğini belirtmişzaman devlet adamlan istedikleri ve kaçak inaşata mâni olan iki kakadar sinirlensinler, muhalefete nun birleştirilmekte, gecekonduladüedikleri kadar sert cevab vernn yıkılması veya yıkılmıyarak Eİııier. bunlar hiç bir kıymet ifade Arkası Sa. 3, Sü. 4 te etmezdi. Demek oluyor ki iktidar ve muhalefet münasebetlerinde birincinin işine bakar, ikincinin de' sözünii kontrol ederiz. Vatandaş gözünde uluorta hücumlann, gelişigüzel tcnkidlerin de bir manası yoktur. Hâdiseler tcnkidleri haklı çıkanDcnanmamıza mensub 17 gemi Bu durutndaki subay, gedikli vc yor mu? Muhalefet tarafından budün limanımıza geldi erlere maaşlarından ayn bir gün söylenen bir söz yarın realiteye uyuyor mu? Seçmen buna baücret ödenecek Cumhuriyetimizin 27 nci yıldö kar. Sırası geldiği zaman da oyuna nümü bayramı yann saat 12 d < Ankara 26 (Anka) Milli Sabuna göre verir. başlıyarak 30101950 pazartesi gü Onun için biz her iki tarafa da nü saat 24 e kadar devam edecek vunma Bakanlığı Koreye giden savaş birliğimiz dolayısıle yeni bir bu basit gerçekleri hatırlatmakta tir. fayda görüyoruz. Demokrasimiz Bütün resmî ve özel dairelerin, kanun tasansı haırlamaya başlahenüz emikleme devrindedir. Lâf cemiyetlerin, özel binalann, apar mıştır. Bu kanun tasarısına gore. kalabalığı arasında devlet gemitımanlarm her kat ve dairesi, Uca gerek Korede gerekse bundan sonra mizi selâmete ulaştırmak istivorrethaneler, kara ve deniz nakil va yabancı topraklarda savaşacak askerlerimize, yabancı uyruk askerleri sak. hiç değilse ileri gelenlerimi?, sıt^lan, istasyon ve iskeleler b hakikat ışığının nercden parlayaramın devarru müddetince günduz> gibi. halen almakta olduklan maaşHusnü Yaman ve İstanbtd gazetecucri tağını önceden bilmeli'iiıler. leri bayraklarla, geceleri ışıklarlı lardan ayrı olarak muayyen 1ır üc Ankarada bu.unan tagiüz mebus» ve ««harriri Phillip Price gazetesine gönderdiği yanda, Hava harekâtı bilfiil sona erdi. Hava kuvvetleri dün bombalanacak hiç bir düşman hedefi bulamadı Rus propagaadasının Iran ve Irakta daha ziyade mıvaffak olabilecegini belirtti NewYork 26 (R.) şs tahrikleri Sofyanm yeni Bulgaristandaki Türklere zorla protesto oplanfıları yaptırılıyor I rtîbet'in işgali C. H. P. teşkilâtına yapılan tamim Makedonya I Parti Genel Sekreterliğinin bn tamimi Devlet Bakanının son nutkuna bir cevab teşkil ediyor Bankalar faiz haddini indirıyor Şehrimize gelen Italyan polisleri Suriyede bir tethişci teşkilâtı ortaya çıkarıldı 21 kişi tevkif edildi. Bunlar m arasında eski Bakanlar da var Banka genel mudürlerinin son toplantısmda anlaşmaya varıldı Rusyanın atom tecrübeleri Nebatî Yağ Kongresi çalışmasını bitirdi Âmerikaıt Kongresinin toplantısı İlalyan memurları beyaz zehir ve esrar kaçakçılığı mevzularında elüdler yapacaklar Delegeler, Cumhur Başkanma, kongre kararlarmdan dolayı memnun olduklarmı bildirdiler Gecekondular kanunu hazırlanıyor Demokrat Parti İstanbul Müfettişinin demeci Hüsnü Yaman. İstişarî Kongre hakkında izahatta bulundu t Cumhuriyet Bayramı Yabancı topraklarda savaşacaklar ttADIR NADİ Nebati ya£ müsta&sijlerüe tacirrerinîn kongresinrfe mimlvrden biri Arkası Sa. 3. Sü. 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 üa (Yanst S üneü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog