Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ŞİFALI OTLARLA HALK İUÇLARI Dr. SAİB GİBAY Çok kere, güzel ve pahalı ambalâjlarla bize verilen âpesyalitelerdsn daha faydah olan bu şifah otları tanıma ve kullanışlar: bu pek faydalı eserde bulacaksınız. Her ailede bulunması muhakkak lâzım olan bir eserdir. Fiatı 250, Cildli 300 kuruştur. İNKÎLÂP KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Bir günlükten on dög|^*çına kadn sıhhî çocuk büyütmrfVe besleme hü»ı gileri. Sserin bu son Rsıliîi baştanba^a yeniden gözden geçirilmij ve yeaflftfer ilâye edilmiştir. ~ Fiatı 500, cildlisi 600 kuruştvtr. 97 Türk Bulgar sınır îhtilâfı Demokrat Parli fsf işarf Romada görüş ülecek • • QA I Q ö "^' Telgraf v mektub adresfc Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlan Umuml Saotral Numaran: 24286. Yaa j«leri: 24299, Maifau: 24290 | 90U inCn tNKİLÂP KİTAMIVİ Köprülünün meseleyi Dış Işleri Bakanları Hukumet degisikliği hakkında çıkan Konseyinde ortaya koyacağı tahmin ediliyor şayiaların aslı olmadığı belirtiliyor Kont Sforza'nın Başkanlık edeceği Konseye Paris Büyuk Elçimîz de müşavir delege srerilerek yürütülüyor, Menderese hekimler tarafından olarak katılacak, Dış İşleri Bakammız pazar gtinü yola çıkacak Söylentiler, Başbakanın rahatsızlığına siyasî bir mana dün de bir konsültasyon yapıldı Kftye klavuz orünen: X vilâyeti flt j \ Y kazası arasındaki posSHİ ta taşunını P.T.T. Idaresi birine ihale etmeğe karar vermiş. Bin lira teminat akçesi karşılığı istekliler açık eksiltmeye çağırılmışlar. X vilâyeti ile Y kazası arasında yük ve yolcu taşımını başarmaya çalışan iki rakib vatandaş var. Bunlar açık eksiltmeye giriyorlar. Devletin yıllık posta servisinı biri sekiz yüz liraya yapacağım diyorsa, öteki beş yüze yapacağını söylüyor. Biri kırdıkça öteki daha çok kınyor. Iki rakib arasındaki bu eksiltme yarışı, nihayet geliyor, matematik sınıra dayanıyor: Sıfır. Evet heyecana kapılan rakiblerden biri posta servisini bedavasına kabul ettiğini ilân ediyor. P.T.T. Idaresi memnun. Bin liralık tcminatı da aldı >a, gel keyfim şel. Iş bu kadarla kalmıyor. Eksiltmeyi kaybettiği için sinirleri bozulan oteki rakib bu sefer yolcu bıletlerinden fiat kırmaya haşhyor. Yeni bir eksiltme varışı ortahgı Strasbourg'da toplanan Dış İşleri Bakanları Konseyinde Dif îçlcri Bakanımız Fuad Köprii Elçimiz Numan Mencmencioğlu Irlanda D15 İşleri Bakanı MacBride ile gbrüşürlerken hejecana veriyor. X i Y'e bağlıyan yuz elü kilometrelik bozuk yolu aşmak için 7,5 liralık bilet parası masrafı ancak karşüadığı halde, rakibler üç buçuk liraya kadar ini yorlar. Oh kekâ! Dcğil mi? Fakat P.T.T. Idaresinin ijimserliğini halk paylasmıyor. Bu gidişle adamlar iflâs edecek. Sonunda gene bizim işjmiz bozulacak, diyor. Görünen: X şehrinde özel idare bir otel yapısı kurmuş. Güzel, temiz bir bina. Şehrin ihtiyacuıı karşıla\acak, gelen yabancıları memnun cdecek, bir gün yollar yapdırsa o havalide turizmin gelismesine de Edirne, 25 (Telefonla) Dündur. Kulemizin tam kuzeyinde v» yardımı dokunacak. Bina bir otel sabah vuku bulan Bulgar teca gene 200 metre uzakta Bulgarların ciye yıllığı beş yüz liradan kirala vüzunün mahalli ve cereyanı hak Paşamahalle köyü buhınmaktadır nıyor. Oda ve yatak ücretleri bele kında ancak bugün tam malumat Kdyde görünürde Bulgarlann kule dbece tesbit olunuyor ve otel 15 elde etmek mumkün olabilmiştir olarak inşa edılmiş binaları yokso letmeye açılıyor. Vaka mahallini teşkil eden Paşa da burasınm takım komutanlığj Aradan yıllar geçiyor. İkinci Ci mahalle hudud karakolumuz Edir merkezi olduğu malumumuzdur. han Harbi, hayat pahaldığı, enf neden 20 kılometre mesafededir Dün sabah 8.40 da Denizlinin Yalâsyon, her tarafta öat devrim Karakolumuzun 200 metre kadar zar köyünden Veli oğlu Hasan leri vesaire.. Oda kiralanna zam, kuzey batısında tam hudud çiz Zengin ve Yatağan köyünden Muskonsomasyona zam, otekinin ka gisi üzerinde bir çeşme mevcud Arkast Sa. 3, Sü. 2 de zancı eski tempo ile devam ededursun, ozel idare ydda bes yüz liradan bir santim fazla alamıyor. Sebeb: Millî Korunma Kanunu, kiralara zam yok. Adam bari otele iyi baksa. Ne gezer? Bir yere bir çivi çakılmıyor, mobilyalar tamir yüzü görmüyor, eskiyen çamaşırlar, havlular yenilenmiyor. Otel bugün dökülmeyo yüz tutmuş bir haldedir. Ve özel Süreyya İlmenin, Kadıköydeki Süreyya sinemaidare karşıda seyirci vaziyetindesını bütiin müştemilât île Darüşşafekaya vakfetdir. Otekinin ideolojisi meydanda: mesi münasebetile dün takrir muamelesi yapüdı Yılda beş yüz liraya ruttuğum şu bina harab olup çökünceye kadar Kadıkoydeki Süreyya Paşa sine devredilmiştir. en kısa zamanda bana en fazla ne masmın Darüşşafakaya vakfedilmeTakrir muamelesinde şahid olagetirebilir? si münasebetile dün saat 15,30 da rak Mıllî Eğitim Bakanı Tevfik Burası halkın parası ile halkm Beyoğlu Ses Tiyatrosu binasmda Ileri, Beyoğlu Kaymakamı Ahmed rahatı için yapılmış; kendisi işlettakrir muamelesi yapılmış ve IsAkbil, Dr. M. Kemal Oke, Darüşmeji üzerine almakla birinci sınıf tanbul eski milletvekili Sürayya şafaka müdürü Esad Uraz ve Sürey bir âmme hizmetini kabullenmiş; Hmene aid bulunan sinema bütün ya Ilmenin avukatlan hazır bulunbunlar ona v:z geliyor. müştemilâtile Darüşşafaka lisesine muşlardor. Ankara 25 (Telefonla) Bulgarların birdenbire ortaya çıkardıkları göçmen meselesi üzerinde Cumhuriyet hükumetinin azijnli ve kararh olduğu muhtelıf vesılelerle belirtilmişti. Son defa tevdi edilen cevabî notama Bulgar iddialanm çürütmekie kalmıyarak Cumhuriyet hükumetinin görüşlerinden zerre kadar inhiraf etmiyeceğini de anlatmaktadır. Bu gece baa mahfillerde şayi olan bir habere göre bu ihtilâfuı Dış İşleri Bakanlan Konseyinin öniimüzdeki toplantısında bahis konusu olması ıhtımali kuvvetlidir. Dış fşleri Bakanımız Profesör Fuad Köprulünün meseleyi konseyde ortaya ' koyacağı zannolunmaktadır. Bilindıği gibi konsey bu sefer Romada İtalyan Hariciye Nazırı Kont Sforza'nın başkanlığında çalıjacakür. Dış İşleri Bakanımız bu pazar günü Cumhuriyet Bayramı töre Arkası Sa. 3. Sü. 3 te | Ankara, 25 (Telefonla) D. P. İstişari kongresindeki görüşmele* rin siyasî çevrelerde çeşidli akisler uyandırdığı görülüyor. Gizli olmasına rağmen torjantıdan bir çok haberler sızmış bulunuyordu. Bu haberler, propagandalann istüametine göre ayn ayn yornmlanmak tadır. Hukumet değişikliğine dair söylenüler de bu arada' CHP. U kaynaklardan ortaya atılmıştır. Tahminler, Başbakan Adnan Men« deresin rahatsızlığına siyasî ba mâna Terilerek yürütülflyor. İçtimada bezı Bakanlara ve bilhassa İç İşleri,'Ulaştınna ve B a ' yındırlık Bakanlarına siddetle hücum edildiğine dair rivayetler da kabine tebeddülü tahminlerine destek olarak kullanılmaktadır. Başbakanın evinden çıkamıyacak şekflde rahatsız olduğu bilinmektedir. Arkast Sa. 3. Sü. b te Kore Komisyonu elegeugı Büyiik EIçi Cemal Hüsnü Karay Türk başdeleğeliğine tayin olıındu Yeni Avam Kamarası '' ' V, .• Müessif bir suiistimal • * Ankara Üçüncü Sulh HÂkimi 35 bin lirayı »mraetine geçirdi Ankara, 25 (Telefonla) Bugüakü Ankara gazetesinin yazdığına göre, şehrimizde çok esef verici bir suiistimal hâdisesi mejdana çıkarılmı; ve Adalet müfettişleri ise elkoymuştur. Ankara Üçüncü Sulh Hâkimi İhsan Sudal, yetımler» aid tereke paralarından 35 bin lirayı zimmetine geçırmiştir. Yetim paralarını yiyen bu yargıç emekliye çıkarılmış ve Adlî soru*turma neticesi hakkında takibata başlanmıştır. Kapıkulede dün yapılan Türk Bulgar protokolu Uıtiversitede dün yapılan toplantı Milli Eğitim Bakanı, muhtelif mevzular hakkında genclerle bir göriişme yapb İki gündenberi şehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakanı Tevfik Ileri, dün saat 17 de yaronda İstanbul Üniversitesi Rektorü Prof. Ömer Celâl Sarç, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Tevfik Tanoğlu ve İktisad Fakültesi Dekanı Prof. Ömer Lutfi Barkan olduğu halde üniversltenin yeni konferans salonuna giderek genclerle iki saat süren bir göriişme yapmıştır. Konferans salonunu hıncahınc dolduran yüksek tahsil gencliği tarafından büyük bir tezahüratla karşılanan Tevfik Üeri, ilkönce genclerin dileklerini dinlemiş ve bunu müteakıb kürsüye gelerek dilekleri Arkast Sa. 3. Sü. 6 da Bulgar askerî heyeti, iki Türk erinin yaralanmasile neticelenen tecavüzün vukubulmadığını iddia etti İngiltere Kralı Avam Kamarasında 3 asırdanberi ilk defa dün bir Ingiliz Kralı Avam Kamarasına ayak bastı Londra 25 (B.B.C.) Uç asırdanberi ilk defa olarak bugün bir Ingiliz Kralmın Avam Kamarasına girdiği görülmüştür. İngilterede parlementer rejim tesis edildigi Büjiik Elçi Cemal Hüsnü Karay gündenberi demokrasinin mevcudiyetin iihlâl eder diye Krallarınuı Avam Kamarasına girmeleri yasak edilmişti. Yalnız bir defa bu yasak Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Adanada feci bir kamyon kazası Süreyya Paşanın yeni teberruu • Görünen: Yurdumuzun güney kıyılarında yabani zeytin ormanlan var. Az bir himmetle büyük halk kutlelerini servete garkedecek milyonlarca ağac. işsizlikten adaleleri uyuşmuş, tenbeller gibi güneşin altında >atıp duruyorlar. Diplerindeki parazit otlar temizlense, toj>rak bellense. bunlara birer aşı yapılsa yıllık doviz gelirimiz suratle artacak, endüstrimiz gelişecek, miilciçe ihja olacağız. Başka memleketlcrde tapulu topraklan bile, ü«tiiste şu kadar , İ işletmediği takM dir;!e dcvîet zorla istimlâk eder. İsteklisi çıksa hukumet koI?" Iık göstermez mi? Derîim. , Göstermez olur mu? Dediler. Bu kısa konuşmadan bir kaç saat sonra bir köye uğradık. KoUü vatandaşlar etrafımı sardı. Sikâyetleri kısaca şu: Orada babadan kalma zeytinlikleri varmış. Gül gibi geçinip gidiyorlarmış. Derken bir gün Crman İdaresi başlarına musallat olmuş «buralannı ormantık bolee ilân ettik. Toprsk devletindir. Devletin toprağında i§leyemcz NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ~ Dünkü takrir muamelesinde hazır bulunan Millî Eğitim Bakanı tanzim olunan evrakı sahid sıfaüle imzalarj^Q Ankara 25 (Telefonla) Birles9 vatandaş öldü, 8 kişi de ağır miş Milletler Kore uzlaştırma kosurette yaralandı misyonuna yeni vaziyet dolayısile yeni vazifeler terettüb etmektedir. Adana 25 (Telefonla) Bu saBu maksadla komisyonun genişlebah Kayseriden şehrimize pastırtilmesi uygun görülmüştür. Öğrenma, sucuk ve 30 kadar da yolcu diğime göre, komitedeki Türk ba} getirmekte olan bir kamyon Adadelegeliğine Büyük Elçi Cemal Hüs naya yakın bir mesafede hendeğa nü Karay tayin edilmiştir. Şimdıki yuvarlanmıgtır. Kaza neticesinde delegemiz Doktor Kâmil İdil muayolculardan dokuzu ölmüştür. 13 vin olarak kalmaktadır. Komisyon yolcudan 8 i ağır ve diğerleri hafıf başkanhğı sırası Türkiyede olduyarah olmak üzere Memleket hasğundan Başdelegemiz Cemal Hüsnü Karay aynı zamanda komiteye Ankara 25 (Telefonla) İki mekte olduklan serbest döviz sis tanesinde tedavi altma alınmışlarbaşkanlık edecektir. Bu tayin key gündenberi devam eden ve dün teminin bizde de kabul edilmesinuı dır. Kamyonun şoförü Mehmed fiyeti Birleşmis Devletlere bildiril sona eren^ Bankacılar toplantısında faydalı olacağı hattâ Ortaşarkın Sayar hâdiseyi müteakıb kaçmış Arkası Sa. 4, Sü. 3 te tır. Savcılık hâdiseye el koymuştur. miştir. memleketimizin ekonomisile bankacılığını alâkadar eden mühim mevzulann görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Bilhassa bankalanmızın bugün mevduata vermekte olduklan faiz miktannın dünya bankacılığına nazaran yüksek olduğu mütaleası ileri sürülmüş ve faiz hadlerinin daha makul bir nisbete ircaı temennisinde bulunulmuştur. Döviz tahdidatının da piyasanın canlıhğına engel olduğuna işaretle bir çok memleketlerin tatbik etIstanbul çevresi içinde tohumluk tevziatına bugünden itibaren başlanacakür. Toprak Mahsulleri Ofisi bölge müdürü Sabahaddin Orhon, bu mev zuda kendisile görüşen bir arkadaşımıza, şu izahatı vermiştir: « Istanbulda tohumluk tevzii işine yanndan (bugünden) itibaren başlanacaktır. 355 ton tohumluk tevz; edilecektir. Ilk 50 ton, Eyüb merkezindeki depodan dağıtılacaktır. Tohumluk ihtiyacımızın büyük Karşılı.\lı hesabların tasfiyesi kısmını Edirneden temin ettik, çün için bir katıun tasansı kü buranın tohumluğu beğenilhazırlanıyor mekte ve diğer yerlere tercıh edilmektedir. Anadolu yakjsmm ihtiAnkara 25 (Telefonla) Hazıryacını da Cenani deposu karşılıya lanmakta olan bir kanun tasansile, csktır. İkinci Dünya Harbinde AlmanyaTekirdağ 270 ton tevzi edecektir. dan alacaklan kalmış olan vatanŞarköy ve Malkara tevziatı tamam daşlarımızla memleketimizde alacalanmıştır. Çorlu ve Hayrabolu tev ğı olan Almanlarrn alacakları tesbit ziatı muntazam bir şekılda devam ve tasfiyeye tâbi tutulacaktır. etmekte olup yakmda bitecektir. 944 yılmda Ahnanya ile münaseKırklareli 100 ton dağıtacaktır. betlerimizin kesilmesi üzerine karBabaeski tevziatı sona ermiştir. şılıkh alacak, verecek meseleieri Sehkde 6 otomobil çalan cür'etkâr hırsızlar Bankacılar toplantısında görüşulen meseleler Banka faizlerinin çok yüksek olduğu ve serbest döviz sisteminin bizde de kabul edilmesi lâzım geldiği belirtildi İstanbulun tobumluk ve buğday ihtiyacı Otomobil çalan hırsız şebekesi yakalandı Şehrin muhtelif semflerinden 6 otomobil çalan hırsızlar suçlarını itiraf etliler Almanyadan alacak hesabları Sa. i, Sü. 7 da Arkast 5a. 3, Sü, 7 u* ^ (Yajısı i üncu sahijej&ızdej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog