Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Dr. Kemal Saracoğlu ANSİKLOPEDİK HALK DOKTORU Vücud sağlığına ve sıhhatine aid bilgilerin hepsini en yeni buluşlara göre ve alfabe sırasile anlatmaKta, hekim gelinceye kadar yapmak ve yapmamak lâzım gelen şeyleri öğretmektedir. CILDLİ olarak 10 Liradır. İ N K I L Â P K İ T A B E V İ 2 7 flCİ Iflf SflVI # umhuriyet 9418 KURUCUSU.YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub airesi: Cuznhuriyet, Îstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Teleionlar: UmuaU Saatral Numaraa: 24298. Yaa İşleri; 24299, liatbaa: NADf ^ ^ Smır boyunda erlerimizin üzerine ateş u Truman: İhtiyac hissedildiği müddetce banşı açıldı, iki er ayaklarmdan yaralandı M Bulgarlara bir protesto mektubu tevdi edildi, bııgüıı saat 15 te Trygve Lie de, henüz iiçüncü harb tehlikesinin atlatılmamış olduğunu, Kapıkule mevkiinde bir protokol toplantısı yapılmasmı istedik fakat, barışçı bir dünyanm nasü kurulacağının öğrenildiğini söyledi Igarların harekct Edirnede Bulgaristana gitmek istiyen Amerikan tâbiiyetinde esrarengiz bir Bulgar hür diinyada kullandt korumakiçin kuvvetlenmek tasavvurundayız dedi NewYork 24 (R.) Birleşıniş Mılletler teşkilâtının beşinci kiiraluş yıldönümü münasebetile buçün dünyanın hür memleketierinde t j renier, şenlikler yapılmış v» devîet reislerile idarecıler nutuklar soyI liyerek bugünün ehemmiyetini beI lirtrnişlerdir. Flushıng Meadows'da söz ahn Başkan Truman, Birleşnuş Millet Arkası Sa. 3, Su. 6 da Hnzura dair misaller emlekette siyasi bir huzursuzluk hükum sürdüğünü ispat etProf. Fuad Köprülü, son mek makbadile sayın Hüseyin Cahid Yalçın bir çok misaller sayıp Bulgar notalannın haizi dö'küyor. Hakaıet davalarından başchemmiyet şeyler lıyarak, kocası parti değiştiren haolmadığuu belirtti nım konusmalarına kadar her sınıf halkı ilgilendiren bu misalleri okuDış işleri Bakanı Prof. Fuad duktan sonra üstada hak vermenin Köprulu dün Ankaradan şehrimize güçlüğünü daha iyi anlıyoruz. Çüngelmiştir. Bakan, kendisile görüşan kü misaller sathidir ve insanda bigazetecilerin muhtelif suallerine çu raz zorlanmış tesirini bırakmaktadır. cevablan vermiştir: Hüseyin Cahid Yalçının makalesini Biıleşmiş Milletler binalan gelecek yıl ikmal olunca bu şekli alacak Bulgaristanın vermiş olduğu yüksek sesle okuduğu için bir vason nota hakkmdaki fikriniz? tandaş «hükumeti tahkir ediyor» Yunanistan fiatlan lonyor. « Bunlar haizi ehemmiyet şeydiye mahkemeye verilmiş. Bir haler değıldir.» Alrnanya gelecek üç yxl nım, isini kaybermemek kaygusile Bulgaristanın seri notalar yolzarfında Yunanistandan 35 kocasımn Demokrat Partiye girdikması siyasetimizde her hangi bir bin ton tütün alacak ğini komşusuna pencereden söyledeğişiklik husule getirmlş midir? Edirneden bir manzara mis, falan filân. Doğrusu Hüseyin « Bugünkü duruma göre deFrankfurt 24 (A.P.) Halen A Edirne 24 (Telefonla) Bu sa meye su almağa giden erlerimize Cahid gibi bir üstadın içtimai bir ğişmiş bir vaziyet yoktur. Hâdisemanyada bulunan Yunan tıcaret realiteyi ekuyucularına kendi gö bah 8,40 ta Bulgar hudu.dunda bir Bulgar topraklanndan ateş açılmışler normal seyrini tokib etmekteheyeti başkan muavini ve Yunarj Hududun rüşüne uygun olarak göstçrroek is tecavüz .hâdisesi olmuştur. »1UUUUUU tır. İki erimiz ayaklarmdan yara dir.» .«»ufkul. » . . tütün endüstrisinın temsilcısi G terken daha kuvvetll misaller üu Paşamahaüe mevkiinde Bulgarfer'.a lanmıştır. Taraftmızdari hiç bir muFilaretos'a göre, Alman ticaret maBa«Sn, dtinya hâdisererüi#:dîillfei' labileceğini ümid ederdik. Hüku müşterek olarak kullanılagelen çej Arkası Su. 3. Su. 2 de 1 î Arkası. Sa. 3, Sü. 7 de hjn 8HiS|fll4 1 meti tahkir ediyor diye bir, beş vebince, Batı Almanya gelecek 3 yıJ ya on vatandaş • mahkemeye verizarfında Yunanistandan 35.000 ton lebilir. Bazı gayretkeşler her zaman tütün ithal edecektir. Son iki yıl ve her yerde lüzumsuz yaygara kozarfında Almanyanın Yunan tutüparabilirler. Bunu siyasi manada nü ithalâtı vasatî olarak taknben bir huzursuzluk alâmeti saymağa yılda 3500 tonu aşmamakta ıdi. imkân var mıdır? Bir takım adamFılaretos, Yunan tütunü ihracalar post kapmak için o partiden o bnı arttırmak için fiatlarda %10" partiye geçebilirler. Bunu da karıBirleşmiş Milletler teşkilâtının sek mühendismijr.ar Prof. Dr. ilâ 12 tenzilât yapılacağını söyleları pencereden komşu hanıma hayerlesmesi için bundan üç yıl önce Mukbil Gokdoğan NewYork'a e,oa miştir. ber verebilirler. Bu, bir siyasi buhNewYork civannda büyük bir derilmişti. Prof. Gokdoğan, Birleşrana işaret midir? mahallenin kurulması hazırlıklarına miş Milletler teşkilâtı inşaatının en Müsaadesini rica ederek ben de General Yusuf Egeli başlanımştı. Bu insaatın plânlanru mühim bölümü olai, «umumî topüstada bir iki misal getireyim: tanzim için, dünyanm her tarafın lantı binası» nın plânlarım tanzim Demokrasi denemesine ilk başladan mutehassıslar çağınlmış ve ou işinde on bir ay çahştıktan sonra, dığımız geçen yıllarda İç İşleri Baarada, îstanbul Teknik Üniversitesi memlekete dönmüştü. Profesor bu kanlığının emirlerine körü köfune Mimarî fakültesi eski dekanı yükuymıyarak düpedüz kanunu tatbik .ArJcası Sa. 4. Sü. 3 te etmek gafletine düşen idare meProf. P. K. Gökay vazifede murlan şiddetle takib edıliyor, bunbulunduğu bir sene zarfmda lar oradan oraya sürülüyordu. İçlegöriilen işlerin bir rinde vakitsiz tekaüde sevkedilenbüânçosunu yapü ler. haksız yere vekâlet emrine alınanlar vardı. Particilik yapmak Dün Vali ve Belediye Başkanistemiyen memurlar zangır zangır ljğı vazifesıne basladının b:rir,ci titriyorlardı. Içlerinde bu hale daGeneral Egeli Washington'da yıldonumu münasebetile bir baiin yanamıyarak istifa edenler bile göpaktın askeri komitesi ile tpplantısı yspan Prof F. K. Gok'jy, rüluyordu. O zamanlar hükumetin bir j ılın çahşmaları üzerinde şu temaslanna başlamak üzere şerrine uğradığı için kış orfasuıda izshatı vermiştir: jerinden alınıp bir başka yere taWashington 24 (a.a.) (United « Geçen yıl buşün işe başl? yin edilen bir nahiye müdürüne bu Press) Turkıye ile Yunanistanm dım. Bir çok yılların sinesıne r a sefer rastladun. Biçare aynı yerde yakmda Atlantik Paktı Akdeniz gene nahiye müdürü idi ve bütün Ankara 24 (Telefonla) ülusal tır. Bundan önceki senelerdeki gibi hr.tç? alabıleceğı işlerin birikfcği Böl^e teşkilâtına ortak üye olacakgecmiş yılın hesabını gunu gunüne dileği kanıın çerçevesinde vazifesilan cihetle her iki memleket bü bayram ve genel tatiller kanunu işçir.ın bu hakkını vermiyen rrü basır ve radyo vas'tasile veraı Ş ne devam etmckten ibaretti. gereğince, Cumhuriyet bayrammda esseseler ve iş verenler hakkında yük elçilerinin, Atlantik Paktı Asolduğum için bugunku gayem onBir başka misal: Mujla kazalakerî ve Savunma Komitesinin bura kapanması icab eden iş yerlerinde kanunî muamele yapılacaktır. Arkası Sa. 4, Su. 3 te rından bir kaçında Belediye seçimda yspacaklan toplantılarla yakın çalışan işçilerin bir günlük yevmılerini Halk Partisi kazanmıştır. Bu yelerüıin tam olarak ve o gün adan alâkadar oldukları bugün sihalin oralarda gayet normal karşıçık olan iş yerlerinde çalışan işclyasî çevrelerde soylenmektedır. , landıgını ve hiç bir sızıltıja meyTurk sözcusü, General Yusuf E lerin ücretlermin de iki misli olTibet'iu başkenti Lhassa'dan bir guhinüş dan verihnediğini gözlerimle gorgelinin Millî Savunma Bakanlığı mak üzere ödenmesi Çabşma BaLondra 24 (B.B.C ) Komünist diim. Halkçı başkanlar Demokrat ikinci Çin komünist ordusu iştirak ile Atlantik Paktı Askerî Komite kanlığı tarafmdan ilgililere tebliğ arkadaşlarile iyi geçiniyor, kasaba Çin Haberler Ajansınm bu akşam etmektedir. sine resmî ziyaretler yapmak üzere edilmiştir. Aynca parça başma larınm ih*iyacını beıaberce karşı bıldirdiğine göre, kızıl Çin orduları Pekın radyosu, son zamanlarda Washingtonda bulunduğunu bildir veya saat hesabile ücret alan işçilamağa çalışıyorlar Bir çok köyler Tibet topraklannı işgale başlamışTîbetin «kurtarılacağından» sık sık miştir. Bu komite, Atlantik Pakü lerin de 29 ekim gününden önceki <îe muhtarlar Halk Partilidir, De lardır. Burada dinlenen bir radyo Batı Almanya konsolosu Dr. Kurt von Kamphbahsetmişti. Fakat Hindistanın da memleketlerinin stratejık siyasetle bir hafta içinde almış olduklan ücmokratlar da onlardan memnundur. yayıruna göre bu işgal hareketine Arkast Sa. 3. Sü. 4 te rine aid plânları hazırlamaktadır. retler tutarının 6 iş gününe taksımi övener, tekrar Türkiyeye gelmek fırsatmı elde Partiden çekilmeğe zorlanmış bir General Egeli, Korede Birleşmiş suretile elde edilecek vasatî miktar ettiğınden duyduğu bahtiyarlığı türkçe ııi'ihtara rastlamadım. Milletler emrine verılen Türk kuv nisbetınde ödenmesi de kararlaşbbir hitabe ile belirtti vetlerinin karaya çıkışında hazır nlmıştır. Bayram günü hiç bir iş Işte bir daha: Bir yerde bir orbulunduktan sonra buraya gelmiş karşılığı olmadan ücretler iş görülman jan;ını olmuş. Vali o bölgeje Genel Müdür, polisin kanun tir. Batı Almanya Bonn hükumetinin Herr Ransonet dun Ankara vapumüş gibi hesab edilecek ve tediyesi bakan İşletme mudürünü telefona Türkiye umumî konsolosluğuna ta rile şehrimize gelmişlerdır. Harbden emrinde ve halka hizmette başan çağırarak malumat istemiş. BakSözcü, Egelinin pakt hakkında bayramdan evvel yapılmış olacakyin etmiş olduğu Dr. Kurt Von sonra Almanyadan gelen ilk resmî mıs ki yangın mühim. Müdüre vaka volunda oldugunu belirtti her türlü müzakerede bulunabileKamphövener ile Ticaret Ataşesi jerine gidip gitmediğini sormuş. Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Şehrimizde bulunan Emniyet Ge ceğini ilâve etmiştir. Gitmediği cevabuiı alınra sebebini nel Müdürü Servet Sürenkök, dun öğrenmek istemiş. Müdur sadece saat 14 te bir basın toplantısı yapgirmeğe lüzum gormediğini sö>Iemış, ezcümle şunları söylemiştir'. mekle yetinmiş. Vali de bu cevaba « Vilâyeüerdeki teşkilâtı yasinirlenerek «O halde ben de size kmdan görmek ve meslek mensublüzum gormüyorunı» demiş. Nazik ları ile tanışmak üzere bir geziye vaziyet. Adam vekâlet emrine giHiyor. t'stad haber a!sa belki kejfî çıkmış bulunuyorum. Baü Anadohareketlere dair yeni bir misal daluda şimdiye kadar gezmiş olduha getirecek. Fakat idare âıniri ğv.m vılâyet ve kazalarda emniyet Ankara 24 (Telefonla) Zeytinjalnız kanunî ve idarî sorumlulugu teşkilâtı memurlarını vazifeleri ba yağı ve nebatî yağlar kongresi bugozönünde tutn.ağa mecburdur. şında buldum. Şurasmı memnuni gün Ticaret Bakanlığmda çalışmaKitekim soruyor, sorusturuyor, dosyeüe tebarüz ettirmeliyim ki, bir laruıa başlamıştır. Kongreyi Ticaret \?sını in.'eliyor, yıllardanberi o iki münferid ve basit şikâyet müs ve Ekonomi Bakanı Zuhtu Vehbeşe böljcde calısan mudurıın durüst ve tesna halk polisten memnundur ve açmış, zeytinyağı ve nebatî yağlan?muslu bir adam olduğuna kanaat polis ekseriyeti itibsrile uyamklığı rın memleket iktisadiyatındaki mü gcHriyor. ve vazife anlayışı ile kanunun em him mevkiıni belirttikten sonra nnde ve halka hizmette başan yo D.P. ıktidannm ekonomık meseieBu gibi misalleri sağdan soldan lerde ılgililerle doğrudan doğr'iya lundadır. alabildiğine çoğaltmak mümkünişbirlıği yapmakta buyuk" faydalar dür. Koskoca bir idare makinesiUğradığım her yerde küçük bümülâhaza etüğini anlatmıştır. jıin içinde her hafta düzinelerle yük bütün Emniyet mensubîarına ıtakil, tayin vesaire muamelîleri Bakan. kongrenın alacağı kararverdiğim şu emirleri burada da yapılır. Bunlara bakaıak yurdulann hükumetin ekonomi politıkası tekrar etmek isterim. Bu vesile ile muzda siyasî huzur veya huzursuzile telif edilerek, en kısa zamanda henüz tanışmak imkânını bulama tatbik mevkiinde konulacağını valuk bulunduğunu söylemek yanlış dığım arkadaşlarıma bunlarm sizin detmiştir. Bundan sonra kongre bir olçüdür. vasıtanızla ulaşacağı kanaatinde başkanlığına Sıtkı Yırcalı seçılmiş Yeni İtalyar Büyük Elçisi dün Cumhur taşkanına Çankayada NADİR NADİ yim. ve komisyonlar aynlmıştır. Konitimadnamesini takdim etmijür. Yukarıki resim, sefirin Çanka>aya geGeçmişte Türk polisi için sövle gre perşembe gunu yenıden topla•» Arkası Sa. 3. Sü. 5 te » Arkası Sa. 4, Su. 1 de nacaktır. Konsolos ve maiyeti erkânı vapurdan cıktıktan sonra Dış İşleri Bakanı sehrimızde Almanyaya tütün satışı Birleşmiş Milletlerin yapılan yeni binaharı Komünist Çin orduları dün Tibet'i işgale başladılar «Umumî toplantı binası» nın plânlarını yapanlardan yüksek mühendis Mukbil Gökdoğanın izahatı Komünist Çin hükumetinin re*mî haberler işgal haberini teyid etti ajansı Atlantik Paktı Bayram ve tatillerde ve Ttirkiye işçilcrin yevmiyeleri Bayram günlerinde hiçbir is karşılığı olmadan ücretler tediye edilecek Valinin birinci yıldönümü I jfalyan sefiri itimadnamesini verdi Emniyet Genel Müdürünün demeci I Harbdenberi gelen ilk Alman diplomatı Zeytinyağı ve nebatî yağlar kongresi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog