Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ERZURUMDA Cumhuriyet Oteli Yeniden açıldığmı »ayın müjterilerine " arzeyler. 27 nciyıl Sayı : 9417 umhuriyet Telefonlar: UmumJ Santral Numaran: 24298. Yma İsleri: 24292, Matbea . KURUCUSU :YUNUS NADf KURUCUSU: YUNLK NAnf TeigraJ ve meKtub adresl: Cumhuriytt, tstaabul Posta Kutusu tstanbul No 246 24290 Sigorta, içlimaî vs iküsadî bir zarurettir. Hayaiını ye ntaJını sigorta fjjf&ği ihma! etme!; vjt. ^ ^ Salı 24 Ekim 1950 *?r D. Parti Istişarı Kongresi sona erdi Delegeler hükumetin icraatı üzerinde bazı tenkidlerde bulundular Başbakan, rahatsızlığı yüzfinden toplantılara iştirak edemedi. Devlet Bakanı, bütün •evzulara ayrı ayrı cevab veren bir konuşna yaptı Ankara, 23 (Telefonla) Cumadanberi çalışmakta olan Demokrat Partı Istışarî Kongresi bu gece goruşmelerıne son vermıs ve küçük kongre Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun yanm saat kadar suren bir konuşmasıle kapanmıştır. Adnan Menderesm rahatsızlıği biraz arttığından toplantıya geleme'j iştir. Safra kesesınden muztarıb olan Adnan Menderese bueün bir konsıiltasyon yapılmışh. Kendisinin birkaç gün daha Utirahat etmesine luzum görülmüstür Bugünkü toplanh sonunda Başbakanı ziyaret için de İstişarî Kongreden 5 kışıjık bir heyet seçılmiştir. , Umulduğundan uzunsüren kongrede bir çok meseleler konuşulmuş, delegeler hükumetin icnaatı üzerinde de baa tenkidlerde bulunmuşlardır. Bu arada bilhassa «devri sabık yaratmamak» kararile eski zıhniyetın devamına müsamaha ve müsaade edildijnnden sikâyet olunmuştur. Delegelerden biri de bilhassa dalkavuklann etrau sardığından şıkâyetle bunljıra yüz verilmemesini istemiatir. Bazı doğu delegeleri de doğu vilâyetlerine menfa nazarile bakıldığından şıkâyet etmışlerdir. Fevzi Lutiı Karaosmanoğlu, ele alınan bütün mevzulara ayn ayn cevab vermiş ve bilhassa memurlar meselesi üzermde de Sa 1 Sn '. d<" Mııallim davası ürkiyenia en mnhtac olduğu nnsur muallim dlr. Butün diinyanın en muhtae olduğu unsur muallimdir. Bizde muallim davası zaman zaman değişen, her yeni Maarif Vekilinin elinde şeklini değistiren bir idarl mesele olmaktan yukan çıkamamıstır. Cumhuriyet devrinin bn işe Ifiyıkı veçhile ehemmiyet veren Maarif Vekili olarak merhum Necativi grirüyoruz. Fakat bu gene inkılâb çocuğunun da vakitsiz nfulü kendisinden beklenen hizmeti tahdid etti, ondan sonra gelenler de mualltmiere birBffîhdeft afırTrir takım yükler yukle\erek raesleği gerçekten füç ve ağır şartlar altma koydular. Halbukl bir memleketin en iyi gartlar alttnda çalıştırılacak ilk unsuru miırebbileridir. Buna dikkat edilemedi ve muallim davası bu mesleğe rağbet eden binlerce Universite mezununun çokluğu karşıgında ucuzlatıldığı kadar, meslek mensublan da hayli ho^Tat bir rejirae tâbi tutuldular. Zaman oldu bunlara haftada 30 saate kadar ders verildl, zaman oldn, terfi ettirilemedi, aylıklan verilemedi, yerlerinden oynatıldı, gayrimüsavî muamelelere maruz bırakıldı ve nihayet bir kararla bu mesleğin «mahree» 1 tarlası olan Yüksek Muallim Mektebi lâğvedilerek adeta «muallim» lik inkâr edildi. Bu karan veren Vekilin de kendine göre mütaleası yok değildi. Fakat bütün bu kararlarda ve bu istikrarsızlıkta maarifimizin kurmayı mevkünde bulunan «Talim Terbiye» heyetinin manevl mesuliyeti az değUdir. İddia şriyle idi: Akademik tahsil yapmıs herkes muallim olabilir ve bundan dolayıdır ki muallimlik meslek halinden çıktı. İş bulamıyanların bir sığınağı oldu. Gazetelerin verdikleri habere göre yeni Maarif Bakanı Tevfik İleri, pek yerinde bir kararla kapatılmış olan bu ilim ve meslek mektebini tekrar açmağa karar vermi?. Bu satırların intişar ettiği gün, İstanbulda bu hayırk işi yapmı; bulunacaktır. Düny.anın her yerinde muallim mektebleri vardır. Nasıl doktorluk, avukatlık, eczacılık, miihendislik bir meslek ise muallimlik de bir meslektir. Bütün bu saydığunız meslekieri yetiştiren şubelerin müş terek dersleri vardır; fakat bu, mu T Turk askerî hejeti azaları cephede: Yarbay Robert W. Molloy, birincl 6Üvari alajı komutanı General Hobert Oay9* T« K O » eephesini gpzea Türk askerî heyeti azalanna Pyong Yang cephesinde komünistlerin kullandıklan Rus mermilerinden Mrmi röstererek izahat veriyor Kore'deki Savaş Birliğimiz şimdilik cenubda kahyor Birleşmij Milletler Genel Kurulu toplantı halinde Burada genis mikyasta temizleme harekâü yapıljvor, binlerce komünist askerin sivil elbise giyerek halk arasına karıştıkları anlaşıldı Birleşmiş Milletlerin 5 inci yıldönümü Başkan Truman, San Fransisco'daki törende bugün bir nutuk söyliyecek NewYork 23 (R.) Yann Birleşmış Milletler gunudjr Bu munasebetle San ırrancısco'da Biıleşmiş Mılletler Anayasasının bundan beş sene evvel imza edildiğı opera bınasında merasim yapı'.acaktır. Bu mercsim esnasında Başkan 'l'ı umfn ile Birleşmiş Milletler Cienel Sekreteri Trygve Lie söz alacaklardır. Birleşmiş Milletler ^üni münasebetile gönderdiği bir mejaida bu teşkilâtın vazifelerine temas eden Bulgar basınının yeni tahrikleri ü ö f t l HARt> MÜrTÂBİRİMİZ Tokyo 23 Aylardanben devam tmekte olan Kore savaşı, bir çok kanlı safhalar gösterdıkten sonra komünist kuvvetierın tam bir hezimetile yavaç yavaş sona ermektedir. Kızıllan amansız bir surette takib etmekte olan Birleşmiş Milletler Kuvvetleri son hedeflerine doğru yaklaşmaktadırlar. Korenın hemen her bölgestnde geniş bir temizleme hareketi devam etmektedir. Hergün ele geçirilen binlerce komünist asker esır kamplanna sevkedilmektedir. Bunlann vaziyeti gayet kötüdur. Kahraman Türk askerlerinın Koreye çıkışı bilhassa cenubdaki vaziyeti büsbütün düzeltmıştir. Bu bolgede kızıl kuvvetlerin doküntüleri Arkast S a . 3 , Sü. lde yapmıyan İşbaşı işçiler İngilterenin eski Başbakanı Churchil şöyle denuştır: « Birleşmiş Mılletler TeşküStı, yalnır harbleri önlemekle kalmayıp aynı zamanda açlan doyurm3İi, hastalan iyilestirmeli, eski har^enn tahribatını gidermeli, Asya ve Afrika milletlerini müreffeh bir hayata kavuşturmalıdır.» Busyanın «sulh plinı» '' Bulgaristandan gelen bir göçnun Birleşmiş Milletler Siyasl Komis I ailesi Edirnedeki mi&afirhanede Denizyollarının tahmil tahüye işçileri bir hâdiseyi prctesto maksadile dün sabah işlerine 1.5 saat g°ç gittiler Dün ^abah Denızvollannın tahmıl tahlıye işçileri işı terk teşsbbüsünde bulunmuşlardır. Hâdısa şoy'e cerevan etmiştir: Devlet Denizyollan Genel MT.dürlüğüne bağh Lıman Işletmesin"i sıcilli olarak 700 kac"ar tahrrultahlı\e amelesi vprdır. Ba arneleyi vazıfeve ponderen Sadı O^erdem ısmınde bir de yönetım memu/J mevcuddur. Bundan bir hafta once amelelerden bir kısmı Denızyolları îdares.nin yüksek makamlarma muracaat ederek yönetim memuru Sadı Özerdem hakkında şikâyet'erde bulunmuşlsrdır. Şikâyeti dinlıven rr.smurlar da şikâyptte bulunSnlardan yaalı ifade vermelerıni istemışlerdir. Bu husustaki isteği kabul e.miyen emeleler, sebeb olarak, baskı yapılacağını ileri sürmüşlerdır. Neticede idare, yönetim memurunu, mevruatta vekâlet emrme almak, mecburi izin vermek veya el Arkast Sa. 3. Sü. 6 da Nüfus sayımı günü Ankarada Ulus meydanında otobüs bekleme reri Arkast Sa. 3. Sü. 4 te ' (Yazısı 3 üncü sahıjemizde) CUMHUBİYET Arkası Sa. 3. Su. 5 t» • Yüksek Öğretmen Okulu dün törenle açıldı Milll Eğitim Bakanı Tevfik İleri dün sabah Ankaradan şehrimize gel mıştır. Haydarpaşa garında Milll Eğitim Müdürü Murad Uraı tarafından karşılanan Bakan, kendisile görüşen gazetecilere şunlan söylemiştir: € tstanbula, Yüksek Öğretmen Okulu ile Eğitim Enstitüsünün açılış töreninde bulunmak üzere geldim. Bu arada, okullarımızda da tetkıklerde bulunacağım. Öğretmen Yapı Sandığı mesele sini bir ay içınde halledıp, buna kat'î bir şekil vereceğız. Bu hususta Emlâk Bankasıle daimî temas halindeyız. Üniversite sitesinin bir an evvel tesisi için çahşmaktayız. Yalnız bu işin tekemmülü bir takım genı ımkânlarm tahakkukuna bağhdır. Bakan, öğleden evvel yanında Millî Eğitim Müdüru Murad Uraz olduğu halde Erenkoy Kız Lises: ile Haydarpaşa Lisesini gezmiş, oğ retmen ve öğrencılerle gdruşmüş tür. Tevfik İleri perşembe günü ga Sayım neticeleri iki üç güne kadar ilân edilecek Alakadarlar, nifus arüşı yekunnnutı 1,5 milyon civarında olacağnu taiuun ediyorlar Tütiinlerimiz için yıkıcı fiat politikası Amerikan kumpanyalannın işleruniş tütünü 340 kuruştan mtıbayaa etmeleri Egede endişe uyandırdı İstanbul Sayım komitesi, dün, murlar, dün de evvelkl geceden Zühtü Çubukçuoğlunun başkanlı itibaren tasniflerini bitirmiş olan ğuıda uzun süren bir toplantı yap kazalann fişlerini kontrola devam Arkast Sa, 4, Sü. 3 te mıştır. Komitede vazife gören me l Atinada Açılan Türk Ressamları Sergisi J Vuksek Öğretmen Okulunda dunkü törenden bir inlıba ve Miili Eğitinı Bakanı konusurkcn Izmir 23 (Telefonla) Ege tütünlerinde yegâne ahcı vazıyetinde olan Amerikan kumpanyalannın işlenmiş tütünü 325340 kuruştan mübayaa etmeleri, tütün müstahsili ve tüccarı arasında büyük bir eııdişe uyandırmıştır. Istanbul tütunculerinin de iştirakile bir heyetın AmerUcaya gonderilerek Ame'ıkan kumpanyalannın yıkıcı fıat polıtıAtınada Parnassos salonunda bir Türk ress°m!an sergisi sçıldığını bijdirmiştik. Eesimde, açıbş torenind^ kalannın tadılı hususunda B=ısk ın Trun.an'dan bir tavsıye teminı lıkrı bulunan Yunan Basbakanı Ven:/elos. Başbaksn vekılı Çaldaııs ve Atina Büyük Elçimiz Ruşen Eşref Ünayw dın ile dığer davetlıler görülmektedır. Arkası Sa. 4, Su. 4 te kuvvetlenmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog