Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Soğuktan korkmayınız. TINAL SOBASININ Her cins kömürü koku vermedeu yaktığını garanti ediyoruz. Bulunduklan şehirde TINAL sobasını bulamıyanlar emirlerini bize bildirirlerse arzulannı derhal ifa ederiz. MERKEZ: Mustafa Tuıak Galata Fermeneciler caddesi Kardeşim sokak Eratay Han No. 4 Telgral: MİMTINAL, İstanbul. u m h ur iyet KURUCUSUrVUNUS NADf 27 nciyıl Sayı : 9416 Nüfus Sayımı Dün Biitün Yurdda Şehrimîzde sabah saat 7 de baslıyan sayım saat 17,50 de sona erdi Teigrai v« mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta KutuSu tstanbu) No 246 Teiefonlar: Umuml Santrai Numarasu 24296. Yaa İslerf: 24299, Malbaa : 24290 Pazartesi 23 Ekim 1950 Umumî sayım neticeleri bir hafta içinde belli olacak Hıızıır aıılamı Türkiyede sayımı ilk olarak Sıvas bitirdi. Dün İstanbul ve Ankarada 13 doğum vakası tesbit edildi Genel nüfus sayımı dun bütün yurdda yapılmıştır. Sayıma, şehrimizde saat 7,30 da başlanmış vs sıra ile Çatalca, Adalar saat 14,30; Usküdar 14,40; Beykoz 16,15; Sarıyer 16,30; Yalova, Kartal 1G.35; i Eyüb 17,04; Beyoğlu, Bakırkoy ' 17,10; Beşiktaş 17,35; Emınonu 17,40; Fatıh, Kadıköy ilçeleri saat 17,50 de sayımı bitirdiklerini Vılâyete biJ dirmişlerdir. Vilâyet de saat 17,50 de sayımın bittiğini resmen uân etmistir. ostum Cemil Said Banlasa yurdumuzu bir hu>zursuzluk bavası içinde gösteren sebebleri, doğrusu pek kav nyanuyonım. Gerçi profesör Fahreddin Kerim Gökayı İstanbul Valiliğine getirdiğine bile şimdi pişmanlık duyan sayın arkadaşımın bugünlerde ruhî bir küskünlük hali yaşadığuu tahmin etmek güç değildir. Profesor daha iyi bilir ya, bu hali yaşayanlar umumiyetle orSayım devam ettiği müddetçe talığı karamsar gönneğe meylederVah ve Belediye Reısı Or. Prof. Dr ler. Fakat yakuıdan tanıdığım, sinir Fahreddın Kerim Gdkay, Emnıyet sisteminin olduğu kadar politik kamuduru Kemal Aygun, Altıncı şurakterinin de sağlamlığına inandıbe müdürü Orhan Eyüboğlu sehri ğun Cemil Barlasa boyle bir ruh gezmişler ve sayım memurlannın ca'hnı kondurmaya gönlüm razı olçahşmalanm yakmdan takib etmuyor. «Mademki ben iyi değilim, mişlerdir. Sayım komitesi başkaııı o halde her şey kötüdür» diyen Zuhtü Çubukluoğlu ıle Valmin huhastaca bir mantığı ona yakı§tırasusi kalem müdürü Nabi Up, Vimıyorum. lâyetteki seçim bürosunda meşgul Ege kıyılannda siyasî hnnırsuzolmuşlardır. luğa rastlamadığım hakkmdaki yaDoğum ve ölumler zılarınu arkadaşım yalanlamamak Şehrimizde sayım devam ettiği nezaketini gösteriyor. Tesekkür ede rauddet zarfında Be§ıktaşta beş, rim. Sajım esnasmda Şişhanede bir eaddenin görünüşü Eyübde bir, Beyoğlunda da bir kişi Senfal dolaştiğm yerlerde vavefat etmış; Be^ıktaş, Ortakoy ve ciyet diızgün olabilir. Bir de gel de Bakırkdyde birer çocuk dünysya göyle IVfalatyadan Maraşa doğru gelmıştir. uzanıver, bakalım oralarda huzur oamına bir jey bulabilecek misin? Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Demeye getiriyor. Gerçeği aramak ve bulraak uğruna bana yapılacak her iyi niyetll daveti emir saydığımı burada açıklamalıyun. Halk efkârını aydınlatmayı ve halkın duygularını ifadeye çahşmayı vazife bilen bir gazeted sıfatile yurdu baştan başa dolaşmak bana daima zevk verir. Hattâ bu Maraş seyahatine arkadaşımla birlikte çıkabilseydim, aynca sevinirdim. Dün tadını çoktandır unuttuğuYalnız, dostum Barlasın betahsis muz sabah uykusunun zevkini çıniçin Malatya Maraş hattını tavkardıktan sonra tam bir sukun siye ettiğini duşüniiyorum. Egede»çınde uyandık. Halbuki biz Istanki siyasî huzııru zımnen kabul etti ullular sabahları yataklarımızdan ğine gore, kendisi, yurdumuzun boyle mi kalkardık?... geri kalan kısımlaruıdan sadece Gürültü ile mücadele kanununa Malatya Maraş bolgesinde mi rağmen, çöp arabalan, simidciler, huzursuzluk gdrmektedir? Bu taksütçüler, seyyar satcılar şafakla bedirde mevzii bir ânzadan bahsetraber sokakıarımıza, caddelerımıze mek daha doğru olur gibime gelidokülürler, o kendılerine hâs ajor ki. bunu gidermek için elbirhenkle (!) bağnşa çağrışa bız bedliğile hukumetin dikkatini çekmebaht şehir sakınlerine sabah uynıiz herhalde faydalı olacaktır. kularını haram ederlerdi. Dostuma burada bir noktayı haBır kaç vaka istisna edilirse dün tırlatmak isterim: Kendisinden dasabahın erken saatlerinden itibaren vet ahnadığjm halde, geçen yıl ben akşam top atılmcaya kadar geçen adı geçen Maras bölgesine uğramış müddet içinde hem şehir, hem de ne var, ne yok diye şdyle bir bak şehirli uzun yıllarda hasretini çekmıştım. O zaman dedikodu halintiği derin bir sükun ve huzur içinde kulağıma çarpan sozlerden işte de başını dinledi. Fakat bu meyanbir kısmı: da, muvakkat bir zamana münhasır Sofya hükumeti, hududun ka Hükumet baskı yapıyor. Haik kalsa bile, dilediğimiz anda sokağa panması ile Türkiyede kalan Partisine oy vermiyeceklere Ziraat çıkamamak, kendimizi dışanya atavagonlan istiyor Bankasından kredi yok .diye köymamak, hürriyetsizliğinin aasını Dün İstiklâl eaddesi böyle sakin ve sessizdi lüyii korkutuyor. Bir Bakan, kenduyanlanmız da eksik değillerdi. Ankara 22 (Telefonla) Bulgardi soyadını taşıyan bir çok akraDün sayım memurlarıle dolaşırken ların, hududun kapanması üzenne basını mühim memurluklara yerbir kaç evde böylelerine rastladık Türkiye tarafında kalan vagonlan leştirdi. İdarenin burada tek taraflı Bilmem bu mustariblerın kımler hakkında Sofya maslahatgüzarıırız olarak işlemesi için hiç bir ftrsat olduklannı tahmin edebildiniz mi?. nezdinde yeni bir teşebbüste bukaçırılmıyor. Vesaire. lunduklan bugün bazı ajanslar taEv hali bu ya: Duyduklanmın ash var mı ldl, Kayınvalde ile damad atışmışlar, rafından yayınlanmıştır. Verilen bunlar ne dereceye kadar doğrn gelinle görümce arasında da bir malumata göre, Bulgar Hariciye idi? araştırmaya vakit bulamadun. Profesör, Yeşilköy Hava alanmda tartışma olmuş. Sokağa çıkma ya Nazar muavini bizım tarafta kalan Pari« Üniversitesi Tıb Fakültesi Gazetecilik sorgu hâkünliği demek olamıyacağına göre herhangi bir Profesörlerinden ve Fransanın en eski Saklık ve Sosyal Yardım Ba sağı olmasa, damad bey kayınvalde yüz küsur vagonun derbal iadesini teşebbiise zaten girişemezdim. Ben meşhur dahiliye mütehassıslarından kanı Nihad Reşad Belger, Muzaffer nin dınltısıru dinliyeceğme kendi istemiş, hattâ bunlar için tazminat haddimi bilerek sadece vatandaş Dr. Justin Besançon, Ankara ve Şevki, Fransız Kültür Ataşesi M. sini bir kahvehaneye atıp başını talebinde bulunulacağmdan bahset Arkası Sa. 3. Sü. 6 da miştir. Radyolarda «yeni nota» İstanbulda konferanslar vermek Bergeaud ve basın mensublan taraNADİB NADİ şeklinde yayınlanan haberin mahiüzere, dün uçakla şehrimize gel fından karşılanmıştır. yeti maslahatgâzannuz nezdinde Arkası Sa. 3. Sü. 5 t « Arkosı Sa 3. Sü 5 te miştir. böyle bir teşebbüs yapümasından Dün şehir ve sakin bir gfln gerirdi Yunan Başbakanı Venizelos'un dünya durumuna dair sözleri Dün limanımıza gelen vapurlardan blrinde sayım yapılırken C. Bayar Istanbullular yıllardır hasretini çektikleri derin bir sükun içinde başlarını dinlediler «Ben kendi hesabıma nikbin olmak istiyorum, fakat ne yazık ki hâdiseler öyle görünmiiyor» Arkadaşımız Doğaıt Nadi Atinadan Bildiriyor Atina: Ekim Müteveffa babası rahmetli babamın evvelâ iyi bir duşmanı, sonra da iyi bir dostu olduğundan mıdır bilmem, Yunan Başvekili Sofokles Venizelos'a ötedenberi giyabî bir sevgim vardır Telgrafla anahatlannı bildirdığim mülâkatı, böyle bir dostluk havaî. içinde, Başvekâlet binasmdaki mütevazı odasında yaptık. Yunan Başvekili bu mevki için biraz genc görünüyor; fakat fevkalâde zeki v< dinamik bir adam. Az çok Tatara benzeyen yüzünde iki göz var ki fıldır fıldır dönüyor. Hemen ılk lâf olarak: € Ben burada Başvekil oldukça Bulgarlarıtı yeni bir teşebbüsü Ankara 22 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayarın C. H. P. Genel Başkanı İsmet İnonü tarafından ziyareti meselesinin ıktıdarla muhalefetin arasını biraz dar.a açmakta olduğu sezihyor. Hâdise, belki de bir sual taknri vesılesıle, Büyük Mıllet Meclisine de intikal edecektir. Mülâkatın: «Bazı muhim memleket meselekri üzerındş ikazda bulunmak üzere, C. H. P. Arkası Sa. 3. Sv.. 2 dc Meselenin bir sual takriri ile Meclise intikal edeceği tahmin ediliyor Inonu mülâkatı m •• •• Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Fransız Profes Besançon dün geldi İngiliz Kültür Heyeti Başkanı dün geldi General Ronald Adam, Türk İngiliz talebe mübadelesinin genişliyecegini söyledi İngiliz Kültür Heyetinin Türkiye ı Misafirler, Yeşilköyde İngiliz de kuruluşunun 10 ncu yıldonü ! Kültür Heyeti mümessili Mr. Lake münü kutlama töreninde bulunmak ! ile gazeteciler tarafından karşılanüzere Kültür Heyeti Genel Başkanı m'şlardır. General Ronald Adam ile heyetin Imparatorluk Genelkurmay Ikinci Türkiye kurucusu Prof. Michael Başkanlığında bulunan ve TürkiGrant, dün uçakla şehrimize gel yeyi ilk defa 1947 senesinde resmen mişlerdir. Arkasn Sa 3. Su. 1 de Erziıtcan seçimleri tahkikatı Meclis tahkik heyeti Erzincanda çalışmalara başladi Ankarm 22 (TJIA.) Erzincaa milletvekilleri seçimlerinde yol» suzluklar oldufuna dair şikâyetler Meclise intikal etmiş ve bu seçımler hakkında Meclis tahkıkaü açılmasına karar verilmişti. Yozgad milleU'ekili Avni Doğaa (CHP.), Elâzığ miUetveküi Faruic Sanç (D.P.) ve Sıvas milletveki Arkası Sa. 3, Sü. 3 te 13.000 esir Kore'de alındı Kızıllann durmadan ric'at ettikleri bildiriliyor Fransız Prolesöni hava alanında k«tMÜMpi Seul 22 (a.a) (Reuter): Bu akşam alınan son haberlere göre, Koredeki Birleşmiş Mılletler kuvvetleri Mançurya hududunun 55 mlı yakınına kadar ilerlemışlerdır. Beürtilen cihet Bulgarlarla araElde edilen emin malumata göre, mızdaki meselede Cumhuriyst hukomünist ordu mevcudu 50.000 ki kumetinin son derece azimli ve kaşiden çok daha aşağıya düşmüştür. rarh olduğudur. Yayınlanan Amerikan tebliğine Bir Bulgar Türkiyeye iltica etti bakıhrsa son 24 saat içinde düşEdirne 22 (Telefonla) Bulgar mandan 13.000 esir alınmıştır. hududu yakınındakı Uzgaç koyü Kaçmakta olan kızıllarm ellerin civarında Bulgar ırkından Peter deki Amerikan harb esirlermi ha Ruoko Petro isimli bir sıvıl toprak j ince öldurmekte oldukları da an larımıza sığınmıştır. Yunan topıak (laşılmakUdır. tiariDd*o da bir iltica olmustur. ingiliz Kültür Hej eU B^skajıı Ceneral Bonald Adam ibarettir. Bulgarlar hududun kapatılması vesilesile ileri sürdükleri bir seri şikâyet arasına bir yenisini daha katmış oluyorlar. Yetkili bir şahsiyetin bu gece bu mevzuda bana söylediğıne şöre; «Bizira de hududun kapanması dolayısile öte tarafta kalmış vagonlanmız vardır. Kaldı ki, Bulgar vagonlarına el konmuş, vagonlar zapt veya musadere olunmuş değildir. Meselenin halli için her şeyden evvel Bulgarların emri vaki yaparak Türkiye topraklanna sokmak istedığı Çingenelerı geri alması lâzımdır.» l,endisini karsJjvajjJar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog