Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

[Dünyanın en büyiik patronlu elişi ve cnodel mecrnuasının 365 inci sayısı BUGÜN ÇIKTI 116 sahife 100 Krş. u m h u riyet 27 nciyıl Sayı : 9414KURUCUSUrYUNUS NADÎ Telgraf ve meVtdb adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 248 Telefoniar: Umumi Santral Numaraau 24296. Yaa İşleri: 24299, llatbaa : 24290 DIKKAT Mesken sahibi olmak istiyen valandaşların 5 inci sahifeyi okumalan menfaatleridir. Cumartesi 21 Ekim 1950 Türk MESKEN ŞİRKETİ Kuzey Kore'de kızılların gerisine kuvvet indirildi Bu harekata idare eden General MacArthur "Harb arük sona ermektedir,, diyor Uçaklarla indirilen 4000 kişilik kuvvet, düşmanın ric'at yollarını kesti NewYork, 20 (R) General MacArthur karargâhmdan bıldırıldiğine gore, dağınık bır halde T ekilmekte olan düşman bırlıklerina ric'at hatlannı kesmek maksadi'.e Pyong Yang şehrinin 45 kilometrj kuzeyinde iki noktaya paraşüt'a kıtalar indhnhniştir. Kore harbınm bu ilk parajütle kuvvet indirme hareketini bizzat General MacArthur idare etmiştir. Birleşmij '^lletler kuvvetleri başkomuıanı husus! uçağı ile birliklerin inmekte olduklan bölge üzerinde uçmuştur. 1 Dünkü toplanbda balananlar ve toplantıyı açan Deviet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu D. P. küçük kongresi dün saat 14 te toplandı Anketten sonra.. KUZEY KORE Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Kuzey Kore'de Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin yürüyüş istikametlerini ve havadan indirilen birliklerin komünist kuvvetlerini nasıl çevirdiklerini gösteren kroki Unesco'nun körler alfabesi mütehassısı Sir Clutha Mackenzie 4 kasımda Paristen hareketle Türkiycye gelecek ve memleketimizde ha!"n kullanılmakta olan Braille (Korler kan Atînan MeîtfJeîesir. DemokraP Alfabesi) üzerinde yapılacak dejnAakara 20 <Telefonla) Demok*Parti İstişarî Heyetinde yann yaşikhkler üzerındeki goruşmelere | rat Parti İstişari Heyeti bugun saat pacağı konuşmaya hususi bir ehemtirak edecektir. 14 te Gar Gazinosunun üst kat samiyet atfedilmektedir. Başbakanın Bu bahiste dünyaca tanmm'ş 'ır lonunpda çahşmalanna başlamıştır. rahatsızhğı iyiye yüz tutmakla besalâhiyet sahibi olan Sır Cluths, Rahatsız bulunan Başbakan Adnan raber hekimler bugün de evinde Türkiyedeki körlerin içtunaî daMenderes henüz evden çıkmadığınLake Success, 20 (R. AP.) legesi Younger de Sovyet Rus rumları hakkında da tetkiklsrde kalmasını lüzumlu görmüşlerdir. dan bugünkü toplanbda bulunamaBugün Birleşmiş Milletler siyası yanm şimdiye kadar göstermiş ol bulunacak tır. Bu sebeble küçük kongre D. P. mışür. Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu n beş pün kadar evvel, içtimaı Parti Başkanı adına açmış, duğu muhalefetten bahsetmiştir. Başkanı adına Fevzi Lutfi KaraosHükumetimizle Bntish Coan<il Çek başkentinde peyk Dış İşler komitesinde beyanatta bulunan İnbu siitunlarda dikkati toplanhnın mahiyetini belirtmiştir. manoğlu tarafından açılmıştır. Gögiliz, Fransız ve Amerikan dele(ingiliz kültür heyeti) nin dgveti Suriye ve Irak bu konuda bir çektijjimiz asayiş mese Müzakerelerin komisyonlann seçimrüşmelerin bugünkü safahatı daha Bakanlarının iştirakile bir kongeleri, hükumetlerinin dünya sulüzerine gelecek olan Sir Cıutha takrir sunmuş bulunnvıktadırlar. ferans yapıldığı bildiriliyor ziyade parti teşkilâtvu alâkadar lesine ve bilhassa bir kaç çeşid su lerinden önce mi, yoksa sonra mı memleketimizde iki hafta kaHcak hunu tehdid eden meselelere daü Takrirde, 5 büyükler arasında bir ve bu müddet zarfında Ankara. Tseden muhtelif mevzulara inhisar çun göze çarpan artışı davasına o yapılması mevzuunda görüşmeler beş büyükler arasında yapılabile1 Londra 20 (B.B.C.) Moskova etmiştir. Hatiblerden bir kısmı Geku.MicuIar, memlcket münevverleri olmuş, neticede delegeler alfabe sıcek bir toplantıya iştirake hazır konferans yapılması istenilmekte tanbul ve Izmirı ziyaret edece: ''. dir. Gene takrir gereğince, Birleşik nel Kurul azasmdan bazılarının hü radyosunun verdiği bir habere gore, olduklarını bildirmişlerdir. ve idareciler ciddî bir alâka çös rasile Afyondan başlayarak söz alKendismi korlerın tah=ıl ve tAmerika, Büyük Britanya, Rusya, biyelerine hasretmiş olan Sir Clu % kumetteki vazifeleri dolyısile kurul peyk memleketlerin Dış İşleri Batcrdikr ve davanın sebebleri ve mışlardır. 2 0 2 5 kadar hatib parkanlan bugün Çekoslovakyada giz Amerikan delegesi Dulles, şimdi Fransa ve Çin bu görüşmeleri müçalışmalarmm kifavetsizliğine işaret hal çareleri hakkında e Cumhuri tiyi alâkadar eden mevzular üzerinda âmpfhr ve gözlerini 1915 ts Çaye kadar binlerce toplantı yapıletmişlerse de bu mevzudaki müza li görüsmelere başlamışlardır. Top dığını ve bir neticeye vanbnadığuıı teakıb elde edilen neticeler hak nakkale haıbınde kaybetmıştir. yet» in açtığı ankete kanun adam de konuşma yapmışlardır. Istişarî kereler genişlememiştir. Buna mu lantıda bulunacak olan Sovyet tem hatırlatarak yeniden ele almacak kuıda Genel Kurulun şimdıki otulan, ilim adamlan, sosyologlar, Heyet toplantısı tamamen parti içi kabil bir çok hatibler bilhassa bir silcilerini getiren üç Rus uçağının meseleleri halletmenin müşkül o rum devresinde bir rapor sunacakdoktorlar. profesorler ve idareciler bir mahiyet taşıdığından gazeteciler birini takıb eden seç mlerin başarılı indiği Ruzyn hava alanı etrafında lacağını kaydetmiştir. İngiliz de lar dır. davavı muhtelif cephelerden mü salona alınmamıştır. neticelerinden dolayı genel kurul bugün ahnan sıkı emniyet tedbirtalea eden bir raporlar koleksivonu çalışmalaruıdan takdirle bahsetmiş leri mühim bir şahsın geldığine ışateşkil edecek mahiyette çok kıy' Toplantıya 189 delegeden 165 i retti. Sonradan ahnan resmî haberlerdir. mrtli cevablar verdiler. | iştirak etmıştir. Bundan başka Geler Molotov'un Pragda bulunduğunel İdare Kurulu üyelerile bazı BaCevablar içinde meseleyi en dekanlar, şehrimizde bulunan DemokSöz alanlardan bir kısmı da bil nu ve Dış İşleri Bakanlan konferin noktalarmdan ele alanlan oldu rat Parti milletvekillerinden bir hassa idare âmirleri arasında hâlâ ransuıa reisük edeceği bildirilFuad Köprülü Rorr.a^a giderelc ğu gibi idarî ve adlî bakımlardau kısmı toplanüya katılmışlardır. İseski zihniyeti muhafaza eden un miştir. İtalyan Başbakanı ile görüşecek mutalea edenleri, cemiyetin bünye tişarî Kongre yarın sabah da topsurlann mevcudiyetinden şikâyet Anlaşıldığına göre, peyklerde sindeki aksaklık ve sakathklara işa lanacaktır Başbakan Adnan Menetmişlerdir. Görüşmelerin umumiAnkara 20 (Anka) Dış İşleri son zamanlarda gorülen kanşık Kendilerini acındırmak suretile Ankaralıları ret eyliyenleri de vardır. Bütıin deresin yannki içtımaa geleceği ve yetle samimî ve ahenkli bir hava Bakanı Fuad Köprülünün bu ayın Arkası Sa. 3. Su 5 te bunları okuduktan sonra bu anket jrt.uhim bir konuşma yapacağı anlaiçinde cereyan ettiği, bize toplantıda sızdıran 13 sahte sakat yakalandı 25 inde Romaya çiderek İtalyan Dış münasebetile serdedilmiş olan fi ] şılmaktadır. İşleri Bakanı Dö Gasperi ile gorüBiiyük Millet Meclisi Başkanı Refik bulunanlar tarafından ifade olundu. kirlerden mülhem olarak bu ıiava Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Ankara 20 (Telefonla) Hamam ] ğinden polis kısa zaman içinde ki şeceği inanıhr kaynaklardan öğreKoraltan toplantıya gelirken Ankara 20 (Telefoala) Başbaüzerinc ve bu meselenin halline önünde, yerde müşkülâtla sürünür mi kör, kimi topal, kimi çolak rolü nilmiştir. Fuad Köprülünün bu göclair kanaatimizi yazmak isteriz. vaziyette poUsler tarafından görü yapan, hepsi actnacak vaziyette 13 rüşmesinde Akdeniz Paktı meseleHer şeyden evvel şurası muhakkaklen ve halkuı merhametini celbe kişi ele geçirerek karakola getirmlş sinin bahis mevzuu edileceği ve tır ki sebebleri ne olursa olsun den sakat bir adam karakola geti tir. Tahkıkat 2 e n iş' e t'hnce kendi Yunan Başbakanı Sofokles VenizeTurkiyede, büyük şehirlerde ve rilmesinden pek az sonra ayağa lerini acındırmak suıetile Ankara los'un Türkiyeyi ziyaretinin bu göIstanbulda bir kısun cürümler artkalkmıştır. Mustafa Budak adında lıları sızdıran bu sahte sakatlarm rüşmelerden sonra vuku bulacaği mıştır. Bunda herkes müttefiktif. ki bu şahsm müthiş profesyonel DU kurduğu çetenin pek mükemmel bir anlaşılmaktadır. Buna göre her seyden evvel bu ardilenci olduğu anlaşıhmş ve büyük teşkilâta sahib oHuğu meydana Bu suretle uzun müddettenberi tışuı sebeblerini mütalea ile önlenbir şebekeye mensub bulunduğu çıkmışür. Çete, şehrin en kalabahk tahakkukuna çalışılan Akdeniz mesi çarelerini düşünmek bir ınemtesbit edilmiştir. noktalaruıa kör, topal ve çolak 3 Paktı meselesinde Türkiye İtalya leket vazifesidir. Mustafa Budak çete mensubu bü kişi yerleştirmekte ve bunları ge ve Yunanistan arasında üçlü bır Bundan başka, gene bu anket tün dilencilerin isımleruıi ve «çane kendi mensublarından «müfet anlaşmanuı yapılması ihtımalleri sırasında verilmiş olan cevablar, Arkası Sa. 3. Sü. b te yenilenmiş bulunmaktadır. hşma merkezlerini» haber verdimemleketimizde suç işlenmesine sebeb olan âmillerin de ehemmiyetle mütaleasına işaret ediyoriar. Şu bir kaç gün içinde elde edilen raalumat ve mütalealara göre, bu işte iki türlü tedbire lüzum Yarın sabahın en erken saatle lacağız, sokağa çıkamıyacağız. Bu, vardır: Bunlardan birincisi; tababette rinden tahminen akşamın beşine ka nüfus sayımı içindir. Bunun neti«Symptomatique = Semptomatik dar hürriyetimiz tahdid edilecek. cesi olarak yurdda kaç kişi olduğu Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Dünyanın en zengin adamı ünvatedavisi» denilen ve hastahğın âra evlerimizde ikamete mecbur kanmı kaj bettieri soylenen zını gidermeye yarayan yani her şeyden evvel bu cürümlerin tekerHaydarâbâd Nizamı 1314 doğumlu albaylann tekaüde rürüne ve vukuuna mâni olacak sevkedilecekleri doğru değil sathî tedbirlerdir. Ba ctimleden olaAnkara 20 (Telefonla) 1314 rak zabıtayı takviye, (sayı ve »adoğumlu ve daha yaşh albaylann lâhiyet bakımından) suçlann çabuk tekaüde sevkedilecekleri, diğerlecezalandınbnası çareleri hatıra gerinin de ya kıt'a hizmetine tâbi tulir .Bunlar hemen tahakkuk ettiriltulacaklan, yahud da Çankında 9 melidir. ay sürecek bir kurs görecek'eri yoIkinci nevi tedbirler; gene helunda bazı gazetelerde neşredılen kimlikte «Causal tedavi» denilen haberler alâkalılar tarafından yave hastahğın sebeblerini izale eden lanlanmıştır. Millî Savunma Bakan esaslı tedbirlerdir ki, bunlar daha lığının salâhiyetli makamları buderin ve çeşidlidir. nun tamamıle asılsız olduğunu ifa Istanbulda doğduğu ve bir doğBunların başuıda bizim cemiyede ederlerken 1314 doğumluların ramacının oğlu olduğu soylenen fimize, ahlâkımıza ve telâkkilerimize tekaüd edılmesi için evvelâ 1313 uymadığında ittifak edilen Ceza lulerin muamelesine başlanması Serkis Gülbengian 400 milyon Kanununun değiştirilmesi geliyor. Sterline sahib bulunuyor gerektiğini bıldirmekte ve askerî Bundan başka ahlâk telâkkileritekaüd kanununa göre subaylann nin son zamanlarda gevşemesi setekaudluk zamanının muayyen olNewYork 20 (Nafen) Bugün beblerini araştırarak bunun da kuv* duğunu hatırlatmaktadırlar. dünyanın en zengin adamı unvanı vetlendirilmesi, aile ve mektebde Haydarâbâd Nizammda değil, fakat yalnız tahsile değil, terbiyeye de Turkiyede doğduğu tahmin edilen çok ehemmiyet verümesi, hapisaneve bir Ermeni doğramacının oğlu lerin birer cürüm mektebi halinden Londra 20 (B.B.C ) Bugun be olan Serkis Gülbengian'dadır. Bu çıkarılması, mahkumlara iş bulunyanatta bulunan İnaılİ2 muhalefct adamın hayatı bir efsaneyi andırması, demokrasi ve hurriyet telâklideri Church;ll, Avrupada tecavuz makta ve kimse hayatının muhtelif kisinin, hayatta disiplin, nizam ve tehlike&inin ciddî olduğunu soyıe safhaları hakkında kafî malumata ahlâk mefhumlanm zayıflatacak raış ve bir «Avrupa Ordusu» nun sahib bulunmamaktadır. 1890 seneCUMHURİYET İsrail basın ve ticaret atasesi tarafindan dün verilen kokteylde bulunaıılar süratle kurulması hususundakı tek sinde aldığı ingiliz pasaportunu hâFenerle Be§ikids,uı bundan evvelki maçlanndan bir enstantana (Yazısını 4 üncü sahifemizde bulacaksuıız) lifini yenılemistir. Arkası Sa. 3, Sü. S te Arkası Sa, 3, Sü. 2 de (Yazısı 3 üncü sahifemızde) Kongrede bugün Başbakanın ntühim bir konuşma Beş büyükler arasında yapması, ondan sonra iç politika meseleleri ttzerinde görüşmeler yapılacak hararetli müzakereler cereyan etmesi bekleniyor , Jranşa Molotov Prag'a gitti böyle bir konferansa taraftar olduklarını bildirdiler Körler Alfabesi mütehassısı Tiirkiyeye geliyor Dünyaca tanınnuş olan mütehassıs gözlerini Çanakkale muharebelerinde kaybetmiş bir kördür Akdeniz Paktı Ankarada meydana çıkarılan büyük bir dilenci şebekesi Yarınki nüfus sayımı Istanbulda nasıl olacak? Nüfusamuzan yirmi milyonu geçtiği tahmin ediliyor, Kat'i neticeyi Canhuriyet Bayrammda öğrenebileceğic Bir Türk ticaret heyeti İsraile gidiyor îsrail bizden bir milyon dolar kıymetînde mal satın aldı Asılsız haberler Beşiktaşmı, Fenermi? Gazeteciler Cemiyeti kopasının sahibini tayin edecek olan bugönkü maç büyok alâka uyandırdı Dünyanın en zengin adamı Tecavüz tehlikesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog