Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet Kızı arların göçmen akınına dair son kararları Vatandaş istekleri erdlerimizde birliğiz. Bir koyde dinlediğimizi öbür koyde de dinliyeceğimile, bir ilçe merkezinde duyduğumuzıı komşu ilçe merkezinde de duyacağımıza emin nlabiliriz. llçelerden ile, ilden de oteki illere geçti ğimiz zaman yurd davalarının bolün mezliğini daha yakından goruyoruz. Gazeteci, milletvekiü, devlet adamı her kim olursa olsun, halk ihtiyaclan üzerinde kafa yoran vatandaşlar bu gerçeği anlamakta guçluğe nğraınıyacaktır. Yakında Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Seçim bölgelerinden Ankaraya donen milletvekilleri, vatandaş isteklerine daiı notlarını derle>ip topladıklan zaman bir çok noktalar üzerinde herhalde ittifak edeceklerdir. İşte köyden başlayıp şehre, şchirden de bütiin memlekete yayılan başlıca davalarımız: 1 Su davası Ankara 19 (Telefonla) Demok mamış ve Demokrat Parti genel 2 Yol davası rat Parti istişarî kongresi yarın idare kurulu toplantısında da bu•«ta rie lanacaktır. D.P. genel idare kurulu Bakanlar .Adnan Menderesi e5 Okul davası bu akşamki toplantısmda yarmki vinde ziyaretle göruşmüşlerdır. Çeyrek yüzyılhk Cumhuriyet içtimaa dair hazırlıklarla meşgul Cumhur Başkanı Celâl Bayar da devrinde bu davalardan üzerinde olmuştur. Toplanü kısa sürmüştür bu gece Başbakanı zıyaret etmlştır. en çok durulan ve şimdiye kadar Adnan Menderesin rahatsızlığı haBaşbakanın rahatsızlığı nisbeten bir hale yola konulanı oAnkara 19 (Telefonla) Başba fiflemiş olduğundan yannki toplan kul davasıdır. Her ne kadar okul kan Adnan Menderes biraz rahaı tılarda bulunacağı anlaşılmaktave bğretmen sayısı bizde ihtiyacı sız olduğundan bugün evinden çık dır. karşılamaktan henüz uzaksa da bu uğurda takdire değer bir gayret harcandığmı gözle görmemeğe ünkân yoktur. Millî Eğitim politikamızda zaman zaman bir takım hataIar işlenmiş olsa da çocuklanınız büyük ölçüde okutulmağa başlanmış, bilhassa halkta öğrenme sevgisi ovünülecek bir dereceye yükselmiştir. Beş sınıflı köy okullanndan bazılarının tek öğretmenle idare Amerikanın verdiği Şnorkel teneffös barusile mücehhez iki edildiğini söyliyerek: denizaltı gemimize 15 kasım da New London limamnda Çocuklarımız geri kalıyor. Atörenle sanc ağunız çekilecek man bize öğretmen bulun! Diye derd yanan köjlü vatandaşları dinlediğim zaman goğsüm NewLondon (Hususî) Ameri denizaltı gemisinde yetiştirilmiş oliftiharla kabardı. Susuzluk. yolsuz ka askerî yardımının 194950 yılı duklarından, aynı tipte olan bu geluk, doktorsuzluk ve ağacsızhk tahsisinden Türkiyeye verilen iki milere alışıktırlar. derdleri arasında kıvranan vatan denızaltıyı teslim almağa geleo Türkiyeye verilen bu ıkı denizdaş, bu sözlerile, bütün davalan Türk denizcileri iki haftalık bir de altınm evvelce verilenler"den iki mızın ancak bilim yolu ile ço'zü nizaltıcılık kursundan sonra, gemi farkı vardır. Birincisi bu gemılere lebileceğine inandığını ne güzel is lere geçerek talım ve terbiye gör teneffüs borusu Şnorkel cıhazı kı pat ediyordu. Köyde bir okul, meğe başlamışlardır. Türk denizal nulmuş olmasıdır. Ikincisi de bu içinde de bir o'ğretmen bulunduğu tıcıları, esasen evvelce Türkiyeye cihazm ilâvesi dolayısile kopruüshalde, o, bunun yeter olmadığını verılmış olan Amerıkan tipi dori Arkası Sa. 3. Sü. 3 te anlıyor, çocuğunu gereği gibi yetiştirmek için daha fazla oğretmene ihtiyac duyuyordu. Ne yazık ki öteki ana davalar üzerinde şimdiye kadar çok az durulmuş, bunlar pek hafif bir şekilde, adeta kaplumbağa adımı ile ytirütülmüştür. Su davası hemen hiç ele alınmamıştır. İçmek için olsun, tarla için olsun memleketin su Atiyacını karşılamak işi Tannya bırakılmıştır. Bir çok köylerde, kasabalarda, hattâ şehirlerde halk kuyu su>u ile yaşıyor. Bunu kilometrelerce uzaktan taşımak zorunda Ankara 19 (Telefonla) Dün vagon hasara uğramış ve yol kabulunan yerlerin sayısı da korkunc gcce Ankara Eskişehir yolunda, panmışür. Kazaya uğrayan tren derecede yüksektir. Toprağın veri Seneanköy Je Esenkent arasmda, Ankaradan 22,25 te kalkan 63 numini bir kaç misli arttıracak çaylar, bir tren kazası olmuş, bir marşan marah marşandizdir. Bu katara, tadereler kendi halinde akıp durur dız katarı raydan çıkarak 15 20 Arkast Sa. 3, Sü. î te ken, beriyanda geniş ovalar kurak lık tehlikesile karşı karşıya, köylüyü ancak yan aç geçindirebiliyor. Marshall plânından faydalanarak bir yıldır giriştiğimiz yol yapım çalışmaları bu hususta vatandaş (Hususî) Dördüzler on mahsusada tadıl edilip hazırlanan NADİK NADİ beş gün babalannm evinde kaldık bir odaya nakledilmiş bulunuyor Arkası Sa. 3, Sü. 5 te tan sonra, Izmir Beledıyesinin Kar lar. Anneleri yavruların yanında şıyakadaki Çocuk Yuvasında sureti değildir, buna mukabil iki süt anLondra, 19 (Nafen) Bulgar Komünist partisinin resmî organı bulunan Rabotniçesko Delo gazetesinde bugün çıkan bir haber, komünistlerin Türkiyeye doğru girîşmiş olduklan tehcir hareketini durdurmaya hazırlandıkları hissini uyandırmıştır. Anlaşıldığına göre, Türklerin bu şekilde «sürülmeleri» esasen memleket dahilinde bulunan ıktisadî buhranı büsbütün şiddetlendirmiştir. Şımdi Bulgar komunistlen bu buhranın büsbü 27 nciyıl Sayı : 9413 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektüb adresi: Cumhurlyet, îstanbul Posta Kutusu îstan'iul No 246 Telefonlar: Dmuml Santral Numarası: 24298. Vaa Işleri: 24293, Matbaa : 24290 Cuma 20 Ekim 1950 Vize almamış Türkler mallarını satmamağa ve yerlerinden ayrılmamağa davet edildiler Edirnedeki fevkalâde komisyon, vizesiz geldikleri için alıkonulan göçmenler hakkında mühim kararlar verdi, göçmenlere yardım başladı tün genijlemesinden korkmakta ve bu sebeble bu «tehcir» hareketini durdurmanın çarelerini araştırmaktadırlar. Rabotniçesko Delo gazetesınden de anlaşıldığına göre, Bulgar komünist makamlan, vize almamış olan Türkleri, mallarını sat mamaya ve yerlerinden ayrıhnamaya davet etmişlerdir. Rabotniçesko Delo gazetesi bunlara yaptığı bir ihtarda, hudud istikametinde yola koyulmamalarını da emretmektedir. Arkasi Sa 3 Sü 2 de w Koreye giden kahramanlanmızın hareket günlerine aid bir intıba: Memleketten gelen mektnb «kanurkra Demokrat Parti Istişarî Kongresi bugün toplanıyor Koreye çıkan birliğimiz cepheye hareket etti Birlik Komutanı: ((Birleşmiş Milletler kuvvetleri safında Türk askerine düşen vazifeyî yüz akile başaracağımızdan emimm» diyor Kore'de askerî harekâtın yakında sona ermesi bekleniyor Pusan 19 Türk savaş birlığinin mütebaki kısmı da bugun Ko» rehlerin tezahuratı arasanda Pusan'a çıktı. Kahramanlanmızın sıhhatli ve neşeli görünüşleri halk:n çok hoşuna gittı. Kendısile konuştuğum birlik komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, «Birleşmiş Milletler Kuvvetleri safında Türk askerine duşen vazıfeyi yüz akıle başaracağımızdan eminim» dedi. Birhğımız kısa zamanda harb sa» hasma varmış olacaktır. Bugun ş:« male doğru hareket edıyoruz. Arkası Sa. 3. Su 6 da D. P. Genel İdare Kurulu dün akşam bir toplantı yaparak kongrenin hazırlıklarını tamamladı M R E HÂRP MUHÂBİRİMİZ FARUK FENİK BİLDİRİYOR Suriyede suikasd tceşebbusleri Hükumetin şiddetli tedbirler aldıği bildiriliyor Şam 19 (AP.) Hükumet, albay Çiçekli'ye karşı yapılan suikasd teşebbüsü hakkında askerî makamlar tarafından girişilen tahkikata dair haber sızmasma meydan vermemek tedir. Bununla beraber suika'dle doğrudan doğruya ilgili olan bütün fahıslann tevkif edildıği yetkılı bir askerî kaynaktan öğrenilmiştir. Tsv kif edilenler arasında iki Mısırlı, bir Irakh ve bir Fılistinlinin bulun duğu söylenilmektedir. Askerî sözcü, bu suikasd teşebbüsü ile Suriyeli mebus Münir Ajlanî ve yarbay Behiç Kalas'ın tevkifleri arasında bir münasebet olmadığını söylemiştir. Mebusla Behiç Kalas ve diğer bazı şahıslar başka bir komplo tertıblemekten sanık olarak tevkif edilmişlerdir. Yeni denixaltı gemiierimiz Atinada açılan Türk resim sergisi Ermeni Patrikhanesinde bundan evvelki seçimden bir intıba Mr. C. B. Thomas Bir otomobil kralı Ankara Eskişehir hattmda tren kazası İstanbulda Amerikanın memleketimizden neler alabileceğini tetluk ediyor Amerikanın otomobil krallarından, Chrysler Otomobil Şirketi İhracat İşleri Umum Müdürü Mr. C. B. Thomas, geçen gece şehrimize gelmiştir. İngiltere, Fransa, Belçika, Holanda, Danimarkayı dolaştıktan sonra Türkiyeye hususî bir ziyaret yapmakla beraber, ham madde tedari Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Hükumet, Ermenilerin Patrik ihtilafını halletti Tebliğ edilen yeni talimatnameye göre 9 kasımda Patrik seçimi yapılacak Yıllardanberi ihtilâf mevzuu o lanıp seçecekleri iki kişiden mürek lan Ermeni Patriği seçimi işmi keb seçim komisyonu kurulacaktır. halledecek olan karafname dün Vi Bu komisyonlar noter veya temsilci lâyete tebliğ edilmiştir. Buna na Arkası Sa. 4. Sü. 2 de zaran Türkiye Anayasası ve Lozan muahedesi hükümlerine ve demokrasi prensiplerine dayanarak Patrik seçimi için bir talimatname hazırlanmışür. Bu talimatname hazırlarurken 1927 senesi Patrik seçiminde cari olan usuller ve şimdiki Patrikle muhaliflerinin fikir ve mütalealanndan istifade edilmiştir. 18 yaşını bıtirmiş olan kadın ve crkek bütün Ermeni Gregoryanlan bu seçime iştirak edeceklerdir. Her kilise bölgesi bir seçim bölgesi addedilecektir. İstanbulda 32, Anadoluda da 5 Ermeni kilisesi olduğuna göre, seçim bolgeleri 37 tane olacaktır. Her kilisenin en yaşlı papazının başkanlığında 5404 sayılı Vakıflar kanununa göre seçılmiş mütevelli heyetınm, yedeklerıle birlıkte top Açılış töreni Türk . Yunan dostluk tezahürlerine vesile oldu tstanbuldaki Sanat Dostlan Cemıyetile Atinanın Statmı Cenüyetinm müştereken tertib ettıkleri Türk ressamlar resım sergisi djn saat 18,30 da Atinada Parnaso salonunda açılmıştır. Açılış törenmds Türk, Elen marşlan çalınmış ve Türk Büyük Elçisi bir nutuk söylemiş, Statmi Cemiyeti başkanı da cevab vermiştir. Açılış töreninde Venizelos, Çaldaris, Türk Yunan Birliği Reisi, Türk gazetecisi Doğan Nadi ve hükumet erkânı hazır bulunmuşlardır. Sergmin açılış töreni, Parnaso salonundan naklen A Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Bir marşandiz katarı raydan çıktı, 15 vagon hasara Beşiktaş » Fener maçı İlk vuruşu Güzellik Kraliçesi yapacak, kupa güzeüerden biri tarafından verilecek r Dördüzler İzmir Çocuk Yuvasındaki Dairelerinde J Beşiktaş Fenerbahçe takımlan arasında cumartesi günü yapılacak Gazeteciler Cemiyeti kupası maçı her tarafta büyük alâka uyandırmıştır. Müsabakada ilk vuruşu Tür kiye Güzellik Kraliçesi veya Güzellik Kraliçelıği müsabakasında son elemeyi kazanan guzellerden biri yapacaktır. Dündan itibaren înönü tıeye ve bir hizmetçiye malik olan stadmda satışa çıkarılan bıletlerın dördüzler mektebden mezun ;ocuk büyük bir kısmı şimdiden satılmış Arkası Sa. 4, Sü. 3 te bakıcısı iki genc kızla bir doktorun , A r k a s ı S a . 2, S ü . l d e Tarihi aydınlatacak mühim bir keşif Askerî miize olan Aya İrini kilisesinin altında M, E. beşinci asırda kurulmuş olan Afrodit mâbedi bulundu Sayım içic Valiliğin tebliği Dorduzlerin son resimleri (Soldan sağa: Adalet, Mıı&avat, Uhuvvet ve Hürrijet) ile her bolmesinde bir tanesinin yattıçı Çocuk Yuvasındaki odalan îstanbul Vahlığmden sayım hakkında şunlar bı'dirilmektedir: 1 22 ekim 950 pazar gunü genel nufus sayımı yapılacağından o gun sabah saat 6.30 r"an ıtıbarsn sayımın bittıği topla üân edılıncs1 e kacar herkesın bu'unduğu vap j3i d:şarıya cıkması, banh>o trenler.le. motorlu ve motor^uz kara \'2 denız butun taşıt vasıtalarının i§lcmelerı yasak edilmiştir. Arkası Sa. 3, Su. 7 de Bulunan Afrodit mâbedinin zemini (Yazısı 4 uncü sahıiemude)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog