Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Bir müddettenberi ara vermiş mesaisine olan FİLİO Sayın müşterilerini 9 Ekimden itibaren eski adresinde kabul edecektir. Galatasaray Güney Palaa No. 5 Telefon: 43921 27 nci yıl Sain : 9395 u m h u r i yet KURUCUSU.'YUNUS NADf y. Eî? m A t a h adresL İSTİRATİ HAYAT YOLLARINDA Memlek«tmizde çok sevilmif ve tutulmnş olan 1M}#t «dibin bu hayat dolu eseri d« djtyate bütün diğerlari gibi Yagar N«U taranndan çevrilmiştir. % Kurus. VARLIK YAYINLARI ota Kutu*, Telefoakr: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, M» 1950 Ankan Caddesi, 80/1 ktanbtri Bulgarlara çok şiddetli bir cevab veriliyor Notada, tehcir hareketinin bütün avakıbından Bulgaristanın sorumlu oldugu ihtar edilecek Muhalefet, göçmen meselesinde partilerin hükumetle İşbirliği yapmalarinı Iüzumlu görüyor. Göçmenlerin iskânı için 150 milyon liraya ihtiyac var Ankara 1 (Telefonla) Bakanlar Kurulunun son toplanhlannd* Bulgarlann notamıza cevabı gözden geçirilmiş ve tarafımızdan verilecek karşdığm esaslan tesbit •dilmiş bulunmaktadır. Cevabımızın metni Dış İşleri Bakanlığında hazırlanıyor. Bulgar notasırun mahiyeti itibarile demir perde arkasının malum edebiyatını ihtiva ettiği görülmüştür. İleri sürülen kabaca isnadlar tamamen uydurma olduğundan birer birer reddedilecek ve Bulgarlara çok şiddetli bir cevab verılecektir. Bu muazzam tehcir hareketinin bütün avakıbinden Bulgaristanın sorumlu oldugu da, anlaşıldığına göre notada açıkça ihtar edilecektir. Diplomatik yoldan muhaberelerin henüz bir neticeye bağlanmadığı şu sırada tehcir işinin bir emrivaki olarak devam ettiği de malum BuJgarotandan gelen goçmenJere Yardıın Derneğinin diinkii toplantısında bulunanlardan bir grup dur. Gerek pasaportlu, gerek pasaportsuz olarak göçedenlerin yurda kabul edilmelerile iskânlan için yeniden ban tedbirler alınmaktadır. Bu arada bilhassa Tanm Bakanlığuıca ban kanun tmsarüan hazırlanıyor. Bunlar Meclisin açılışında cüratle görüsülüp çıkanlacaktır. Göçmenlerin daha ziyad» hangi boljelere yerleg&rılecakleri itibaril» karara bağlanmıstır. AnMerhumun cenazesi İstanbula cak Snceden ban hazırhklann yanakledüerek Abdülhak Hâmidin pılman gerektiğınden alâkalı Bamezan dvanna defnedilecek kanhklardaki çalısmalann henüz sona ermediği bildiriliyor. İskân ijlerinin 150 milyon lirabk bir masrafa lüzum gösterdiği hesablanmıştır. Bunu karşılayacak formülîç işleri Bakanı Rükneddin Na leketimizde 40 bin köy vardır. Her lerin bulunduğu sanılmaktadır. K15 mevsiminin gelip çatmakta olması suhıoğlu dün akşamki trenle Anka köye ikişer göçmen yerleştirecek raya dönmüştür. Bakan, istasyon olursak 80 bin göçmen yerleşmis na rağmen alâkalı resmt çevrelerin da kendisile görüşen bir muharriri olur. Binaenaleyh yalnız hükumet bu mevzuda cndişeü olmadıklan mize cunlan söylemiştir: değil, halk da sinesinde gdçmenmüşahede ediliyor. c Dunkü beyanabmda göçmen lere yer vermelidir. Şehirlerimiz de Muhalefetin dnrumu Mesele muhalefet taranndan da meselesi hakkında bir noktaya işa bundan müstağni kalmamabdır.» ehemmiyetle ela alınmıştır. Ük i | ret etmeyi unutmuşum. Muhakkak Göçmenlere Yardun Derneğinin olarak hükumetten alınan tedbirler ki devlet elinden geleni yapacaktır. toplanbsı hakkında açıklamalarda bulunması Fakat bu iş yalnız hükumet işi ol Göçmenlere Yardım Demeği dün isteniyor. Bu çevrelerde İç İsleri maktan çıkmah, millî bir mahiyet saat 10 da Eminönü Halkevinde Bakanının son beyanaü gerektiği almalıdır. Halk da kendisine düşen fevkalâde bir toplantı yaparak günkadar tatmin edici tayılmadı. Halk alâkayı göstermelidir. Meselâ mem Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Partisi çevreîeri bu mevzuda bütün partilerin işbirliğinl Iüzumlu görmektedir. Nihad Erim, bu arzuyu ifade eden yazısında: «Gelen yüz binlerce göçmeni yerleştirip müstahsil hale getirmek, bugünkü çartlar alünda Merhura Faik Âli Ozansoy Türkiyenin en mühim bir iç meseAnkara 1 (Telefonla) Şair Faik lesi» olduğunu belirttikten tonra: Âli Ozansoy bu sabah Ankarada «Bu mesele etrafında bütün parvefat etti. Cenazesi bu gece şehritiler işbirliği yapmağa ve hükumemizden geçen Samsun trenile t s tin işini kolaylaşbrmağa mecburtsnbula nakîedildi, Son saatlerirıe durlar.» demektedir. Ancak partikadar kalemine ve kafasına hâkim lerin bu işbirliği için düşünce ve olan Faik Âli Ankarada gömülmek görüşlerini ifade edebilmesi hükuistememiş, İstanbulda Abdülhak metin de tedbir ve düşüncelerini Izmir 1 (Telefonla) Babalan sin. Dcisi de kimseye muhtac olmadaha yüzuhla ifade etmetdne bağlı nın istegi ile Dr. Behçet Uz Çocuk makla beraber kendi yağile kendi Hâmid merhumun mezan civarma görülflyor. Nihad Erim: «Herhalde hastanesinden çıkanlan dördüzieri leri kavnılan takımından. Eğer defnini vasiyet etmiştir. bu millet işini elbirligile halletmek bugun Etiler mahallesinde, 1265 in müşahedemde aldanmıyorsam yaşa Ozansoyun ölümü şehrimizde büiçin hepimiz hükumete mümkün ci sokakta, 18 numaralı evlerinde yışlan orta halli dediğimiz nnıf yük bir teessür uyandırmıştır. clan kolayhğı ve yardımı göster ziyaret ettim. Ev yeri itibarile iyi, tan hayli uzak. Bugün kazanıp bu Cumhur Başkanı Celâl Bayar da meğe hazır bulunmalıyız.. Tâ ki, Fuarın karşısında, kârgir bir bina. gün yiyorlar. Yanna Allah kerim. Faik Âlinin vefatını Eskişehire haönümüzdeki fcaş aylan bir milll ü Dördüzlerin babası Mevlud Susur Buna rağmen Mevlud Susurlu dör reketmden önce haber aldığından, rüntü mevsimi haline gelmesin.» m kendi malı. Fakat Mevlud düzlere bakmak için çalışmaktan Arkası Sa. 3, Sü. 6 da demektedir. MekJd Said E5EN Susurlu, bn evden dolayı kardeşi yılmıyacağını ve Allahın yardımil* Kasım Gfileğin demeci Ahmed Susurluya borclu. Bu vazi buna muvaffak olacağını söyledi. Edirne 1 (Telefonla) CHJ». ete bafalarmk dördüzlerin baba Kardeşl Ahmed Susurlu ancak ken Arkast Sa. 3, Sü. 4 te lan ve amcalan zengin zannedilmeSa. 3, Sü. 6 da Eskişehirde Cumhur Başkanı Çifteler panayırını dün açtı |Başbakciı da Bayardan sonra söz alarak bir konuşma yapü Eskişehir 1 (auu) Bu sabah seat saat 8.30 da Ankaradan otomobille Eskişehire hareket eden Cumhur Başkanımız Celâl Bayar halkın tezahürleri arasında yolu her kasaba ve köyde mütemadi surette Arkası Sa. 3, Sü. l d e Bayar ve Menderes Güney Kore'liler 38 inci arz dairesini aştılar Koıtıünist topraklarında 89 mil ilerliyen Güney Kore'liler 8 inci Amerikan ordusunun muvafakatile hareket ediyorlar Tokyo 1 (a.a.) (United Press): Kore Cumhuriyeti ordusu pazar sabahı MacArthur'ün komünistlere hi tab eden teslim talebinin yayınlanmasından 15 dakika evvel harbi 38 inci arz dairesinin ötesine götürmüştür. Güney Korelilerin 14 haftadanberi devam eden harbde ilk defa Kuzey Kore hududunu teşkil eden a n dairesini geçmeleri ve komünist topraklarında 89 mil kadar ilerlemeleri yeni bir safha doğurmuştur. Güney Koreliler 38 inci arz dairesini 8 inci Amerikan ordusunun mu Birleşmis Milletler Kore Komisyonundakl Türkiye delegesi Dr. KAmil Mfl (aeMa), bir mf&Uel kam|MBd« i Göçmenlere dair iç Âli Ozansoy işleri bakanının demeci vefat etti Arkası Sa. 3. Sü. 2 de «Bu meselede halk da kendisine düşen alâkayı göstermelidir» "Cutnhuriyet,,in Anheti: Yeni öğretim yılı Millî Efitim Bakanı Tevfik tleri, bu münasebetle, dün ' radyeda bir konuşma yapü Ankara 1 (Telefonla) Millî Eğitım Bakanı Tevfik İleri, okulların yeni öğretim yılına girişi dolayısila bir Radyo konuşması yapmıştır. Bakan bu konuşmasında ezcürr.le şöyle demiştir: t Sözlerimi dinleyen sevgıli eocuklanmızın kendi kendılerırs, bundan sonra ne pahasına olur^a Arkası Sa. 3, Sü. 3 te r Son günlerde artan suçlar nasıl önlenebilir? \ Anketimize verilen cevablann birinde, gerek ceza, gerekse ceza muhakemeleri usulü kanunlannda değişiklik yapılması lüzumu ileri sürülüyor Dördüzlerin sıhhî durumu tehlikede Yavruların bulunduğu evde daha 6 çocuk var, bakun şartları da iyi değil Nakabiath Olimpiyad oyunları Futbolda İsrail, İsviçreyi 91, Cenubi Afrika, İngiltereyi 6 1 yendlier derdiğimiz arkadaşımız Cem Atabeyoğlu bildiriyor) TelAvivde başlamış bulunan Makabiath Olimpiyadlan bütün hararetile devam CHP. İl Başkanı İlhami Sancar Son günlerde istanbulda ve diğer etmektedir. Atletizm basketbol ve yüzmelerde Amerikahlar, güreşte şehirleıde sarkınblık, yol kesme, Isveç ve Finliler, boksta Cenubî kız ve kadın kaçırma, polise karsı Amerikahlar, futbolda İsrail ve gelme vakalannın arttıgı, jehrimiz Cenubi Afrikahlar başta git teşkilâtının da müteaddid ekipler mektedir. Futbol tumuvasının bi halinde, semt, semt dolaşarak halkı rinci tur karşılaşmalanndan ikisi cidden üzen ve rahatsu eden bu yapılmıştır. Bunlardan birincisi İsrail ile Isviçre musevilerinin futbol millî takımlan arasında yapılmıştır. M»ç 91 gibi bttyük bir farkla Israilin galebesile neticelenmiştir. israil takınunın ihmal adilmiyecek bir kuvvet olduğunu bugün bllfiil müşahede ettık. Önümüzdeki ay içinde millî takımımızın burada israil millî takımı ile yapacağı maç için çok hazırlanması icab ettiği kanaatindeyim. iyi teşkil edümiyecek ve formunda olmıyacak bir millî takım burada beklenen neticeyi elde edemez. Hacılantı hazin hikâyeleri Yurda dönen hacılar karşılaşüklan zorluklan aıılatırken Suudî Arabistanda esnafın bir bardak suyu bir liraya sattıklaruıı söylüyorlar Türkiyeden Hacca gidip Hac farizasını eda etmek ve tekrar vatana dönmek, son senelerde büyuk bır dava oldu. Giden pişman, gıtmıyen pjşman. Son zamanlarda mus lümanlığın bu şartını yerine getirmek memleketımizde bır moda halini aldı. Bu modadan, kanaatımızce, en fazla istifade eden naklıve şirketlerile, Suudî Arabistan hukumeti oluyor. Nakliye şirketleri fazla yolcu tasımak için birbirlerile kıyasıya TelAviv 1 (Hususî surette gön Marshall plânı Türkiye temsilcisi | Güler Arıman Cumhur Başkanı Nezdinde j dün geldi R. Dorr, Paris toplanhsuıda görüşülen mevzulan izah etti MJ>. İl Başkanı Lutfi Bornovalı hâdiseleri önlemeğe çalıştığı görülüyor. Fakat zabıtaıun bu gece gündüz devam eden faaliyetlerine rağmen sarkmtılık, yol kesme, kız ve kadın kaçırma, polise karşı gelme gibi halkı endişeye düşüren Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Beşiktaş Emniyeti 40, F.Bahçe İ.Sporu 62 yendüer İktisadî İşbırliği İdaresi muhtelıf memleketler İcra Komıtesi Başkanlarmın Pariste yaptıklan toplantıya iştirak eden Marshall Plânı Turkiye temsilcisi Russell Dorr, dun saat 15 de bir Fransız uçağile şehrımize doıımuştur. Ikinci maç Cenubî Afrika JnR. Dorr, kendisile goruşen bir giltere arasında yapıldı. Cenubî arkadaşımıza Parıstekı toplantı hak Afrikahlar üstun bir oyunla maçı kında ızahat vererek şunları soy 61 kazandılar. lemıştir: israil ve Türk basketbol takım« Paristeki toplantıda dünya lan arasındaki müsabaka bu gece mn siyasî ve ıktısadî hareketlerı yapılacaktır. nın İktisadî İşbirliği Idaresı (ECA) uzerındekı tesırlerı goıuşuldu. Amenkada bir çok kımseler silâlılanma masraflaı ının ağırlığmdan şikâyetçıdır. Bu yuzden dünyaya yapılan iktisadî yardımm azaltılmasını ve hattâ kesılmesıni arzu etmektedır Halbukı bugunku şartAnkara 1 (Türk Ajansı) 928 lar altında ekonomık yardımm de doğumlu eratm terhısme pazar ol 3*vamı elzemdır. Fskat gcne, dıye masma rağmen bugun başlanmışAnkarava ^önen Türkive Güzellik Kraliçesi Güler Anmanm evvelki akşam Cumhur Başksnı Celâl bılırim kı, askerî kuvvet olmazsa tır Kıt'alanndan ayrılan erler yurLık maclarına dun İnonu stadmda devam edilmiş, Beşiktaş Emnı^jfh 40, Fenerbahe İSonı Bayar ve Başbakan Acînan Menderes taıaflarından kabul edıldığıni bıldırmıgtık. Resımde, Cumhur Ba§kanı ekonomık yardım devam edemez. dun muhtelıf bolgelerine, hususi yenmışlerdır. Yukarıd.ıkı resımde Emnıyet mudafileri nden birının sıkısık bir durumda yaptığı vuru= Celâl Bayar, Turkıye Gozeü Guler Arımanla bir arada fiorulmektedir, . ^ Arkası Sa. 3, Sü. 7 de katarlarla sevkolunmaktadırlar. rulmektedir. (Magların tafsUâtını ve dığer spor haberle«ni 4 üacü sahıfemızde bulacaksııuz) 1928 lilerin terhisine başlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog