Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en hüyiik patronlu elişı ve [model mecmuasının 365 inci sayısı CUMARTESİ günü çıkacak 116 sahife 100 Krş. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADl 27 flCİ Vll ' BAYANLARA MÜJDE N E T N KÜRKEVİ Senelerdenberi müşterilerin teveccühünü kazannns yegâne müessesedir. Taksıtle satışîanmız^ başlamıştır Mü§terilerimıze h/r türîü kolaylık y?pılır. Taşradan sipariş kabul edilir. Müşterilere satışımıi gf(fantılidir. İsbatı bir kere ziyare^nSjr,. Tel: 27458. Adres: KapMjçsrsı Kürkçüler No. 3536 SflVI J ' 9 4 1 2 T | t TelgraJ ve mektub adred: Cumhurlyet, Istanbul Posta Kutu»u Istanbul No. 248 Teleionlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Uatfaaa: Kuzey Kore'nin merkezi döni «»anu m h ü r i e e d e m e c i //C Cumhuriyetcilerin eline ( I i i s l f i y ^ Bozguna uğrıyan komünistler dağınık bir halde Pyong Yang'ı terkediyorlar Londra, 18 (B B.C.) Birleşmiş Milletler kuvvetleri bu akşam kuzsy Kore'nin merkezi Pyong Yang'a sızmışlardır. Bozçuna uğnyan kuzey Kore'liler dağınık bir halde Pyong Yang'dan kaçmaktadırlar. Muhabirler, son 24 saat içinde 5 binden fazla esır almdığıcu, böylece esır adedinin 70 bini bulduğunu bildirmektedirler. Cumhuriyetçi kuvvetlerin Syone Yang hava meydanını ele geçirip Tadong nehrini aştıktan sonra Pyong Yang'a sızdıklarını, Pusan Y 24290 lu 19 Cl/Sm luCfl LKIm I İJÖU ^ 3 Atlantik Paktı ve Akdeniz Paktı tasavvuru AJ.L.1.'!. Dlı. All • r* ı • . karşısında Türkiye ile Yunanıstanm durumîan (Arkadaşımız Doğan Nadi Atinadan ielsizle bildiriyor) Tehlike caııı cnceıcji açıp da avazım geleceği haberleri çıktığı kadar «yangın var!» diye bağırsam batekrarlanıyor na deli der mi idiniz? Işte gazetenizin baş köşesindeki penceremden Atina, 18 Mülâkat ricamı redsize hitab ediyorum sevgili okuyu detmiyerek, Yunan Başvekili Socular ve sesimin butun gücü il fokles Venizelos, bugün beni ma«janıyoruz!» diyorum. kammda kabul etti. Tafsilâtım posEge kıyılarındaki o güzelim or ta ile bildireceğim bu konuşma manlann yıldan yıla nasıl mahvol nın alâka uyandıracak kısımlannı Tiçaret Bakanbğı lisduğunu gozlerimle gördukten sonnaklediyorum: Yunan Başvekili teye yeniden bazı madra, bizde orman davasının yurd Atlantik Paktı etrafında diyor ki. menfaatleri bakımından ne büyük « Biz, bu pakt için bir sene deler ilâve edecek bir tehlike gösterdiğini yüreğim sız Millî müesseselerimizden dördü evvel müracaat etmiş ve Türkiya lıyaıak bir daha içimde hissettim. gibi cevab almıştık. Bu sene habu maksadla 400 bin lira Ankara, 18 (TJI.A.) Evvelca Şifa bulmaz bir veremlinin ciğeri vayı müsaid görmediğimiz için ılân edilen serbest ithal listesinde bağişta bulundu gibi ormanlarunız yavaş yavaş eri müracaatimizi yenilemedik. Türkibulunmıyan bazı maddelere ithal yor, bitiyor; zümrüd dağlar adım Ankara 18 (T.HA.) Çalışma yenin resmî talebinden daha evmüsaadesi verilmiyeceği duşünceadım keleşleşiyor, yeşil gölgeli te Bakanlığından Türk Haberler A vel haberimiz yoktu. Olsaydı, ihsile piyasada bir sun'î darlık sepcler birer birer kıraç toprak ha İansma aşağıdaki tebliğ gönderil timal müşterek bir teşebbüste buzilmektedir. Bilhassa yerli sanayi lini ahyor. Yanlış tedavi gönnü. lunmayı isterdik. Maamafih isti miştir: tarafından imâl edilen bu maddebir hastanın âkıbetini haber v e r c «Kıyrnetli iş adamlanmızdan Sü şarî mahiyette olsa da Akdeniz lere yeniden tahsis yapılıp yapılbir hckim kesinliği ile mütehassıs reyya İlmenin İstanbulda Maltepe meselelerinin tetkiküıe davet olunmıyacağı mevzuunda Ticaret Ba» lar söylüyorlar: Normal olarak Türde milyonlarca değer taşıyan bü mamız iyi bir alâmettir. Biz, bukanhğında alâkalı bir zat Ajansıkiye topraklannın yüzde yirmisi yük çiftliğini veremli işçiler için nu bizim noktai nazanmız herhanmıza aşağıdaki malumatı verdi: ağaçlık olmalıdır. Bugünkü hali ile sanatoryom kurulması maksadile gi bir meselede gozönüne alınacak « Yerli sanayümizin muteessir ormanlanmız memleket yüz ölçiiİşçi Sirgortası Kurumuna bağışla diye telâkki ediyoruz. Bu nevi müolmaması için bu iş üzerinde emünün yüzde sekizine inmiştir. Ba ması üzerine bu saha dahilinde zakerelere girmeden evvel Türk hemmiyetle durduk. Fakat bu hiçbir gidişle 511™, yirmi beş yıl içind» Fabir Kıhcın çaldığı eşyalaruı bir kısnu biran evvel sanatoryom binasının Yunan hükumetlerinin hususî şezaman bu gibi maddelerin hiç ithal Türkiyede orman kalmıyacak, yurfeilde ftrsknnd» k^juşmala.rj. her T H * 'riTrimi!ı dumuz baştanbaşa bir Oftiı Agya kanlığı tarafından hazırlık ve teT»al3e' çok fayctalfi öîtir. Çünkü meıı dır. Yerli sanayıin imâl ett'fı ma 1 stcpine dönecektir. şebbüslere geçilmiş bulunmaktadır faatlerimiz aynıdır. Diplomatik yoi lann benzerlerinin serbest bırakılBir yandan keçiler, bir yandan j Bakardığımz yakm tarihte misli lardan bu hususun temini ikı maması bu işin sadece ayarlı t u balta, bir yandan yangınlar, hep Arkast S a . 2, S ü . lde ' görühnemiş olan bu bnğışın umumî tulması gayesile tahakkuk ett:nlYunan Başbakam Sofokles Venizelos sinin üstünde de anlayışsız, geri ve efkârda bıraktığı çok müsbet ve miştir. Bakanlık, serbest ıthal edıvurdum duymaz bir zihniyet elele takdiıkâr intıbaı, içtimaî hizmetler lecek mallara muvazi olarak buvermişler, orman servetimizi yiyip yolundaki gayretlerimizi kuvvetle günlerde diğer ithal maddelerıne kemiriyorlar. destekleyen asil bir ruhun tecellisi de tahsis yapmak suretile piyasada olarak memnunlukla karşılamış ve Biz böyle değildik. Bu nasıl bir bolluk yaratmağı düşünmüştür. faziletli bü* vatandaşımızın geniş oldu? Bu meyanda lüzumlu iplikl;r, ölçüde kolaylaştırmış olduğu bu çok Diyeceksiniz. halkm mevsimlik ihtiyacına teka~ hayırlı teşebbüsü en kısa bir zaGerçi biz ormanlanmızı korumabül eden mensucat, çimento gibi manda tamamlayıp başarmak üzere sını, fennî bir şekilde işletmesini maddeler bühassa nazarı dikkate millî müessesemizi de kendi imbilmiyorduk. Uzun yıllardanberi alınmıştır. Diş ticaret rejimimiıin kânlan içinde alâka ve yardıma memleketimiz yavaş yavaş ağaçsızbünyesi piyasada zaman zaman dar davet etmiştir. lanıyordu. Derken günün binnde Iık ve bolluk tevlıd etmek gibi Bu davete karşılık olarak Sübir orman kanunu çıkarıldı. Sözütn spekülâtif hareketlere imkân vermerbank 100 bin lira, Etıbank 100 ona bu derde bir deva bulunacak, miyecek şsrtlan hsizdir.» Şehrimiz Emniyet mükimsedir. bin lira, Turkiye Şeker Fabrıkalan ormanlarunız kurtanlacaktı. İşte dürlüğü 2 nci şube meHakkındaki iddiaya ve Anonim Şırketi 100 bin lira, Türasıl felâket o zamandan başlıyor. murlan, dün, Arnavudzabıta tahkikatına gire, kiye Cumhuriyeti Zıraat Bankası Halkımızın sosyal ve ekonomik du kby ve Bebek havalisinc'e Fahir Kıhç son eünlerde 100 bin lira bağışlamak suretile rumunu kaale almıyan, daha doğ müteaddid ev ve apartiişi kumara dökmüş ve bu Türk işçisinin sağlığına hizmeti bir rusu bundan haberi olmıyan bir manlardan 50 bin lira deAtina, 18 (A.P.) YunanistaD trenleri durdurmuştur. Buna sebeb iptilâ kendisini kısa bir vazife bilmişler ve millî tesanüdün idare, ormanlık bölgelerdeki mil ğerinde eşya çalan bir hır bugün Şark ekspresi dahil Bulga Bulgaristanın bu memlekette yaı zaman sonra hırsızlık yap güvenilir bir unsuru olduklannı yonlarca vatandaşı bir kalemde yok sızı yakalamışlardır. ristandan Türkiyeye gitmek uzere şıyan Türk azınhğından takriben mağa sevketmiştir. Fahir göstermişlerdir. farzederek ortaya bir takım yasakYunan toprağından geçen bütün Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Kıhç, ilk olarak ArnavudIstanbul zabıtasını günÇalışma Bakanlığı bu yardımlan lar koydu; köylüye ağacın toptan lerdenberi peşinde koştuköyünde. Birinci caddede şükran duygularıle karşılar ve yarbir meranu meyva olduğunu ilao ran hırsız, maalesef eski 160 numaralı evde oturan dımlaşma duygularımızm her zaetti. Vatandaşı kendi yurdunda bir milletvekillerinden Ali Kı manifaturacı Ardaş Matmandan daha manalı bir ehemmiyet hırsız gibi vaşamak zorunda bırak ıcın oğlu Fahir Kılı^tır. yosun ikametgâhına bir r.örüşmenin dış siyasete ve kazandığı bugunkü şartlar altında tı. O güne kadar orman azalması 3ene espfle kaydetmek )â gece sokak kapısmın kılibilhassa TürkBulgar münasebct tevali ve devam eden bu iyi örbir dere akışı ile yürüyor idi ise, o z'mdır ki, yüksek tahsil dini kırmak suretile girnekleri memnunluk ve iftıharla ulerine inhisar ettiği bildiriliyor gündenberi artık müthiş bir şelâle, miş, buradan küll'vetli apan ve muhtelif devletgj jjj n mumî efkâra arzetmeyi vazife sagörülmemiş bir sel hızına ulaştı. müesseselerınde ve ikti çajan miktarda halı, kıymetli al Ankara 18 (T.H A.) Geçen paK U 1 Ç tm ve sümüş zıynet es yar.» İdaıcr.in anlayışsızlığı karşısınd3 sadî delvet teşekküüerinzar günü Cumhur Başkaru Çelâl Iskân komisyonu dün Devlet Bakanının başkanruhu kabaran köylü hıncını ormanmühim vazifeîerde bulunduğu yalan çalmış, Bebektpki bir aparBayarla C. H. P. Genel Başkar.ı dan almağa kalkıştı. Bir balta ye ^nlaşılan Fahir Kıhç. aynı zaman tımandan da bir kaç gece sonra lığında toplanarak göçmenler için Marshall Inönü arasmda vukubulan mülâkat rine on balta vurdu, kaza yangınşehrimiz kibar aıle muhitleri aynı şekilde 20 bin lira değerınde plânından yardım temini işini görüştü hakkında yeni ma!umat aimamakla lan yerine kasıdlı yangınlar aldı Arkası Sa. 4, Sü. 8 de çok yakından tanıdıkları bir beraber bu görüşmenin dış siyaset yürüdü. Rüşvetli yahud hırsızlama Ankara 18 (Telefonla) Bulga zırlanan raporları gozden geçire ve bilhassa Bulgaristandan gelsn kaçakçılık kuytu köşelere kadar ristandan memleketimize gelen göç cek ve nihai bir karara varacaktır. muhacirler meselesine ve umumi' sokuldu. Kendi haline bırakılsa elli men sayısı 36 bini bulmuş, bunHaber aldığımıza göre, tetkik e yetle Türk Bulgar münasebetleyılda göreceğimiz tahribatı, bilgilardan pek a n müstesna hemen dilen hususlar arasmda göçmenle nne inhisar ettiği hemen hemen sizlik, aciz ve dikkafalılık yüzünhepsi yerleştirilmiştir. Bu arada rin yerleştirilmesi ve süratle müs katiyetle anlaşılmaktadır. Londra 18 (Nafen) Nafenin den beş yılda tamamlıyıverdik. MüDalaman ve Koçaşteke devlet çift tahsil hale getirilmesi için Marshall diplomatik muhabiri bildiriyor: Devlet Baskamna Inönünün bu Prof. Ali Tevfik Tanoğlu tehassıslar, yurdumnzda şimdiden liklerinin göçmenlere verilmesi ka plânından yardım temini ve devlet Türkiyenin Londra büyük clçisi mülâkatta tevdi ettiği muhtıranm bir iklim değişikliği başgösterdiğirarlaştınhnıştır. çiftliklerinden de istifade olunması henüz hükumets verilmediği zanCevad Açıkalının Ingiltere Dış Işni temin ediyorlar. Ormanlık bölHududun kapatıldığı dolayısile mevzuu ön plânda bulunmaktadır. 'nedilmektedir. leri Bakanı Emest Bevin'i bu sagelere düşen yıllık yağmur ortalaakın durmuşsa da alâkalı dairebah ziyaret ettiği bildirilmektedir ması hissedilir derecede azalmıştır. lerden ileri için tedbirler ahndığı Mülâkatın, Açıkahrun arzusu üzeEvet, bu gidişle çeyrek yüz yıla haber verilmektedir. rine vuku bulduğu bildiriknektevarmıyacak, zümrüd kıyılanmıj Iskân Kwnisyonunnn toplantısı dir. Fakat görüşülen mevzularm tam mânasile bir step manzarasına Ankara 18 (TİJA.) Bulgarisnelerden ibaret olduğu hakkında büriınecektir. Liseyi bitiren bir gencin, Üni tanberi mühendisliğe karşı sempa malumat elde edilememiştir. tandan yurdumuza gelen göçmenOrman kanunu bizi yüz milyon versıtede İ3tedığı branş üzerinde ti duyan bir lise mensubu da, gelerin yerleştirilmesi için lüzumlu tedbirleri almak üzere kurulan larca liralık zarara uğratmıştır. tahsil yapması bizim memlekette ne ayni vaziyetten dolayı Edebi Bakanlıklararası komisyon bu saMemleket realitesini hiçe sayan dar tesadüfe bırakıknış gibidir. Doktor yat Fakültesine girmek mecburi Memleketimizdeki oknak istiyen bir genc diploma yetinde kahr. NADİR NADİ Dekan, Prof. Ali Tevfik Tanoğlu, bah Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun riyasetinde bir Arkası Sa. 3. Sü. 5 te larında aranılan dereceyi tuttura Universite sayısının henüz üçü geç muhtelif mevzular hakkında Arkası Sa. 3. Su 6 da toplantı yapmıştır. Toplantı üç saat madığı için, Hukuka, küçük yaşizahat verdi sürmüş ve bu sahada ahnması müm kün bütün tedbirler etrafile tetkik Gazeteciler için yeni bir Edebiyat Fakültesi Dekanı Pro edilmiştir. Iskân komisyonu bir kaç tasan hazırlanacak fesör Dr. Ali Tevfik Tanoğlu, dün gün sonra tekrar toplanacak ve habir muharririmızin muhtelif sualAnkara 18 (Telefonla) Çalış lerini aşağıdaki şekilde cevablanma Bakanlığının meşgul olduğu dırmıştır: muhtelif mevzularda mütaleası alınmak üzere Profesör Kesler An Önümüzdeki tedris yılında, Ede karaya davet edilmişti. Üç günden biyat Fakültesine bağh olarak biı beri şehrimizde bulunan profesör Ilâhiyat şubesinin açılacağından le bilhassa işçi meskenleri mevzu bahsedılmektedir. Bu hususta izauna temas edihniştir. Profesör, \ 1 hat verir misiniz? « İlâhiyat Fakültesi, bilindiği manyadan bu yaktnlarda gelmiş olduğundan işçiye mesken temini gibi Ankarada açılmıştır. Fakülteyolunda alman tedbirler kendisine mize bağh ayrıca bır İlâhiyat şuanlatılmı^tır. Bundan başka ücretli besinin açılması bahis mevzuu deGalib tarafa üç kupa birden hafta tatili ve bir işçiye asgarî ücret ğildir. Fakültemizde geçen yıl sa kazandıracak olan bu maç ve Çalışma Bakanlığının merkez dece bir İslâm Araştırmalan Enstialâka ile bekleniyor teşkilât ve görevleri hakkındaki ka tüsü açılmasına karar verılmış ve' daki güney Kore radyosu Hldirmiştir. Pyong Yang'ın siyasi bakımdan ehemmiyeti Londra, 18 (a.a.) (afp.) Yetkili İngiliz çevrelerinde yürütülen kanaate göre, Pyong Yang'ın zaptı siyasî bakımdan, askerî bakımdan daha büyük bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Bu şehrin zaptı neticesinde muhasemaün m'bbeten kolay bir surette sona ereceğı ümidi Arkası Sa 3. Su 2 de "Bütün ba işlerde, Târkiye ve Yunanistan daha evvel aralarıstda anlaşmalıdırlar. Böylece işlerin kolay halledileceğine inanıyorum,, Venizelosun Türkiyeye Veremli işçiler icin sanatoryom Ithal listeleri ek mekteb mezıııtu mühim vazifeler görmüş bir hırsız yakalandı 50 bin lira değerinde eşya çalan hırsızın, tanınmış bir aileye mensub oldugu anlaşıldı Yunanistanm göçmenler işinde vcrdiği karar Bazı devlet çiftlikleri göçmenlere verilecek Bulgaristandan Türkiyeye gelen bütün trenler durduruldu. Bulgarlar zorla göçmen yollıyamıyacaklar Bayar miilâkatı Üniversiteye imtihan usulile talebe kaydı Bevin ile goruştu Âçıkalııt, Haksızlığa meydan verilmemesi için Teknik Üniversitede bir şifre usulü kabul edildi Fikir işçileri kanunu Edebiyat Fakültesinin faaliyeti Dün Geceki Boks Maçları Fener Beşiktaş maçı İ leknik Üniversitede imtihaa evrakı tetkik edilirken nun tasarüan üzerindeki fıkirlerı profesore sorulmuştur. Öğrendiğimize göre Çalışma Bakanlığının evvelce «Fikir işçüeri kanunu» adile hazıriamış oîduğü tasan tekrar tetkike tâbi tutulmuş ve gazeteciler için ayrı Dir Arkası Sa. 3, Sü. 3 te bu maksadla hazırlanmış olan Yönetmelik tasdık edilmek üzere Ssnatoya gönderümiştir. Enstitünun teşkılâtile meşgul olan ve mesaisini bitirmek uzere bulunan bir komisyon vardır.» Pazar günü bütün yurdda yapılacak genel nüfus sayımı münasebetile lik maçlarının dördüncu Fernandez, rakibini na«î. hafta karşılaşmalarının tehirindeD bilistifade Beşiktaş ve Fenerbahçe Dün akşara yapılan boks mscla I par. ıiıe ızt.'alen sdyîedıgi b i r nu< yg kulublerı yarı resmi bır müsabaka rında, Fransızların m s f h u r şam t k î İ t b l l k l b tukîa; İ:tanbula gelmskle ahtı^a^ tertıblemişlerdir. Fakultenızin bütün şubelerine piyonu Carpantıer, de b'olundu. Arkası Sa. 3, Su. 6 üo Arkan Sa. 34 Sü. 5 te Riggde halka takdim eddea K a r cldugıaıu, hayatı bcjunca hay.â ~ Arkas: Sa. 3, Su. i te *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog