Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Bir Ömiir Böyle Geçti Faruk Nafiz Çamlıbel «Çoban Çeşmesi» ve «Han Duvarlan» şiirlerini kirn unutabilir? Dıllerde birer âyet gıbi okunan bu cidden çok güzel jiirlerle, şairin bugüne kadar yazdığı en seçme şiırlermi bir araya toplıyan bir eserdir. Fiaü 200, Cildlisi 250 kurnştur. İNKÎLÂP KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf 21 IICİ Vll J« Türk Ask SflVI wwjl • 941 I . « t l l D Telcfonlar: Umuml Santrai NumarasK Yaa laleri: 24299, U d h u . Telefonlar: Ummnl Santral Numarası: 24298. Ya» fcderi. 2 İ 2 » MaJfeaa: Telgrai ve mektub adreri: Cumhuriyet, Istanbul Posta KutuM Irtanbul No. 24« 24290 91290 Toprakl * Pusan limanında karaya ayak basan kahramanlanmız tezahüratla karsılandılar Tokyo'ya giden askeri heyetimizin bir kısım azaları dün Washington'a gitti Heyetin diğer azası birliğimizin karaya çıkışı esnasında Pusan limanında hazır bulunuyorlardı Diğer milletler birliklerinin istikbalinde hazır bulunmuş olan müşahidler birliğimize karşı yapılan tezahüratın harareti karşısında hayrete düştüler Tokyo 18 (Koreye giden harb rauhabirimız Faruk Fenık telsizle bildiriyor) Turk askeri bu gece Pusan'da karaya ayak bastı. Baü Korenin Sandeniz sahillerindeki bu en güzel limanı Türk cengâverlerini kar?ılamak için bir anda ba tanbaşa donatılmış, binierce Koreli sahıli doldurmustur. Türk askerinin Pusan'da karaya çıkacağı emniyet tedbirleri mülâhazasıle son saatlere kadar gııli tutulmuştu. Hattâ daha evvel birliğimizin Japonyada karaya çıkacağı, bir talım devresi geçırdiktea sonra Koreye gıdeceğı, gene aynı mülâhazalarla bıldırılnuşti. Bu haberlerin aksine olarak birliğimizin dogrudan doğruya" Korede Pusan lımanına ayak basması tam bir sürpriz tesin yapmış ve halkı bir bayram sevınci ile coşturmuştur. Istilâcı komünist ordulanna karşı harekete geçildıği gündenberi Birleşmış Milletler kuvvetlerine katılan birliklerin istikbalinde bulunan müşahidler Türk askenne gdsterilen bu candan karşılayış karşısında hayretlerini gızlememışlerdir. Türk askeri Koreye ayak basarken karşılaşbğı bu pek hararetli tezahürata milletimize has vakarla mukabele etmiştir. Savaş birliğimizin karşılanışında, Dun Kore'de karaya ayak basarak şanh bayrağınuzı Birleşmi; MUletler bayrağınm yauına diken kahraman Mehmedciklerimizden biri Arkası Sa. 3. Sü. 7 de «Cumhuriyet» Kore'de Kahramanlarımızın yaıtııta harb muhabiri olarak bir arkadaşımızı yolladık* Tokyo'ya varan muhabirimiz çahşmaya başladı Arkaaaşımız Faruk Feniği Koreye yollamış bulunuyoruz. Faruk Fenık Koreye gıden Turk askerlerıle beraber brdunacak, onlara aıd havadıslerı saatı saatme telsizle bildırecek, ayrıca ıntıbalarını ıhtıva eden mektublarla resımler yollayacaktır. Arkada§ımızın gıdışını Babıâlıde son zamanlarda moda olan usuller hüâfına bugune kadar yazjnadik. B'u Rabert oniıtı Janonvaâa ve Korede lîfc faahuete aeçtıât günlerde vermeyi, daha dogrusu bunv. «Cumhurıyet» okuyuenlanna btzzat kendısmm bıldırmestni tercıh ettık. Asağıda arkadaşımızın '!fc meklubunu ve kısmı mahsusumuzda da telsızle çekftği tlk havadıslerı bulaeakvınız: Tokyo Dündenberi Tokyodayım Bekhjoruz İkhmter aşarak, bir çıban başını yok etmek uzere gefecek kânramanlân beklîyo'ruz.." * ~ ' Arkası Sa 4 Sü 7 de tCumhuriyet» muLarriri Faruk Fenlk Tokyo sokaklannda Mısırda ihtilâl havası esiyor Kore'deki harbin Amerikan çıkarmasından evvelki ve ona takib eden safhalarile bugunkü duramnna ve Türk birliğinin çıktığı Pusan limanını gösterir kroki Yeni Italyan Büyük Elçisi dün geldi Büyük Elçî dün akşam An.';araya hareket etti Ateşle oynamak u seyahatimde beni en çok üzen nokta körpe inkılâbımızın bir yerinden tehlikeli bir gedik açddığını Rörmek oldu. Irticadan bahsetmek istiyorum. Din duygusu. insan topluluklanmn şuphesiz ozünc bağlı kutsal bir duvgudur. Bilim, fen, sanat, ahlâk, hukuk. aile, ordıı, cemiyete aid ne kadar muessese varsa hepsi başlangıcda dinle sıkı sıkıya ilgilidir. Dini inkâr eden, ona lüzum gormiAnkara 17 (Telefonla) Cumhur yorumlara başlanmıs bulunuyor, yen, onsuz yaşayabilen bir millet Başkanı Celâl Bayarla Cumhuriyet Her çevre bu görüsmeyi »iyasî miyeryüzunde şimdiye kadar görülHalk Partisi Genel Başkanı îsmet zacına göre manalandıımaktadır, memiştir. Bundan sonra da görüInönü arasmdaki mülâkatı dair Arkast Sa. 3, Sü. 2 d* lebileceği şuphelidir. Ancak dunyada tekâmül denilen bir oluş sekli vardır ki, bu da cemiyete sıkı sıkıya bağlı bir vasıftır. Dinsiz bir cemiyet olamıyacağı gibi tekâmül kanunlanna nynuyan bir cemiyet de tasavvur edilemez. İnsan topluluklanm hayvanlardan ajırd eden başlıca fark, birincilerin zamanla gelişmesi, ikincilerin ise Tann nasıl yarattı ise o halde kalmasıdır. Başlangıcda toplum yiızde yüz dinî bir varlıktı. Devlet, aile, hukuku vesair müesseseler tannsal bir sistemin bolunmez parçalan sa>ılıvordu. Tekâmül kanununa uyan insaniık ilerle>ip de buyuk dinler miljonlarca insanı bir araja toplavmca ister istemez bazı muesst'seler bağîmsızlığa kavuştu. Ilkdnce devlet dinden aynldı, sonra aile yeni bir huviyetle ortaya cıktı: bilim ve sanat >avaş yavaş istiklâlini kazandı. Başka başka dinlere mensub insanların aynı ba>rak altinda toplandığı göruldü. Nihavct dcmokratik hurriyetlerin geüşmeMİe lâiklik prensipi ileri cem'\etlerin malı oldu. ! Birleşmiş Nilletler Kuvvetleri Pyong C.H.P. Genel Sekreter yardımcısı Yang'a 20 kilometre yaklaştılar NewYork 17 (R) Bu gece teklıfi büyük bir ekseriyetle reddealınan haberlere mülâkatın Inönünün isteği üzerine Tokyodan Milletler Kuvvetleri göre, dılmiştir. başkanı Sovyet deleBirleşmiş 3 isKomisyon tıkamette ilerleyerek Kuzey Kore gesini yeni komisyona üye tayin yapıldıgını söylüyor başkenti Pyong Yang'a 20 Km. yak etmişse de Sovyet delegesı üyeliği laşmışlardır. Duşmanın dağınık halde ric'at ettığı bildirilmektedir. Doğu sahilinde ilerleyen Güney Kore birliklerinin bir kolu, Guncy'den gelen İngıhz birlıkleri ve Seul'u ışgal ettıkten sonra kuzeye çıkan Amerikalılar Pyong Yang'ı kugatmaktadırlar. kabul edip etmemek hususunda memleketuıden emır almak uzere kendisine mühlet verUmesini istemiştır. Celâl Bayar Inönii mUlâkatımn akisleri Kuzey Kore'liler dağınık bir halderic'atediyorlar Muhalefet partileri Krala hitaben müşterek bir beyannarae neşrettiler Londra 17 (B.B.C.) Kahireden bu akşam abnan haberlere gore muhalefet partileri bir araya gelerek Krala hitaben bir beyanname neşretmişler ve memleketin idaresinden mesul olanlann halk arasında memnuniyetsizlık yarattıklarını, sabrın hududu o'duğunu ve Mısır topraklannda bir ihtilâl tehlikesinin mevcud bulunduğunu kaydetmijlerdir. Basına bugün verilmiş olan bu beyannameyi Saadıstler, Mılliyetçıler, Müstakiller ve Liberaller imzalamışlardır. Beyannamede belirtildiğine göre, liyakatsiz bir çok kimselere mev Arkası Sa. 3, Su,. 3 te Sivil Havacılık Kongresi açıldı Hava seyrüseferi Orta Doğu îkind bölge toplantılarına bagân de devam edilecek Milletleraraaı Sivil Havacılık Teşkılâtının (İCAD) hava «eyrüseferi Orta Doğu tkinci Bölgc toplantısı, dün saat 15 te Yıldız Sarayının Şae köşkünde açılmıştır. Toplantıda Vali ve Belediy» Reisi, kordiplomatik, umum mudurler ve kalabahk bir davetli kütlesile Amerika, Ingiltere, Fransa, Iran, Şuriye, Mısır, Avustralya, Holanda, İsrail, Danimarka, Lübnan, Türki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Yeni Buyuk Elçi Luca Pietromarki îtalyanın Ankara büyük elçılığıne taym edilen Ekselâns Luca Pıeîromarki dün 17 de berabermde kızı olduğu halde Barletta vapuru ile lunanımıza gelmiştir. Büyük elç11 i nhtımda Italya elçilik ve konsol^cluk erkânı ile şehrimızdeki Itaîj ^n tebaası ve basm mensublan kar;:lamışlardır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Truman, beklenen nutkunu söyledi Son dakika Kuzey Kore cephesinden 17 (A P.) Son dakikada alınan aberlere go Son dakikada alınan haberlert göre, 1. Güney Kore tümeninin PyongYang'ın 12 mil yakınlanna ulaşrnıştır. Güneyli kuvvetlerin çarjamba günü PyongYanga ulaşacaklan zannedilmektedir. Tümenin yorgun düşen birlikleri bu gece istirahat «tmek üzere durmuşlardır. Yeni K«re komisjonn Lake Success 17 (a a.) (Lps) Birleşmi} Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Korede kalkınma ve ekonomik meselelerle alâkadar olacak 7 kisilık bir komısyon kurulması hakkındakı Avustralya teklifini kabul etmiştir. Bu komisyonun evvelâ Kuzey ve Güney Kore temsilcılerile istişarede bulunması için yapılan ve Sovyet Başkan, hürriyetin muhafazası için Amerikamn her türlü fehlikeyi göze aldığım bildirdi Ramideki hâdise Vilâyetin dün verdiği yeni izahat Eyüb sırtlannda vukuunu yazdığımız otobüs durdurulma hâdısesinın jandarma raporıle musbet bir vâkıa olduğunu dun yazmış, Anadolu Ajansı ve diğer refıklerimızle yapılan tekzıbin bu bakımdan mavakaa uymadığını mısal ve delıllerile ıspat etmek zorunda kalmıştık. Nitekım dun Vali muavini Fazıl Uybadın ımzasıle gazetemıze gonderilen bir yazı da iddiamızı teyid ve tevsik eder mahiyettedir. Bu sebcble mezkur yazıyı aynen neşredıyoruz: «Gazetenizin bugünkü sayısında Hamıde otobus soyulduğu vakas.nın aslı olduğu ve tekzıbin doğru olmadığı hakkındakı yazınm okuduk. üemokrasi rejiminin kaynağı hoş goıur'.uk esasına dayanır. Islâm dini ise, aslında bu esasa en çok ria>et eden bir dindir. Dil ile ikrar >etmez, kalb ile tasdik lâzımdır. Kalbin tasdikı bazu gucü ile sağlanamıyacağına gore muslumanlıkta vicdanlan dışandan zorlama joktur. Yuzjıllar boyunca üç kıt'aja hukmeden Osmanlı İmparatorluğu. sınırlanmız icinde >aşı>an oteki dinlere mensub kutlelcre karşı NADİK NADİ Arkası Sa. 3. 5ü, 5 t« Truman. MacArthur'le YVake adasında gorujuıken (Radyo Foto) (Yazın 3 uncu sahıjemızde) Arkan Sa, 3. Sü. 6 da Kongre tlunkü toplantısında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog