Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

/3CUMHURİYET Ekim 1950 TENV.RAI I» %/Y/ıszr Şimdi bir Sylvania Flüoresant lambası diğer lambalardan 3 misli fazla dayanıyor. TÜRKIYE UMUMI MÜMESSILLIĞI LİBKA TİCARET T.AO. Beyoğlu. Istiklol Cad 308Tel: 43849 TAMMAKA$IL€ AIMAN Uokudarda Şemsıpaşada denıze 21 metre cephelı, lebıderja 1300 metrelık arsa iaülıktır Her akşam 7 ıle 9,30 3rasında 80359 telefon numarasma muracaat SATILIK ARSA • m UIEGfl BÜYÜKADADA Hastanemiz için kadın işçi aranmaktadır. L ve SATILIK EV Apartıman Katı 20970 Çınarda Telefon J Haydarpaşa Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: îsteklılerin Hastane İdaresıne müracaatleri. (14110) BAUSCHER DİZEL MOTORLERİ DİZEL DENİZ MOTÖRLERl DlZEL ELEKTROJEN GRUPLARI DİZEL TULUMBA TAKIMLARI Alman Mamulâtı T C D av et i y e ZİRAAT BANKASI Va/desiz Tasamıf Hesabı Ikramiyeleri y 30 Aralık 1950 Çekıhçınde " F E Mİ NA „ Kadın Şapka ve Terzi Evi Aşağıda gostenlen tarıhlerde salonlarında vukubulacak defılejesayjr^muştenlerının şeref ^ermelerını nca eder. Çarşatnba 18, Perşembe 19 ve Cuma 20 Ekım 1950 s?at 4 ten 7 >e 1 Guney Palas 257 Istıklâl Caddesi Bevoğlu Telefon. 40242. SAAT A«A ILE GÜNDE 3 ACET AIINAU1!» TEV (Ankaıada, Kav akhdereJe, 3 oda, 1 Hol) Ayrıca: [ tane 1 0 * 0 0 0 Turkıye Mumessıli: 15tane l«000 lira D 0 BA T Ltd. Bu çekılışe katılmak ıs«ersenız 10 Kasım 1350 tarıhuıe kadar Bankalanmızda 150 lıralık bır hssab açtırmanız ve bu parayı 30 Aralık 1950 akşamına kadsr ç°kmemenız lâ'imdır. Her 150 lıraya ayrı bır ıştırak hakkı verıhr. OÖRÜLMEMİŞ KAÜTZ VBCV&LÜKİ 5 lâmbolı ORION 330 Modeli: Aynı fıottakı rodyolordo osla rastıyomıyocağınız mustesna bır gu2ellık Seste tobıılık • Buyuk hossosıyet • Istosyon ayannı koloylajtıran goz lambası Galata Hovagım>an Han Telgraf adresı DOBAT Istanbul Telefon 42223 I S Vitaminli Çoculc Maması PARO fdrküz «lurlv çocuklar Gorele ÇIRÇIR MAKİNELERÎ n imalinde sekson NMan fa/la tecrııV<.ı bulun olup, bir çnk ^enııKcıle İPkanıııl cttDiimK LLMNtS F\nhlK\L\'71MV MAMULÂTI O T O M A T t K ÇIRÇIR mu§ten lerimizin LUMNUS MAKİNELERİ bu fırsattan istifade ederek ihtijaç icm sıpariş kabul *>dı'meM*>dir. Sayın larını bıldırmclerım rıca ederız. Hukuk Mahkemesindcn: Gorelenln Ç»şmebaşı mahallesınden Musıafa oglu Ibrahım Odabaşl, Çeşmebaşı mahallesmden Ibrahım karısı ve I«hak kızı Havva Odabaşı alejh re açmış oldjgu boşanma davasının japılmakta olan yargıîanıa^ında Yakarıda adı \azıh davalmın adresı meçhul oldugundan kendlsme teblıgat yapılamaması ve davetıye makamma kaim olmak uzere gazetenizle llânına karar verllmlj oldugundan davalının duruçma gunu olan 6/10 950 gunu Gorele Asliye Hukuk Mahkem«sınde ya kendısinm bulunması vey»hud vekille kendısınl temsü ettırmedığl takdırde hakkmda gıyab kararı çıkanlacağı llân elunur. (14136) Aslij e \» l\ N1CH0LSM0BRIS CORPORATION 50. A. CHURCH SREET • NEW YORK 7. N. X Tuıkıye T'mum ATume^sıllığı TÜRK İNTER MAKINELERİ A. O. Itaı.l>ul Galata Eski Gumrık sokagı Emek Han kat 3, Ttl 42933 Bir radyo almeyı Ju}unSyersanıs yenı gelen harikulâde ORİON modelinl görmeden ve dmlemeden asla karar vermeyiniz. Zira ayni fiala, oyn» yuksek kalıteyı v* güz*lligi bulamazsınız. Son dere«e net s*$i v« hakikoi«n cazip gerunüfü i t e , bu yeni ORİON modeli tom aradığınız radyedur. Gayet ehven tediye fartlafı il« sunulan bu fevkalâde radyoyu, yalnız 25 lira pefin edeyerek, , bugunden «vınizd* görmtk ve dınlemek toadetıne kavufunuı. TERKİİİNDE 1OL Çocuk Maması KALSİYUM VE FÛSFAT MÜREKKEBATI MEVCUTTUt. PARO S VitattJinll BURLA BIRADERLER..Ş51 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog