Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

17 Ekim 1950 CUMHT'RİYET c Büyük ÇiftÜkler Bu Kudretli OLIVER Traktorüne Muhtaçtır Teyzesi oyun elbisesinln yenl olduğunu zannediyor . . . Filhaklka daima L U K S ile ytkandtğı için yeni görünüyor ... LÜKS fek nozik olduSundon, •Ibiseltri LÜKS ile yıkamok onloro yeni bir hayat bahteder. Bütün ipekli, sun'i ipekli ve yünlüler LÜKS'ün zengin köpüğünde emnt' yette olup fevkalâde güzel yıkanır. •• OIIVII " I I " t«»KTÖ. HÜNÜN ktnn". rttfsl »ır« 4ııtl ımlğ'lulJ vardır. KkX «83/1939 LÜKS BÜTÜN NAZİK KUMAŞLARIN TA2ELİĞİNİ MUHAFAZA EDER vntmooon LEVEM Olivtr "B8"in ırandord modtlleri dt vardır. Her ihtıyacı karvlayabılecek tırtıl tekerleklı tıplerı de mevcuttur. Sahip olduğu mebıul kudret, Oliver Row Crop " 8 8 " traktörunü, büyuk çaptaki ziraar i>lerini en kı»o ıamanda ifa edccek durumo getirmijtir Bunun mânası, daha oı emek sarfederek, daha fazla ekmek ve doho fazla biçmektir. 6u traktör, kendiıine verılen parayı, çok çabuk oder. Oliver'in, ziraat âletleri imalinde 100 senelik bir teerubeye sahip bulunmosı, bu traktörü dünyada en liyade emniyet edılen ve en çok dayanan ııraat âleti mevkııne yukseltmiştır. Envaı çeşif tokımlor ve çekme maloneleri, Oliver " 8 8 " le kullanılmak üzere, emriniıe âmadedır. Oliver Bayııne müracaat ediniz. VEF4 BOZÂSI ÇIKTI H iç bir yerde şubesi yokt ur. SİPÂHİ OCAĞINDAN: Bulunduğunuz mahalde elektrik ceryanı bulunmadığına uzulmesınız tngılter *mn m u a z ı a m M U L L A R D fabr.kalan sızı duşunmuşrur Gorduğunuz MBS »47 model 6 lambalı Mall*rd radyo>;u, cer>anb radvo gıbı, gavet net re tabıı sesıle, en modern jehır i Ş Ocağtmızın genel kurulu, aşağıdaki RÜndemi görüjmek fltere 14 Ekim 1950 Cumartesi günü saat 17 de Beyoğlunda Mis sokagında 7X numaralı Ocak binasında olağanüstü olarak toplantıya çağmbjufta. tiızüğun emrettiği ekseriyet olmadığmdan bu toplantı, 1 Kasım 1950 Ç«rsamba günü saat 17,30 da azu yerde yapılmak üzere tâlık edümiftir. Sayın üyelerin tesriflerini ve tüzügün 17 nci maddesinin «an fıkrasını yerine getirmelerini riem ederiz. İDAKE KURULU "EN USTUN ZIRAAT MAKİNELERI THE OLİVER • 4 0 0 W Modıson S > KONY» M»IATY» NĞDI . A» U«>» CORPORATION • Chıcago 6, lllınoıı. U S * txport Oıvısıon Türkiyt Umum Mumeısılı : KOÇ TİCARET T. A. Ş. ( Ulus Meydanı Ankara ) B A Y İ L E R İ M İ Z : »0»»<* »N'»LY» »TDIN . tCKI «AUKElia >tyı. Outal , Konuklg. !.(•'.Ttv. . Ktmol 4i'oV . K.h.,1 Cgmolı » • Ko.dt,l.rı 0 Y4IB4KIB IOMMIT 6AH»Nttf IZMI» H k m e , Ç.l.b.ojlu R.'.k Molvs v> l ı m ı l Molvol oğlu <l. H».,.ı Soc» Porauk Toı.m Se K»e* lı>l,iı , Mutlefa i1n.lrl.9li G A Y R İ M E N K U L SATIŞI EZİNE İCRA MEMURLUĞUNDAN: G ü nti e m : "' " *ll.ı.»lı Haıan C Devlet Denizyolları ve Limanları Işletme Genel Müdürlüğünden: Istanbul, İzmir ve Trabzon liman larifelerinJekı karbonat db svrl ve EOİ>om karbontd gr.ıhu aş.<ı|ıdakı ^ekilde tadıl edılmiştır (1UÇ4) Eşyanın cınsi Tâbı olHu&u grup Kaıbonat Ho sud (soda) A 2 Sodyum ka bonad (soda) A 2 YARA MERHEMI tDE 8ULUNUR YÂRA. SANIK, ATLA CIBANA KARSI Konya Valiliğinden: Konya Eıeğlı İlçesi merkezinde inşa edilecek 85429 lira 82 kuruş keşıf bedellı 5 deıshaneiı ılkokul bina'ii ınşaatı 10 10/1950 tarıhmden 6 11 DO tai'l/ine kadar 20 gun müddetle kapalı zarf usulüe eksiltmeye a çıkanlmıştır. Eksıltme ve ıhale 6*11/950 Pazartesi günü saat on beşte İl Daimî Komisyonuııda yapılacaktır. Geçıci temınat 5522 lıradır. İsteklıler bu gıbı ınşaatı yapmış ve yaptırmış olduklarına dair belge :braz edecekıerdır Tek'ıf mektubları C/11'950 günü saat 14 e kadar İl Daimî Komisyonuna verılmış olacaktır. Plân, keşıf ve şartnameler her gün Mülî Eğitim Müdürlüğünde gonilpbilir. (14084) KADIKÖYDE ACELE SATILIK EV 6 odalı, 3 kat, içinde terkos, elektrik, havagazi, bahçesi ve kuyasu bulunan, manzaıası hır kapanmayacak olan ev satılıkür. Kadıkoy, Gazhane caddesi, TOPRAK YOL TRAMVAY DURAGI No. 55. Gormek ıçin içindekilere, pazarlık içın Zındankapı 23 te Rasim Eskin Tel: 27916. kotHü/ucusuduı* ve 'güzelligin ALMAN KAMOSUM SOBMEPEH  ' KARAR VEBME KIYMETLÎ BİR MÜŞAHEDE Amerikanın meshur Bockfeller Enstıtusü İlmi Araştırmalar Konseyi tarafından neşredıien bir biıl tende, petrol kuyularında çalışanlann saçlannı gayet iyi muhafaza ettikleri müşahede edilmiştir. Aynı bültende belirtildiğine göre, BENZİNE de PETROL maddesinin saçlann dokülmesine mâni olduğu tesbıt edilmiştir. Bu maddeyi havi yegâne müstanzar I ARANIYOR BILENı Taliblerin İngilizceye mükemmel surerte vakıf olmakla beraber aşağıdaki lisanlardan bınni veya bir kaçını bilmeleri şarttır: Bulgarca, Acemce. Gürcüce, Amavudça, Sırb ve Hırvatça, Rumence. İsim, yaş, tâbüyet, tahsil derecesi, tecrübe, bilinen diller ve konuşmadaki kabiliyeti kaydederek posta kutusu: No. 1, Kyrenia, • • Kıbns'a müracaat KONKORDATO İLÂNI Bursa Asliye İkinci Ticaret Yarpçlığuıdan: 950,15 Bursada Kapalıçarşıda 341 No da Incı tuhafiye msgazssı «ahlbı Raınız Onur. nıen tarafından Bursa Icra Yargıçlığı. nın vakı müracaat uzerıne borclu bulunduğu şahıslarla konkordato akdetmek uzere Icr» Yargıçlığınca Konkordato Komiseri olarak tayın edılen Birinci İcra Memuru Hilmi Ozsomer tarafından tanzlm edüen dosya ve ra. por tasdık edılmek uzere mahkememize tevdl edılmış ve duniîma gunu olarak 6 kasım 950 pazartesi saat 10 10 geçeye tajın ve tensıb kılışmış oldugundan konkordatonun tasdikına karşı bir ıtirazı olanların haklarım mudafaa etmelen Için yukarıda yazılı duruşma gun ve «aatinde Bursa Asliye Ikıncı Ticaret Mahkemesınde hazır bulunmaları ve. yahud bu husustakı itirazlarmı yazılı olarak mahkemeye bildirmelert luzumu ilân olunur. (14137) Talebe İçin Oda Beyazıd Soğanağa Cami sokak No 35. dördüncü kata ^••^B müracaat. *^^^^^ PETROL NİZAM dır. Saç dokülmesi ve kepeklenmesine karşı hârika ilâç PETROL NİZAM tedavisıne derhal başlayınız. Bütün eczanelerde vo lüks parfümeri mağazalannda bulunur. 95P28 duydukları ze\kten sızı de i!& Gejik'i bucsğının Derebağlar mevkiinde tapunun mayıs 926 tarnahrum etmez ^S rih 11 numarasında kayıdh şarkan Ahmsd garban Fırdevs. şimalen HaMullard radjoları, her aüe ?Pcı Kafız Mehmed, cenuben dere ile mahdud bir evlek 60 lira değerli yuvasınm şeniık ve saadet ^ bir bağ: kaynağıdır 'ffi Aynı köyün Hacı Ali bunıu tapunun aynı tarih 17 uyısında kayıdlt. şarkan Hacı Mıkırdış veresesınden, garban yol, şimalen Kara HüseyuJn Hahl ve Hacı Ayvaz yetimleri, cenuben Niyazi ile mahdud ıki donum, bir evlek palomutluk tamamı 100 lira: İNGİLİZ g| Tapunun aynı tarıh ve 22 numarasında karye civarında Çatalbudak mevkiınde, şarkan Nıkolaki, garben Ayvazoğlu Ahmed, şimalen Niyazı, cenuben Fırdevs :Je mahdud ıki donum va 100 lira değerli tarli: Turluy* Gtntl Acantahğı r^. ^t Tapunun aynı tarıh 24 sayısında Acıkuyuda Mermebkuyu mev kiinde taraflan şarkan Solakoğlu Mehmed, garban Firdevs, şimalen TevSAFAK TİCARET A O ^ fık, cenuben Genç Osman Alı mahdud ıki dönüm, iki evlek ve 50 lira •îtitz «osTi»ı«fs> 01513ı »m £ç kıymetli tarla: rıgral I I U I I I I Tapunun aynı tarih ve 26 numarada ve Odunluk rnevkiinde, şarkan Ali Kuzu, garban Ambarlı evlâdları, şimalen dere, cenuben Koca Osman Ue mahdud dort donum 60 lira değerli tarla: Tapunun aynı tarıh 27 sayısında kayıdlı Bozköyaltı mevkiinde D OKrO B şarkan Adalı Kacı H?.fız Huseyın, garban Zekeriya, şimalen Hacı Hafız î Ek.'iltmeye konulan if Edirne İli Havza bucağında yapüacak Huseym, cenuben Alıbey ile mahdud iki donum 30 lıra değerli tarla. Mezbaiıa bınası onarımıdır. Tapunan a>nı tarih ve 23 sayısında Hacı Alı bunıu mevkiınde 2 Bu işın keşif tutan 10096 lira 02 kurustur. şarkan Ni>azi, gaıban yol, şimalen Suleyman Efendı, cenuben Hasaıı Kadın Doğum hastalıklan 3 Geçici teminat 575 lira 20 kurujtur. Ağanın Alı ıJe mahdud Jcı donum ıki evlek 50 liıa değerli tarla•e ameliyatlan mütehassısı 4 İhale, 23 Ekim Pazartesi günü saat 14 te Belediye binası EnLâtif kızı Hatıce Arala aid olup yukanda cins ve miktar, hudud |Be\oglu. laıkıâı Cad 403 kat 2 cumen huzurunda yapılacaktır. I Şark Pazarı karsın Muaye: ları gosterılen yedı parça gaj rimenkulün tamam'nı açık arttırma su 15 30 • 19. Tel 43864 5 İ.^teklilerin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ihal» kanunu 33 retıle ve Icra İflâs Kanununun hükümlerine gore satılarak Hatıcenin ve 34 üncü maddelerine göre hazırhyacakları teklıl mektublanm ihale varisleri Osman ve Mustafa Eral ve Mehmed Lâtif ile Haticenin kocası günü saat 13 e kadar Belediye Başkanlığına vermis olacaklardır Feyzullaha paralarının taksımıne dair ve vereseden Mehmed Lâtif ile Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. Bu ise istekli kocası Feyzullahın ıkametgâhırun meçhul oldugundan bu iki şahsa aid olanların en az 6000 lirahk inşaat ve benzeri taahhüd isi yapmif olm»teblıgatın gazete ile ılân yaplımasına dair Bozcaada tereke yargıçlığının lau ve bunm dait belge ibraz etmelert lâzımdır. 30/6 950 gün ve 949 2 sayılı talımatı üzerine satışın Ezine İcra Memurluğunca yapılması ıçin Ezine Sulh Hukuk Yargıçlığına 28 8 950 tarıh Proje, keşif ve şartname, Havza Beleıliyesinde her gün gorülür. ve 90 sa>ılı tensib kararı uzerine işbu yedı parça gayr.menkul açık art(14148) tırma suretıle satışa çıknrılmıştır: Bırıncı arttırma lu'10'950 Salı günü saat 10 dan 17 ye kadar Ezine Icra Daıresinde yapılacaktır. I^bu gayrimenkulun arttırma jartnamesi 9/9/950 tarihinden itibaren 950/28 talimat do.;yasına müracaat olunacaktır: Arttırmaya ıştirak edenler tahrrün edılen kıymetın yüzde yedı buçuk nısbetinde pey akçesi veya temınat mektubu tevdı edecektir: Tayin edılen zamanda ihaleye çıkan gayrimenkul en çok arttıra Bozüjük Asliye Huku.'< Trakyanın en son ve büyük oanayırlarındsn o'an me^huı PınarYargtlığından: na ihale edılecektır. Ancak birinci arttırmada muhammen kıymetın D No. 949 475 hisar n^nayırı her sene oldu?u gıbı bu sene de 8 Ka3im 1950 taıılıınde yuzde yetm.ş beşıni bulmadığı takdirds 10 gun daha temdid edılerek (14145) Erenkoyunden Emın Tunca tarafın açılarak üç gun de/am edeceğı ilân olonur. ikmcı srtUrma 20 10 1950 Cuma günü aynı saatte yapılacaktır. dan karısı aynı kovden Hesna Tunca Daha fazla malurr.at istiyenlerin ılâm varakasmda yazılı dosya slevhınde açılan ihtar davasının yanumaramıza müracaat etmelerı ilân olunur. (14171) pılmakta olan yaıgılaması gırasında davalının Ankaradakl Mehmed yanın. dan ayrılarak Istanbula gıttığ» ve yerı Bursa Asli> e İkinci Çarşıkapı Bıleyciler caddesinde yeni yapılan Emek hanında yargıla. Ticaret Yargıçhğından: bellı olmadığından hakkındaklyolda ılakaloriferlı dukkân, yazıhane. imalâthane, atelye ve depo olmağa manın gıyaben icrasına ve bu 950 46 musaıd kısımlar kiraya verılmektedir. Taliblerin sahibine 1417 nına karar ver lmış duruşması da Davali' Istanbul Pangaltı Baysungur 29 11 950 çarşarrba gunu saat 10 a bı• i arasında muracaatleri. ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • • H sokak 132 2 No. da ıken balen konutu rakılmıştır Ilân tarıhmden ıtıharen 5 bılınmıyen Rıfat Tadıhan. gun lçınde itıraz edılrredıgı ve mahke. Oavacı: Bursa Ticaret ve Sanayı Oda. meye gehnmedığı ve bir \ekil de gon. sına izafeten başkanı Saıd £te vek.l. derlmed'ğı takdırde jargılamaya gıyaavukat Zekerıya Bılbay tarafından da. ben devam olunacağı ilân olunur. Bir Yolcu : Pan Amerikan RADYOSU , valı aleyhıne davalının tahtı icarında bulunan dukkimn mahıje 50 l.r» bedelı Havayolları Ç İ F T K A T L I C€BİNİZD€Kİ icarını vermedJgınden kıra akdınln Itshlle dukkânın tahlı>esı ve bırlken 700 PABAVIR uçaklarla NewYork'a sefeı lira kıra bedelının tahsıılne ve 450 Ur temınat akçesının ırad kaydına ve yapıyor mu ? muhakeme masrsflarıle avukatlık ucretınin davalıdan tahsilıne karar verılO O K I O B ruesl talebıle açılan dava uzer ne davalının konutu belırtız kaldığından ılânen teblıgatın yapılmasına ve yargılamamn 23 ekım 950 pazartesi saat 10 30 geçeje bırakılmasına mahkemece karar verıltdnr Toltan re Tenasfll nuş oldugundan bellı gun ve saatte bızAcenta: Evef, Londrada akHastalıklan Mütehasnsi zat Bursa Asliye Ikınd Ticaret Mah4deml iktidar, belg«vsekliğı kemesmde hazır bulunması \eyahud tarma yaparak ÇİFT KATLI •SATILIK tarafından Baroja ka>ıdlı bir \ekı tedıvis» gondermesı lktıza eder. Aks, takdırde bir CLIPPER ile seyahat edearked, Ankara Caddesi 147 Yazıhane ve Depo gıyab kararının ılAnen teblıgıne karar Telefon: 22533 ^ ^ m ver.leceğı llnâ olunur. (14138) Tophanede dort yol ağzında I da bilirsiniz. Telefon: 20970 1 Ocağın yaz faaliyeti etrafinda sayıa üyeleri tenvir. 2 Kışlık bina vazıyeti üzerinde görüfme. Mullard | RADYÖLARIf Havza Belediye Başkanlığmdan: lEmir Necib Alakam Panayır ilânı Pınarhisar Belediye Başkanlığmdan: KfRALIK DÜKKÂN ve ODALAR ALMAN Sedad Kumbaracılar TERİN TERKİBİ ELZET Yüksek evsafta Bina Levazımatı Otomatik Kapı kapayıcıları Takma ve gömme Cildi, bilhassa kadın tenini tahrıb eder Gece yaiarken yüze sumlecek bir miktar KREM PERTBV cilde yepyeni bir hayat bahşeder. M f •^ YEGANE ISMARLAMA TRENÇKOT MAĞAZASI \8EYO6LU PASAJHACOPULO>' MİLLAS ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ r SATILIK FEVKALÂDE VİLL Mecidiyekdyünjn en modern ve en güzel köşkü betonüime japılı, parke doşemeli, kaloriferlı iki dönüm bançe oıtasında, 32 metre cepheli 12 odalı, garajh, villâ müsaid fiatla acele satılıktır. Ayazpaşa, Hayırlı apartıman 5 numaraya müracaat. 80060 ^ ^ • • ^ H M ^ ^ H Telefon: f Kiralık Rankalar, Şair7iya caddesinde Müracaat: 22633 veya 3238 den Rafi Doğ'a. Yazıhaneler 1 emnlyetli kilitler Mobılya ve Kasa kılıtlerı ve çeşitli asma kilitler Isfanbul Üniversifesi jkfisad Fakülfesi Gazeteeilik Enstitüsünden: m Dr. HAFIZ CEMAL IAL I LOKMAN HEKTM Dahiliye Mütehassısı Dıvanyolu 104. ALMAN PAVYOSU . mÜKEMMELİVEVN İFAVESİVİP .*' Başlıca Nalbur ve Hırdavatcılarda bulunur Deposu: MANÜEL SAD! İkinci Vakıf Han No. 10, İstanbul Enstıtumüze talebe kayıd ve kabulüne 15 Kasım 1950 tarıhıne kadaı devam edıleektır. Enstituye kaydolunabılmek için: a) Üniversite veya yuksek okullardan birinden mezun ol mak veya b) Fakülte veya yüksek okullardan birinde talebe olarak kayıdlı bulunmak veva c) Lise olgunluk dıplomasını haiz bulunmak veya d) Basın hayatında en az ıkt yıl bilfiil çalışmış olduğunu tevsık etmış bulunmak lâzımdır. Müracaat edeceklerın, tahsil veya meslekî durumu gösterir bel geyl, nufus cüzdanı suretıni (12 aded (6x9) eb'adında fotografı ve kayıd talebini havi dılekçeyi getirmeleri luzumu ilân olunur. (14109) J ALMAN SENEUBCE TAMIRCm mUHTAÇ OLMIYAH j RAVVOVUK > # New York'o gideceğiniz laman Londradan harekette ÇİFT KATLI CLIPPER uçaklarını tercih ediniz. Munzam bir Jcret ermeden aşağıdaki faydaları da slde sdebilirsiniz : Slk se/erler: Pan Amerikon Havayolları Londra'dan her gün iki sefer kolkar. Arzuya göre ıeee veya gündüz olarak hareket edilir; gundüz ondradan kalkan uçak yıne gundüzün New York'a varır. istanbuldan Londraya doğru seferler. tn çok tecrübe : Dünyanın en ecrübeli havayollorının verimli ve smniyetli seferlerinden siz .e aydalanabilirsiniz. Unutmayınız ki arzu edildiği takoırae müsait bir fiyat farkı vererek kujtüyü gıoı yumujak yataklarda jayet rahat bir jekilde Okyanusu ajmak ancak Çift (atıı Clipper uçaklarile .nümkündür. Çift Katlı Clipper jçaklarının alt katinda ayrtca sir de istirahat salonu vardır. Pan Amerikan Havayolları, bütun nyer Havayoııarıno lazaran New York'a daha fazla yolcu tajımaktadır. Seyahat centanıza 'eya Pan Amerikan Hovayollarına müracaat diniz. İSTANBUL. Galotaıaray Ycni Çarjı, 20 Tel.fon : 41219 • 40922 P. K. 2074 ANKARA. Ankara Palaı Olcli. Tel 13681 PA/V /İMERICAN WORLD OONYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLAJtl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog