Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CTTMHURÎYET 17 Ekîm 1950 AJANSLMnNDMj RADYO Cevabî notamız dün ( Bugünkü Program ^ İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Komiinistleriıı bozgunu Krenılin'in iki hatası Haberler 1315 Öğle konseri (Pl.) Bastarafı I inci snhifede lü kolaylık gösterecekleri hükmü hükumeti komşu memleket Kore meselesi kuçuk br ıstır, SovStalin bu defa Kore meselesınde ikı 3.45 Şarkılar; okuyanlar: Hıkmet Rıza, bundan böyle, ifadesine biraz daha nü vazetmekte mutabık kalmışlar metinin uzlasma zıhniyetine bir ke« yet barbarhğır.a karşı açılan mucade muhim hata işledı. Bırincl hatayı Sovukrıye Gokçer; çalanlar: Sadi Işılay, re daha hitab ederek ondan goç» lenin safhalarım ka\dettığımiz defter yet Rosya taraiııdan talim ve techız :zzeddın Okte, Husnu Tuzuner 14.20 intizam ve dürüstlük vereceğini ü dır. menler meselesini adalet prensipleGöçmenlerin durumu mid etmekten zevk duyuvordu. Bade ufak bir fıkra.. Fakat 38 incı arz ed îen bir peyk devlet kuvvctierını Serbest saat 14 30 Oyun hava'ıarı dairesunn Kuzeymtie, Ai'navudlukta ve Eırleşmiş Milletlerce tannmış ve huFl.l 14.45 Sammy Kaje orkestra kanlık. bu husustaki samirnî ve öl Görülüyor ki, mantıkan. bu hü rine ve kendisinin müekket ve müllakedonyada .olduğu gıbi b:r çete vu dudlan MılleUerjrası bır komısyon s'iıaan dans muzıği (Pl.) 15 00 Ka. ülü ihsasının Sofya kabinesi nez kümler bugün olduğu gibi kütle teaddid taaahhüdlerine uygun bir vası kurulmasına nıusaade etmek doğru tarafından nezaret altına alınrr.15 diğer panış. dinde maalesef hiç bir akis uyan halinde vuku bulan bir muhacere surette dikkate almasuıı temenni olrr.az. fc.r devlete saldırtmakla işledı. Bunu dıımamış olduğunu ve mezkur Ka le değil. belki tabiî muhaceret na.• Eaşta Malaya ve Ç:n H nd «tsnı ol goren Tryg,e Lje gıbi Moskova hakkınm'< uzere butun Asya MscArthur'un Qa son derecs musamahakâr davranan 17.57 Açılış ve programîar 18.00 binenin. son notasına açıktan açığa erine tatbik edilebilecek hükücn j Yukarıda zikri geçen 2 nci madverd:fı dersı aniadı. Bızler kemunist bir çok k:mseler derhal Kremlın aleyDa.ns muzıği (Pl. t 18 20 Şarkılar; akışıksız kelimelerle dolu acayıb erdir: Filhakika, toprağına göç e denin 1 inci fıkrası hakkmda iki ır.atbuatı okurr.arcakla iyı etrmjoru::. h nde vszivet aldj. okuyan: Mustufa Çağlar; çalanlar Sadı bir ithamname şekli vermek suveilecek memleketin bu muhaceret t?rafın yaptıkları birbirine zıd tefBuııa alışmalıyız, kendımizı mecbur [şılay, Izzeddin Okte, Mur.ım Açıkel, ile diplomasi icablarını iyice ihlâ) Ikıncı hata 38 inci arz dairefimn zorla ieyrini milletin umumî menfaati sirleri yüksek bir hakemin takdirieîmelıyız. O gaz?t?'erı okusak gdruruz ihlâl edıldığı gi'n Guvenhk Konfevir.de <emal Nıyazi Seyhun 19.00 Habere ve bizzat muhacirleıin daha ne arzetmeğe, bu bakanlık kendi kı B TİeFmıs Mi'letîerın Korede kazan. Ssvyet temsı'.cıs'nin bulıuıdurulm^mıs er 19.15 Kısa şehir haberlerı 19.20 tmeğe gitgide daha fazla azmettidığı zafer komun'sl'er arasnda kurbağa olrr.asıdır Sovyet murr.ess lı Kons^de 'erv Como'dan caz ş&rkıları (Pl.) ğini gorerek, bu ümidınde husrana ıususî mahiyetteki menfaatlerile, hesabma hazırdır. Türkiye Cumhuile dolu bır su binkınt'sırıe atılan taş cl'avdı vetofu yuzm.den bır karara 9 30 Sadı Yaver Ataman memleket uğramıştır. Nitekim, Bulear hüku henkli kılacak bir surette düzen riveti hükumeti, bu ciddî ihtilâfı, tesırl japmıştır. Oniar Kuzeyhlprn en van:?.maz ve hıç degılse Amer.kalılar havaları Ses ve Saz Bırlıği konseri meti, mahiyetleri itibarile, kendi emek hakkını kim, makul bir su iki memleket arasında doğrudan ufak muvaffakıyetını îe"inc savhalarile K"*Pde E!rlesm:ş Mılletler Bjyrağını 20 00 Mandolın kuarteti konseri 20.15 akdir sahası dışmda kalmısı gedoğruva halletme vasıtalarının hepkjrşılıyor ve koca manşetlerle tesıd kolav kolav dalgalapdıramazlard!. Radyo Gazftesi 20.30 Şarkılar; oku reken işlere karışıp, bunl^r hak rette inkâr edebilir? Türkiye 1925 eiıyorlardı. Ş'mdı ne halde oldukiarımukavelesini imzalarken içtimttî sine böjlece başvurmuş olmadan yan: Necmi Rıza Ahıskan; çalanlar: Bu >anlış he=?b. nasıl ızah ed.lebihr? nı tasav^ ur edebilirsınız. Cevdet Çağla, Fahire ve Refık Fersan, k:nda gerçeğe en bariz sureıte ayBilmdığı gıb tahakkume ahsmi's olane iktisadî bünyesi için muhakkak ve bu yoldan neticeye varmanın Feki Stalın Kore intıkarrıını nasıl ar yalnız realist mu'.âhazaUrı k?.!ç a'aYorgo Bacanos 21 00 Şür dunyamız: kırı düsen ifadeler kullanmaktaoır ıır dağılma sebebi teşkil edecek imkânsızlığına kgnaat getirmeden elacak' . Bu onurı ve bıraz da reiirn rak hasmın ba='<a siiklerle de harekonusan: Behçet Kemal Çaglar 21.10 Fakat, kendısinden 18761878 Bul esevvüşlere kendisini maruz bı milletlerarası bir kuruma arzetmek 2in muamı^a«i".ı tçşk.l eden MaoTse kcte geç'bUeceğini akıliarına gst.r.Iısafır f£sıl heyetlennden: Fat h Mu şar isyanma, 1885 hükumet dar'oeakmak niyetile bu işi yapmış de kararına vaiTnak istemiyor. Tungun bıleceği 15. mezler. Amfiks Harbhe Daıesı Guney ıkı heyetı 21 40 Sonat: Franz SshuDış İsleıi Bakanlığı bu vesiledenKoren n stratejık kıymetten m?h.ım Vîtion Be'.ge'den bert. Arpeggione sonatı; çalanlar: Enofk ine ve. daha sonra, Balkan harblo hldi. Bulgar hükumeti, ngöçmencMuğunu ve bu halıle mudaf»T edılelavafyan (Vıyols'. Ferdı Statzer Pı rinın kısa devresine şöhret vermİ5 ere vize vermek hususunda vuku de bilistifade Bulgar Halk Cumhu* * * iyeceğ'ni saklıyamıyorlardı. Bunu bıvano) 22 00 Konserto <Pl.ı 22.40 olan vak aları, hafızasını biraz yok ulan gecikmelerden dolayı mem riyeti hükumctine saygılarını suOtomobil merakhsı bir fil n Kremlin butun ımkânların kendı Ara muzıği (Pl ) 22.45 Haber.er avarak, hatırlamasmı istcmek ga eketinin ekonomik hayatında te nar.» Vacurla Sngapurdan Sıdney'e r.akırfida olduğu zehabma kapıldı ve 23.00 Dar.s muziği (Pl.) 23 30 Kapaled.len bır fü yo'.dı kapısı açık kaa yerinde olacaktır. Bılindı^i ei evvüşe uğratılmasma müsaade et Cevabî notaya bağlanan muhtıra nış. lar. kafeEinden çıkarak guvertede geFakat Knre zaferının Ru5 t"^"b Cevabi notaya uzun bir muhtıra Si. bu vâkıalar Batı devleıleri rppemek zorunda olduğunu» söylüANKARA 2İ 'Tieğe başlamıç. erır? r'na>et vereceğını sanmak s?fmî ajanlarının raporlanna gecnus yor. fakat o dığer tarafm da kendi baölanmıştır. Bu muhtıra 6 noktayı Fakat hayvan bu kadarla kalr. ıyarak c 1lık olur. 7.28 Açıhs ve program 7.31 Hafıf bulunuyor. Bulgar hükumeti, baş millî ekonomisıni tehlikeye düşür ihtiva etmektedir. Bulgarlann biguvertede gorduğu otoıtıobiFerm fener uverturler ıPl. 1 7.45 Haberler 8 00 ve kaoı tokmağı gıbi paılak kısımlaŞarkılar, turkuler (Pl.) 8 15 On da kalannın hareketi hakkmda, hem miyecek surette hareket eylemesin rinci notasmda propaganda gayeTinı koparmağa başladıeından rrmret::ka piyano ıp\.) 8 25 G'.ınun prog de t?.rihî hâdiselprden tamamile ga !eki zarureti asla dikkate almıyor. siie Türk azınlığımn eşit muamele Milletlerarası Adalet Divanı tebat bu otomcb:! merakliM fılı zorla ramı 8 30 Çeçidli muzlk (Pl.) :il olarak, hüküm yürütmağe kalulgar tebaası olmakta henüz de gördüğüne dair olan husus ele alm zaptederek kamarasıp» kapamıştır. sarayını soydular 9.00 Kapanış. kıştıkça kendisini ihtiyatlı bir sü am eden ve. sayısız miktarda mu makta ve bunun hilâfı hakikat olyatıon Belçe'den Lt Ha>e 15 (a H ) ı C n ı t c d P:*s= ı: kut muhafazasına mecbur kılmsığa laceret beyannameleri dağıtılması duğu, göçmenlerin sırf uğradıklan P c h s t a r a f ı n d a n bıldırıl'i ğıne £^rc. pa12 28 Açılış ve pıogram 12 30 Sar vetecek sebebleri bu raporlarda bu luretile, memleketten aynlmalan havat güçiüğünden Türkiyeye göçzi g'inu e r k e n = aa lf>rae V ' l ? " e r a ı »sı Ucuz kurtulmuş kıİHi 13 00 Habreler 13 15 Vals lacaktır. Adalet Divanı sara> ına g r'T*°ni" 7 0 . tasavvurunda bol bol teşvik gör mek mecburiyetini duydukları bePyon Vang cıvarında uçaksavar ur.u b u l u b h ı r s ı ^ h k y a p m a k ıstıj sn Festıval orkestrası çalıyor (Pl.ı 13 30 Zaten devletler arasındaki ihti müş olan ve, denildiğine göre, bu lirtilmcktedir . atsşJe yere mdirılen bır Amerıkalı L kı^ı y a k a l a n r m ş ' r . Öğle Gazetes: 13.45 Şen parçalar (Pl.) lâfiarm hallinde en emin vasıtamn vüzden kararsız bir durumda kaNotada, Bulgar notasır.daki itham p^ot şaskın saskm bakan uç yuz kişının 14 00 Kapamş. * * * gozleri onünde b:r Hehkopter tarafm. >;üfür değil. sükun ve itidal oldu an muhacirlerin menfaatlerine ge lar ele alınarjk tek.T teker cevab' * Londrada «Tramvay mez.trı» dan kurtanlmiît.r. ince, Bulgar hükumeti bunlara hiç landırılmakta, Türk Rum ahali 17 58 Açılış ve program 18.00 Zey unu burada ona hatırlaimak müLondra 16 (N'afonl Londıa tıamPUot Dorr.s vurularak bir tarlaya bekler, çiftetelli ve ojoın havaiarı nasıb olur. Bınaenaleyh, Dış Işleri aldırış etmiyor. Ama, Türk hüku mübadelesinin ve Trakya Bulsarlavaylarınm peyderpey .•Tramvay rr,elnrneğe mecbur olduktan sonra arka18.30 Salon orkestrdsı (Pl.) 19.00 Ha Bakanlığı, Bulgar Halk Cumhuri metinin bu bedbaht ahaliye mü rı meselesinin bu durumla mukadaşları uçaklanle uzennde uçmuş ve z?rına < gırmekte olduiu b.ldırümekteterler 19.15 Tarihten bir japrak yeti hükumetini girdiği bu yolda leallik politikası aynı mahiyette oyese edilemiyeceği izah edilmekte onu etrafındakılerln tecavuzurıden kur (jır. Beledıye şeriiı.i dısında bır jerde 19 20 Yurddan sesler.ıdare eden: Muzsfanwz ve olmıyacaktır. tarmışlardır. Nlhayet bir Helıkopter ye bır >er ayırmış ve burada seferden çıve vize lüzumunun neden ileri gelfer Sarısozen 19 45 Rad\o ile ingı akib edemiyecektir, zira, Tür.uyekarılrr.akta olan tramvayları tnplaciığınMuhaceret işi normal hadler datişerek havacıyı ahp goturmuştur. lizce 20 00 Varjete muziklerı (Pl I nin milletlerarası sahasındaki eski diği anlatılmaktadır. Bu arada dan buraya »Tramvav mezarı • artı taDorris avdetinde başından geçen 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Ince saz '3 dcvamlı an'anesi böyle bir ha ilinde ve muntazam bir surette Türk azınlığımn Bulgar nüfusunun macerayı şoyle nakletmıştır: «Mecburi kılmıştır. Muhabırlerın bıldırdıklerıne (Uşşak faslı) 21.00 Temsıl 21 45 eket tarzı ihtiyarma asla müsaid :ereyan ettiği müddetçe Türkiye yedide biri nisbetinde olduğuna teinlş yaptıktan sonra uçağın yanında gore, her hafta 7 tramvay «•rnezara* Seıbest saat 22 00 Konu>ma 22 15 değildir. >irbirini müteakıb bir çok insan yere oturarak bekledim. Tarianın etra goturulecek \e bcylelıkle butun tramDans orkestraları çalıyor 1 Pl.) 22 45 masla, bunların birdenbire Türki\aylann şeferden kaldırılması ıkı seopluluklarının kendi toprağına Bu sebebledir ki Dış Işleri Bafındaki ağacların arkasında gızlenmlş Kaberler 23 00 Kapanış. yeve gelmek istemelerinin dikkati ne surecektır. kanlığı, mevzu ile alâkası olmıyan ;elmelerine muhalefet etmemiş, bulunan uç yuz kadar sıvü Kuzey Korelı benl esir etmek yahud sılâh atmak hususları bir tarafa bırakarak bura fürk hükumeti onlan iskân içın çekecek mahiyette oldugu anlatıl* * * gibt bir teşebbuste bulunmadı. Buna da, Bulgaristan Türklerinin muha lirden geleni yapmıştır. Muhacerei maktadır. Türk • konsolosluklannda Meksikada bir Boğa güreşinde ben de hayretteyim.» ceretinin teşkıl ettiği asıl meseleye cereyanımn bir tehcir halini alması vizelerin azamî süratle verildiği veLe Jtonde'dan çarpışma oldu temasla iktifa edecektir. Bulgar üzerinedir ki o. komşu memleketi sikalarla izah edilmektedir. Meksiko 16 (a.a.» (A.FP): Mek* * * Göçmenlerin mallar hususundai 4 B 7 8 hükumeti, mevzua yabancı olan \e erek ahdî vecibeleri gerek insanî sikada Kuçuk Zıta Cularo sehrlnde pas Kaybedilmiş bir dava cevabî notasım ağırlaştıran iddia azifeleri üzerinde dikkatli olmağa ki mevzuata Bulgar hükumetinin zar günu yapılan Boga gureşınrte. guKomonlsücrın tatbık ettığı iktisadi rejçılerden memnun olmıyan halkın arına gereken cevabî ilişik muhtı lavet etmek lüzumunu hissetmiş gösterdiği riyatesizlik de aynca rejmle hur memleketlerde yürurlukte çıkardıgı kargaşahk netıeen 5 kışı zikıedilmektedir. :ir. :ada bulacaktır. «s olan rejımden har.gisir.in îyı olduğunu ölrr.uş ve bır çok seyırcı de >sralanarlamak kolay. 3'inun lçin pek uzak mıştır. 1925 mttalıedesi Çünkü, bütün bu meselede esas M lara gıtmeğe de hacet yok. Misal heSeyircilerden oır çoğunun artem Bulgar notasınm bir çok y»rle >lan şey, muhacirlere yeni vatanınen kapımızda: nıemnunıyetl»rını izhar içın sahaya * rinde ıfade olunan bir fikri var ki 'arında kolay ve müsaid bir ha>v.t Almanyayı ele alalım: Sanayi ve boya paketlerı atmaları nebcesı Î Sofya hükumeti bütün muhake kurabilmeleri imkânının verilmesi f'kir sahasında çck ink.şaf etmiş olan kerler ışe mudanale etmisler. bunun Balıkyağı müstahsiline yardım me=ini bu fikir üzerine kuruyor. O dir. Bu netıce ise, ancak muhacirler bu menıleket beş sene evvel bırden. uzerıne b rkaç heyecanlı sevırcı sııâh Fındık Taıım ve Satış Kooperatıflerı bjre ıkiye ayrıldı. Doğuda komunızm ku'lanmışlardır. nu şöylece hulâsa edebi'.iriz: Muha lehine edinilmiş olan taahhüdlerin Bulıği Dogu Karadenız bolgesınde Eatıda demokrasl hvkum surmeğe başKargajahk geçtıkten sonrs merdıceret esası sırf göçmjnlerın nef'ine mutlak şekıide yerine getirilmesi Vunus balğından ya^ çıkaran müstah » ladı Netıcede ne cliu? Olanlar gozu verıler uzermde 5 cesed ve 12 yaralı sıle daha genlş olçude yardım edecekkonulmuştur, öyle ki 1925 muahe savesinde elde edilebilir. Kaldı ki, r zr.uzun onınd". Ş.mdıye kadar dokuz bulunmuştur. tır. Malın ıh acı için de muzakereler desini imza eden tarafların her iki sözleşmeyi imzalayan iki devleti, mılyon Alman Dogudan Batıva kaçtı m apılmaktadır. si de ilgililerin kendi istekl^rile insan haklanna hürmet prensipi H.cret bu te;ebbusun tehlıkelerıne İSTANBUL BELEDİYESİ ralrr.en hâlâ devam edlyor. Her ay on Soldan sçğa: fade ettikleri arzuyu bu yüzden de buna mecbur kılmaktadır. Baştaraiı 1 ınci sahi/ede bırı kadar Alman varlarını yoklann Şehir Tijatrolan 1 Dunjamıza en yakın gezegen Jf^bj,4I.fijBnek ^orundadırlar. JŞJjıhaGöçmenlerin jnal bedelleri .^ sekreteri yüksek mühendis Orhan terkederek olumu Eoze alyor ve Bat lerden birınin haikmdsn. 2 Vucudun ciriere karşı takdir hakkını kullanDış İşleri Bakanlığı sözleşmenin Batı açtıktan sonra delegeleri tsSaat 20.30 da Almanyaya sığınıvor. et ve sinir kısmına mensub, bir emır. tanbul Vilâyeti adına Vali ve BeAr'tık buna plebısit. yani milli lra 3 Insanları bazan asUatan bnzan mak böyle yapan taraf için ahdî hükümlerine dayanarak 28 ağustos DRAM KISM1 denln ızharı denemez de ne denir' 16 Efcim 1950 lediye R*İM selâmlayacak, bilâhare gulduren oyunların verilAgt >er. 4 çflî6Bfiıni ihlâl etmek manaaina tarihtt notastnda Bulgar hükumeD O N J U A N hükumet adtna bir zat konuşacak, Komınform ıın lideTİerl bu göz çıkaACHıf Klıı5"i > Bırdenbrie soz veriş (iki kclmeı. 5 gelir. inden sarih bir talebde bulunmuş, Bu maksatla 32 kişilik bir yojan: Molıkrt ran m sale kar^ı r.e gıbi ıddıada bulu 1 SterUn 7 84 50 7.84 Ru?gâr (eskl terımı, bir çcb'd şak. ve 11 bunlara ICHO adına 2 nci baskan Türk hükumeti sözleşmenin âti ani muhacirlerin tasfiye ettikleıi Türkçeti: t. Cahb Arean nabılırler Onlann yapacağı sadece kadro tesbit cdildi 100 Dolar 280 25 280. â?ı. 6 Yemek arrcı (iki kelımcı. 7 Mr. T. S. Bareş cevab verecektır. mallar bedellerinin topraklarına Telefon: 42157 kufretmekt:r. Fakıt kufur çürük dava 100 Fransıı frangı 0 »U 0 8U Tersı madenden ipt r, nıimn ın ku'du deki metnini zor'.ıyarak yapmak Müteakıben kongre divanı ve koların n.udafaa sılâhıdır. 100 U r e t 0 44 '•'* " < J y« Millî futbol takımımız, 2S ekim K O M E D İ K I S M I ğunun yarı^ı. 8 Yaıa?anın hıc sev istenilen tcfsirleri kabul edemez. muhaceret vuku bulan memlekete Tr bune de Genece'den misyonlar seçimi yapılacaktır. 100 lsvıçr» r«n£i 64 03 6413 nak'.i hususunda üçüncü fıkrada günü yapacağı iki çetin kaifilaşmanıedığı, bîrsey dçğil. Metin sudur: GELİR VERGİSİ MEKTEBİ 100 Florin 73.68 40 73 68 40 Yukar\dan aiirj'ya: 20 gün kadar sürecek toplantı * * * 9 «Akid taıaflar Bulgaristan Türk derpiş edilmiş clan canlaşma» yı ya hazırlanmaktadır. Dün sabah Vanra; Louit Verneuil ve Georjt Ben 100 Belcıka trangı S 60 6 fiO 1 Bır ccşid FU kabı ticareti yamüddeti zarhnda delpgeler, şehri Türktesi: Limii Yener Ağa Hanın hayatı filme leri ile Türkıye Bulgarlannın n yapmak için daha fazla vakit ge şehıımızde son bir toplantı daha 100 Drahml 0.01.876 6.01.876 nan. 2 Ele geçlrıp sahıb olııs. 3 gezecekler, bu arada İzmire de bir 10O Çekosıovak Kur. Telefon: 40409 Koku sah:bi. 4 Çtvr lır.ce ıdrre bö zaya müstenid muhaceretlerine hiç çirmeksizin müzakerata girişmeği akteden Federasyon azaları, millî abnıyor Gifrter taat II d« açılır. seyahat yapılacaktır. 100 Isveç Kuı. 54 12 50 54 12.50 '';mlerim:?t:en birınin ba=mdaki mey bir mânia ile karşı konulamıyaca ona teklif etmiştir. Bulgar Halk takım antrenörü Mr. McÇormick'in Londra 16 ıNafenı Önumüzdek: Pazar günleri 15.30 da matint Cumhuriyeti hükumetinin notası bu de fıkir ve raporunu alarak; 32 ki • Bu akşam, Turk delegasyonu. ecdana çıkar. tersi basına şimçır tarak ğmı kabul ederler. Esham ve Tahvilât sene Aga Hanın ha>atı fılme alır.acak Pazanesi akfamlart Dram kısmında Solı arıyandır. 5 Kalabahk huzurunda nebi delegeler şerefine Malta Koşmesru talebe insanı isyan ettiren bir şilik bir kadro tesbit etmiştir. Butır. A^a Hdn rolunu Paul Muninin oy aJcfamîart Komedi krsvunda temtil % 7 faizli tabviller Muhacirler, menkul mallarını ve güzel söz sbyleme sansti. 6 Çevrılınce r.v acası bıld.r.lmekted.r. kunde bır kokteyl verecektır. sükutla mukabe'e etmektedir. Dış günlerde Ankarada Futbol Fedevolrtur. AI19 Satıf • ucucu» oiur. 7 Çok defa acıkta hayvanlarını tam bir serbestî daiSıvas Erzurura J 22.50 22 5» kaîan kımvasal inaddeve ben7er şekıl resinde beraber götürmek ve gav 'şleri Bakanlığı bu volda bir cevab rasyonu Başkanı Ulvi Ziya Yenalın Sıva» Erzurum 27 20 70 20 70 a yetinsenemez. Bınaenaleyh, o bu tasdikine arzedilgfiek olan kadrobr de ( ki kel:me>. 8 Dahıü kısım. rirr.enkullerinı tasfıye etmek ha 1941 Demıryolu 20 40 21/ 4» hususa dair noktai nazarını en ya kat'i şeklini aldıktan sonra ilân eEvvelki bulmaconın haîleddrmş şekli 1941 Demiryolu U 20.95 20 95 • kına malik olacaklardır. Gaynmenkın bir zamanda kendisine bildir1941 Demıryolu III 20 40 20 40 * 1 2 3 4 5 6 7 8 kul mallarını kat'î hareketlerinden mesini Bulgar hükumetinden rica dılecektir. MıllI Mudafa» J 20 05 20 05 ' 28 ekim günü yapılacak iki millî evvel tasfiye etmek istemiyenler Mılll Mudafa» II 20.95 20 33 eder. Emnivetini ve ekonomik men maçtan birı, Telâvivde İsrail millî bu ışi muhaceretlerinden itibarerı M11U Mudafaa n i 20 90 20 3n " faatlerini lâyıkı veçhile koruyan takımile, diğeri de Ankarada Mısır iki sene içinde yapacaklardır. Milli Mudafaa IV 2130 21 30 nisbeti aşmadıkça, Türkiye. millî futbol takımiledir. Mısırla ya6 faizli istikrazlaı İlgililerin tasfiye bedellerini ne topraklarına gelip yerleşmek ?fi 35 ' Pfi 35 futbol Kalkınma Istıkrazı suretle memleket dışma çıkaracak stiyen Türk muhacirlerine hiç bir pacağımız maç, Akdeniz 96.50 96 50 ' Kalkınma II lan hakkında iki hükumet arasıa zaman güçlük göstermemiştir. Bun kupası maçı olup, gene takımlar a96 50 96 50 Kalkınma m rasmdadır. Bu maça çıkacak takı0. I Ü da bir anlaşma yapılacaktır.» 96.511 •R 50 ) 1940 Demiryolu F V dan böyle de onun hareket tarzı mımızın içinde üç tane yaşlı o1 1941 Denuryo'u Vı 96.05 % 35 » Bu metin her türlü tefsirden müs aynı kalacaktır. Fakat unutmamayuncu bulunacak; diğerlerini 1925 o> 96 20 9G20 19J8 Tahvüi 1 tağni bir mahiyet arzetmektedir. ıdır ki 1925 sözleşmesi gibi siyasi 96 1(1 1948 Tahvlll II doğumlular teşkil edeceklerdir. MıIMetnin ifade ettiği 93 90 95 90 • 1919 tahvili 1 İE Sözleşmeyi müzakere mâna şudur: bir vesika olsun düşüncelerin mad sır millî maçındaki kadromuzu edenler Tür diyata inkılâb etmiş bir eseridir ve 95 50 95 Î0 4 1/5 faizli 1949 Futbol Federasyonu azalarından 00 kiye Bulgarlarile Bulgaristan Türk bunda iki devletin karşıhkh men% 5 faizli ikramiveliler lerinin ki bunların adedi diğeı faatleri arasında, uzun müzakere Adnan Akın ile millî takım an1933 Erganl * 22 75 22 75 lerile kıyaslanamıyacak kadar zi lerden sonra, kurulmuş tam oir trenörü Mister McGormick seçe1938 tkramıyeB 20.75 20 75 Mıl.I Mudafa» 1 20 10 20 10 yadedir şimdiki vatanlan hudud muvazenet varhğı görülür. Bu dev ceklerdir. Demlryolu IV ftS. 98 15 futbolcumuz Mısır 1 larmm diğer tarafında yerleşmek letlerden birinin böyle bir akidden için Ankarada kaldıktanmillî maçı Demiryolu V 9S S0 98 80 sonra 17 Hava parasız, beş oda, tam arzusunu gösterebilmeleri ihtima türlü menfaatler istihsal edip diHisse scpeHlori lini dikkate almışlardır ve herhan ğer tarafa sadece vecibeler bırak kişi de Said Salâhaddin Cihanoğkonfor. Kotamansur So. BuMerkez Bankası 12r, 50 gi bir sebebden dolayı bu şahıslar ması kabul edilemiyecek bir şeydir. lunun başkanlığında ve Gihad Arket Apart. No. 85. ŞİŞLI. I5 Bankası 30. manm idaresinde bir kafile ile kendi dileklerile böyle bir teşebrürk Ticaret 6. Hakem tekliü Telâviv'e hareket edecektir. (A) büse giriştikleri takdirde onlann Sarraflarda altın fiatı İşleri daha salim bir şekilde mü millî takımımızla birlikte masör eitmelerine terkedecekleri memleSahib v Başmuharrin Peşad 37 50 37 65 ket makamlanntn karşı koymıya talea ettiği takdirde, bahis konusu olarak da Reşad Erte gitmektedir. Cumhuriyet 3170 3190 NADİR NADİ caklan, bundan başka ilgililera menfaatler hakkında daha anlayışlı Yarın gece yapılacak boks Gulden 28 85 28 95 Bv nüshada yan Igienni iıilen menkul servetlerini nakilde, gay bir zihniyet göstermesi tabii bulutngillı 43 50 43.70 idar. eden. CEVAD FEHMİ müsabakaları Külçe 468 469 rimenkullerini taafiyede ve bu nan Bulgar hükumeti, bunun yeriEge vapuru son seferinde İzrair limanında bir ka za yapmıştır. Sulann tesirile iskeleye yanaşamıvan • Muarnele gSrmOştür tasfiye bedellerini nakilde her tüı ne bir tehdid ifadesini tercih ediŞehrimizde misafir bulunan pro»ı Cumhuriyet Matbaan gemi. şatlara bindirm's. dümeni kırılmıştır. Yukarıda kazadan sonra geminin alınan ıesmi görulmektedır. yor. Elde edilen ve tevsik olunan fesyonel boksörlerle ikinci karşılaşmalumat gösteriyor ki bu hükumet, ma yarın gece saat 21 de Spor ve Bugün... likte yiyelim. CUMHUBİYE'Tin TEFBİKASI: zavalh Bulgaristan Türklerinin mu kiminin kaplaması kabardı, kimi gun, pek üzgün görünüyordu: Sergi sarayında yapılacaktır. İlk Çok kalacak mısın? Görmüyor musun, alışverişten kadderatı üzerindeki bu münakaşanin yüzleri çatladı, yaylan bozul Masallah, nasıl oldu da yoluyaptıkları müsabakalarda ortaj'? Kalıp da ne yapayım?. yı açmağa teşebbüs eylediği tarihdu. Ben de sattım, kurtuldum. geliyordum; ellerim dolu... nuz buraya düştü?. koyduklan yüksek klâslarile hak!ı ten çok daha evvel, bu tehdidleri Belki başka işlerin de vardır. Çantanı bir yere bırakırsın. O günden sonra aralan yeniden Çocuk nasıl?. Hasta imiş, nasıl birer takdir kazanan profesyonel Ne işim olacak?. Bugünlerde açıldı, gerginleşti. Banşmak, anla oldu?. Hem nerede yemek yiyeceğiz? ika safhasvna da koymuştur. Türk boksörlerin karşısına çıkacak boklerle sakin bir çok köyler boşaltılşabilmek için de sık sık buluşup İstanbula gelecekmişsin, demin Nerede istersen?. Sen Anka Onun için mi geldin?. sörlerimizin nasıl birer netice alagörüşemiyorlardı. Bu da uzun sürBunu söylerken, arkasından da: öyle söylüyordun. İstersen bekliye rayı daha iyi bilirsin. Kuytu bir mıştır, bu köylerin başka bölgelere caklan merakla beklenilmektedir. gidip yerleşmek zorunda bırakılan l'azan: KE31AL RAG1B ENSON medi. Kadın, annesinin yanında da jim, birlikte döneriz. lokanta buluruz, elbette!. Şimdi mi aklına geldi?. Yannki maçların programı şu şe Olmaz. Benim ne günü yoîa çı Bugün çerkestavuğu yapmış ahalisi oralarda her türlü keyfî kildedir: Diye soracak gibi idi. Kendini Süheylâ şimdilik orajra yerleşti. hiç gözünüze çarpmadı, değil mi? bannamadı. Gene Ankaraya dönmuamelelere maruz sefil bir hayat Ufak tefek bir kaç parça da eşya Dayıbeyin zamanından kalma iki dü. Giderken söylemedi. Gittikten tuttu. Başmı çevirdi. Dalgm dalgın kacağım belli değil. Hem sonra, iki tım; sen seversin... İkişer dakikahk 6 ranud uzerınmiz bir trends nasıl döneriz?. Gene öyle uzaklara baktı; duyU yaşamaktadırlar. Dış İşleri Bakanaldılar. Fıkretle gene her gün kav üç şişe viski vardı, onlan bile gö sonra da mektub yazmadı. Bir kaç uzaklara baktı: hğı ortada mevzuu bahsolan şeyin den: ay da böyle geçti Ne çıkar sanki?. lur duyulmaz bir sesle: '' Buranın havası yaramadı!.. ga ediyordu. O üç odaya sığamıyor, türüp sattım; btınların hiç birini Ne çıkar olur mu?. Görenler 16 Senin sevdiğin yemeklerin hiç kendilerine karşı sarih taahhüdlere Fernandez La Mennuer Üst yanını getiremedi. O söyleeşyayı beğenmiyor, ikide birde ba bilmezsiniz!.. Yalnız geçenlerde. girişmiş bulunduğu insan cemiyetFikret bir ak;sm gene Beyoğlun meden Fikret anlamıştı. İkisînin de ne der?. biıisi boğazımdan geçmiyor!.. Gilbert Vural şına kakıyordu. Yalnızhktan gene masılsa Bormustun: «Haniya, selerinin varlığı yokluğu meselesi olDedi. Perrot Ruhi Kuşçu Gene mi bu korku?. Bir gece sıkbmaya başlamıştı. nüı altın bileziklerin vardı, ne ol dan geçiyordu. Hâmi Bey yolunu gozleri yaşardı. İkisi de birbirini Fikret ilkönce, bu sözlerdeki tat duğunu hatırlamağa Bulgar hükuAli Amram Garbis suçlu buluyormuş gibi bakıştılar. süren yolculukta kim görecek?. du?» diyordun. Ne olduğunu an kesti: Yaz geliyordu. Fenerbahçedeki metini davet eder. Türkiye BulgaGuy Cupe Aleko. Seninkinden mektub aldığın Süheylâ: Bilmez misin, biz nereye git lılığı bile kavrayamıyacak kadj köşke taşınabilirdi. Oraya da git ladınız mı? Onlan da sattım. Şimdi ristanla arasında mevcud her ihtiyok mu?. Gene dargın mısırur?. Ondan başka kimsem yoktu!. sek, karşımıza mutlaka bir tanıdık kıskanchğa kapıldı: de köşkü kiraya verdim. miyordu. Günün birinde: lâfa dostane bir tesviye şekli bul Yüz metrede dünya rekor: Boğazından gsçen buluıiur Demekten kendini alamadı. Son çıkar. Çıkmasa bile benim içim ra Köşkü kiraya verdim, dedi; Biraz durdu; sonra acı acı gül Diye sordu. Sonra, Fikretin ne mak hususundaki devamlı azminin diyeceğini beklemeden: hat etmiyor. Halecana, üzüntüye elbette, dedi; dökmüyorsunuz ya... kırıldı ra, boğazmda düğümlenen hıçkırığı bir seneliğini de peşin aldım.'. dü: inkâr edilemiyecek delillerini ver Çocuk çok hasia imiş, dedi; be belli etmemek için öksürüyormuş dayanamıyorum, artık!... Sonra, başı önüne düştü:: NevYork, 16 (T.H.A.) EkvaFikret: miş bulunuyor. Lâkin o şimdıye Rahatınız bozulacak da ona nim büyük kız Ankarada idi; geçen Ne ise, bu kadarcık olsun gön kadar komşusunun bu uzlaşıcı te torda yapılan merkezi Amerika atgibi yaptı: Övle ise ben de bu akşam Niye bana söylemedin? üzüldünüz, değil mi? Yaz gelince pazar günü geldi. O söylüyordu. Bu hava bana da dokunuyor. kalkacak trene yetişeyim. Çantamı lümü aldın ya. hiç yoktan gene iyi!. mayüllere iştirak ettiğini göreme letizm şampiyonası 100 metre yaDiyecek oldu. Fenerbahçeye taşınmayı bekliyor Hekimler, kurtulmaz, demiş. Ya Sen de o kadannı anlayabil miştir. Bir çok işlerde Türkiyenin rışında Panamalı atlet Loyd La Biraz daha kalırsarn ben de hasta İstasyonda bıraktım. Otel bile ara Sana sormaya kalksam, vaz dun; sanki kendi evinmiş gibi elin; zık, zavalh yavrucağa!. madan buraya geldim. din, bârü. olacağım. İ geçirmek için kimbilir neler ya kolunu sallıya sallıya girip çıkahakeme müracaat hususunda yaptı Beace, bu mesafeyi 10.1 M da koFikret, ertesi günü hastaneden Kadm, gene o çılgınca baş dön ğı teklifler Bulsar hükumeti tara şarak yeni bir dünya rekoru yapBiraz durdu; sonra: Süheylâ, gene boş bulundu: pardın!. caktm. Öylesi kolayına geliyordu izin aldı. O akşamki trenle Anka Gelmişken bir kaç gün kal melerinden bii'ine tutulmuş gibiy fuıdan mutlak bir red cevabı ile mıştır. Salâhaddin yaş haddini dol Buıada üç odanın içine sığıFikret sustu. Bu kadmın yanın raya gitti. Salâhaddinin nerede odiı durdu. Bugünlerde ben İstsrBula saydın... karşılanmıştır. İmdi. mevzuu bahşamıyorsun; sonra da döşeli dayau da küçük düştüğünü o da anlıyorEski rekor 10.2 10 ile zenci Yessic turduğunü öğrenmek hiç de güç ol döneceğim. Arkamdan o da gele Haydi, dedi; gel de öğle ye solan bu gibi havatî bir meselede de Hemen arkasından kendini toplakendi koşkünü kiraya vermişsin, du. Ovens'e (Amerika) aiddi. madı. Süheylânm da nerede olsa, cek. meğini bizde ye!.. Salâhaddin, he Sofya kabinesinin aynı uzlaşmaznk dı. Söylediğine pişman olmuş gibiyolsa olsa or.u söylerdim. Bir kaç gün sonra Süheylâ gene her sabah alışveriş için sokağa çıİsveç Danimarka millî öyle eskisi gibi sabahları erkenden zihniyetini göstermesine ve, iki taGene kadında o eski kıvrakhk. di: Kadm. artık kendini tutarmyor telefon etti: kacağını biliyordu. Oralarda dolaş canhlık kalmamıştı. Açık sarıya çıkıyor, akşam üstü de geç dönü raf arasında doğrudan doğruva an Git, dedi: t»it daha iyi.. muş gibi feryad ettı: futbol maçı Dün senin arkandan apartıma tı; bekledi. Gene o günü buldu, Neden?. Gene ne oldun bir yor. Yalnız, ben önden gideyîm d laşma tekliflcrini reddederek, üsboyalı saçlarınuı dibinden eski ren Ne ile geoineyim. küçük bey? nı boşalttım. Dediğin gibi. Üsküda karşılaştı. Stockholm, 16 (T.H.A.) Burahizmetçi kızı savayım. Pek çirkr telık bir de kendi rey ve kararını Bi belirmiş, sürmüş, uzamıştı. Bu denbire?. Ne yiyip içeyim?. Salâhaddin pa ra annemin yanına gittim. Eş>fayı da Kadın, aldıklanm bir çantaya nu bile düşünemiyecek kadar ken Burada da heıkesin diline ama, ne yapayım?. Bu adamın ni karsı taraf için mutâ kılmağa kal da muazzam bir seyirci kutlesı öra yollamıyor. Yollasa da onun pa e^kicilere sattım. Hiç birisinin eşya nünde yapılan İsveç Danimarks doldurmuş, çarşıdan dönayordu. dini koyuvermişti. kâhır.da yaçsmak. onun evinde o kısmasma yoz vumulamaz. düşmiyelim; onu düşündum. rasma el sürerken hırsızhk ediyor denilecek yeri yoktu ya... Apartlmilli futbol karşılaşmasmda, İsveç Fikreti görür görmez pek o kadar tunnak, onun ekmeğini yemek, ço Çocuksun Süheylâ!.. Bezgin bir sesle: j muşum gibi geliyor. Arada bir e man adı verdiğimiz o üç odanın Ne kadar sukutu hayale uğramış I takımı, Danimarkaja 40 mağlull şaşırmadı. Sanki Köprü üstünde acı geliyor!.. Hangimiz daha çocuk?.. Bugün mü geldin?. ' » vin içinden ufak tefeğın eksilmesi eşyası da böyle olur!. Bir ay içinde karplaşmış gibiydi. YaJjuz çok dur 1 Arkası var. ~ ' olursa olsun, Tiirkiye Cumhuriyeti I etmiştir. Gel, bâri öğle yemeğinı birDiye sordu. , ~ • * r Butgaristana verildi ARI PİRİNÇ ve HUBUBAT UNLARI BULMACA m 1w 1 Ortadoğu Sivil Havacılık Kongresi bugiin açıhyor 1 1m «1 1 1 «1 1 m lm l m BORSA 28 ekimde iki millî maç " yapacağız r Ege Vapurunun Izmirde Yaptığı Kaza GİUİZİEİLİKİ I iz ÜİZİEİRİE |*|s 11 V|E|R|E|M|*| IİL E|R|I|M|1|Ş|& İE NİE|»|E|S|E|R 1 !K|A|M|#|K| İR I Ş|«|C|E|M|I|L «İSUİKHİLİA 'N f 1 aparfıman ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog