Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

17 Bkim 1950 Siyasi Baştarafı 1 inci sa/ıifede Baştaraft 1 inci sahifede oldum. Gerçeğin ifadesi bildiğim kaçtıklannı ve bu mcçhul şahısla Baştarafı 1 inci sahifede tisi, Alana, Daday, Tosya D. P.. \ rm Eyüb jandarmaîi tarafındnn Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası bu görüşiunü burada açıklamayı ulgaristanda muhtelif de Kalecik, Keskin, Kınkkalede C. H raç, Azdavay, Devrekâni, Taşköprü arandıklarmı yazmıştık. Umumî Kâtibi Bülend Yazıcı bu bir \icdan borcu sayıyorum. virlerde idareyi ele alP. ileride, Bâlâ, Haymana ve Kı C. H. P, İnebolu ve Kargıdan heFakat hayretle ve üzülerek pörgünlerde Milletlerarası Banka ile İSTADİR NADİ mış olan hükumetlerin zılcahamamdan netice gelmemiştir nüz haber ahnamadı. Kayseri, Ürdük ki verdiğimiz bu haber evveik imzalanacak olan bu kredi anlaşsık sık yabancı blr devletin maşası Antalyada Gazipaşa ve Manavgad güb haric bütün ilçeler D. P., Kırkgün Anadolu Ajansına ve dün d masına aid işlerle meşgul olmakolmaktan kurtulamadıklan müşa da C. H.P., Antalya merkez ve di lareli tamamen D. P., Kırşehir mer bazı ıefiklerimize aksettirilmek suüzere Ankaraya hareket etmiştir. hede edilmiştir. Bu yabanc: dev ğer kazalarda D. P. ileride. Aydın kezde Millet Partisi, Hacıbektaşta retile yalanlanmıştır. Ustelik havaBülend Yazıcı, hareketinden evletler, Sofya hükumetlerini hcr fır da bütün ilçelerile D. P. kazan Millet Partisi, Avanos, Kaman C. disimizi tekzib edenler, Eyüb sırtvel Türk Haberler Ajansı muhasatta kendi menfaatleri icabı kul mışür. Balıkesirde Sındırgı haric1 H. P., Çiçekdağ ve Mucurdan mal&rırda bu ve buna benzer herhana birine aşağıdaki beyanatta bulunlanmasmı bilmişler, Bulgar idarc D. P. Bilecik ve ilçelerinde D. P bir hâdisenin cereyan etmediğin lumat gelmedi. Kocaeli D. P. ileri muştur: cileri de «alîşkanhktan» olsa ge ileridedir. Bitiisten haber gelmeısrarla iddia etmişler. radyoya vi s Türkiye Sınaî Kalkınma Ban de, Konya D. P. ileride. Kütahya, rek bu hareketlere muhalefet et miştir. Boluda Göynük haric D. P. Istanbul Teknik Universitesi fiS basına verilen tekzibi Vali muavin Emed ve Simavdan netice ahnama kası, memleketimizde uzun zamanmemişlerdir. ileride. Burdurda D. P. ileride, Bur dı. Uşak dahil diğer ilçelerde D. danberi incelemeler yapan Millet inci ders yılına, dün sabah saat Fazıl Uybadm .imzasile vilâyet kar.almdan geçirmişlerdir. Sovyet Rusyanın işgali altına diiş sada Orhaneli haric rrerkez ve ka P.. Malıtyada merkez ve Doğan lerarası İmar ve Kalkınma Bankası 10.30 da Üniversite konferans sazalarda D. P., Çanakkale merke7 şehir haric olmak üzere Adıya mütehassıslarınm tavsiyelerine uy lonunda yapılan bir töreni mütea11,10950 gecesi Eyüb sırtlannda tüğü gündenberi Bulgar hükumetı Akcedağ, Arabkir, Besni, gun olarak bugünkü statü ile ku kıb girmiştir. Törende, Teknik Ü 5 müsellah şahıs tarat'ından iki otonin Kremlinin bir âleti haline gel ve bütün ilçelerde D. P., Çankırıda man, büsün durdurulması hâdisesinin bir diği muhtelif vesüelerle görülmüş Çerkeşte henüz tasnif neticesi alın Darende, Hekimhan, Kahta ve Pe rulmuştur. Umum Müdürlüğe de niversitesi Rektörü Ord. Prof. Hulmamıştır. Merkez ve kazalarda D türkede D. P., Mar.isada, Kırka Mr. Norman Tucker tayin edilmiş ki Erem, Istanbul Universitesi Rek vâkıa olmasına rağmen bu tarzda tür. Balkanlardaki yayılma kararve kat'î suıette tekzibe uğraması, gâhını Sofyada kuran Sovyet ida P., Çoruhtan resmî netice gelme ğaçta Demokratlar 3eçime ginne tir. Milletlerarası Banka ile bu haf törü Ord. Prof. Ömer Celâl Sarç, miştir. Sadece D. P. ye mahalHnd^r» Türk Mühendisler Cemiyeti Baş alâkalı yüksek makamların bu karecilerinin son seneler larfında gidiğinden C.H.P., diğer ilçeler kâ ta içinde imzalanacak olan dokur kanı Prof. Dr. Abdullah Türkmen, bil vak'alardan vakit ve zamanında anlaşması riştikleri hareketler bunu isbata kazanıldığı bildirilmiştir. Çorum D milen D.P.; Maraş netice gelmemiş milyon dolarlık kredi haberdar edilmedikleri endişesini kâfi gelmektedir. Bu hâdiseleri 50J P. ileride, Denizlide ezici bir çotir. Mardin ve Muğla D.P. ileride. yürürlüğe girer girmez Mr. Norman dekanlar, profesörler ve basın tem doğurmuş ve zabıta muharrırimiz ğunlukla D. P. kazanmıştır. Diyarsilcileri hazır bulunmuşlardır. TöTucker de vazifesine başlıyacaktır. lece sıralamak mümkündür: dün diğer bir gazeteye mensub mes bakır merkez, Silvan ve Licede D Muştan ve Malazkirdden netice Sanayi Bankasınm gayesi, yeni rene, hep bir ağızdan söylenen ts lekdaşile vilâyete gitmiştir. Gazeteci 1 Yunan dahili harbinde Sovahrmıştır. D.P. kazanmıştır. Niğde, P. Bismilde bir Halk Partili, bir batiklâl marşile başlanmış, bunu müsanayiin kalkınmasını veya mevcud yet Rusya bilhassa Bulgaristanı ğımsız, diğer ilçelerden netice gel Ordu D. P. ileride, Rize tamamen sanayün inlsişaiuıı temin edecek teakıb kürsüye gelen Rektör Prof. arkadaşlanmız bizzat Anadolu Akullanmış, Sofya idarecileri vasıtaD.P., Samsunda yalnız Lâdik henüz mpmiştir. Erem, önümüzdeki tedris yılında jansma ve diğer refiklerimize verisile Balkanlarda huzursuzluk yatekzib yazısında imzası bulubelli değildir. Diğer ilçelerde D.P. krediyi açmaktır. Ayrıca yeni tesis yapılacak işler etrafında geniş izaedilecek sanayiin sermayesine işratmıştır. Yunan dahilî harbinin Edirnede ezici çoğunlukla tama ileridedir. hat vermiştir. Rektör ezcümle de nan Vali muavini Fazıl Uybadmı tirak edilccek bundan başka, Banmesulleri Bulgar hududunu aşarak makamında ziyaret etmişler, Eyüb men D. P., Elâzığ merkez ilçe, NeSayhanda, Ceyhan haric D.P. ile ka doğrudan doğruya kredi teşeb miştir ki: Bulgar silâhlarım kuilanarak Yusırtlannda 5 müsellâh şahıs tarafınban, Palu ve Sivricede D. P., Bah ride. Siirdde haber alınan 4 ilçedş büsü ile fabrika kuracaktır. « 68 inci ders yılına giriyoru;. dan 2 otobüsün durduruldağu hanan topraklanna sızmışlardır. Buntil ve Karakucak C. H. P., Erzin DP. ileride, 6 ilçeden netice £elBu yılın da, diğer yıllar gibi sulh berinin doğru olduğunu ve bunun laruı iaşesini gene Bulgaristan teİşletme ihtiyaclan için kredi ver itibaren kandınlıp buralara kadar Istanbul Valisinin demcci candan netice gelmemiştir. Erzu memiştir. Sinobda bütün ilde C.H. ve sükun içerisinde geçmesini *e jandarma raporuna müstenid bumin etmiştir. Balkanlardaki memrumda D. P. ileride, Eskişehir ta P. iieride. Sıvasta merkez ilçe, Kan mek Bakanın mevzuatı dışındadır. menni ederim. Üniversitemizdcn lunduğunu söylemişlerdir. Ankara 16 (Telefonla) İki gün sürüklenmesine, buralarda sürünleketler arasmda ilk diplomatik mamen D. P., Gazianteb bütün il gal, Şarkışla, Imralıdan maluvnat Bugün sanayi erbabı işletme kre bu yıl ;ki yüz gene mezun olmuşdenberi şehrimizde bulunan İstan mesine, malul ,sakat kalmasma, hadisine muhtacdır. Fakat bu krediyi Vali muavini, alâkalıların böyle bul Vali ve Belediye Reisi Profesör yatını kaybetmesine imkân bırakılmünasebetleri kesme hâdisesine de çelerde D. P. ileridedir. tur. Talebe adedi ise, yeni öğrengelmedi. diğer yerlerde D.P. ileride. verecek müessese biz değiliz. Bu bir hâdiseden haberdar olmad'.klagene Sofya scbebiyet vermiştir. Fahreddin Kerim Gökay bu akşam ma? ve bu facialann önüne geçiiir Giresunda merkez ve Keşapta Tekirdağ D.P. üeride. Tokat ve banka yalnız Sınaî Kalkınma Ban cilerle beraber 1725 i bulmuştur. Memleketin bugün mühendise olan rını bir gün evvel kendisine söyie İstanbula hareket etti. Gökay be Sözü uzatmadan size bir kaç tab2 Yugoslavyanın kominform D. P., Şibinkarahisarda C. H. P., di Zile itirazh, dışındaki yerlerde 15 kası olarak kurulmuştur. Sanayiin diklerini ve bu sebeble radyoda ve yanatta bulunarak, Tıb kongresi lo çizivereyim. Burada Pakistan" üyelik D.P., 7 üyelik C.H.P. Trab teçhiz ve tevsii için kredi açacak ihtiyacı hepimizin malumudur. Bu dan aynlması ile husule gelen du ğerlerinden netice alınmadı. bakımdan Teknik Üniversiteden gazetelerde yayınlanan tekzibi im çin geldiğini, bu vesile ile Başba bandıralı İngiliz kaptanlar idare» rumu düzeltmek maksadile Krcm. Gümüşhane D. P.. Hakkâriden zonda merkez ve Oftan resmi ma tır. her yıl üç yüz gencin diploma al zaladığını beyan etmiştir. Vali mu kan ve İç İşleri Bakanını ziyaret sinde on tane mükemmel ve insan lin, Belgrada karşı şiddetli bir karo haber gelmemişür. Hatayda Rey lumat alınamadı. Çaykara ve Maçavini bu meyanda bir haftadanbeHalen Bakanlar Kurulunda olan ması en samimî dileğimizdir. taşımaya mahsus gemi vardı. Altı, panya açmayı kararlastırdığı güD hanlı ve Kınkhan C. H. P., diğer kada C.H.P., Akçaabâd ve Sürme Merkez Bankası ri jandarma teşkilâtı tarafından ettiğini, İstanbula aid işler etrafın yedi tane de mükemmel tertibatU kanunun tâdi' Üniversitemiz, bu yıl Millî ^>a makama gönderilen raporları gor da izahat verdiğini ve bazı dilekler gene karargâhını Sofyada kurmuş ilçelerde D. P. ileride. İçelde, İs nede D.P. ileride, Tunceliden ma şeklinde mevcud reeskont imkâninsan nakline mahsus Holanda bantur. Yugoslavyayı tahrik için Bul partada, İstanbulun bütün ilçele lumat yok. Urfada 6 ilçede D. P. lan kanuniyet kesbettiği takdirde vunma Bakanlığı ile işbirliği ya mediğini söylemiştir. Bunun üze etrafında hükumete ricada bulundıralı gemiler Endonozyalıları getirgaristan kanah ile notalar sevke rinde D. P., İzmirde Çeşme, Seferi ileride. Siverek, Viranjehirde C.H. işletme kredisini ticari bankalar parak subay mühendis yetiştirme rine gazeteci arkadaşlarımız Fazıl duğunu, bunlar arasında, Türk İsğe karar vermiştir. Yönetmeliklerde Uybadına, Eyüb jandarmasından tanbulun 500 üncü yılını kutlama di. Mısır yakın olduğu için müdilmiş, gene Bulgar hudud muha hisar, Dikili, Ödemiş C. H. P., di P. ileride. Vandan şimdiye kadar kısmen karşılıyacaktır. de talebenin lehinde bazı değişikişile, Ermeni patriği seçimi ve is kemmel ve her türlü teşkilâtı havi fıılan vasıta.^le her ay yüzlerce ğer ilçeler tamamen D. P., Kars, gelen haberlere göre D.P. ileride. Bilhassa şunu tebarüz ettirmek likler yapılmıştır. Bu vaziyet öğ yazılan 11 10/950 tarih ve 10677 saiki gemi ile hacıiarını taşıdı. Şimalî yılı vukuat raporunu celbedip tet tanbulun ekonomik meseleleri buhudud hâdiscsi çıkarılmıştır. Yu Ardahan, Göle, Iğdır, Poshof D Yozgadda D.P. ileride. Zonguldak isterim ki, bu Bankanın çok yarencilerimizi memnun edecektir.» kik etmesini hatırlalmışlardır. Bu unduğunu söyleyen Gökay asayiş Afrika, Cezayir ve Fas hacılanna goslavyaya karşı girişilcn ve Tito P., Arpaçay, Çıldır, Kağızman ve ilinde henüz tam olarak neticeler kmdan kuruluşuna yardım etmi} Rektörün bu sözleri, salonu dol nun üzerine Fazıl Uybadın, jandar meselesi etrafında yayınlanan bazı da Mesajeri Maritim Kumpanyasıculuğu düşürmeye matuf olan bu Tuzluca C. H. P., merkez ilçe ve alınmamış olan Ulus ilçesi haric olan Milletlerarası İmar ve Kalduran öğrenciler tarafından alkış 7 ma vukuat raporlarmı getirtmiş ve haberleri ve mütaleaları ele alarak nın Providans gemisile tadil edilmiş harekclte Bulgar hükumeti, Krem Sankamıştan netice alınmadı. diğer yerlerde tamamen D.P. ile kınma Bankası, faaliyetimizin işla karşılanmıştır. »5 müsellâh şahsın Rami sırtlannda İstanbulda gösterildiği şekilde bir Panama bandıralı bir gemi tahsis linin elinde bir maşa vazifesini gör letme kredisi sahasmda değil, teçKastamonu merkezde Millet Par ride bulunmaktadır. Bundap sonra, Millî Eğitim Ba • iki otobüsü durdurduklan ve bu durum olmadığını katiyetle ifade müştiir. hiz ve kalkınma sahasmda olmasjkanı yüksek mühendis Tevfik İ!e adamlann kendilerine jandarma :ü etmiş ve eski seneler vakalarile maya mahsus olarak Denizyollarını istemiştir.» 3 Bulgaristandaki Türk azııırinin başarılar diliyen telgrafı o sü verdikleri, bir müddet sonra fi mukayçselerde bulunup rakamlar nm yalnız bir «Giresun» vapuru lığının tehciri hâdiscsinde Kremkunmuş, bunu Talebe Cemiyeti a rar ettikleri, bu mütecasirlcrin ma vermiş, aslı olmadığı halde bazı ri vardı. Diğerlerinden müsaade cdin Egede yapılan hafriyat dına başkan Galib Baloğlunun kısa halli jandarma tarafından aranllr.in Sofyayı gene bir maşa olarak ayetler yayılıp haberler çıkarıldı d» pek bahsetmiyeyim. Sefer iiân r kullandığı aşikârdır. Kremlin evİzmir, 16 (a.a.) Değirmende • konuşması takib etmiştir. Ba 'an, makta oldukl.nn» haberini Eyüb mı anlatmış, herhangi bir şayianın edip de taahhüdünü ifa etmiyenler haric on bir tane de Türk gcmisi velâ Yunanistana. sonra da YugosGazetemizin 23 ağus'os tırihli re bucağı Ahmedbeyli köyü civa arkadaşları adma Rektöre bir builçe komutanl'^ının 11/10/950 tarih tahkik edilmeden yazılmaması Ba$taraf\ 1 incı sahıjeda vc 10677 sayılı raporunda okunmuşvardı. lavyaya karşı kullandığı Bulgar konüshasında Demokrat Parti Diy.ir rında eylul başındanberi yapılmak ket veiTniştir. ricpsında bulunmus. «Memleketin tnünistlerini şimdi de Türkiyeye söylemiştir: Teknik Üniversite Talebe Cemi tur. bakır milletvekillerinden Nazım ta olan Kılaros kazılan 1950 yılı Burada mevsuk membalardan huzur ve neşesinde müîtereken ais karşı kullanmak istemekte ve bu« Verem ekseriyetle gencleri Önenin Baçbakana hitabon yazmş çahşmalarına geçen hafta son ve yeti dün akşam saat 20.30 da. Bekaldığım malumata göre Arafat gaceBu vazivet karsısında Vali mua sedanz» demiştir. nun için de Sofyayı vazifelendirmiş öldürmektedir. Veremden öîüm ya olduğu bir açık mekhıbun hnlâ";ası rilmiştir. tör ve profesörler şerefine Be!esi vuku bulan dolu fırtınası vesair bulunmaktadır. Kremlinin Bulga şı ortalama olarak 20 kabul edil intişar etmişti. Bu msktubundi, 14 diye Gazinosunda bir akşam ycictimaî sefalet sebebile bir çok vaBir Fransız heyeti tarafmdan yaristandaki Türk azınlığını bu şekil miştir. Yurdumuzda senede asgaıi mayıs jeçimindenberi idarî cihaz^a pılmakta olan kazılar müsbet so meği vermiştir. tandaş hayatını kaybetti. Aralaıınde kışın ortasında ve «tehcir» şek 40 bin vatandaş öldüğüne göre yal bütün milletin bekîecliği ısUhatm nuçlar vermiştir. Uzun yıllar deda deürenler oldu. Bir çoğu zatürıieye tutuldu. Hükumetin verdiği 100 linde göndermesinin sebebleri iize nız verem ölülerinin millî ekono yapılmadığı, iktidar Demokratlara vam edecek olan bu kazılar sonunDünya basketbol ingiliz lirahk dövize güvenerek burinde uzun uzadıya durulmuş. bu • mimize yaptığı zarann senede bir intikal ederken idarenin eski dev da Ege, hem İzmire çok yakın ve şampiyonluğu raya gelenler Cidde sokaklarmda nun Tiirkivede kanşıklık vc mem milyar Türk lirasma yakın olduğu let ricalinin ve elemanlarııvn cll» hem de diinya ölçüsünde bir tudiicniyorlar. Pakistanlı ve Caval» Buencs Aires 16 CA.P.) 22 cnuniyetsizlik çıkarmak, Bulgaris anlaşılmaktadır. Şurasını aynca rinde kaldıfı belirtilmekte ve bu ri.stik köşe kazanmış olacaktır. 6 Malatya 16 (Ankara Ajansı) gazeteciler bunlar dilenirken resimtandaki muhalefet gruplannı za kaydedeyim ki, bizim ve memleket durumdan ur uımî efkârın şüphe hafta devam eden 1950 yılı çalış k^iı.de burada başhyacak olan dünlerini çekmişler. Tabii gazetelerine vıflatmak hedefini güttüğü kaytfe tıb mensublarının müşahede ve ka ve endişelere düştüğü kaydedilmok maları esnasında birinci cihan har ya basketbol şampiyonluğu tumu Burada geniş bir vergi kaçakçuığı vasında Kuzey v« Güney Amerika hakkında Maliye Bakanlığma ih tngiliı halkı Türk kavunu alabil basncaklar. Yanlarında kaçak altın dümiştir. naatlerine göre hakiki verem ölüm teydi binden önce kazılmış olan yerlev Nazım Onen bu defa Başbakana ile Avrupanın en iyi amatör takım barda bulunulmuştur. MikUn 250 mek için satış yerlerinin önünde getirmek ihtiyatmda bulunan tayKremlinin Sofyaya tatbik e(tir leri bu 40 bin rakamının çok üs hitaben ikinci bir a^ık mektub ya ycniden temizlenip genişletümiş ve lan karş'.laşacaktır. Bu gece mil bin lirayı bulan kaçakçılığı takib yarede yer temin ederek canlarınt kuyruk yaptılar devrinin çn güzel eserlerinden biiı diei plânla bu gayelcre erişmcye tündedir.» kurtarabilmek için yerlerde sürün» yınlamıştır. Diyar'oakır milletvekiîi letlerarası Basketbol Federasyonu için sekiz hesab mütehassısı ve iki o'.sn Propylcon giriş (antre) bü idarecileri takımlar aıasmda kura müftttiş şehrimize gelmiştir. Ka Bakan, diğer memleketlerde ve bu mektubunda D.P. den istifa etçalıştıiı a^ikârc'ır. Fakat onu her Yaş S«bze ve Meyva Tarım Satış sürüne avuç dolusu altın muksbişeyden fazla ilgilendiren husus Ak remin günden güne azaldığım vı tiğini bildirerek şöyîe demektedir: tünihtişamı ile meydana çıkanl çekeceklerdir. Birlcsik Amerika bu çakçıhk yaptıkları ihbar edilenle Koopcratifleri Birliği U^ura Mü linde yer anyorlar. Fakat nere'le? m:;hr. deniz yolunun açılmasıdır. Bunun bu azalışa sebeb olan esaslan izah turnuvada «Denuyer Chevrolet^> bir fabıikatörle eski bir Belediyj dürü Hüsnü Üçüncü, Londradan « Dehalet ve delâletle, betahGemileı1 haklı olarak tekmil ha» için de Kremlin ikinci cihan har etmiş, dünya sağlık teşkilâtının ve sis program, tüzük ve Anayısa hüÖte yandan yapılan diğer araş takımı tarafından temsil edilecek Başkanıdır. İhbar tahakkuk ettiği şehrimize dönmüştür. cılar birikmeden ve hareket gününHüsnü Üçüncü, memleketimiz'len biniıı sona ermcsi ile cvvelâ iize rem müşaviri olan doktor Berthet' kümlerinden gün geçtikçe uzali'a tırmr.lrlr meşhur ApollonKolorjs tir. Bu takım ampiyonluk turnu taktirde kaçırılan vergiler cezasili dcn evvel yolcuları almıyorlar. Zarimizde baskı icra etmis. Boğazlar in Türkiyedeki verem âfetinin şan ve hüııiyet misakım (!) hiçe mâb3Öinin bulunduğu yer keşfedil vasının favorisi telâkki edilmekte birlikte tahsil olunacaktır. İngiltereye yapılan kavun. yaş ü tet mahalli hükumet de bırakmıhakkında bir sürü taieblcrdc ve korkunçluğunu beliıten raporun sayan siyasi bir partinin kurucu ve miş ve çalı?malara iki sahada bir dir. züm vesair meyvalann ihracı rr.vv vor. Eğer koynunda paran varsa ve Amerika, EnrJonezyaya saflannda yer alıp den devam edilmiştir. Bu yıl kıs Avrupayt Ispanya. Fransa, Yuiddialarda bıılıınmuş, fakat bu tadan parçalar okumuş ve sözlerinc iaareLilerinin zuundaki temas ve incelemeleri et Ciddede yiyecek bir şey bulabL'irbir müddet daha kendilerile yürü men rafta bir netice elde edemiycceğini şöyle sm vermiştir: yardım edecek meydana çıkanlan mâbed goslavya ve Mısıra mensub takımrafında Türk Haberler Ajansı mu sen! Gündüz cehennem sıca&mda meğe vicdanım müsaade etmemckte gelccek yıllaıdaki kazılar esnasın anlayınca da Yunanistana dönmüşlar temsil edecektir. Müsabakalar Jakarta 16 (a.a.) (Reuter) Res habiririe şu bcyanatı vermiştir: « Milîet Meclisimizin ve hükusokaklarda dolaşıp gecenin rutubetli tür. Yunan dahilî harbinin bit ne metin vereme karşı savaş sahasın olduğundan bugündcn itibaren par da tam~men açılacsktır. 20,000 kişi istiab eden kapalı Luna men bildirildiğine göre. buşün Ja« Memlekctimizin, şekıl, renk, soğuğunda bir sokak köşesine kutir.izden istifa ediyonım.» Park stadında yapılacaktır. tice vermemesi üzerine de Yuços da alacağı her türlü tedbirleri bükartada imzalanan anlaşma muci lezzet bakımından Avrupalılara ta mun üzerine büzülüp yat. Hulâsa îsrailde «eçimler vapıhyor lavyaya karşı diplomatik kampan yük Türk milletinin ferd ve cemi bince Birleşik Amerika Endonezya nıtılmıyan kavun. mandalin gibi bir görülüp işitilenler, pek kalemle yaKral Faruk Katanya'da ya iktisadî yardımda bulunmayı va çok meyvaları var. Bunların ihracı, ya açılmıs ve «Hür Makedonya yet olarak destekleyip kuvvetlen ödemiş şilepi Rotterdam'da Telâviv 16 CR.) Dün istifa etzılabilecek ve bugünün millî artîaKatanya, (Sicilya) 16 (A.P.) dctmi?tir. Endonezya ve Birleşik memlekete büyük menfaatler temin mma göre kolay kolay tahammül devleti» meselesi kurcalanmıştır. direceğine ve neticede mutlaka ırrı Rotterdam 16 (a a.) İlgili Ho miş olan Barbak^n Ben Gurion veŞimdi Kremlinin döniip dolaşıp ye vaffak olacağımıza inanıyorum.» landa makamlanndan bildirildiğine ni seçimler yapılarağını hildirmiş Mısır Kralı Faruk. dün. buraya fie Amerika hükumetleri arasında ikti edecektir. Bu sene İngiltereye tec edilecek şeyler değildir beyefendi.» göre. bu ayın 14 ünde Denizyoüarı tir. İsrail işci partisinin lideri bu lerek, kendisini beklemekte oJan ?adî işbirliğini derpiş eden bu an rübe mahiyetinde bir miktar kavun niden Türkiyeyi tahrik ettiği miiBundan sonra oturuma son veBu mektubda gerçi tam bir vuzub laşma, geçen sene nisan ayında En ihrac ettik. Bu mühim istihsal madidEresinin Ödemiş şi'epinin lim^na lunan Ben Gurion yeni bir koa'is ystına binmiştir. şahede edilmektedir. Fakat bu serilmiş ve Atatürkün muvakkat k?.b girmcsile 1950 yılı başmdan itiba yon kabinesi kurmıyacağını. fakat Sert rüzgârlar, bir kac, güoden donezyayı ziyaret eden Amerikan demize gösterilecek alâkayı yeHnde yok: fakat Hicazdan avdet edenleri» ferki plânın da, Moskovalı Gürcü rine gidilerek bir çelenk konmuş ren bu limana uğrarr.iş olan vapur geçici bir işçi hükumet teşkil cde beri Kralın yata gelmesirıe mâni iktisadî tetkik heyetinin tavsiyeprofesörlerin Türk şehirleri hakgörmek ve ihrac imkânlannı araş naklettiklerine göre hacdann oraleri üzerine imzalanmıştır. ccğini söylemiştir. olmuştu. kındaki iddialan ile başlıyan kam tur. Kongrenin açıhşında Cumhur sayısı 10.000 i bulmuştur. tırmak için Londraya gittim. Mey daki ikametleri son derece mü^kül Başkanı Celâl Bayar. Dış Işleri Bapanya gibi fiyasko ile neticclenevalarımız, Londrada tarif edilmi v5 tehlikeli bir hal almış. Gercckkanı Fuad Köprülü, İç İşleri Ba PROF. NIMBUS'UN MACERAI, ARI: yecek derecede rağbet kazandı ten bir kısmı ölmiiş, bir k'smı ceği muhakkaktır. kanı Rükneddin Nasuhioğlu, Ekj • Halk. Türk kavunu satılan satış hastalanmış, bir kısmı zarurete düşÖmcr Sami COŞAR nomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Vedükkânlan önünde kuyruk oluyor müştür. übeşe, Millî Eğitim Bakanı Tevfik Bu şartlar altında Hicaza gitmedu. Bu meyvamıza rakib olan İsİleri hazır bulunmuşlardır. Başpanya kavunlan hem etsiz, hero nin hiç bir sevabı olamıyacağmda 20 bin sterline satılan bakan Adnan Menderes hasta ollezzetsizdir. Yalnır bu memlekst Islâm dini uleması müttefiktirle. futbolcu Anlaşılıyor ki bir taraftan naklidugundan dolayı kongreye gelemilerde yaş meyvalannı satan Fransa, Ispanya ve hattâ Yunanistan; ye kumpanyalan, bir taraftan hacı Loncha 16. (A.P.) İnsiliz fudb.1 yeceğini telgrafla bildirmiştir. ambalâja kıymet veriyorlar. Am delilleri bir takım safdil vatandaşOğleden sonra raportörlerin velikine dahil Everton kulübü bugün balâj, o kadar mühim bir mevzu larımızı kandırarak bu müşkül duBurnley kulübünün soliçi Harri rem konusuna dair hazırladıklan dur ki, Avrupalı müstehlik meyva ruma sokmuşlardır. Iş henüz sıcak Potts'u almak için bu kulübe ı e raporlâr okunmuş, bunlann müzanın cinsinden, renginden, koku iken hükumetin bu yolda ciddî bir kor teşkii eden bir transfer ücreti keresine geçilmiştir. Memleketin ödemiştir. Burnley kulübü devret çeşidli bölgelerinden gelmiş olan sundan, lezzetinden önce ambalâ tahkikat açmasını, bütün bu nakliye kumpanyalan ve delillerin, hattiği bir oyuncu mukabilinde 20.000 550 doktorun iştirak ettiği kongr» jına bakıyor. tâ yerli hükumet adamlannın kasterlin a'mıçtır. 14 gün devam edecektir. Biz sevkettiğimiz kavunlan, en bahatleri varsa tesbit etraesini, geileri şekilde ambalâjladığımızı zan lecek sene için de bu seferki feci nediyorduk. Fakat Londraya vâsıl hâdiselerin «CUMHURİYET» in TEFRİKAS1: 3 6 fazla, patlakça gözlerine öfkeyle vukuunu önleyecek Büyük bir bahçenin ortasınday O bunu iddia ediyor. Halbuki ber dal, çok sinirlisiniz... bakıyordum. Fakat o bana aldır dı, etrafı sık çamlarla çevrili, eski, onun sadece kendi kendine ve Doktor Darbley tabakasmı uza olduğumuz zaman Ispanya ve Fran Cİddi tedbirler ahnmadan bu bicare ambalâjlanmış kavunlan adamlann tekrar aldanarak Hicaza mıyordu. Önündeki aynadan yü yayvan bir köşktü. Bahçenin için başkalanna övünmek için, büyük tıyor. Bütün vücudüm ter içindo sanın karsısında âdeta hitac duydum. zümü gören Nedim Erdal büsbütün den, hafif meyilli, kırmızı toprak güzel bir şey yapmak uğruna bu kaldı gene. Gülümsemeye çalışıyogitmelerine ve orada sefalet ve Her sene yalnız İzmir istihsal mihnet çekmelerine müsaade cd:lyollardan deniz kenarına inilirdi aldatmaca oyununa girişmiş oldu rum. Aldığım sigara parmaklanmın gülüyordu. Suzan köşkün büyük. beyaz bo Mutfak kapısının açıldığı arka ta ğunu gayet iyi biliyorum. Başlan arasında titriyor. Çakmağm alevin mıntakasında 5560 bin ton kavun mrmesiji ehemmiyetîe rica edeıiz. yalı. demir kapısının önüne çıkmış rafta dal budak sarmış eski çmaı gıçtan itibaren yalan, bütün söyle de doktorun gözlerini görüyorum. istihsal ve dahilde istihlâk edilir. B. FELEK Eğer ihracat yapılırsa. bu rekolte tı. Vapur saatini bildiği için orada ağaçlannın altında, bulanık sula dikleri yalandı anlıyor musunuz? Yüzüme dikkatle bakıyor. bir kaç yüz bin tona çıkar. Bu takYazan: PEKIDE CELÂL yolumuzu gözlemiş olacaktı. Oto rında kırmızı bahklar yüzen: nilüKötürüm bir insan sevilir mi hiç! Güvenlik Konseyi mobil yaklaşıp, fren yaparak kü ferler açan derin, büyük bir havuz Aşk, sıhhatli insanlar içindir. Su Sigaradan derin bir nefes çeke dirde memlekete muazzam miktarHasta oLmasam belki benimle bile herkesi büyük bir maharetle çsrek başımı yastıklara bırakıyorum. da döviz girmesi kabil olacaktır. çük bir sarsıntı ile kapının önünde vardı. toplantısı o kadar fazla meşgul olmıyactıhtı. kip çeviren bu iradeli, haırarat, zamn hakkı yok mu sanki? Zaten Her şeyi anlamak istiyorsuO gece beni Fatoş soyup yatırdı o da sonunda itiraf etmedi mi? BeYaş üzümlerimizi de ihrac edebiSakın şikâyet ettiğimi sanmayın!.. canlı kadma hayran olmayıp da ne durduğu zaman Nedim Erdala baLake Success 16 (a.a.) (Reukarak güldü, bize elile selâm ver Alt katta, büyücek bir odayı bans ni görünce kalbi merhametle, şef nuz değil mi doktor? Öyleyse şu liriz. Fakat Yunanistan büyük bir Doktor Adnanı çok severim "ben. yapacaktı? di. Sonra sandık odasından ace'e ayırmışlardı. Pencerelerini çam dal nu iyice bilin, nefret ettiğim za rakibdir. Meyvalarını selofan kâğı ter): Güvenlik Konseyi İsrail ile Yalnız onun nasıl bir insan oldjEski çantalarımız, iyi sarılmamış seçip aldığımız eski, derisi soyu! lan kapatıyordu. Bütün eşyası katle dolmuş, elimden tutmak, ba manlar bile onu seviyorum. KapArablar tarafından mütareke hüğunu size anlatmaya çalışıyorum. duıdan ambalâjlar içinde ihrac etkocaman paketlerimizle bir sabah muş bavullara, Fatma halamm be bembeyazdı. Tavanda renkli cam na yardım etmek istemiş. Bir güıı kümlerinin her iki taraf tarafından Fazla ciddî bir adamdı, dalgındı, kardeşi daha iyi şartlar altmda kara düşünceler içinde, fakat kol mektedir. ihlâl edilmesine dair yaptıkları şiyüzünüze bakarken başka şeyler Nedim Erdal bizi otomobiline doi ceriksizce bağlamış olduğu her ta larla süslü, garib, oyuncak gibi yürüyebilmem ihtimali olduğunu' larmda, dudaklarındayım. Kolay Kış. meyvalanmııdan mandalin kâyetleri incelemek için toplanmışdüşünen bir hali vardı. Fazla ko durdu ve karşı tarafa geçirdi. Fa raflarından eşyalar sarkan paket süslü bir avize asılıyordu. söyleyince büsbütün coşmuş, mu bir av gibi avuçlanndayım. Beni de üzerinde durulacak bir istihsal tır. Fatoj: nuşmaktan hoşlanmszdı. Suzan için toşu da beraber almıştık. Arab kızı lere, halimize kaşlannın arası bucize yaratmak, «şu küçük, fakir, isyan ettiren de bu zaten.. On'i maddesidir. İyi bir ambalâjla bu sevincinden uçuyordu. Uzun, yo ruşarak baktı. başkalanna söylediği sözleri hatırArablarn Mısır tarafından ileri « ,Bu eşyalan Nedim Bey yu zavallı hasta kızı iyi eden benim, unutabilsem!.. Ne oluyor biliyoı meyvayı ihrac edebiliriz. lıyorum: «Suzan çok iyi, çok akh rucu hastane seneleriden sonra yaBen de ona bakıyordum. Sanki kandan sizin için indirtmiş diye Bu meyvaların \eni pazarlara ih sürülen şikâyetlerinden biri İsraiî'i musunuz? «Ondan nefret ediyobaşında bir kız...», «Suzanla ev zı sayfiyede, deniz kenarında ge evlendiği için bambaşka bir Suzan haber verdi. Avizeyi de salondan ben Nedim Erdal!» diyebilmek sev rum» diye, düşündüğüm, içten ge rac imkân ve şeraitini ihtiva eden binlerce Arabı İsrail'den ihrac etlenerek hayatımın en doğru ha çireoeği için çok neşeliydi. Bana olması lâzım geliyormuş gibi, göz aldırttı, buraya koydurdu. «Oyun dasına düşmüş. raporumu Ekonomi ve Ticaret Ba mek ve Misır toprağına kovmakla reketini yaptığımı sanıyorum.» gelince Fatma halamla beraber i lerim yüzünde, gözlerinde, halin cak gibi, pek eğlenceli, kızın hoHalbuki ben, ben onu seviyor len bir bulantı, fenalık, tam bir iğ kanlığına vereceğim. Yeni ve ileri itham ediyordu. rabanm arkasf/ıda, paketlerin arenme ile titrediğim en müthiş anDaha buna benzer malum, basma de, tavrında bir değişiklik arayıp şuna gider» diyordu.» dum! Onu sevdim, evet sevdim, hâİkinci şikâyet İsrail'den geliyor anlayışlı hükumetin bu mevzua alarda bile nama nasıl bakardı! Goz kalıp sözler. K?.rıs:na hayrandı. O rasuıda büzülmüş, âdeta oraya sin duruyordu. Halbuki hiç değişmeNedim Erdal sihirli değneğini lâ da seviyorum! Ondan kurtulamıhemmiyet vereceğini tahmin ediyo ve İsraiî'i Yarmuk ve Şeria nemiştim. Sokaklardan, insanlardan, nu her cihette tamamen serbest bımişti. Spor kurşunî eteği, erkek kullanmaya başlamıştı! yorum, içim parçalanıyor, bir ye leri, gözleri, onlan artık hiç görhirlerinin birleştikleri noktada Ürrakan, rahatını büyük bir dikkat'e yüzüme değip geçen gözlerden kor biçimi, geniş yakalı beyaz bluzu Beni mesud etmek için büyük rim durmadan yanıyor sanki. Dü meden yaşamaya nasıl tahammül kuyordum. Yarısı açılmıs paketledün toprağını isgal etmekle itham temin eden, ilmî çahşmalarınm me ökçesiz ayakkabılan, dağılmış düm bir gayretle çalıştığını biliyorum şünüyorum, ona inançla baktığım, edeceğim!» diye, dayanılmaz* biı Yunan belediye seçimleri raklı ve sıkınt;h bütün hikâyelc rimizden, Fatma halamın, arabanın düz saçlan ile hep aynı Suzandı ediyordu. kollarının arasında huzur ve em korkuya yakalanıyorum. Zaten gözlerimi körleten, bana etrini sabırla dinleyip hastanesinden penceresinden şaşkın, ürkek bakı ve işte perişanlığımız karsısında İsrail hükumeti dört şikâyeti ih^ geri bırakıldı niyetle, kıvnlıp yattığım zamanlan Arkasi var geceyarısı dönse sesini çıkarmıyan, şından utanıyordurn. Belki de bütün duyduğu öfkeden kırmızı dudaklan rafımda olup bitenleri göstermiyen düşünüyorum. Halbuki bu esnada tiva eden bir liste vermiştir: Atina 16 (a.a.) (Afp) Başbadışarıda bir erkek gibi çalışıp ka bunlar bahaneydi, asıl utandığım hafif kısılmış, o pervasız ve biraî onda gördüğüm bu coşkun alâka 1 Mısır tarafından tatbik edilen o bana doğru istemiye istemiye ge kan Venizelos, hükumetin, belediye TASHİH zamasma rağmen gömleklerini o şey, sakathğımdı. Somurtuyorduın. haşin tavn ile hepimizi tekrar hâ yilik ve şefkat tezahürleri olmuş liyordu. İçinden: «Zavallı çocuk Somurttuğum için benimle eğlenen seçimlerini yeni sene başından son abluka, 2 Ürdün tarafından mün ur. Yoksa inanır mıydım? kadar iyi ütüleyip, evini öyle güimiyeti altına almaya hazır, bekDünkü tefrikamızın ikinci sütu raya bıraktığuıı bildirmiştir. Geçen tareke hükümlerinin ihJâH. 3 Bizim memlekette çok söylenen ona belli etmemeliyim, hiç olmazsa zel idare eden, hattâ bekâr ve oturduğu yerde sık sık basını çe iyordu. virip gülerek Nedim Erdalı da gül. ir söz vardır doktor, merhametten iyi oluncaya kadar..» diye düşü nuc'a 13 üncü satırdan sonra (8 hazirandanberi bu beşinci geri bı Mısır ve Ürdün tarafından girişilen müşkülpesend ağabeyisinin ihtiyac Evi çok iyi hahrlıyorum. Daha tecavüz tehdidleri, 4 Mısır vg lanna koşmaya bile vakit bulup, düren Arab kızının kocaman yü ioğrusu hiç bir zaman hayalimden maraz doğar. derler. Evet merhamet nüyordu, ve ben budalplar gibi se inci bölüm) ün başladığı bildirile rakmadır. Bu sefer listelerin yenızüne papatya gibi yapısnuı beyaa. ildiğime. istendiğime emin!.. en maraz, fenalık doğar, fakat si/ cek iken bu kayıd unutulmujtur. den gözden geçirilmesi ileri sürül Ürdün'ün şikâyetleri karma müta^ ;uunadı, müştür. reke komisyonuna arzetmemeleri,^ aşk doğduğunu duydunuz muî Bir sigaıa iginiz Madam Er Düzeltir ve özür dileriz. Masa II Genel seçimlerini Başmakaleden üevam Türkiye Sınaî Kalkın mokrat Parti hükumetinin bu nokMeclisleri ma Bankasııta verile tadurduğuna, hâdiseleri ince eleyip üzerinde titiz bir hassasiyetle sık vaziyetlerde o istemiye istemiD.P. kazandı cek Amerikan kredisi I ye dokuduğuna,daancak şifa bulmaz ciddî kararlara vardığına şahid Beş müsellâh şahsın hnzur Ramide iki otobüsü durdurduklan doğrudur! Hacfîarm haü Feknik Üniversite dün 68 inci ders yılına eçenlerde bu sütuııda, bazı arkadaşların nHac» * menkıbelerini röpottaj vini Fazıl Uybarhn pek haklı olarak üzüîmüş .bu suretle muttali olduğu yaptıklarından şUsâyet etmiş, bu hâdiseyi Ankarada buUınmakta olan mukaddes ibadetin ulviyetine hürVali ve Belediye Reisimize bildire ınet dilemiştim. Bu yazı üzetine ccğini, kejfıyeti ehemmiyetb ince okuyuculanmm birir.deıı aldığım leyeceğini söylemiştir. Diğer taraf şayanı dikkat bir mektubdan bazı tan Jandarma II Komutam Albay parcalan aşağıya dercediyorum: «Muhterem Burhan Felek Bey, Siyami de hâdiseye ehemmiyetle cCiddei) de elime geçen 4 ekiro el koymuştur. Şu ha!e göre, pazar günkü nüs tarihli Cumhuriyet gazetesindeki hamızda Eyüb s;rtlarında vukuunu yazınızı okudum. Gerçi siz tezinizyazdığımız hâdise cereyan etmişiir de yerden göke kadar haklısınız. ve keyfiyet Eyüb jandarmasmın 11/ Ancak bu sene tesadüf icabı gemi 10,950 günlü ve 10677 sayılı rapo ile Ciddeye geldim. Gördüğüm şeyrile teyid edilmiştir. Ancak bu ra ler halkın hissiyatını ticaret mevzuu porda, otobüsleri durduran bu siyaparak yazı yazmak günahı, bu işi lâhlı ş&hıslann soygunculuk yaptik ticaret ve ihtikâr mevzuu yaparalç lan yazılmamış, firar ettikleri, memleketin iktisadî ve içtimaî, hatoynayanlarıo aranmakta olduklan bildirilmiştir. tâ ahlikî varhğile Netice şudur ki, alelâde Dir zabıta yaptıkları yanında çocuk oyuncağ» vsk'asmın şu veya bu mülâhazatar gibi kalır. la üst makamlara vakit ve zamaEğer zatıâliniz hac seferi yapan nında bildirilmemesi yüzünd^n bu bir gemi veya tayyare ile Ciddey» naHcş hâdise meydana gelmiş, ga kadar gelmiş olsaydınız, gazete süzetemizi yanlış haber verm°kle mu tünlarına geçmesi lâzım gelen bir ahaze edenler, cidden o;arib bir çok şeyler görürdünüz. mcvkie düşmüşlerdir . Zsnnediyorum ki; buradaki alâBu ciheti böylece iıelirtirken, bir kah makamlar hükumete bu mevzamanlar pek sarî bir hal alan tck zu hakkında kâfi derecede açıkça zib hastalıklarının tekrar nükset hakikati ifade eden raporlâr göntiğıni müşahede etmenin tesssürü dermişlerdir. Inşallah tesiri olur içinde olduğumuzu da kaydetmek da binlerce zavallı sai vatandaşın isteriz. sırf istismar kaygusile köyünden I I inei Millî Tıb Kongresi açıidı Nâzım Onon, D.P. den isîifa Malatyada 250 bin Türk kavunları lirahk vergi Lottdrada kaçakçılığı rağbet gördü 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog