Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTRIl'ET I7£kîm~1955 Şehir ( İ K T İ B A S L A R İ Yunanistanın derdleri =haberleri "Medeniyeî tehlikededir bizimkilerin avnı! Yeni alınacak 99 îki kıt'adan intıbalar: İHEM NALINA MIHINA Bir Tiirk sanatkârı Yazan: Doğan Nadi gemiler Atina: Ekitn Tayyare pos nan gazetelerinde SosyalDemokrat Karadeniz tipi gemiler için talarmın Türkiyeye bütün bütünj Partisi başkanının, Başvekil Venihususi projeler hazırlanıyor kapı koro§usu yaptığı dost Yu zelos'a çektiği hususi bir telgraf Evvelki sabah Ankaradan şehrimiz» nanistanın derdleri hemen hement çıktı. İktisadî içlerdeki vukufuna bizimkilerin aynıdır: Istihsal buni kimsenin itiraz etmediği Papan gelmiş olan Denizyolları G«nel Mudunj Cemil Parman dün bir basm toplantısı ram ve elde edilebilen cüz'î istih. dreou Frankfurt'tan «Alman tütün yaparak temasları etrafında aşağıdaki sale dışanda müşteri bulmak sıi piyasasının Amerikalılar tarafından izahatı vermiştir: kıntısı. Esasen bir bakıma aynt istilâ edildiğini ve k^ndisinin büyük « Ankaraya 1950 1951 yılında ldamahi.llede oturan insaniar gibiyiz. zorluklarla karçılaştığını» bildir remlıe yapılacak yardımlar hakkında Onlar nasıl, meselâ pislik, gürültü, mektedir. Halbuki Almanya, Tüı ve buna müstenid programlarımız üze. rinde izahat vermek için gitmiştim. Bu toz toprak gibi şeylerden şikâ jkiyenin olduğu gibi, Yunanistanın nıevzuu görüşmek için Devlet Bakanyette müşSerek iseler, Türkiye ve ida en beilibaşlı müşterisiydi. hğında toplantılar yaptık. Yunanistan da ana davalarda lıir1950 2 Bu arada bir de Marshall plânı lamıştık. 51 yılı İçin biriprogram hazır. Bunlardân zaruri. diğeri birine pek bctızeyen sıkıntılarla uğ'ar. Malum olduğu üzere Ameri de normal ihtiyaclarımıza taalluk etrasmaktadırlar. kan yardım sistemi, istihsali arttır mtkte ve en önemli mevzuu Karadeniz Yalnız, harb kEsırgasına ister is mak, malı değerlendirmek, ihraca tlpi gemiler teşkil etrr.ektedir. Bu gemilerin inja tarzları ve husutemez kapılmış .olan ve sene'.erce ta hiz vermek esaslarına müstenidsiyetlerl üzerinde teknik arkadaşlan. ecmbi işgaü altrlda kalan Yuna dir. Yani umumî hayata ancak in ır.ız bir müddetîenberi çahşmaktadırlar nistanda, bütün bu iktisadî ve tkarî direct, dolayısile ve zamanla bir İcab ederse yabancı fimıaların proj? zoılukların vücude getirdiği hayaı tesiri olacaktır. Yunanistan da hiç yardımlarını da istıyeceğiz. Bu gemiı pahahhğı ve para buhraıu çok ge .şüphe yok ki Amerikan yardımın îec, fazla yolcu taşıyabilen ucuz, niş ve açık nisbetlerde kendini dan faydalamyor. Nıtekim iktisadî süratli gemiler olacaktır. Denizyollarının mistakbel idari gösteriyor. Buraya her gelişinıde, işbirliği Avrupa idarecisi Hoffman hakkında henüz verilmiş bir karar şekli yokumumi yaşayış çerçevesi içınue, İAtmadaki temaslarından ve elde tur.» 1 kendime göre bir fiat teftişi yapı edilen neticelerden memnun oîarak | yorum. Şimdiye kadsr maa'esef ivi ayrılmış. An:ak, Amerikah üstad Bayındırlık Bakanı şehrimizde < liğe doğru bir fark göremedİTi. olsa olsa, istihsalin Marchall yarBay ;diîlık Bakanı F.hri Belen ciun ; Biiâkis, bir fark varsa, o da dostu djmile çoğalmasından ve ucuza sabiıhki eks'iresle çehrmı ze gelmiştır. ' muz memlekette buhrrjım his^'u maledilmesinden memnun olabilır. Vali bugıin gelecek j nur derecelerde artarak devanı et Bunda da haklıdır, çünkü zaten işi Ankaıada bulunsn Vall ve Belediy» tiğini gosteriyordu. bunu başarmaktır. Pekâlâ ama ih B<!îkanı Fahreddin Kerım Gökay orad»;!ii tcmaslarını bit rdiğinden lehriYunanistanın harb sonundanberi1 racatı ne yapacağız? ]r>';e hareket etmiştir. çektiği sıkıntrnm hir sembolü var: Dünyayı kalkındırmak için tatbi D. P. istişari konsresine şehriîki tane sıfır. Yani 2 aded 00 yan kına girişilen bu muazzam ulân:n mizden gidecc.i olanlar • yana ve esas rakamın sohında de hakikatte bir zayıf noktası var: Önamüzdeki ' ğil, sağında. Şöyle ki meselâ taksi Bızler istihsalimizi arttırmağa ça ıada toplanacakperfemje günu AnkaO\M\ Oemokrat Parti ye biniyorsunuz. Fiatı gö&teren *>a lışırken, Amerikalılar beilibaşlı pi buşari kongresine şehrim z Demokrat atte rakamın yanıbafina resmi ve yasalarımızı, o rekabet kabul etmez Parti teşkilatı adına İl İdare Kurulu masum iki sıfır ilâve edilmiş. Yo ölçülerile, işgal ve istilâ ediyorlar. Baskanı Enver Safder, Dr. Mükerrem lunuz, yuvarlak hesab, 100 mü Binmek istediği dalı kesmek gibi Sjrol ve S«lâhaddın Karayavuz gldeceklerdir. tuttu, 10.000 vereceksiniz. Benre bir şey. Demokrat Parti Genel merkczl, bl. fajı taksi saatleri, hastanm ateşini Dün gene Başvekilin riyaseti al rinci bölge müfettişs Hüsnü Yamanı da, gösteren bir derece doğruluğile, tında iktisad ve ticaret işlerile alâ bu kongre münasebeüle, Ankaraya da Yunan buhranını izah ediyor. Şimdi kalı nazırlar uzun bir iotima yap vtt etmiştir. Yarın saat 11 de D. P. tl Merkezinde bunu her şeye teşmu ediniz. En tılar. Konuşulan şeylerin yukarıda İ'.çe başkaıılarının ıjtırsklle bir toplantı zarurî gıda msddelerinden en !ü basite irca edip hulâsasma çalıştı yapılnrak teşkilatın goruju tesblt edile. zumsuz lüks eşyaya kadar her ka» ğım meseleler olduğuna şüphe et cektlr. lrmdc iki tane sıhr. Yüz yerine on meyiniz. İkamet vesikası alacp.'< ccnebiler bin. 22 10 950 tarih nde yapıiacak nüfuj Tekrarlayayıra: Yunanistanın derd Buna mukabil para nerede?, leri bizimkilerin hemen tıpatıp eşi tayımı münasebetile oturma belgelerini H.;ıbcîen evvel yüz kazanan huyün dir. İç politika dedikodularından yenil«mek üzere Emniyet < üncü Şube Müciürlüğüne bırskan yabancı tabiiyeon bin kazansa mesele kalmıyneak. bir an kurtulabilitsek, çok rica e tirdeki e;hasın, üç gün İçinde Müdur. Fakat en kabadayı hesp.blarla üç derim, bu can davalarımızla ,daha Iuge müracaat ederek ellerindeki nuyüz, dört yüz, haydi bilemcdiniz esaslı. daha yakından, daha hassas nıara kajıdlarım ibraz edip vesika almaları icab etmektedir. Bu suretle beş yüz elde edebiliyor. Ve, işte alâkadar olmahyız. şehrimizde buluııaıı yabar.cüar sayım büyük halk tabakalarıru stiıab Çünkü pek malum bir lâftır: sımsında hüvlyetlerini açıklsmı; olaiçinde kıvrandıran buhran. Aradaki Ayinesi iştir kişinin lâla bakılmaz, taklardır. açığı nasıl kapatmah? •derler. Güngör Fırtına hakkında Devlet, kasasında karşılığı olmıDOĞAN NADI tahkikat devam ediyor yan bir parayı ezbere piyasaya süGur.gor Fırtınanın kaçırılıııası hadiremez. Evvelâ kendi harb masr^ilan sesi etrafmfl*, Savcıhkça gereken tah. scnra da ecnebi kuvvetlerin işgali, kikata dun de devam edilmiştir. B r taYunan kasalarım tâbir caizse raftan kızı'nı kötü yollara sevkettiği id. dlasile Savctl^' tarafından Güngörun <*amtakır, kuru bakır» bir hale geannesi Haslbe hakkında gereken sonıştiımiştir. Harbi hemen takiben işturmalar devam ederken. d ğer taraftan başına gelen, Yunan hükümetlcrida Güngörun hakikî yaşının tesbıü için nin isteyerek veya istemiyerek, her Set müsabakatına gösterilen İzmire bir yazı gönderilmiştir. Eğeı halde mecburen yaptıklan emissionİzm:rden gelecek cevabda Güngdr Fırbüyük alâka tır.anın yaşı iddia olunduğu glbi 16 lar da drahmiyi şimdiki değersizliğe çıkarsa, Savcılık tarafından Eıgun düsürdü, o nisbette de bittahi haColumbja Plâk Şirketile resim aieyhine rüştünü :sbat etmeıniş bir kızı yatı alabildiğine pahalandırdı. li Radyo Dünyası tarafından teı yamnda alıkoymaktan açılan dava deBundan dolayıdır ki, demokrasi tib edilen büyük ses müsabakası vam edecektir. nin bin bir müşkülâtı arasında ku jimdiye kadar misli görülmemiş Mücevher hırsm bulunamıyor rulabilen üçlük (Halk Partisi, Li bir alâka yüzünden dün gece tehir Denizyollan Liman hastaneşi doktorberal ve Sosyal Demokıat) koaiis edilmijtir. Okuyuculanmıza can larından Nevzad İpekçinın evinden 50 yon hükumeti, bir yandan Atlantik dan teşekkür eder, özüı dileriz. bin liralık mücevher çalan hizmetçi Mürvet Bodur. bütün aramalara rağPaktı, Akdeniz Paktı vesaire gib Mecmuamıza karjı gösterilen bu men dün bulunamamıştır. Bundan bir dış politika meselelerile uğraşırken müddet önce kızkardeşinın evinde d? halkı elbette çok daha yakından fazla rağbet ve teveccühten endi külliyetli miktarda ev eşyası çalan allkadar eden, bu eşya fiatları ve şeye düşen bir rakib mecmua ha MUrvetin memleketi olan Göreleye gituraumi kazanc seviyesi üzerinde ıs reketimizden istifade yollarına sap mi? olmasını göz önünde tutan zabıta. mıştır. hırsu hizmetçinln dün fotografını tekrarla duruyor. Çarşamba gecesi yeniden yapı slr ederek alâkadarlora gbndernıiştir. Devlet Bankası kasalarına altın Diğer taraftan Dr. Nevzad İpekçi hâlacak olan ses müsabakasına gc» dlse etrafında bir muhabirimize şun. veya döviz (ecnebi parası) bulmak mek istiyen okuyucularımız (ycr ları söylemiştir: lâzım. Bunun için de tek ve maler mahdud olduğundan) daveti « Ailemle sinemaya gitmiştik. Eve lum bir çare var: İthalâtı mümkün yelerini idarehanemizden temin et dbndüğümüzde gardrobun kırıldığını olduğu kadar azaltmak, ihracatı da ve eşime aid mücehverlerle glyim eşmümkün olduğu kadar çoğaltmak meleri rica olunur. yalarının yok olduğunu gördük. Yerde Resimli Radys kalın bir ip ile demir parçası ve çoYunan hükumeti bu esas etrafında Columbia Plâk cuklarıma aid kumbaralar vardı.» dört bir tarafa başvurmaktadır. FaŞti. Dünyası. Mürvetin bugün yakalanması kuvvetle kat ihrac maddeleri, tıpkı bizimkimuhtemeldir. ler gibi, mahdud. biraz tütün, biraz Sen Mişel Lisesinden Yctişenler pamuk, biraz zeytinyağı ve ilâh... Derncğinin teriib ettiği suare Devlet Nazın Papandreou halen Geçen senelerde olduğu gibi, bu sene Frankfurfta, bir heyetin başında de Sen Misel Lisesinden Yetiçenler Almanîara Yunan tütünü satmağa Derneği. 28 ekim 950 cumartesi. gecesi, çalışıyor. Çalışıyor ama ne şekilde saat 21 den sabaha kadar, Ünyon Fransez binasının büyük salonunda. Cumhuribir netice elde edeceği şüpheli yet Bayramı münssebetile danslı bir Meselâ bugünkü (13 Ekim) Yu:: Dünya çapında bir eser olan <dnsan. Şu Mechul» ün müellifi Dr. Alexis Carrel'i hayatının son senelerir.de medeniyetin tehlik^de olduğu düşüncesi daima meşgu', etmiştir. 1940 hezimetinden sonra Amerikadan memleketi olan Fransaya dönen Dr. Carrel lâboratuvannı ihmal ederek çalışma odasına çekilmiş ve bir bilgin ve mütefekkir sıfatile aşağıda okuyacağmız satırlan kaleme almıştır. Bu harikuiâde eser yakında Pariste neşredilecektir. Biz batmakta isek, bunun mühim bir scbebi de modern cemiyetin yaln'.z maddî kıymetlerle uğraşmış olmasıdır. Cemiyet hem maddî he'n manevî cepheleri olan insanl;ğın esas davalarını ihmal ederek bize saödeti temin edememekle kalmadı, harabimizin önüne de geçemedi. Sıhhati sağlamak kâfi değil. Buyün bütün mesele medenî insanlığın fikıi ve organik durumunu ısbh etmek yani şimdiki halde dünyayı dolduran insanlara faik olanlanr.ın inkışafım mümkün kılmak, hcrkesia sosyal ve kozmik âleme ntıbak kudretini arttırmak suretile fikrî yükselişini kolaylaştıracak sun'î bir takım faaliyetler yaratmaktır. Bu ıslahat, zor ve uzun vadeü olmakle beraber körpe vücud ve dimağ'ann eğilme kabüiyeti sayesınde pekâlâ mümkündür. Bu kabıüyet onları bulunduklan muHi'Jn unsurlarına tâbi kılmaktadır. Il:limin, mesleklerin, gıda tarzının, atletizmin fikrî ve manevî bazı âdetlerin şahsiyete derinden derine tesir ettiği bir çok müşahedeler neticesinde anlaşılmıştır. Gelişme şartlaruıdan birinin değişmesi bl!e hayvanlarda mühim tcbeddülier meydana getirmektedir. Bu müşahedeler canlı maddenin ne kadar seyyaliyete malik olduğunu açıkça gösteriyor. Buna gore maddi, kimyevî ve fiziyolojik unsutlan yerli yerinde kullanmak suretile insanın fikrî yükselişini temin etmeyi düşünmek mantığa aykın olmasa gerek. Fakat bu «tnsan üstü mahlukları yaratabilmesi iç'n ilmin uzun senelere ihtiyacı olacak. Halbuki şimdiki dünyada buhrnn günden güne had bir şekil al'.yor. mademki hepimizin bugünden yarın» bu şekilde yükselmesine imkân yok. Hiç olmazsa bizi insan bozuntusu derepesuıe v indirecek olan yokuştan daha fazîa k'aymamâga1 £ayret edelim. Bunun için de cvvelâ şimdiki insanın cedlerine kıyasla neder. soysuzlaşmış olduğunu anlamak lazım. .,.,.••..•••.••> Yazan » ^ ^ ^ ^ Dr. Alexis Carrel . «İnsan, Şu Mechul» eserinin müellifi yatımızı idame için eskisi gibi mü insan olmak bakımından diğer cadeleye mecbur olmuyorduk. 'Jri ferdlerle müsavi olabilir. Fakat: damızı, elbiselerimizi, evimizi, ışı muhakemesi bir köpeğinkinden biğımızı hep makine temin ediycrdu. le aşağı olan budalaları da insan Teknolojinin kaydettiği teraKkiler yerine mi koyacağız? Sembolle hasayesinde bir çok baskıdan kurtul kikati karıştırdığımız için her induk. Fakat bu baskmm icab ettir sana aynı hakları tanıyoruz. Haldiği gayretin yarattığı «şahsiyet.) de buki; felsefi bakımdan eşit olakaybolmağa yüz tuttu. bilecek insanların ilmî bakımdan Liberallerle komünistlerio hiç de müsavi olmadıklarını bir inaııcı birdir türlü anlamak istemiyoruz. DünNe yazık ki demokrat milletler, yada bir çok insanlar ruhi zaviyemüşterek hayat tanziminde ilmî den bir çocuktan farksızdırlar. Ekmefhumlann kıymetini bilmiyor seriyet hiç bir zaman fikrî olgunlar. Onlar ideolojilere, bilhass3 li luğa erişemiyor. Halbuki intihab beral ve Marksist ideolojilere gü hakkı sayesinde koca bir milletin veniyorlar. Halbuki; bunların hiç siyasetine veçhe veren bu zavalhbiri hakikate dayanmaz. Voltaire lardır. ve Adam Smitlvin insanlık hakFransada içki içen çok. Nobel kındaki görüşleri nâtamam olduğu mükâfatı alan yok kadar indidir. İnsan hakları boFerd, modern demokrasinin kenyannamesini imza edenlerle Karl disini yaşamaya mecbur ettiği maMarks ve Engels'in görüşleri de nevî iklime pek intibak edememişaynı nevidendir. tir. Aklî seviyc tababetin ve peHakikatte komünist prensipleri dagojinin terakkileri nisbetinde ve Fransız istiklMinin ortaya at yükselememiştir. tığı esaslar ilmi mefhumlardan zıHattâ fazla yiyip içmek, mesuliyade felsefî görüşlerdir. Liberal yetsizlik ve konfor merakı, yaşama burjuvalar ve komünist işçilerın kaideleri arasına girdikten sonra iktisadın baş rolü oynadığı hak âsabiyetin mukavemeti, çalışma kında ir.ançlan müşterektir. Hal kabüiyeti, hattâ akıl seviyesi çok buki baş rol iktisadiyatta değil in düşmüştür. Birleşik Amerikada sandadır. Bu prensipler gereğince maarif için sarfolunan muazzam devlet her şeyden evvel tasarrufun paralar ümid edilen neticeyi verbekçisi, bankanın, sanayiin ve ti memiştir. Orada mektebe gidemicaretin başlıca hizmetkândır. yecek kaciar anlayıştan mahrum Kapitalizmin iyilik ve kötülükleri en az dört yüz bin çocuk var.. Yazİnsanların ekseriyetinin hürriye ma, ckuma bilmiyenler de henüz ti ne iktisadî, ne fikrî, ne de ma bir hayli kalabalık. 1917 senesinde nevî cinstendir. Parası olmıyanın Amerika ordusunu teşkil eden suhürriyeti bir izbeden diğcrine nak bay ve erler arasında yapılan anletmek, mcyhane meyhane dolaş ket, bunların yüzde kırk altısının mak, muvafık veya muhalif pro akıl bakımından on üç yaşmda bir pagandanm yelanlarmı dir.lemek çocuktan aşağı olduîelannı gösve nihayet rey hakkını kullanmak termiştir. tan ibarettir. Ferdlerin sıyaseten Fransada da böyle bir tetkik yahür oldukları muhakkak. Fakat jnldığı takdirde neticenin aynı iktisad! bakımdan birer esirden olması muhtemeldir. Gencliğe mubaşka bir şey değildirler. Kapita sallat edilen imtihanların neticesi lizm on dokuzuncu asrın iktisadi bizi aldatmasın. İlkmekteb şahadetgenişîemesini meydtına getirdi. namesi, bakalorya, hattâ yüksek Zenginliği çok arttırdı. Sağlık v ; mekteblere giriş bu meıhalelerden maddî hayat şartlan bakımından geçenlerin akıllı olduğuna delil terakkiler kaydetti. Fakat aynı za değildir. Zihnen zayıf olan bir çok manda ecirler sınıfını yarattı. İn gene bu imtihanları vermeye musanlan topraktan uzaklaştırdı, on vaffak oluyor. ları fabrikalara ve izbelere y^ğdı. Büyükler arasında da pek çok Maddi ve manevî sıhhatlerini boz anormal var. Birleşik Amerikada du, ve milletleri birbirine düşman modern hayata intibak edemiyen sosyal sihıfiafa ayırdı. Fransız îs belki otuz müyon insan me.vcud. tiklâli derebeyliğin yerine burju Fransadaki işsizlerden çoğu çâlıjavayı geçirdi. Marksizm şimdi bur mıyacak kadar akıldan mahrum, juvanın yerini ecirlere vermek is bilgisiz veya hastadır. Kabiliyetsiztiyor. lerle parazitlerin yükünü normal İntihab hakkı ferdlerin müsava insanlar taşıyor. tına olan inanıştan doğan bir prenAklm ve sağduyunun umumiyetsiptir. Halbuki bu iannış aklımınn le alçalması içki, her türlü suüsbir dalâletinden ibarettir. Her ferd tim?l ve ah'.âki ölçüsüzlüklcrden Radyoda ingiüzce dersleri Ankara radyosundft ver len ingilizce rîler'cn ilk kısmı bu .nkşam bitecektir. Bunu taklb etiecek olsn B.B.C. kur?Iarınm kitablTrı bastıvlmakt^'iır. Ennlar hazırlanıncıya kadar radyoda ingilizce derslerine •.E?5?ntia! Enplish^ 1: trblprından devam olunacaktır. Ikinci kısım derslere yarın saat 7.45 te başlanacaktır. REStMLİ ftftBYO DÜNYASININ I Herkesin sabırsızlıkla beklediği yegâne mecmua RESİMLİ DÜ1\Y\ Mâsıkkd 3 ve r suare tertib etmiştir. Eu suarede, şehrimizde bulunan ecnebi sanatkârlar, iki caz ve müteaddıd sürprizler bulunr.^aktır. Davetiyeler remiyet merkezinden tedarik edilebillr. Kiiçük Haberler BEYAZLI KADI\ BINBİR GECE MASALLARI Tamamı resimli 68 sahife olarak ve 16 sahifelik «Kesik Başların Esrarıa iiâvesile birlikte 50 kuruş fiatla üncü SAYI BUGÜN ÇIKTI «MARKOPOLO'nun MACERALARI» ve «NOlRDAM'ın KANBURU» isimli ilk iki nüîhanm mevcudü tükenrrıektedir. Kolelc«iyo nunuzu tam3mlamak için acele ediniz. Ankara Caddesi 98 Posta Kutusu 430 İstanbul. Saym İstanbul halkına bir hizmet Üç senedenberi İstanbulda binlerce aileye yemek dağıtan ve umMTi! takdir kazanan EKREHI YEC;E\ Yemek Tevzi Müessesesi, iktisad! durumu gözönüne alarak 23 £kim 1950 Pazartesi gününden itibaren orta halli aileler için yeni DU tertıb hazırlamıjtır. Seçmek Suretile Alakart Yemek Devam Etmekle Beraber Ayda 73 LİRA^ya Alatutka ve alafrança muhtelif etler, sebzeler, mütenevvi plâv ve makarr.alar, çeşidli börekler, alaturka tathlar ve pastakrdan mütfeşekkil günde üç çeşid, alü porsiyon olmak üzere bir tabldot yemek :hdas etmiştir Tabldot yemekler de diğer alakart yemekler gibi EKREM YFĞEN'in nezaretinde memleketin en meşhur ustalan tarat;ndan hRzırlanmaktadır. Kullanıian malzeme birinci sınıftır Yağlar her mideye uygun en nefîs «KARS» yaâlan olup ve porsıyonlar fevkalâde boldur. 25 Hra vermek suretile 10 günlük tecrübe bir fikir vprmeee kâfidir. 84474 numaraya telefon etmek suretile derhal abono olabilirsiniz. • AKDENtZDE turistik sefer yapan İskenderun vapuru bugün saat 18 de sefe;"den dönecektir. * BELEDİYE tarafından şehrin muhtelif yerlerinde yapt:nlacak 1000 halk tipi evi inşa etmek üzere muhtelif firrr.alar tarafından yapılan teklifleri in. celemekte olan komisyon bunlardân b.rer nümunelik ev inşasını îstiyecektir. • DENİZYOLLARI tdaresi, 3 milyon liralık bir kredl ile malzeme stoku yspmak üzere siparişlerde bulunmuştur. Sipariş edilen malzemeler peyderpey gi'lmektedir. • EYİN'ÖNÜ Halkevlnde bestekâr Necatl Başara tarafından bağlama, kaval ve halk türküleri dersleri verilecektir. Kayıdlar ekim sonuna kadar d(vam edeceğinden kayıd şartlarını öğrenrrek üzere her gün 1519 arasında idareye müracaat edilecektir. * EMİNÖNÜ Halkevinde aile hastab?kıcıhk kursu için kayıdlar bajlamıstir. Derslere 1 kasım 1950 çarjamba günü başlanacaktır. İsyineler iki fotogr;.fla büroyR müracat edebllirler. + İBHAHİM Akının idaresindekl 162 numarah otomobil dün sabah Rume!'h sarı postahanesinin önünden geçerken Ortaköyde oturan Aliye çarpmıştır. Bu sadme neticesinde Alinin ayağı kırılmıs, Baltalimanı hastanesine yatırjlmıştır. İbrahim Akın yakalanmıştır. • YENİ İtalyan Büyük Elçist EkselSns Pietromorgui bugtin saat 16.30 da E:.r]etto vapurile şehrimize gelecektr. * D. P. TEŞVİKİYE ocağının senelik kongresi yarın saat 20.30 da Teşvıkiye caddesindeki ocak lokalinde yapılacaktır. insanın bu haline sebeb hi'ııriyetini kullanmakta düştüğü itrattır. Şüphe yok ki herkes dilcdiği şekilde yaşamak ister. Bu arzu fıtridir. Fakat demokrat milletlerde bu istek garib bir şekilde şahlanarak marazi bir mahiyet ahyor. Hurriyetc körü körüne tapmaktan ibaret olan bu dini Avrupa ve Amerikaya sokanlar on sekizinci asır filoi.oflandır. Onlar mantık namına an'anevî disiplinleri gülünç bir şekle koydular. Her türlü baskının abes olduğunu iddia ettiler. Böylelikle babalarımızın ahlâk bahsinde tâbi oldukları kaideler aieyhine açılan mücadelenin son safhası baş ladı. Halbuki bu kaideler insanhğın binlerce sene boyunca edindiği tecrübeler neticesinde konmuş bulunuyordu. Yeni bir din: Zenginük Mnchiavel, Luther ve Galilee'nin sembolikleştirdiği temayülât uzun seneler boyunca insanların fikrinde yer etti ve ilerledi. Bunlar 18 inci asırda ortaya atıldı ve Voltaire gibilerin tesirile gelişti. Birleşik Amerika Devletleri bu sembollerden ilham alarak istiklâllerini ilân ettiler. Hükumetlerin elinde olan iktidann halktan kuvvet aldığı ve her ferdin saadetini dilediği gibi aramakta serbest olduğu kabul edildi. O aralık sanayi inkılâbı da Ingilterede almış yürümüştü. ((Millctlerin Zenginliği» adlı meşhur eserinde Adam Smith yeni dinin temelini att!. Iş adamı insanlığın bir nevi hâdimi mertebesine yükseltildi. Şayanı hayret bir el çabukluğu sayesinde bazılarmm zengin olmaktaki hududsuz hürriyetine herkesin saadetinin bir temeli nazarile bakmak âdet oldu. Gene o devirde Lavoisier modern kimyanın temellerini attı. Artık dünyaya hürriyetin, refahın ve ilmin yarattığı gün doğuyordu. Tstikbal vaidlerle dolu idi. Fransız ihtilâli patlak verdi. Aristokrat'ın yerine burjua ve askerî derebeylik yerine kapitalism tahakkümü kaim oldu. iktisadî liber^lizm doğdu. Ve ilk dünya harbina kadar devam etti. Gene bu devirde ilim, yaşayış ve düşünüş şekillerini değiştirdi. Din, mantığın hücumlan karşısmda mukavemet edemez oldu. Dinden uzaklaşma, teknolojinin inkişafı, zenginliğin ve konforun artması, otomobil, sinema ve radyo gibi karmakarışık bir takım âmillerin tesiri altında cemiyetin manevî seviyesi gittikçe düştü. Medeni insanlar için babadan Tcalma disiplinin son bakiyelerini de bir tarafa atmak zamanı gelmişti. Modern yaşayışm gevşeklik veren kolaylığı yüzünden hayata sağkml'.ğını temin eden an'anevî kaideler yok olup gitti. Artık gündelik gıdaTi!7i topraktan çıkarmak için aci.nklerimizi ve kafamızı işletmek mecburiyetinde değildik, kıtlık korkusu kalmamıştı, bir yerden hir yere gitmek için dağ, bayır, orman, bataklık aşmak ihtiyacı yoktu. Soğuğa, sıcağa, kuraklığa, tüzgâra, yağmura ve kara maruz değildik. Kış geceleıinin uzunluğu bizi korkutmuyordu. Ilim sayesinde ha Katil Lâtifin sorgusu yapıldı Üç gcce evvel Şehreminlnde tbrahim çavus mahallcsinde 6 numaralı evde karısı Muazzezi. kayınbabası Bchçet Tekgöreni ö'.dürn ve Emine adında bir kadını da ağır surctte yaralıyan Latil dün sabah saat 10.30 da Adliyeye getirilmişür. ÖLÜM Sabık Temyiz azasından Kemaliyeli Dardağan zade Naz.f Beyin refikası, sskeri kaymakamlığından mütekaid Mehmed Salim Akmönın ablası, sabık Mersin Gümrük Müdürü Şerif Dardağanın kayınvalidesi, zeytinyağı tüccarlarmdan Gemlıkli Said Başkayanın büyük kayınvalidesi BAYAN FATMA 16 '10 930 saat 15 te ufak bir krizi müteakıb vefst etmıştir. Cenazesi 17 10 950 salı günü Cerrahpaşada Küçükmühendis sokağında 14 numaralı hanestnden kaldırılarak öğleyi müteakıb Aksaray Valide Camiinde cenaze namazı kılındıktan sonra Merkezefendi mezarlığına defnolunacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. îj» îjî !J5 Bahriyeden emekli ve sabık Halic Vapur Şirketi Dlr,ektörlerinden, Tıb Fakültesi Sinlr hastalıkları klinlği Doçenti Dr. Kenan Tükel ve Rıdvan Tükelin babaları HASAN BASRİ TÜKEL yatrr.akta bulunduğu Cerrahpaşa hastane sinde vefat etmiştir. Cenazesi 17/10 950 bugünkü salı günü Kızıltoprak Zühtüpaşa Camiinden Ikindi namazını mütekıb Sahrayıcediddekl aile makbereslne defnedilecektir. Merhumun vasiyet' üzerine çelenk gör.derilmemesi rica olunur. >fc H< : £ Merhum Bursa Mevlevi Şeyhi Seyid N:zamoğlu Şemseddin Efendimn mahdumu, merhum Birinci Ordu Kumandanı Nureddin Paşanm kayınblraderi, Bursa İs Bankası Müdürü Burhaneddm Tüıenin ağabeysi ve Dr. Seyfullah Türcıün babası, eski İş Baukası Müdurlerinden SÜHEYB TÜRE vefat eür.ijtir. Vasiyetl üzere cenazcsi 18 10 1950 sabahı saat 6.45 teki Yalova Araba ««puru ile Bursaya nakledilerek aile makberesine defnsdılecek.tir. Mevlâ gariki rahmet eyiiye. Ailesi SF * * BAY YORGİ MIRTİOĞLU vefat etti. Cenaze merasiminin 17 ekim 1950 bugünkü salı günü saat 14 te Galatada Rum Ortadoks Ayi Nikola kilisesinde icra olunacağı teessürle bildirilir. İstanbul İT ekim 1950 İşbu ilin husual daveüye yerine kaImdir. Yeğenleri Cenaze Levazımatı Serv.sl Nikola Pistof Tel: 44236 * * * Diş malzemesi tüccarı « Mademki bizim musikimizde de bu kadar muvaffakıyet göstereKatil. hakkında tevkif kararı alınbiliyorsunuz? Neden size pek münj?k üzere Ceza Mahktmesine sevkereffeh bir hayat temin edebilecek dilmiş. orada sorgusu yapılmıştır. Lâtif olan TUrk musikisini tercih etmidün de belirttisrt..ıiz gibi. karısını çok sevdiğini ve bosanma davası açması yorsunuz? Çalgüı kazinolarda olDÖNÜŞ masa bile sinemalarda konser vereüze^ine büyük bir teessüre kapıldıgını SEYAHATTEN sarhoş olduğundan cinayeti nasıl İç. rek, radyolarda okuyarak ve plâklediğini biimediğini söylemisfr. SavcıVETERİNER J. SARANGA lık kRtili iaam talebüe Ağır Cezaya lar doldurarak mühim bir maddi sevkedecektir. Pazardan başka her gün 9 dan kazanc temin edebilirsiniz? Bir 20 ey kadar müşterilerini Taksim şarkıcı bayanm bir tek plâktan Ayaspaşa Mezaı'.ık sokak No. 41 2 50.000 Hra kazandığını söylüyorlar.» TEŞEKKÜR de kabul eder. Tel: 82366. O şu cevabı verdi: Sevgili babamız ve aile büyüğümüz <ı Bunu bana sizden evvel de Kprs tüccarlarından çok söyliyenler oldu. Fakat ben HACI HÜSEYİN DENİZLİ nin kazanc peşinde koşmuyorum. Ben cenaze merasimina iştirak. çelenk gonbir idealistün. Batı musikisinin dermek gerek mektub. telgraf ve teleOkullarda «Tatbikî Fizik» manevî kazancını seviyorum. Bir fonla ve gerekse bizzat evimize gelmek tedrisatmda kullanıian yer.i uTürk kızınm Batı musikisinde de suretile bizleri teselli eden bütv.n aksul öğretim âletler hakkında pek iyi muvaffak olabileceğini Avraba ve dostlarımıza ayrı ayrı tesekküre derin acılarımız manl olduğundan Eğitim Bakanlığmın alâkası rupada, imkân bulursam Amerikada rr.uhterem gazetenizin tavassutunu rica scbebile tthir edümiş bulunan îöstermek istiyorum. Avrupa şehirederjz. konferansin bugünkü Salı güerinde vereceğim konserler, benim Denîzli cîlcsi nü saat İS de Park Otelin paancak seyahat masraflarımı karşıviyon salorunda verileceği ilayabilir; fakat yabancı memleket* İst. Filârmoni Derneği • lân ve sayın mekteb müdürerde toplayacağım alkışlann ve 1950 51 mevsimi abonman lerile fizik öğıetmenlerinin takdirlerin manevi zevki ve kazansrnfonik konser toşrifleri rica olunur. ^ ^ cı pek büyiiktür. Bunu maddî kaŞef: CE.MAL REŞİT REY • • Ali N'uri ve Şeriki ^ * zanclara asla değişmcm. Çünkü Solist: İsrael piyano virtüozu böylece Batı diinyasma Türk kadınının ve dolayısile milletimin PNİNA SALZMAN medenî kabiliyetini tanıtmak imkâProgramda: nını buluyorum. Bu, benim için en BEETHOVEN CAESAR büyük miikâfattır. Ben iciealistim FRANCK ÇAYKOVSKİ ve azimkânm. Onun için bu saha19 Ekim Saat Dünyanm en iyi radyosu olan daki çalışma!anma devam edecePerşembe 18,30 da İsveç mamulâtı LUXOR radyolan ğim.» döviz sıkıntısından fazla miktarda S A R A Y ' da getirilemiyordu. Bu kere, radyo Bu sozlerini dinledikten sonra ithali serbest olduğundan LUXOR Şadan Candan tebrik ve kendisine Biletler gişede radyolarının tam çeşidini Türkiye nületleraras! bir şchret kazanmasısatılıyor. nin her yerinde bulmak kabil oîa nı temenni ettinı.. caktır. Böyle idealist bir sanatkârı, devet himaye etmeli ve ondan yardı•^*" Bütün dünyada en büyük muvaffakıyeti ve ^ ^ » mını esirgememelidir. Kendimizi zafet rekorunu »azanmış, GRAHAMM GREEN'in mejhur Batı dünyasına tanıtmak için, en romanından Sir.emaya almmış olan yi vasıta Avrupa ve Amerikaya böyle sanat elçileri göndermektir. Devlet, Şadan Candarlara yardım eder de onîarın, ses!erini ve sanat(The Third Man) annı Batı miüeüerine daha büyük Emsalsiz filminin gördüğü fevkalâde rağbet basebile yalnız ölçiide dinletmelerini temin ederse, Türkün yalnız güreştc değil: musikide de kuvvetli olduğunu dünva bir hafta daha gösterilecektir. Henüz görmiyenleıin gcrmek öğrcnmiş olur. fırsatın; kaçırmamalar'nı tavslye ederiz. Baş Rollerder Sinemanm 3 büyük yıldızı AÜDA VALLİ ORSON WELLES JOSEPH COTTEN piyano virtüozu Pnina Salzman'ın istlrakile 19 10 950 perşembe günü verilecektir. Programda Beethoven. Caesar Franck ve Çaykovsky'nln konçertoları vardır. eçen sene Ankara va* purile gelirken Viyanrdan dönen ses sanatktnmız Semiha Berksoy, güzel bir konser vermiş, çok takdir topiaileri gelmektedir. Bir cemiyetin iç mıştı. Bu defa da başka bir sanalkiye olan iptilâsile aklî zâfiyeti kârınuz, Şadan Candar vapur (a arasında muhakkak ki bir bağ var. idi. O da yolculara verdiği bir müİlimle uğraşan milletler arasında zik ziyafetile köpürmeğe başlıyan en çok içki içen ve en az Nobel denizin hırçınlığını unutturdu ve mükâfatı alan Fransadır. Muhak kendisine piyanoda refakat eden kak ki Fransada görülen fikrî buh Bay an Zerkin ile beraber çok alrana sinema, radyo ve mekteb kışlandı. Ankara vapurunun nazik programlarının anlaşılmaz zorluğu süvarisi adına. her iki sanatkâra da da sebebdir. Fakat şurası da şüphc büketler takdim edildi. götürmez ki evvelce dünyanın en Şadan Candar, değerli bir sopraakıllı milleti olarak kabul edilen no liriktir^ Hatırlarda olsa gerektir Fransızlarm gerilemesinin en mü ki 1946 da İsviçrede yapılan millethim sebeblerinden biri de ölçüsüz lerarası büyük bir musiki müsabalüktür. kasında pek iyi derece almak ve Pusulasız ve kılavuzsuz yola de mükâfat kazanmak suretile millevam etmenin tehlikeli olduğunu timize. sanat bakımından çok iyi anlamaya başlamış gibiyiz. Fakat bir propaganda yapmıştı. Onun İsgaribi şu ki tehlikeyi gördüğümüz viçreden dbniişü, güreşçilerimizin halde hayatımızı tanzim edecek de bir parlak Avrupa seyahatinden çareleri araştırmıyoruz. Vakıa tehdönüşüne rastlamış; pehlivanlanlikeyi açıkça görenlerin sayısı henüz pek az. Neme lâzımcılık siya mıza çok güzel bir karşılama töreni setinin ferdlerin hayatında olduğu yapılarak büketler veribniş; yiğitkadar milletlerin yaşayışında da lerimiz omuzlarda taşuımışlardı. O fena neticeler doğurduğunu kimse gün, büyük başarısına rağmen Şagörmüyor. Şimdiki insanların çoğu dan Candan kimse istikbal etmemiş; keyfinin istediği şekilde yaşamak bu gene kıza bir demet çiçek veren istiyor. Bu zavallılar, asrımızın ken bile olmamıştı. Ben de, o zaman, bu diierine bahşettiği maddî kolaylık sütunda bir Konservaruarunız ve mu lardan sarhoş bir haldedirler. Me siki teşekküllerimiz olmasına rağdeniyetin kendilerine temin ettiği men, sanat değerini İsviçrede. 30 dan menfaatlerin hiç birinden mahrum fazla sanatkârın iştirak ettiği milolmak istemiyorlar. Bu yüzden de letlerarası bir müsabakada ispat ister istemez bütün gözler paraya, etmiş olan bu Tiirk sanatkârına eğlenceye ve arzuları tatmin ede gösterilen kayıdsızhğı tenkid etcek vasıtalara dikilmiş bulunuyor. miştim. Ankara vapurunda kendisile tanıştığım zaman Şadan CanLiberalizmin yarattığı iklimde dar, unutmadığı bu yazımdan dolayı menfaat kaygusu vicdanımızı istibana teşekkür etmek nezaketini lâ etmiştir. Zenginlik en yüksek ideal gibi görünüyor ^luvaffakıyet gösterdi. Gene sanatkâr, kendisinpara ile ölçülüyor. Para getiren iş den öğıendiğime göre, muntazaman ler kutsi bir mahiyet aldı. Hareket çalışmalanna devam etmektedir. lerimizin saikı şahsî menfaatimiz Bu yaz İtalyada Siena şehrindeki dir. Herşeyden evvel paraca men Miizik Akademisine girerek iki ay faati arıyoruz. Fakat rütbe, unvan, çalışmış ve profesörlerin büyük nişan, içtimaî mevki gibi gururu takdirlerini kazanmıştır. muzu okşayan şeyleri de istiyoruz. Şadan Candar, bu kış biri ParisMenfaate karşı olan hırsımız kur te, diğeri Romada olmak üzere iki naz bir riyakârlıkla en girift kom konser vcrecektir. Paristeki konbinezonlann arkasına saklanıyor. seri için Büyük Elçimizin ve BaşOrdu, üniversite, idare, adliye mu konsolosumuzun tavassutile şimdihitinde tehlikeli rakibe karşı ince den bir angajman yapmıştır. Paden inceye düşünülmüş tertiblere, risteki konserinde değerli sanatkârgizli ihanetlere, karanlıkU iki o anmızdan Mithat Fenmenin refamuz arasına havale edilen hançer katini temin edecektir. Romada ise darbelerine sık sık tesadüf edili kendisini tanıyan ve takdir eden yor. Şeref duygusu modası geçmiş sanat arkadasjarının ve profesörlebir mefhum haline geldi. Kendile rinin yardımile ilk defa olarak orrini bir mefkureye hasredenlere kestra refakatinde bir konser veremenfaat gözetmeden çahşanlara cektir. Daha sonra Stockholm'e ve ikiyüzlü veya budala gözile bakılHolandaya giderek orada da konmaktadır. Para kazanmak hırsı her scrler vermek kararuıdadır. tarafta hazır ve nâzır, çünkü para Vapurda verdiği konserdn güzel herjeyi mümkün kılıyor, her türlü imkânı veriyor. Hemen hemen her ve berrak sesile okuduğu muhtelif ^ musikisî escrlerinde ve bilhasUesi satın almak mümkün: Para ile olmasa bile parası olanların emrin sa Madam Baterflay operasmdan de bulunan nimetlerle. Para her bir arya ile Kırlangıç adlı Fransır türlü arzumuzu tatmin edebiliyor. paıçasındaki muvaffakıyeti, Türk Çünkü arzulanmız gayet bayağı. ve ecnebi jolcular tarafından çok Bugün yaşamak demek iştihasını alkışlandı ve tebrik edildi. körükörüne tatmin etmek demektir. Bir aralık bazı güzel sesli erkek Hayata verilen mana mallesef bu yolcular, bizim şarkılanmızı okudur. yorlardı. Kendisini tanıyan güzide bir doktorumuzun ricası üzerine o P. Salzman'ın orkestra ile da bazı şaıkıları bir alafrangacıdan konseri umulmıyan ve beklenmiyen bir Flârmoni D»ıne*ı stnfonik orkestrası uzellikte okumak suretile boğazına 1950 . 51 'mevsimi birinci abonman olan hakimiyetini ispat etti. O zasenfonık konserini Csmal Resid Rcy man kendisine sordum: idareslnde şehr mzide bulunan İzrael KONFERANS Radyo Meraklılarının Dikkal Naıarma Ü Ç Ü N C Ü A D A M S Ü ME R Sinemasmda İpek Film Stüdyosunun en son muvaffakıyetü T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü IH^ BAY HIRANT BALCrYAN'ın dublaj filmlerin şaheseri CUMHURIYET Senelik ' Biı aylık Uç aylık Altı aylık Senelik MIIHARREM 5 SALI Ikındl § £ Imsak î V. 12.46 S V a m "6.14 ll75S 15*03 17.27 1İİ9 632 9.36 1200 4.35 1.31| 11^10 , vefat ettiğınl efradı ailesi teessürle bildlrirler. Cenaze merasiml yarınkl çarsamba fünü 18 ekim 1950 saat 14 te Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni kilisesinde icra ohınacağı ilân olunur. fsbıı ilin hususi davetiye yerine kaIradir. Cezane Levazımatı BECİDYAN Telef. 41229 80998 POMPEİNİN SON G Ü N L E R İ Tarihî ve büyük mizansenli film. Niishası 10 kuruştuı Abonescraiti i'ürmy. Haric 2800 • 300 Kr 800 • 1500 . 2800 • Yarın Matinelerden İtibaren İ P E K SİNEMASINDA D 1K K A T S400 > 600 Kr. 1600 • 2900 • 5400 • Gazetemize çönderilcn evrak ve yazıiar neşredilsln, edilmtsin iade olunmos tUnlaıdan mesuliiet naDuJ ediimez>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog