Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SALİH YALÇININ UCRETLEft GELİR VERGİSİ VE CETVELLERİ Kitabı Çıkh. Resmî veya özel her daire ve müesseseyi, her memuru, her emekliyi, tüccan, işçiyi ilgilendirmektedir. İNKILÂP KİTABEVİ umhuriyet 27 nciyıl Sayı : 9410 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgral ve mektub adresi: Cumhurlyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Teieionlar: Umumi Santral Numaras: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Prof. İstanbul Ceza Dr.C Suihi Dönmezer i Ce2a Hukuku ve Hukuku Profesörü UMUMİ &DAB VE AİLE NİZ4M1 ALEYHİNDE İkind tabıft'T'Ktı 466 kurug HAK KİTABEyİ Beyazıd • İstanbul arasında lıir Siyast huzur ge kıyılarında, bilhassa Muğlada yaptığım bir jeI zidcn donüyorum. Şehirlcrde, kasabalarda ve kö\lerde partiii, partisiz her sınıftan bir çok vatandaşlarla görüştum. Milletimire ve memlcketimize dair çeşidlı knnular üzerinde beraberce dArdleştik. Görduklerimden ve dinledikle rimden edindiğim intıbaları burada bir kaç yazıya sığdırmaya çahşaca ğun. Sırası geldikçe ayrıca not def terime de zaman zaman başvurma}ı ihmal etmiyeceğim. Bugünlük bir noktaya dokunmak isthorum: Seyahate çıkmadan önce yeni iktidann vatandaşlar, hele mcmurlar üzerinde baskı yaparak >urdda huzursuzluk yarattığı hakkında ortalığa bir takım iddialar atılıyordu. Vatandaş hürriyeti ve kanun sevgisi uğruna savaşa atılau bir partinin kendi prensiplerini bu kadar kısa bir zamanda inkâra kalkışması memleket hesabına feci biı şey olurdu. Duyduklanma körü körüne inanmamakla beraber, ne ya>lan söyliyeyim, yola çıkarken içinı Şunu hemen oküyuculanma bii direjim ki, gezdiğim jerler için yukarıki iddialar doğru değildir. Yurdun azımsanamıyacak bir kısmını teşkil eden koskoca bir bölgede, vatandaşlar, birbirlerini severek ve sayarak hürriyet içinde yaşamaktadırlar. Bağımsız bir milletvekili ve gazeteci olmamdan ötürii bir çok yerlerde Halkçı ve Dcmokrat vatandaşlan bir arada toplu olarak gördüm. Aralannda benim gibi bağımsızlar da vardı. İdareye ve baskıya dair hiç bir şikâyet duymadım. Yalnız bir kasabada bir Halk Partili arkadaş. köylerde huzursuzluk huküm sürdüğünü söjledi. Köylere bu bakımdan bilhassa dikkat ettim; adı geçen huzursuzluğun izlerine rasthyamadım. Yeni Muğla Valisi sajın Dilâver Artul, bir çok kaza ve köyleri benimle birlikte gezdi. Şahsında değerli bir idare adamımızı tanımak zevkini duyduğum Vali de her gittiği yerde, büyük küçük her elini sıktığı memura her şeyden önce kanun sevgisinden bahsetti. Sa\m Dilâveri bu hususta o kadar titiz gördüm ki, hangi partiden ve kün olursa olsun Muğlada hiç bir vatandaşa kanunsuz bir muamele > anılabileceğini sanmıyorum. Mcmurlar üzerindeki baskı hî kâjesine gelince, bu ayn bir davadır. Uzun yıllar süren tek parti idarcsinin idare cihazımızda iji kötü bir takım izler bıraktığını kabul etmck lâzundır. Bazı kimseler menfaatleri gereği, bazılan da alışkanIıkla bu izleri yüreklerinden silip atamıyorlar. Bir günde bütün bir kadronun >eni zihniyete uytnasını beklemek de belki abes olurdu. Şunu da söyliyeyim ki, bu vatandaşlan toptan kötü kişi saymayı bir an aklımdan geçirmiyorum. Tek parti devrinin mükemmel eserleri vardır. Onlan inkâr edemeyiz. Devrimin hızlı temposu arasında bazı kanunsuzluklan bugün müsamaha ile karşılıyabiliriz. Fakat bundan boyle lalnız kanun önünde boyun cgilecektir ve kanunlarımız da vatandaş hakkını her seyin üstünde tamyan demokratik esaslara dayan?cakhr. Işte yeri değiştirildi, işinden oldu, baskıya uğradı diye gadre uğramış gibi gösterilen memurlardan buyük bir kısmı sırf bu yeni zihnijeti idare cihazımıza yerleştimıek maksadı ile rahatsız edilmişlerdir. Bur.u japarken hükumetin bazı hatalara duştuğunü tahmin edebiliriz. Fakat radikal bir tedbire başvurmadan da jurdumuzda esaslı bir demokrasi geleneği nasıl kuru,ludu bilmem. Ilk zamanlar ben de Demokrat P.ıti iktidarının fazla ileri gittiği r". vur dedikse oldürmemek gerekt'ğine inanmıştım. Falan jerdeki ıremurun falan partili beğenmediği için yerinden edilmesi elbette tatsız ve çirkin bir hareket olurdu. Tekrar ediyorum ve sırf objektil kalmak kaygusu ile söylüyorum: Belki tek tiik bu gibi vakalar da gorülmüştür, fakat dolaştığım yerlerde şunun bunun iğbırarına uğradığı için yeri değiştirilmiş, yahud da vekâlet emrine alınmış bir metnuıla karşüaşmadım. Tersine, De Celâl Bayarla İnönü Ceyabî notamız dün ulgaristana verildi Ankara, 16 (Telefonla) Haber verüdiğine göre, C. H. P. Genel Başkanı Malatya milletvekili İsmet İnönii, dün Çankaya köşküne giderek Cumhur Başkanı Celâl Bayan ziyaret etmiştır. İsmet Inönünün Celâl Bayar nezdinde 45 dakika kadar kaldığı anlaşılmışür. Bu kabul ve mülâkat etrafında resmi, yan resmî herhangi bir açıklama yapılmadı. Bununla beraber ismet İnönünun son zamanlarda bilhassa kendi adı ve şahsiyeti etrafında sistemlı şekılde bazı hücumlarda bulunulduğundan şikâyet ettiğı kuvvetle tahmın edılmektedir. Bu arada Malatya Beledıyesındeki fotograf hâdisesinın bahis konusu olduğu da sanıhyor. Mülâkatın bunlardan başka hangi hususları ihtıva etüği öğrenılememiştir. İsmet İnonu tarafmdan girişilen bu teşebbüsün şahsı namına mı, yoksa partılerarası munasebetlerin son derece^e gerginleştıği bir devrede bu munasebetler bakımından mı vâki olduğu aydınlanmış değıldir. M. S. E. Ankara 16 (a.a.) Bulgaristandakı ırkdaşlarımızın yurdumuza muhacereti meselesi hakkmda Bulgar hükumetince, 22 eylul 1950 tarıhinde Sofya maslahatgüzanmıza veri'.en ikinci nota üzerine hazırlanan cevabî notamız, Bakanlar Kurulunun tetkik ve tasvıbinden geçmiş ve Dış işleri Bakanlığımız tara» fmdan bugün Bulgar elçiliğine tevdi olunmuştur. Notanm metni Bu cevabî notamızın metni aynen aşağıdadır: «Dış Iş'eri Bakanlığı, Türkiyey» gehp yerleşmek isteyen Bulgarisfan Turkleri hakkında Bulgar Halk Cumhuriyeti Hükumetinin 22 eylul 1950 tarihli ve 331/50 '1 numaraiı cevabi notasını aldığını bildirmekle şeref kazanır. Dış işleri Bakanlığı, Bulgar hükumetinin, kendisine tevcih eylsdiğı yazılarda bir müddettenberi kullanmayı âdet edindıği ıfade şekli dolayısıle, istemiye istemiye, ona yapmak lüzumunu hissettiği müşahede üzerine mezkur hükumeti, Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Salı 17 Ekim 1950 i C.H.P. Genel Başkanı Çankayaya Notamızın başmda, Bulgarların itiyad edindikleri giderek Cumhur Başkanını ziyaret ve diplomatik âdaba uygun olmıyan ifade şekline etti ve mülâkat 45 dakika uyulmıyacağı bilhassa belirtildi Aslı çıkmıyan bir şayia Memleketimize bir Sovyet Generalinin iltica ettiği hakkındaki şayialar tekzib ediliyor Ankara Ajansı bildiriyor: Dün şehrımizde dolaşan bir şayıaya gore, Kamenef admda bir Rus ge•nerali bundan üç ay kadar evvel memleketimize iltica etmiştir. Ba hâdise üzerine Moskovadan şehrımize gönderilen 4 Sovyet ajar.ı, mülteci Rus generahm takıbe koyulmuş ve kendisini kaçırmaya ttşebbüs etmişlerse de, buna muvaffak olamayınca mumaıleyhi imhî teşebbüsüne ginşmişlerdır. Sıhhatinden çok şüphe ettiğım z bu haberin ne dereceye kadar doğru olduğunu alâkahlardan tahkik ettik, istanbul Emniyet Mudurlüğü, böyle bir hâdUenin asla varid olmadığır> bildirdiği gibi, ge^ vakit, Ajansımızm Ankara merkc:x tarafından vâki müracaate Emniyet O n e l Müdurü Servet Sürenkc^ de aynen şunlan söylemiştir: « Böyle bir hâdısenin kat'ıyen ssh yokrur. Bunu resmen tekzib edebilirsiniz.» 11 inci Millı Tıb Kongresi açıldı 550 doktorun iştirak ettiği kongre 4 gün devam edecek İzmitte dirüen Tabuttan tekrar evine götürülen kadın bu defa korku ve dehşetten hakikaten öldü Izmit, 16 (Telefonla) Bugün şehrımızde merak ve heyecan uyandıran bir vaka olmuş, tabuta konulup mezara gotürülen bir kadın yolda dırılmiş, bir muddet sonra da korkudan dlmüştür. Vaka şöyla olmuştur: Doğu mahallesinde oturan ve bir müddettenberi hasta olan Pembe İlker admda genc bir kadın ölmüş ve Beledıye doktoruna haber verrılmiştır. Doktor, mevtanın bulunduğu mahalls sıhhat memurunu gondermış ve muayene etmeden defni için ruhsat vermiştir. Kadı, kimsesız olduğu için Belediye tarafmdan cenaze arabası gönderilmiş ve Pembenin cesedi tabuta konuiarak namazı kılınmak üzere cam'e doğru yola çıkılmıştır. Bir muddsl gidıldıkten sonra tabutun kapayı yavaş yavaş açılmış ve başını ;ıkaran Pembe: « Beni nereye götürüyorsunuz, ne oluyor?» Diye bağırmıştır. Bu durum üzerine cenaze alayı hayret ve dehşet içinde kalarak tabutu tekrar eve nakletmışlerdır. Fakat kadın, eve döndükten bir saat sonra korkudan ve dehşetten hakikaten ölmüşfür. Belediye Baçkanlığı, cenazeyi görmeden öldü diye rapor veren Belediye doktoru hakkmda tahkikat açmıştır. Bu vaka izmitte çeşidli yorumlara yol açmışbr. Bulgar elçisi Dış. İşleri Bakanlığunrzdan çıkarken ll Genel Neclisleri seçimini D.P. kazandı Alınan haberlere göre? 55 vilâyette Umumî Meclisler D. P. ekseriyetile teşekkül edecek Ankara 16 (Telefonla) İl genel meclis seçımi netıceleri hakkında bu gece geç vakit gelen resmî haberler Demokrat Partinin Belediye seçimlerine nisbetle daha ileri kazanclar temin etitğini şöstermektedir. ŞLmdıki tahminlere göre asgarî 55 vüâyette umumî meclisler Demokrat Parti ekseriyetile teşekkül edecektir. İç İşleri Bakanlı'ğma bu gece gelen en son malumatı vilâyetler sırasile bildirijorum: Afyonda, Bolvadin Dinar, Sandıkh ve Çuhudda D. Parti ileride, merkez ilçe ile Emirdağdan kat'î netice gelmemiştır. Ağrıda merkez ilçe Eleşgird ve Doğu Beyazıdda ve diğer ilçelerde C. H. P. ileride. Amasyada Kadıköyden haber alınmamıştır. Merkezden kat'î netice gelmemiçtir. Merzıfonda C. H. P. ileridedir. Ankara merkez ilçe, v a n kaya, Beypazan. Çorum, Nallfnan ve Polatlıda D. P. ileride, Ayaş, Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Kuzey Kore başkenti kuşatılıyor Kızıllann, PyonYang'da kuvvet topladıklan bildiriliyor NewYork, 16 (R.) Tokyodaa bu gece alınan haberlere gore, Birleşmış Mılletler kuvvetleri üç istıkametten Kuzey Kore başkenti Pyongyang'ı sarmaya başlamışlardır. Doğu sahillerinden gelmekta olan Guney Kore birliklerinin bu şehre 50 kılometre yaklaştıklan bildirilmcktedır. Guneyden gelmekte olan bırınci Amenkan tümem da komünıst Kore başkentine 45 kilometre sokulmuştur. Muhabirlerin bildirdiklerine gö« re, düşman mukavemeU hafiflemektedır. Fakat komünistlerin başkentin içinde ku\*vet topladıklan nı ve buradaki çarpışmalann çetın olacağım bildirmektedirler. Kongrenin dünkiı ilk toplantısuidan bir gorünüş Ankara, 16 (Ankara Ajansı) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 11 inci Mıllî Tıb Kongresi bugün Ekrem Hayri Üstundağ bir konuşsaat 11 de DılTarih, Coğrafya Fa ma ile açmış ve ezcumle şunları kültesmde toplanmıştır. Toplantıv Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Beş müsellâh şahsın Ramide iki otobüsü durdurdukları doğrudur' ("" " " " " •" "«">•••• M|U Resmen yalanlanan haberimizin, Eyüb jandarması tarafından yazılan 10677 numarah rapora istinad ettiğini ve yüzde >üz doğru olduğunu bildirir eski tekzib hastalığınm nüksetmeğe başladığını görmenin teessürü içinde bulunuyoruz Pazar günkü nüshamızda Eyüb mekte olan iki otobüsü durdurduksırtlarında bir hâdise cereyan etti laruıın ve 2 yolcunun saat ve bir ;ini. 5 silâhlı şahsın kendilerine miktar paralannı aldıktan sonra andarma süsü vererek oradan geç Arka&t Sa. 3. Sü. 6 da Fırhnadan Şilede 6 motör battı Atilee Teknik üniversite dün 68 inci ders yılına başladı Rektör Hulki Erem, bu sene Üniversitede 1725 öğrencinin okumakta olduğunu söyledi NADİR NADİ ~ Arkan Sa, 3, SiL 5 t* mj Dunkü acdıj toreninde Rektör konusurken Evvelki geceki şiddetli fırtma yüzünden Şile limanında bulunan ve bu limana bağlı 14 rüsum tonluk Kurupelit, 3 rüsum tonluk Başbakan Attlee gönüllüleri Şaşmaz, 19 rüsum tonluk Ceylânıvazifeye davet ediyor bahrî, 2 rüsum tonluk Kısmet, SürLondra, 16 (a..a) (United mene limanına bağlı Ömek isimli Press): İngiltere Başbakaıu Clement Attlee, millete hitaben dün akşara radyoda yaptığa bir konuşmada, atom bombasının öldürücu bir tehlike teşkil ettiğini kayıdla, Ingilterenin anî bir hava akınıns Milletlerarası Sivil Havaohk uğnyabileceğinden bahsetmiş ve Teşkilâtının ikinci Ortadoğu hava sivil müdafaa çalışmalanndaki ek seyrüseferi bölge toplantısı, bugün sikliği doldurmak için gönüllüleri saat 15 te Yıldız sarayının Şale vazifeye davet etmiştir. Köşkünde açüacaktır. Attlee, diğer bir çok hür memToplantmın hükumet adına Uleketlerle beraber hareket ederek laştırma Bakanı tarafından açılması Ingilterenin de mütecavize karşı lâzım gelmektedir. müdafaa tedbirleri almasmın geToplantmın hazırhklan hakkında rektiğini söylemiştir. Devlet Havayolları Genel Müdür yardımcısı Rıza Çerçel, dün Şale Köşkünde bir basın toplantısı yapmıştır. Rıza Çerçel, toplantı hakkında ihzarî mahiyette ızahat vermiş, dün geceye kadar 86 delegenin gelmiş olduğunu söylemiştir. Toplantıya Avustralya, Amerika, Belçika, DaMılletlerarası İmar ve Kalkınma nımarka, Mısır, Fransa, Hindistan, Bankası, bir müddet evvel sanayie Irak, İsrail, Isveç, İsviçre, İngiltere, kredi açmak üzere kurulmuş oisn Italya, Lubnan, Holanda, Norveç, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Polonya, Cenubî Afrıka Birlığı, r.z vermeyi taahhud ettiğı yırmi Suriye, Yunanistan, Brezılya, İran, bcş mılyon Turk liralık kredı ıçın Amman, Kanada iştirak edecekyazılı anlaşmasını alâkalılara tev lerdır. dı etmiştir. Toplantıyı Türk heyeti genel (Yazısı 3 üncü sahıiernlzde) Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 4, Sü. 3 t» Ingilterede sivil savunma Notörlerden biriıtiıt mürettebatı kurtanlamadı^ diğerleri kurtuldular Truman, miihim nutkunu bugün söylüyor NewYork, 16 (R.) Wake adasında General MacArthur ile görüştükten sonra Honololu'ya gıden ve orada nutkunu hazırbyan Başkan Trumanın şimdi San Franmotörler batmışlardır. Bu motörle cisco'ya varmak üzere olduğu bilrin mürettebatı kurtanlmıştır. Ay dirilmektedir. Başkan Truman, yarın söyliyenca, 8 rüsum tonluk Toygar motörü de Şile limanı açıklarında bat ceği bu nutukta Amerikan dış s:yasetinin ana hatîannı açıklıyacik mış, fakat mürettebatı kurtanla ve bilhassa Pasıfik siyasetini izatı mamışür. edecektir. I Ortadoğu Sivil Havacılık Kongresi bugün açılıyor I Tiirkiye Sınaî Kalkınma Bankasına verilecek Amerikan kredisi Dtinkü bana toplanhsından bir intiba
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog